česky Deutsch English

Úsek vymáhání pohledávek

20.9.2014 (aktualizováno: 2.10.2019 15:34), Odbor právní a živnostenský úřad

Vymáhání pohledávek

Úsek zajišťuje zejména vymáhání pohledávek z titulu nezaplacených pokut uložených ve správním řízení, nezaplacených místních poplatků, neprávem přijatých dávek sociální péče či dlužného nájemného z pronájmu nebytových prostor či veřejných prostranství, a rozhodování o žádostech o posečkání úhrady či rozložení úhrady daně (pokuty, místního poplatku atp.) na splátky (splátkový kalendář).

Veřejné sbírky

Úsek plní rovněž úkoly městského úřadu podle zákona o veřejných sbírkách, a to především pečetění pokladniček a jejich otevírání po ukončení veřejné sbírky prováděné pokladničkami.).

Právnická osoba, která koná sbírku prováděnou pokladničkami, které mají být rozmístěny v územním obvodu Městského úřadu Sokolov, je povinna mu předem oznámit počet a umístění pokladniček, nebo že pokladničky budou přenosné, a dále jej požádat o zapečetění pokladniček, které předtím zabezpečila proti neoprávněnému otevření.

Pokladničku, která má být použita ve správních obvodech více obecních úřadů, (putovní pokladnička) pečetí obecní úřad, v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku sídlo.

Byla-li pokladnička umístěna ve správním obvodu Městského úřadu Sokolov, je právnická osoba konající sbírku povinna oznámit Městskému úřadu Sokolov nejméně 3 pracovní dny předem otevření pokladničky s uvedením data pracovního dne, místa a hodiny otevření. V případě putovní pokladničky se její otevření podle předchozí věty oznamuje Městskému úřadu Sokolov tehdy, má-li právnická osoba konající sbírku v jeho správním obvodu sídlo.

Agendu zajištují:

Radka Fialová, tel. 354 228 290, kanc. č. A.5.16
Bc. Markéta Pleyerová, tel. 354 228 286, kanc. č. A.5.16
Bc. Richard Přibyl, tel. 354 228 271, kanc. č. A.5.16