česky Deutsch English

Informace o odboru

20.9.2014 (aktualizováno: 9.11.2017 19:50), Odbor právní a živnostenský úřad
Ing. Mgr. Ladislav Simet
vedoucí odboru
Struktura odboru
 1. oddělení správních deliktů
 2. oddělení obecní živnostenský úřad
 3. úsek vymáhání pohledávek

Hlavní náplň činnosti odboru
 • poskytování odborné pomoci ve věcech právní povahy ostatním útvarům městského úřadu
 • evidence právních předpisů vydaných městem
 • zabezpečování zápisu právnických osob zakládaných či zřizovaných městem do veřejného rejstříku
 • vypracovávání právních stanovisek k návrhům smluv uzavíraných městem, k návrhům zakladatelských dokumentů právnických osob zřizovaných či zakládaných městem a k dalším právním dokumentům vyhotovovaným městským úřadem
 • zastupování města a městského úřadu před soudy
 • příprava právních předpisů vydávaných městem a interních předpisů
 • výkon působnosti městského úřadu ve věcech práva shromažďovacího (formulář oznámení o konání shromáždění)
 • rozhodování o povolení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství a ze zákazu používání pyrotechnických výrobků
Oddělení správních deliktů
 • projednávání přestupků, a to zejména

            - proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě
            - proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství
            - proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku
            - jiných přestupků, k jejichž projednání není příslušný jiný útvar městského úřadu

 • rozhodování o návrzích o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti
 • zapisování údajů do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů
Oddělení obecní živnostenský úřad
 • výkon působnosti obecního živnostenského úřadu podle § 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • výkon působnosti městského úřadu podle zákona 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • výkon působnosti městského úřadu podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
 • výkon působnosti městského úřadu podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, vč. projednání správních deliktů
Úsek vymáhání pohledávek
 • vymáhání pohledávek města
 • rozhodování o žádostech o posečkání úhrady či rozložení úhrady daně (pokuty, místního poplatku atp.) na splátky
 • výkon působnosti městského úřadu podle zákona o veřejných sbírkách

Personální obsazení odboru a kontakty.