česky Deutsch English

Ztráty a nálezy

7.12.2016 (aktualizováno: 16.2.2024 7:51), Odbor kanceláře tajemníka

Má se za to, že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo, pokud se nejedná o nálezy, pro jejichž nakládání platí zvláštní právní předpisy.

Přihlásí-li se vlastník věci před uplynutím lhůty tří roků od jejího odevzdání obci, je povinen před převzetím věci prokázat svou totožnost a provést úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s opatrováním věci. Jestliže se přes učiněná opatření nepodaří zjistit vlastníka nálezu a nepřihlásí-li se o věc vlastník do tří let od jeho odevzdání, stává se vlastníkem movitých věcí nalezených a opuštěných město Sokolov.

  • Nalezené movité věci nefinanční i finanční povahy se odevzdávají na podatelně Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, tel: 354 228 154
  • Nalezená zvířata se odevzdávají na Městskou policii Sokolov, Rokycanova 1929. MPO po zaevidování nálezu předá zvíře příslušnému zařízení.

Každé z uvedených pracovišť vede vlastní evidenci nálezů.

Aktuální nálezy jsou zveřejněné na úřední desce města Sokolova - odkaz na ztráty a nálezy

Souhrnný stav za poslední tři roky:
Ztráty a nálezy 2021 (115 kB, pdf)
Ztráty a nálezy 2022 (208 kB, pdf)
Ztráty a nálezy 2023 (140 kB, pdf)

Byla-li věc nalezena ve veřejné budově či veřejném dopravním prostředku, je takový nález odevzdán provozovateli těchto zařízení, který s nimi naloží podle jiných právních předpisů.

Občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy, zbrojní průkazy a jiné doklady vydané orgány státní správy se předávají k provedení příslušnému orgánu, který je vydal.

Kreditní a platební karty či drobné písemnosti, u kterých je majitel neznámý a nelze ho v evidenci pobytu zjistit, se odesílají příslušné instituci.