česky Deutsch English

Úsek organizační

3.10.2016 (aktualizováno: 8.6.2022 15:20), Odbor kanceláře tajemníka
Náplň činnosti úseku organizačního
 1. Organizuje přípravy a průběh voleb do orgánů všech stupňů, příp. vyhlášeného referenda  na území města.
 2. Vykonává činnost pověřeného obecního úřadu na úseku voleb do orgánů všech stupňů a referend.
 3. Zajišťuje zpracování rozpočtu příjmové a výdajové části oddělení na spravovaných úsecích a zpracovává za ně rozbory hospodaření.
 4. Vypracovává roční výroční zprávu o poskytování informací.
 5. Spravuje program pro poskytování dotací v  oblasti volnočasových aktivit, zabezpečuje řízení v rámci programu pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb, dále pak oblast individuálních dotací města.
 6. Zajišťuje spisovou a archivní službu v rozsahu dle spisového a skartačního řádu MěÚ.
 7. Zajišťuje provoz podatelny a elektronické podatelny MěÚ.
 8. Spravuje úřední desku a elektronickou úřední desku MěÚ podle zvláštní vnitřní směrnice.
 9. Eviduje datové zprávy doručené prostřednictvím datové schránky města a předává je příslušným odborům MěÚ a provádí konverze dokumentů na žádost i z moci úřední.
 10. Odesílá dokumenty připravené k vypravení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
 11. Zabezpečuje agendu nálezů a ztrát.
 12. Spolupracuje na vydávání potvrzení občanům o délce zaměstnání u státních podniků po likvidaci, jejichž zřizovatelem byl ONV a OkÚ Sokolov.
 13. Provozuje recepci, jejíž pracovníci zajišťují poskytování základních informací o kompetencích jednotlivých orgánů města a odborů MěÚ a pravidlech pro vyřizování podnětů a vydávání výpisů z informačních systémů veřejné správy (Czech Point) pro veřejnost.
 14. Provádí identifikaci a sepisuje veřejnou listinu o identifikaci podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
 15. Zajišťuje vidimaci a legalizaci dle zákona o ověřování.
Informace o doručování písemností fyzickým osobám s trvalým pobytem na ohlašovně

Městský úřad Sokolov upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění).
Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu Rokycanova 1929, Sokolov, se ukládají na podatelně Městského úřadu Sokolov na téže adrese.
V této souvislosti upozorňujeme, že dochází pouze k uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoli již zásilky samotné. Městský úřad Sokolov není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob.
Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašoven nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně informovat občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením.
V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné legislativy (např. zajištění ,,odnosu“ nebo ,,dosílky“ na poště, zřízení P.O.BOXU na poště, zřízení datové schránky).
Informační leták MV ČR - Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?