česky Deutsch English

Podatelna a příjem dokumentů

16.5.2023 (aktualizováno: 31.5.2023 10:29), Odbor kanceláře tajemníka

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat

  • Doručovací adresa pro veřejnou správu (samostatná i přenesená působnost) je Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov.
  • Doručovací adresa ve vyhrazených věcech (např. pro samosprávu smluvní a majetkové záležitosti, fakturace, dotace apod., kde město vystupuje jako korporátní partner) je Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov.

Úřední hodiny podatelny

Pondělí:

08:00 - 17:00

Úterý:

08:00 - 14:00

Středa:

08:00 - 17:00

Čtvrtek:

08:00 - 14:00

Pátek:

08:00 - 12:00

Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty:

  • Emailová adresa pro elektronická podání je epodatelna@mu-sokolov.cz (adresa elektronické podatelny).

Identifikátor datové schránky

  • ID datové schránky města je 6xmbrxu.

Další možnosti elektronické komunikace

Přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů

I. Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou za splnění podmínek uvedených v bodech II a III formáty

a) pdf (Portable Document Format)

b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

c) xml (Extensible Markup Language Document)

d) fo/zfo (602XML Filler dokument)

e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)

f) odt (Open Document Text)

g) ods (Open Document Spreadsheet)

h) odp (Open Document Presentation)

i) txt (prostý text)

j) rtf (Rich Text Format)

k) doc/docx (MS Word Document)

l) xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)

m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)

n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)

o) png (Portable Network Graphics)

p) tif/tiff (Tagged Image File Format)

q) gif (Graphics Interchange Format)

r) mpegl/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)

s) wav (Waveform Audio Format)

t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

u) isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

v) edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)

w) dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší

x) shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)

y) dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8

            z) gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

II. Formáty uvedené v bodu I jsou přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky, obsahují-li odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru.

III. Formát uvedený v bodu I písm. c) je přípustným formátem datové zprávy dodávané do datové schránky, odpovídá-li veřejně dostupnému XSD schématu publikovanému příjemcem datové zprávy.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů

  • Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány na médiích CD, DVD a USB flashdiscích

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných městem Sokolov (dále jen „škodlivý kód“)

  • Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána.

Důsledky vad dokumentů podle § 4 odst. 2 a 3. Zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(2) Pokud veřejnoprávní původce zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, veřejnoprávní původce dokument dále nezpracovává. Není-li veřejnoprávní původce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

(3) Veřejnoprávní původce postupuje podle odstavce 2 obdobně, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.

Informace o doručování písemností fyzickým osobám s trvalým pobytem na ohlašovně

Městský úřad Sokolov upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění).
Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu Rokycanova 1929, Sokolov, se ukládají na podatelně Městského úřadu Sokolov na téže adrese.
V této souvislosti upozorňujeme, že dochází pouze k uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoli již zásilky samotné. Městský úřad Sokolov není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob.
Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašoven nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně informovat občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením.
V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné legislativy (např. zajištění ,,odnosu“ nebo ,,dosílky“ na poště, zřízení P.O.BOXU na poště, zřízení datové schránky).

Informační leták MV ČR - Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?