česky Deutsch English

Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov

loga_vsechna_cb.jpg

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.02.2014 - 30.06.2015
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00008

Číslo oblasti podpory: 4.3.1
Oblast podpory: 4.3.1 Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách
Prioritní osa: 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro sociální práci orgánu sociálně právní ochrany dětí MěÚ Sokolov v návaznosti na plnění standardů kvality - souboru personálních, procesních a technicko-provozních kritérií nezbytných pro výkon SPOD. Projekt vytvoří podmínky pro účinnou sociální práci s dětmi a jejich rodinami a napomůže realizaci zákona č. 359/1999 Sb.

Zdroje financování

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2.780.414,26 Kč
Celková výše dotace z prostředků ESF (85%): 2.363.352,12 Kč
Celková výše dotace ze státního rozpočtu (15%): 417.062,14 Kč

Výběrová řízení

V rámci projektu je plánováno několik výběrových řízení a to:

  • VŘ na pozici pracovníka OSPOD - již proběhlo
  • VZ Vzdělávání pracovníků OSPOD - již proběhlo.

Výsledky je možno zhlédnout zde Vzdělávání pracovníků OSPOD a Vzdělávání pracovníků OSPOD II.

Průběh projektu

V rámci projektu nastoupily na odbor sociálních věcí dvě nové pracovnice a to paní Bc. Irena Švecová a paní Bc. Eliška Budínová

Během projektu proběhlo celkem 12 školení. Kurzy byly zaměřené na různé tematické celky jako rodinné právo v novém občanském zákoníku, standardy kvality sociálně-právní ochrany, metody práce s dětmi vyžadujícími zvláštní pozornost, práva dítěte a rodičů či jiných odpovědných za výchovu dítěte, metody řešení konfliktů, metody sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami, řízení před soudy, řízení v činnosti OSPOD, zákon o sociálně-právní ochraně dětí apod. Pro potřeby pracovníků OSPOD byl k dispozici kvalifikovaný odborník = supervizor.

Během měsíce dubna až července 2014 došlo k opravám kanceláří nových pracovníků a nově vytvořených jednacích místností. Kanceláře i místnosti byly vybaveny novým nábytkem i výpočetní technikou.

Publicita

V rámci publicity jsme připravili různé propagační předměty (bloky, tužky, desky, reflexní pásky, termohrnky). Zařízení nakoupená v rámci projektu jsou označena samolepkami s logy ESF, EU, OP LZZ a textem Podporujeme vaši budoucnost. O projektu též informujeme na webových stránkách http://www.esfcr.cz.

Průběžně vycházejí články v časopise Patriot a články na webu města www.sokolov.cz.

Fotogalerie

Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov, obrázek 1 Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov, obrázek 2 Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov, obrázek 3 propagační materiály k projektu Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov