česky Deutsch English

Informace o odboru

3.10.2016 (aktualizováno: 16.5.2023 7:49), Odbor kanceláře tajemníka

Hlavní náplň činnosti odboru

Ing. Dagmar Mašková
vedoucí odboru

 1. Organizuje přípravy a průběh voleb do orgánů všech stupňů, příp. vyhlášeného referenda  na území města.
 2. Vykonává činnost pověřeného obecního úřadu na úseku voleb do orgánů všech stupňů a referend.
 3. Zajišťuje zpracování rozpočtu příjmové a výdajové části oddělení na spravovaných úsecích a zpracovává za ně rozbory hospodaření.
 4. Vypracovává roční výroční zprávu o poskytování informací.
 5. Spravuje program pro poskytování dotací v  oblasti volnočasových aktivit, zabezpečuje řízení v rámci programu pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb, dále pak oblast individuálních dotací města.
 6. Zajišťuje spisovou a archivní službu v rozsahu dle spisového a skartačního řádu MěÚ.
 7. Zajišťuje provoz podatelny a elektronické podatelny MěÚ.
 8. Spravuje úřední desku a elektronickou úřední desku MěÚ podle zvláštní vnitřní směrnice.
 9. Eviduje datové zprávy doručené prostřednictvím datové schránky města a předává je příslušným odborům MěÚ a provádí konverze dokumentů na žádost i z moci úřední.
 10. Odesílá dokumenty připravené k vypravení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
 11. Zabezpečuje agendu nálezů a ztrát.
 12. Spolupracuje na vydávání potvrzení občanům o délce zaměstnání u státních podniků po likvidaci, jejichž zřizovatelem byl ONV a OkÚ Sokolov.
 13. Provozuje recepci, jejíž pracovníci zajišťují poskytování základních informací o kompetencích jednotlivých orgánů města a odborů MěÚ a pravidlech pro vyřizování podnětů a vydávání výpisů z informačních systémů veřejné správy (Czech Point) pro veřejnost.
 14. Provádí identifikaci a sepisuje veřejnou listinu o identifikaci podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
 15. Zajišťuje vidimaci a legalizaci dle zákona o ověřování.

oddělení informatiky

Ing. Jiří Krotil
vedoucí oddělení informatiky

 1. Zajišťuje správu informačních a komunikačních technologií (ICT) a systémů MěÚ s využitím výpočetní techniky (VPT).
 2. Spolupodílí se na koncepci rozvoje ICT a eGovernmentu, zajišťuje realizaci opatření vyplývajících z právních předpisů, podílí se na tvorbě procesů a systémové integraci.
 3. Zodpovídá za organizaci provozu výpočetních systémů – hardware i software (dále jen HW, SW), zajišťování komplexní obsluhy a zařízení výpočetních systémů, počítačových sítí počítačů (HW), včetně technologických center a projektů eGovernmentu.
 4. Zajišťuje údržbu ICT v majetku města. Zajišťuje správu sítě MěÚ (LAN). Zajišťuje odstraňování ohlášených poruch i prostřednictvím třetích osob
 5. Zajišťuje monitorování a diagnostiku ICT. Zajišťuje lokalizaci a odstraňování poruch zařízení výpočetních systémů, profylaxi a běžnou údržbu těchto zařízení.
 6. Zajišťuje agendy zálohování dat, včetně jejich bezpečného uložení mimo objekt městského úřadu.
 7. Zajišťuje pro publikaci internetových stránek města technické zabezpečení (HW, SW).
 8. Zajišťuje propojení vnitřní komunikační infrastruktury s externími zdroji a to jak na úrovni technické, tak i koncepční.
 9. Zajišťuje kontrolu plnění činností vyplývající ze servisních smluv.
 10. Zajišťuje softwarovou podporu uživatelů výpočetních systémů na úrovni jednotlivých aplikací, řeší nesprávné fungování deklarovaných vlastností, nikoliv procesní postupy vyplývající z metodik a odborné způsobilosti uživatelů.
 11. Spolupracuje na správě a provozu software v externích sítích (MVČR, MDČR, MPSV, Czech Point, eGON, centrálních registrů atd.).
 12. Dle požadavků stanovuje témata a okruhy školení ICT. Vytváří studijní materiály a připravuje nástroje pro samovzdělání uživatelů. Ve vybraných oblastech IT zajišťuje školení uživatelů vlastní silou.
 13. Zajišťuje podporu uživatelů tak, aby byly použity správné funkce aplikací, byl zajištěn chod a bezpečnost aplikací počítačové sítě v souladu s konceptem ISVS.
 14. V oblasti IT zajišťuje kompletní agendu zásobování uživatelů spotřebním materiálem a realizuje vlastní revize a opravy.
 15. Zajišťuje nepřetržitý monitoring požadavků v HelpDeskovém systému, dohlíží na jejich vyřizování a komunikuje s uživateli za účelem jejich úplného vyřízení.
 16. Zajišťuje nákup nových zařízení ICT, upgrade a aktualizace SW, včetně administrace pro orgány města.
 17. Zajišťuje evidenci smluv a kontrolu licenčních vztahů v oblasti ICT, včetně počítačových sítí ve správě MěÚ, a smluvně svěřené ministerstvy v rámci budování eGovernmentu.
 18. Zajišťuje chod geografického informačního systému města Sokolov včetně zajištění podpory jeho uživatelů, zajišťuje správu a podporu zvacího zařízení
 19. Technicky zajišťuje zasedání ZM vč. vysílání přímého přenosu z něj a obsluhy hlasovací zařízení.
 20. Zajišťuje zpracování rozpočtu příjmové a výdajové části na IT, spravuje vyčleněné prostředky v této oblasti a zpracovává rozbory na tomto úseku.
 21. Administruje komunikační rozhraní s poskytovatelem telefonní infrastruktury. Vyřizuje žádosti o svěření mobilního telefonu a SIM karty.
 22. Zajišťuje správu a podporu zvacího zařízení, administraci WF.