česky Deutsch English

Školy a školská zařízení

18.9.2014 (aktualizováno: 21.11.2022 14:32), Úsek školství

Město Sokolov zřizuje celkem 7 mateřských škol, 5 základních škol, dům dětí a mládeže a základní uměleckou školu. Jako sídlo úřadu obce s rozšířenou působností zajišťuje ve školách a školských zařízeních výkon státní správy v rozsahu školského zákona.

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných Sokolovem (296 kB, pdf)

Školy a školská zařízení (obec III.)

 Odkaz na vyhlašované soutěže a přehlídky

Základní školy

Organizace školního roku (235 kB, pdf)

Školské spádové obvody - Vyhledávání (202 kB, pdf)

Školské spádové obvody (300 kB, pdf)

Mateřské školy

Do mateřských škol zřízených městem Sokolov jsou přijímány i děti mladší tří let dle „Kritérií k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“.

Informace pro zákonné zástupce - povinný poslední ročník předškolního vzdělávání:

Od školního roku 2017/2018 byla nově uzákoněna předškolním dětem povinnost navštěvovat poslední rok mateřské školy. Povinnost rodičům nechat své děti zapsat do mateřské školy přinesla novela školského zákona, která říká, že "Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak." K zápisu k předškolnímu vzdělávání se tedy v květnu 2022 musí mj. dostavit děti, které v období od ledna do srpna 2022 oslaví svoje páté narozeniny.

V souvislosti s výše uvedenou povinností vydalo Zastupitelstvo města Sokolov na svém zasedání dne 8. 12. 2016 usnesením č. 21/16ZM/2016 obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Sokolovem.

Školské obvody mateřských škol (201 kB, pdf)

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (216 kB, pdf)

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (204 kB, pdf)

Omezení provozu mateřských škol v době vánočních prázdnin 2022: Rada města Sokolova na svém jednání dne 21. 11. 2022 usnesením č. 795/29RM/2022 projednala žádost ředitelek mateřských škol zřízených městem Sokolov o uzavření mateřských škol v době vánočních prázdnin v termínu od 27. 12. 2022 do 30. 12. 2022 za předpokladu prokazatelně provedeného průzkumu mezi zákonnými zástupci o umístění dítěte v mateřské škole a zároveň s podmínkou, že pokud bude zájem rodičů trvat, příslušná mateřská škola zajistí v daném termínu omezený provoz.

--------

Informace pro školy a školská zařízení obce III. typu o povýšení škol na orgány veřejné moci

V souvislosti s registrací agendy A3082 Školský zákon, budou školy a školská zařízení ve smyslu § 50 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, vedeny v základním registru práv a povinností jako orgány veřejné moci. Pro usnadnění aktivace datové schránky orgánu veřejné moci a provedení dalších nezbytných úkonů lze nalézt podrobné návody na http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-zverejnuje-informace-o-datovych-schrankach-pro-skoly.

--------

Statistika

Počty žáků v základních školách Sokolov

Počty dětí v mateřských školách Sokolov

Školské rady

Školské rady (197 kB, pdf)