česky Deutsch English

Projekt - Rovné příležitosti a šance

18.9.2014 (aktualizováno: 5.3.2018 10:10), Odbor finanční a školství

Logo projektu OPVK - Rovné příležitosti a šance

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurence schopnost
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků  se speciálními vzdělávacími potřebami
Číslo výzvy: IPo - oblast podpory 1.2 - výzva č. 47
Název projektu: Rovné příležitosti a šance
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/47.0003
Doba realizace projektu: 01.08.2014 - 30.06.2015

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 6 634 197,67 Kč
Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu ČR 995 129,65 Kč
Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu 5 639 068,02 Kč

Popis a cíle projektu

Projekt reaguje na problém zvyšujícího se počtu žáků se sociokulturními handicapy, kteří bez asistence nedokáží uspět v procesu vzdělávání a s vysokou pravděpodobností nedokončí řádně povinnou školní docházku, nebo budou přeřazeni do systému speciálního školství.

Cílem projektu je vybudovat lokální síť partnerů - mateřské školy, základní školy, NNO, OSPOD, městská policie apod., kteří budou v souladu s konceptem rovných příležitostí poskytovat maximální možnou podporu žákům ohroženým selháváním ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění nebo kulturní odlišnosti rodinného prostředí.
Tím by se měla zlepšit organizace výuky a vyučovací metody podporující rovný přístup ke vzdělávání a zvýšit kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. V projektu proto budou působit asistenti pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním, školní psychologové, speciální pedagogové a logoped, kteří budou žákům z cílové skupiny nabízet své služby, podporovat je v přípravě na vyučování, komunikovat s jejich rodiči a působit na pedagogizaci prostředí sociálně vyloučených domácností.
Projekt se zaměřuje i na podporu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a jejich rodičů v účasti na předškolním vzdělávání, a pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami při přechodu z mateřských do základních škol.
Toho chceme dosáhnout propojením sociálně inkluzivních základních škol a mateřských škol, které fungují na platformě průběžné spolupráce, výměny zkušeností a příkladů dobré praxe.
Přínosem projektu by měl být i rozvoj spolupracujících učitelů v oblasti týmové spolupráce, zejména prostřednictvím konaných specifických vzdělávacích kurzů.

Popis cílové skupiny:
Primární cílová skupina: 70 dětí předškolního věku a 150 žáků ZŠ (žáci 1. a 2. st.) ze sociálně vyloučeného a kulturně odlišného prostředí.
Poměr chlapců a dívek by měl být v obou skupinách vyrovnaný. Nevylučujeme zvětšení primární CS z důvodu růstu počtu těchto žáků v zapojených mateřských a základních školách. To je dáno jednak blízkostí škol některým sociálně vyloučeným lokalitám v okolí, do velké míry však také tím, že se jedná o školy, které do hlavního vzdělávacího proudu (HVP) přijímají bez výhrad i tento typ žáků.
Hlavní příčiny konstituující sociální vyloučení – dlouhodobá nezaměstnanost rodičů, nedostatečná schopnost rodičů připravit děti na školní docházku, jazyková bariéra, problémy s výslovností, demotivující rodinné prostředí s ohledem na vzdělávání, život rodin v závislosti na sociálních dávkách, chybějící docházka do MŠ. Tyto jevy způsobují, že uvedené děti se velmi záhy na 1. stupni ZŠ začnou propadat do nepřekonatelných školních problémů spojených s absencí, špatnými školními výsledky a častým opuštěním HVP.

Sekundární cílová skupina: 110 pedagogických pracovníků zapojených MŠ a ZŠ. Jde o stálé zaměstnance MŠ a ZŠ, kteří průběžně procházejí dalším vzděláváním. Pedagogové naráží na nedostatek informací a metodické podpory. Styly učení na pedagogických fakultách jsou zaměřeny na výuku průměrného žáka majoritní populace, s průměrnou přípravou z rodiny. Obory speciální pedagogiky jsou zaměřeny především na zdravotně znevýhodněné/postižené žáky. Takto připravení pedagogové nemají dostatečné proinkluzivní kompetence a neví, jak se sociálně znevýhodněnými žáky pracovat. Každodenní práce s těmito žáky je náročná, učitele stojí mnoho energie, který rychleji propadá syndromu vyhoření. Vedení škol si uvědomuje nezbytnost práce se sociálně vyloučenými předškolními dětmi a žáky, protože vzhledem k poloze sociálně vyloučených lokalit jde o spádové školy. Snahou pedagogických sborů je tedy dovzdělat se v této oblasti a profesionalizovat pracovní postupy.

Partnerem projektu je organizace Člověk v tísni, o.p.s., která má v Sokolově a jeho okolí dlouholeté zkušenosti zejména s prací s cílovou skupinou ohroženou sociálním vyloučením, předčasným odchodem ze vzdělávacího systému či studijním neúspěchem.

REALIZACE PROJEKTU

Klíčová aktivita 01: Vytvoření školních poradenských pracovišť

Na všech základních školách byla vytvořena školní poradenská pracoviště, ve kterých působil psycholog a speciální pedagog. Úloha speciálního pedagoga spočívala zejména v systematické práci s žáky s výukovými problémy, se specifickými poruchami učení jako např. dyslexie, dysgrafie či dysortografie, a s poruchami koncentrace pozornosti. Speciální pedagog úzce spolupracoval se školním psychologem, logopedem, třídními učiteli, asistenty pedagoga a poskytoval jim metodickou podporu při práci s těmito žáky. V neposlední řadě prováděl konzultace s rodiči těchto žáků.

Psycholog zajišťoval základní diagnostiku vzdělávacích a výchovných problémů žáků a navrhoval možnosti jejich řešení. Prováděl s žáky psychologické rozhovory z podnětu žáků, pedagogů, rodičů či na základě vlastních poznatků o dítěti. V případě potřeby prováděl též krizovou intervenci. Také rodiče dětí a žáků mohli po domluvě využít konzultace s psychologem na každé konkrétní ZŠ nebo MŠ.

Celkem působili na základních školách tři psychologové a pět speciálních pedagogů. Na mateřských školách působil jeden psycholog.
Pracovníkům byly pro práci s CS zakoupeny pomůcky pro reedukační a terapeutické aktivity.

zs krizikova    zs krizikova

Klíčová aktivita 02: Podpora zavádění podpůrných a vyrovnávacích opatření, průběžné hodnocení studijního pokroku jednotlivých žáků se SVP a doučování na školách

Na každé základní škole působili asistenti pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním, kteří pomáhali při integraci žáků se SVP do běžné výuky a asistovali pod vedením třídního nebo vyučujícího pedagoga (opakování instrukcí, kontrola plnění zadaných úkolů, opakování a procvičování již probrané látky). Cílem tak bylo zlepšení školních výsledků a chování žáků, i jejich docházky do školy.

Součástí klíčové aktivity bylo rovněž doučování, které zajišťovali na každé škole 2 pedagogové. Bylo určeno žákům, kteří zaostávali ve výuce a potřebovali si více procvičit látku vybraných předmětů. V rámci péče o žáky se specifickými schopnostmi a výukovými potřebami, s přihlédnutím na jejich individuální požadavky, byl při doučování kladen důraz na rozvíjení čtenářské a matematické gramotnosti, jazykových dovedností a procvičování právě probíraného učiva. Cílem bylo pomáhat žákům poznávat a rozvíjet jejich vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi, uplatňovat je při řešení problému, a motivovat je pro celoživotní učení.

Klíčová aktivita 03: Další vzdělávání pedagogických pracovníků

V měsících září - listopad 2014 proběhly 4 vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky sokolovských školských zařízení.

Dne 26. 9. 2014 proběhl seminář s názvem Vady řečí u dětí předškolního a školního věku, jak jim předcházet, akreditace MŠMT č.j. 49193/2012-201-989, určený pedagogům MŠ, ZŠ, speciálním pedagogům a asistentům pedagoga. Podpořeno bylo celkem 37 osob.

Dne 20. 10. 2014 proběhl seminář s názvem Úvod do specifických poruch učení a zážitkový seminář, akreditace MŠMT č.j. 20065/2013-1-550, určený pedagogům ZŠ a speciálním pedagogům. Podpořeno bylo celkem 23 osob.

Dne 22. 10. 2014 proběhl seminář s názvem Hodnocení dítěte jako klíčová dovednost pedagoga, akreditace MŠMT č.j. 42650/2013-1-976, určený pedagogům MŠ a pedagogům ZŠ. Podpořeno bylo celkem 36 osob.

Dne 3. 11. 2014 proběhl seminář s názvem Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, akreditace MŠMT č.j. 11786/2013-201-314, určený pedagogům ZŠ, speciálním pedagogům a asistentům pedagoga. Podpořeno bylo celkem 40 osob.

seminar    seminar

seminar    seminar

Klíčová aktivita 04: Podpora dětí se SVP při přechodu z MŠ do ZŠ

Na školských zařízeních působil logoped, jehož náplní byl rozvoj komunikačních schopností žáků a dětí, a to nejenom po formální stránce (výslovnost), ale i po stránce obsahové (rozvoj slovní zásoby, gramatiky atd.). Byla zajištěna komplexní logopedická intervence a současně byla zabezpečena metodická a konzultační činnost nejen pro pedagogické pracovníky, ale i rodiče. Diagnostika probíhala za pomoci pozorování, rozhovorů, analýzy výsledných činností a také testových metod. K dětem a žákům bylo přistupováno individuálně na základě jejich možností a byl dodržován princip vývojovosti, komplexnosti, kooperace, multisenzoriálního přístupu, motivace a minimální akce. Na základě diagnostiky byla pro každé dítě či žáka vypracována doporučení, která si kladla za cíl podpořit a rozvíjet komunikační schopnosti jedince podle jeho individuálních možností. Na základě těchto doporučení pracovali dále s dětmi a žáky pedagogové pro logopedickou prevenci.

Pro práci s CS byly školským zařízením zakoupeny výukové programy a logopedická zrcadla.

logoped    logoped

Součástí aktivity byla také spolupráce mateřských škol se spádovými základními školami. Děti z MŠ navštěvovaly spádovou základní školu, kde se účastnily výuky různých předmětů, školních představení či prohlídky tříd. Žáci základních škol zase navštívili spádovou mateřskou školu, kde dětem ukázali, co se již ve škole naučili.  Po zápisech do 1. tříd, které se uskutečnily v lednu, probíhaly pro děti z MŠ tzv. školičky pro budoucí prvňáčky, zaměřené na adaptaci dětí na nové prostředí.

skolicka    skolicka 2

sport. dopoledne    posledni zvoneni

Klíčová aktivita 05: Zařazování dětí ze sociálně vyloučených lokalit do běžných MŠ

Tuto aktivitu zajišťoval partner projektu organizace Člověk v tísni o.p.s., pobočka Sokolov, a byla naplňována aktivizačním pracovníkem.  V první fázi se pracovník seznámil s místními sociálně vyloučenými lokalitami, zmapoval terén a kontaktoval potenciální klienty, které informoval o klíčové aktivitě projektu, nabídl spolupráci a komunikoval o bariérách týkajících se zařazování dětí do předškolních zařízení. Dále byla navázána spolupráce s odborem SPOD a proběhla jednání s řediteli školských zařízení.

Po dohodě s ředitelkami mateřských škol proběhly v MŠ Pionýrů, MŠ Kosmonautů, MŠ Alšova a MŠ Marie Majerové adaptační pobyty.
Vedle síťování rodin a jednání s místními institucemi probíhaly terénní práce v rodinách, se kterými byla uzavřena spolupráce. V průběhu celého projektu spolupracoval aktivizační pracovník 21 rodinami.
V posledním měsíci projektu proběhly návštěvy rodin za účelem zhodnocení a ukončení spolupráce. Během realizace projetku bylo podpořeno 21 pečujících osob a 23 dětí. Do systému předškolního vzdělávání (mateřské školy, přípravná třída) bylo zařazeno 18 dětí. Rodiče těchto dětí se podařilo aktivizovat a  vzbudit v nich zájem o předškolní vzdělávání dětí. Projekt lze hodnotit jako přínosný, většina rodičů se shoduje, že jim pomohl blíže poznat prostředí mateřských škol o kterých měli často neúplné nebo zkreslené představy a získali potřebné informace. Pouze tři rodiny neprojevili o umístění dětí zájem a jedna rodina se během realizace projetku odstěhovala z města.

Adaptacni pobyt    Adaptacni pobyt 2

Klíčová aktivita 06: Interdisciplinární tým pro děti a mládež

V rámci aktivity byla zřízena pozice koordinátora interdisciplinárního týmu pro děti a mládež a odborných tematických workshopů. Koordinátor řídí, moderuje a organizačně zajišťuje jednání týmu, svolává a moderuje tematické workshopy s hosty, řídí rozdělení úkolů mezi členy týmu a monitoruje jejich plnění, vede zápisy ze setkání.

V průběhu září a října 2014 proběhla dvě setkání interdisciplinárního týmu, kterého se zúčastnili speciální pedagogové, psychologové, zástupci NNO, OSPOD, Pedagogicko-psychologické poradny Sokolov, Probační a mediační služby, Policie ČR a Městské policie Sokolov. V listopadu se uskutečnil první ze tří plánovaných tematicky zaměřených workshopů. Tématem workshopu bylo domácí násilí v rodinách a zástupci společnosti Intervenční centrum Pomoc v nouzi, o.p.s. a Policie ČR zde prezentovali práci a postupy příslušných orgánů, příklady z praxe k danému tématu a odpovídali na konkrétní dotazy zúčastněných osob.

interdisc. tym    workshop

V lednu a březnu se uskutečnily zbylé dva workshopy. Lednový workshop byl zaměřen na sociální služby pro rodiny, děti a mládež,  kde prezentovali své příspěvky pracovníci služby sociální rehabilitace organizace FOKUS o.p.s., předškolního klubu Sokolov a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi organizace Člověk v tísni, o.p.s., a sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku 15-26 let organizace KOTEC o.p.s. Březnový workshop byl věnován tématu příkladů dobré praxe z oblasti inkluzivního vzdělávání.
V květnu se uskutečnilo závěrečné setkání, jehož programem bylo zhodnocení uskutečněných tematických workshopů a navazující spolupráce po ukončení projektu.

Workshop_leden    workshop_brezen

Předávání propagačních předmětů

zs bezecka    zs svabinskeho