česky Deutsch English

Informace o odboru

19.9.2014 (aktualizováno: 9.2.2024 8:30), Odbor finanční a školství
Ing. Barbora Bardonová
vedoucí odboru
Co lze vyřídit na odboru finančním a školství
 • Místní poplatek ze psů (přihlášení, odhlášení, změny údajů)
 • Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (ohlášení užívání)
 • Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (nově od 01.01.2022)
 • Hazardní hry:
  • povolení k umístění herního prostoru k provozování hazardních her
  • ohlášení tomboly pokud je herní jistina vyšší než 200 000 Kč
  • ohlášení turnaje malého rozsahu
 • Odbor finanční a školství má ve své gesci mateřské, základní školy, základní uměleckou školu a dům dětí a mládeže zřízené městem Sokolov a kulturní organizace města Sokolov městskou knihovnu a městský dům kultury
 • Zajišťuje ve školách a školských zařízeních obce s rozšířenou působností výkon státní správy v rozsahu školského zákona
 • Podílí se ve spolupráci s infocentrem na propagaci města Sokolova
 • Zajišťuje část agendy v oblasti vnějších vztahů s partnerskými městy
 • Příspěvek na čipové karty MHD určené důchodcům nad 70 let a dárcům krve - nositelům Zlaté plakety MUDr. Jánského je proplácen v pokladně (přízemí budovy "A" - č. dveří A.0.16)
Pokladní hodiny

PONDĚLÍ, STŘEDA

8,00 – 11,00

12,00 – 16,30

ÚTERÝ, ČTVRTEK

8,00 – 11,00

12,00 – 14,00

PÁTEK

8,00 – 12,00

x

Důležité kontakty
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo

Ing. Barbora Bardonová
vedoucí odboru

barbora.bardonova@mu-sokolov.cz

354 228 190
724 002 744

Kateřina Vinšová
místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

katerina.vinsova@mu-sokolov.cz

354 228 263

Bc. Šárka Kimlová
místní poplatek ze psů a za užívání veřejného prostranství,

povolení k umístění herního prostoru k provozování hazardních her, ohlášení tomboly a turnaje malého rozsahu

sarka.kimlova@mu-sokolov.cz 354 228 237

Blažena Plzáková
příspěvky na čipové karty MHD

blazena.plzakova@mu-sokolov.cz 354 228 258

Další kontakty naleznete v navigační nabídce „Kontakty“.

Doručovací adresa

Odbor finanční a školství
Městský úřad Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Podrobné znění úkolů plněných odborem
 1. Zabezpečuje zpracování komplexních podkladů pro sestavení rozpočtu města včetně rozpočtového výhledu, předkládá jej orgánům města ke schválení.
 2. Zabezpečuje rozpis schváleného rozpočtu včetně závazných limitů pro jednotlivé odbory MěÚ a organizace zřízené nebo založené městem Sokolov.
 3. Zabezpečuje zpracování podkladů a předkládání zpráv do rady a zastupitelstva města týkajících se úprav rozpočtu.
 4. Zpracovává finanční analýzy dle požadavků vedení.
 5. Vede chronologickou evidenci rozpočtových opatření provedených v kalendářním roce a realizuje rozpočtová opatření pro organizace zřízené a založené městem.
 6. Na základě podkladů odborů MěÚ a organizací zřízených městem Sokolovem zpracovává zprávy pro orgány města o výsledcích hospodaření (závěrečném účtu) města Sokolova a navrhuje v případě potřeby nápravná opatření.
 7. Zabezpečuje finanční vypořádání příspěvkových organizací.
 8. Zpracovává monitoring hospodaření obce.
 9. Zabezpečuje metodickou pomoc příspěvkovým organizacím zřízeným městem Sokolovem a odvětvovým odborům MěÚ ve věci rozpočtu a rozborů hospodaření v návaznosti na rozpočtová pravidla a v souladu s platnou rozpočtovou skladbou.
 10. Zabezpečuje kontrolu účetních výkazů, které předkládají příspěvkové organizace zřízené městem Sokolovem.
 11. Zabezpečuje vyúčtování dotačních titulů poskytnutých prostřednictvím krajského úřadu.
 12. Vyhotovuje smlouvy o poskytnutí daru, dotace a přechodných finančních výpomocí z kapitoly odboru finančního.
 13. Při čerpání rozpočtových prostředků potvrzuje příslušnost operací z rozpočtového hlediska.
 14. Zabezpečuje a předkládá orgánům města ke schválení účetní závěrku příspěvkových organizací zřízených městem Sokolov.
 15. Zajišťuje agendu spojenou se schvalováním odpisových plánů příspěvkových organizací.
 16. Organizačně zajišťuje jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Sokolova.
 17. Vykonává správu místního poplatku ze psů, místního poplatku za užívání veřejného prostranství a místního  poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
 18. Zabezpečuje agendu spojenou s výherními hracími automaty a tombolou.
 19. Zabezpečuje likvidaci cestovních příkazů zaměstnanců MěÚ.
 20. Zabezpečuje evidenci a vydávání pokutových bloků zaměstnancům MěÚ včetně zaměstnanců zařazených do Městské policie Sokolov
 21. Na základě písemného sdělení příspěvkové organizace informuje radu města o přijatých dohodách o splátkách uzavřených příspěvkovými organizacemi.
 22. Na základě žádosti příspěvkové organizace předává radě města ke schválení dohody o prominutí dluhu, žádosti o vydání souhlasu k upuštění od vymáhání pohledávky, postoupení nebo prominutí pohledávky.
 23. Na základě výsledků veřejnosprávní kontroly rozhoduje o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a provádí s tím související úkony. Předkládá příslušnému orgánu města žádosti o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně.
Oddělení účetnictví
 1. Zabezpečuje komplexní vedení účetnictví města Sokolova v souladu se zákonem o účetnictví a dle platné účtové osnovy, vč. sestavení příslušných účetních výkazů.
 2. Zajišťuje platební styk s peněžními ústavy, zabezpečuje úkoly v oblasti zřizování účtů, dispozičního oprávnění a podpisových vzorů u peněžních ústavů.
 3. Na základě předložených podkladů odvětvových odborů MěÚ provádí proúčtování majetku města.
 4. Vede evidenci podpisových vzorů zaměstnanců oprávněných ke schvalování účetních operací.
 5. Zabezpečuje centrální evidenci došlých faktur.
 6. Zabezpečuje úhrady faktur a ostatních plateb dle dispozic jednotlivých odborů MěÚ.
 7. Zabezpečuje dle předaných podkladů činnosti na úseku mzdové účtárny pro zaměstnance úřadu a zaměstnance zařazené do Městské policie Sokolov.
 8. Zabezpečuje výpočet a odvod dávek sociálního a zdravotního pojištění za organizaci a zaměstnance úřadu včetně zaměstnanců zařazených do Městské policie Sokolov. Dle předaných podkladů zabezpečuje ohlašovací povinnost pro zdravotní pojišťovny.
 9. Zabezpečuje činnost pokladny, evidenci stvrzenkových bloků, kolků a stravenek pro potřeby zaměstnanců MěÚ.
 10. Vede evidenci o cenných papírech v majetku města Sokolova a o finančních prostředcích svěřených ke zhodnocení správcům portfolia včetně termínovaných vkladů.
 11. Zabezpečuje agendu spojenou s přijetím úvěru (půjčky) pro město Sokolov a eviduje smlouvy o přijatých úvěrech, které město Sokolov přijalo a provádí úhrady jejich splátek.
 12. Vypracovává na základě podkladů jednotlivých odborů přiznání k dani z příjmu právnických osob za město Sokolov.
 13. Zabezpečuje agendu spojenou s evidencí plateb za prodej bytů v majetku města Sokolova.
 14. Zpracovává agendu spojenou s přenesením daňové povinnosti včetně zpracování daňového přiznání za DPH.
 15. Zabezpečuje a koordinuje činnosti spojené s přezkoumáním hospodaření města.
 16. Vede přehled o majetkové účasti města v obchodních společnostech.
 17. Zabezpečuje zpracování a předávání statistického výkazu - Pomocný analytický přehled (PAP) do centrálního účetního informačního systému státu.
 18. Zabezpečuje a předkládá orgánům města ke schválení účetní závěrku města Sokolova.