česky Deutsch English

Silniční hospodářství a doprava

19.9.2014 (aktualizováno: 26.2.2018 7:50), Odbor dopravy
Karel Merxbauer
vedoucí úseku silníčního hospodářství
telefon: 354 228 278
e-mail: karel.merxbauer@mu-sokolov.cz
Rozsah činností plněných úsekem silničního hospodářství odboru dopravy:
  1. Výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic II a III třídy, místních komunikací  města Sokolov a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v přenesené působnosti.
  2. Projednávání správních deliktů podle § 42a a 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
  3. Rozhodování o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie.
  4. Uplatňování stanoviska k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení, pokud není příslušné Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad.
  5. Stanovování místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Bc. Lada Tomaskova
vedoucí úseku silniční dopravy
telefon: 354 228 227
e-mail: lada.tomaskova@mu-sokolov.cz
Rozsah činností plněných úsekem silniční dopravy odboru dopravy:
  1. Řešení problematiky a výkonu státního odborného dozoru na úseku taxislužby (zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů).
  2. Provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých dalších zákonu, ve znění pozdějších předpisů).
  3. Rozhodování o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanic měření emisí.
  4. Vydávání osvědčení k provozování stanic měření emisí (zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel n a pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
  5. Výkon funkce dopravního úřadu pro městskou autobusovou dopravu.