česky Deutsch English

Informace o odboru

19.9.2014 (aktualizováno: 27.3.2019 12:30), Odbor dopravy

Bc. Marcela Knedlíková
vedoucí odboru
Co lze vyřídit na odboru dopravy

 

Na oddělení registru řidičů:

 • Příjem žádostí k vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu, výdej řidičských průkazů...
 • k žádosti o udělení ŘO, výměně ŘP nebo žádosti o paměťovou kartu řidiče již nepotřebujete průkazovou fotografii! Fotografie bude pořízena přímo na přepážce. Vlastní průkazová fotografie je dále potřeba jen při žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu.
 • Výdej potvrzení při ztrátě, odcizení, zničení či poškození řidičského průkazu.
 • Příjem žádostí k zapsání profesní způsobilosti řidičů do řidičského průkazu, záznamy o účasti na pravidelném školení řidičů.
 • Tisk výpisů z evidenční karty řidiče a bodového hodnocení.
 • Evidence spáchaných přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
 • Bodový systém – záznamy o počtu bodů dosažených řidičem v bodovém hodnocení a záznamy o odečtu bodů.
 • Odnímání a navracení řidičských oprávnění.
 • Zadržení řidičského průkazu.
 • Zápis exekucí ve věci pozastavení řidičských oprávnění.
 • Vydávání paměťových karet v systému Digitální tachograf.

Na oddělení registru vozidel:

 • Zaregistrovat vozidlo.
 • Provést změnu registrace vozidla.
 • Získat schválení technické způsobilosti stavby a přestavby vozidel.
 • Dočasně či úplně vyřadit vozidlo z provozu.
 • Odhlásit registrované vozidlo na jiného provozovatele.

Se zkušebními komisaři:

 • Projít zkouškou a přezkoušení odborné způsobilosti žadatele o získání řidičského oprávnění.
 • Zaregistrovat autoškolu.

Na silničním správním úřadu a dopravním úřadu ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací, místních komunikací, silnic II. a III. třídy - v rozsahu správního obvodu obce s rozšířenou:

 • Získat zvláštní užívání.
 • Získat povolení dopravního připojení  místní komunikace, sousední nemovitosti k místní komunikaci či jeho změny.

 • Získat povolení k uzavírce místní komunikace.

 • stanovení místního a přechodného  dopravního značení

 • Získat průkaz řidiče taxislužby.

 • Zaregistrovat  vozidla taxislužby.

 • Zaregistrovat stanice měření emisí.

Důležité kontakty
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Bc. Marcela Knedlíková
vedoucí odboru, silniční správní úřad
marcela.knedlikova@mu-sokolov.cz

354 228 213, 299

720 979 124

Ing. Lucie Klierová, silniční správní úřad

lucie.klierova@mu-sokolov.cz

354 228 278

720 979 124

Mgr. Lucie Laurová
dopravní úřad
lucie.laurova@mu-sokolov.cz 354 228 227
Zuzana Bezděkovská
vedoucí oddělení registru vozidel
zuzana.bezdekovska@mu-sokolov.cz 354 228 217
Jana Pitnerová
schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel, přestavby
jana.pitnerova@mu-sokolov.cz 354 228 169
Michaela Dostálová
registr vozidel
michaela.dostalova@mu-sokolov.cz 354 228 221
Jana Trollerová
registr vozidel
jana.trollerova@mu-sokolov.cz 354 228 239
Blanka Charvátová
registr vozidel
blanka.charvatova@mu-sokolov.cz 354 228 289
Marcela Kvasničková
registr vozidel
marcela.kvasnickova@mu-sokolov.cz 354 228 261
Karolína Bílková
registr vozidel
karolina.bilkova@mu-sokolov.cz 354 228 202
Petra Maslenová
registr vozidel
petra.maslenova@mu-sokolov.cz 354 228 298
Eva Ácsová
registr vozidel
eva.acsova@mu-sokolov.cz 354 228 298
Sandra Džupinová
registr vozidel
sandra.dzupinova@mu-sokolov.cz 354 228
Olga Mašková
registr řidičů
olga.maskova@mu-sokolov.cz 354 228 219
Bc. Veronika Vlášková
vedoucí registru řidičů
veronika.vlaskova@mu-sokolov.cz 354 228 179
Lucie Odstrčilíková
registr řidičů
lucie.odstrcilikova@mu-sokolov.cz 354 228 277
Luboš Dopita
administrativní pracovník, archiv
lubos.dopita@mu-sokolov.cz 354 228 324
Miloš Simon
zkušební komisař
milos.simon@mu-sokolov.cz 354 228 287
Vilém Szabo
zkušební komisař
vilem.szabo@mu-sokolov.cz 354 228 201

Další kontakty naleznete v navigační nabídce „Seznam kontaktů“.

Doručovací adresa

Odbor dopravy
Městský úřad Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Odbor dopravy zajišťuje plnění úkolů v následujících úsecích činnosti:

Na úseku silniční dopravy:

 1. Řešení problematiky a výkon státního odborného dozoru na úseku taxislužby
 2. Provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 3. Rozhodování o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanic měření emisí
 4. Vydávání osvědčení k provozování stanic měření emisí

Na úseku silničního hospodářství:

 1. Vykonávání působnosti silničního správního úřadu pro silnice II.a III. tříd, a místních komunikací města Sokolov a veřejně přístupných účelových komunikacích
 2. Stanovování místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Na úseku autoškol:

 1. Provádění zkoušek uchazečů o řidičské oprávnění
 2. Nařizování přezkoumání zdravotních způsobilostí držitelů řidičských oprávnění
 3. Nařizování přezkoušení z odborné způsobilosti držitelů řidičských oprávnění
 4. Rozhodování o vydání, změně a odnětí registrací k provozování autoškol
 5. Schvalování výcvikových vozidel pro jejich použití k výcviku v autoškolách

Na úseku registru řidičů:

 1. Vedení registru řidičů a vydávání dat z registru řidičů
 2. Udělování, podmiňování, omezování, odnímání a vracení řidičských oprávnění a zrušování podmínění nebo omezení řidičských oprávnění
 3. Vydávání a vyměňování řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů a vydávání duplikátů řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů
 4. Vyměňování řidičských průkazů vydaných cizím státem a řidičských průkazů Evropských společenství
 5. Vydávání osvědčení profesní způsobilosti řidičů

Na úseku registru motorových vozidel:

 1. Vedení registru motorových vozidel
 2. Rozhodování o zápisu silničních vozidel do registru vozidel, provádění zápisů změn údajů zapisovaných v registru
 3. Přidělování silničním motorovým vozidlům registračních značek a přidělování tabulek s registračními značkami
 4. Vydávání osvědčení o registraci a technických průkazů silničních vozidel nebo technických osvědčení silničních vozidel
 5. Provádění zápisů a výmazů zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technických průkazů vozidel
 6. Rozhodování o vyřazení silničních vozidel z provozu
 7. Schvalování technických způsobilostí jednotlivě vyrobených nebo přestavěných silničních vozidel
 8. Schvalování technických způsobilostí jednotlivě dovezených vozidel
 9. Provádění zápisů údajů v technických průkazech silničních vozidel