česky Deutsch English

Zastupitelé poprvé pod kamerami o hospodaření města i návrzích občanů

17.5.2019, Novinky z města Sokolova a okolí
Zastupitelé pod kamerami o hospodaření města i návrzích občanů

Poprvé v přímém internetovém přenosu jednali ve čtvrtek 16. května zastupitelé města Sokolov a takzvané „streamování“ si opravdu užili. Zasedání se protáhlo téměř na čtyři hodiny. Sledovali je přitom dvě speciální kamery, každá na jedné straně sálu. S on-line přenosy ze zastupitelstva se počítá i do budoucna. A čím se zastupitelé zabývali? Byl to například závěrečný účet města za rok 2018 nebo možnost, aby se občané částečně podíleli na plánování rozpočtu pro příští rok. A to tak, že budou podávat podněty na veřejně prospěšné projekty, které by se mohly podle jejich návrhu ve městě v roce 2020 realizovat.

Poměrně obsáhlá debata zastupitelů byla věnována právě zapojení občanů do rozvoje města prostřednictvím takzvaného participativního rozpočtu. Jak to funguje? Městský úřad vyhradí část peněz ze svého ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. V Sokolově by měl být na tyto účely uvolněn jeden milion korun. Participativní rozpočet už využívá řada měst v České republice, například Žďár nad Sázavou, Ústí nad Labem nebo Nový Jičín. Sokolovští zastupitelé debatovali především o tom, jak vysoká částka by měla být pro participativní rozpočet uvolněna, zda onen milion není málo nebo mnoho. Diskutovalo se rovněž o délce termínu pro podávání návrhů a způsobu jejich vyhodnocení. Zastupitelé se poté dohodli, že přesná pravidla pro zavedení participativního rozpočtu opětovně projednají na červnovém zasedání.

K hospodaření města v loňském roce a závěrečnému účtu neměli zastupitelé výhrady. Celkové příjmy Sokolova dosáhly v roce 2018 výše 621 396 000 Kč a byly splněny na 99,9 procenta plánovaného rozpočtu. Celkové výdaje byly v roce 2018 čerpány ve výši 580 439 1000 Kč, to je 61,2 procenta plánovaného rozpočtu. Hospodářským výsledkem fiskálního roku 2018 byl přebytek ve výši 40 956 900 Kč, což představuje oproti rozpočtu zlepšený hospodářský výsledek ve výši 367 399 500 Kč. Všechny příspěvkové organizace zřízené městem Sokolov dodržely závazné finanční vztahy ke zřizovateli a stanovené limity na rok 2018. Při přezkoumání hospodaření města Sokolov za rok 2018 nebyly auditorem zjištěny chyby a nedostatky.

Zastupitelé pod kamerami o hospodaření města i návrzích občanůZastupitelé pod kamerami o hospodaření města i návrzích občanůZastupitelé pod kamerami o hospodaření města i návrzích občanůZastupitelé pod kamerami o hospodaření města i návrzích občanů

Dlouhá diskuse se týkala rovněž navrhované změny pravidel pro pronájem nájemních prostor ve městě. V tomto případě šlo o byty dokončované v objektu Zdraposo. V areálu bývalého Zdraposa v sokolovské Gagarinově ulici bude letos na sklonku léta dokončeno 17 nových bezbariérových bytů, které chce nabídnout město Sokolov coby investor zájemcům ve věku 60 a více let. Právě k této hranici měli někteří zastupitelé připomínky. V tomto bodu jednání zastupitelé nakonec nedošli k závěru a bod byl přeložen na červnové jednání.

Zastupitelé neschválili žádost společnosti Správa železniční dopravní cesty o vydání bezvýhradného souhlasu k prodeji dvou pozemků z majetku společnosti České dráhy do majetku města Sokolov. Město v tomto případě původně ČD navrhlo, že se bude podílet na zabezpečení těchto pozemků u kolejí, přes které si krátí obyvatelé cestu na Šenvert a zpět. Přitom tu došlo už k několika tragickým nehodám. Sokolov nechal zpracovat projekt na stavbu plotu a odkoupil starý drážní domek, který stál v jeho cestě. Město ale už nesouhlasí s dalšími novými požadavky ČD, například aby koupilo i pozemky.

K dalšímu jednání se zastupitelé sejdou ve čtvrtek 27. června od 15 hodin ve velkém sále městského úřadu. 

(mel)