česky Deutsch English

Kompenzace dopadů těžby pro obyvatele Šenvertu

5.4.2019, Novinky z města Sokolova a okolí

Zastupitelstvo města Sokolov na zasedání konaném dne 21. 3. 2019 usnesením č. 22/4ZM/2019 schválilo poskytnutí jednorázové finanční podpory pro občany města Sokolov bezprostředně zasažené dopady těžby uhlí. Podpora je v souladu s Pravidly poskytování podpory za účelem kompenzace dopadů těžby v roce 2019 (dále jen „Pravidla“) určena občanu města Sokolov, který byl nepřetržitě přihlášen k trvalému pobytu v části Sokolova zvané Na Vyhlídce neboli Šenvert, a to minimálně od 1. 1. 2018 do 21. 3. 2019.

Výše poskytované podpory činí 4.000,- Kč na osobu. Peníze budou na vaši žádost vypláceny po uzavření darovací smlouvy bezhotovostně na účet uvedený příjemcem. Nárok na poskytnutí podpory je časově omezen. O uzavření darovací smlouvy je proto třeba požádat nejpozději do 30. 9. 2019. Po tomto termínu už nelze podporu poskytnout.

Nezletilého občana (osobu před dovršením 18 let věku) musí ve věci uzavření darovací smlouvy a vyplacení podpory zastupovat zákonný zástupce (rodič), popřípadě jiná k tomu oprávněná osoba. Oprávnění k zastupování musí zástupce doložit rodným listem nezletilého občana, popř. jiným způsobem, dle platných právních předpisů.

Máte-li o poskytnutí podpory zájem, dostavte se v úředních hodinách na Městský úřad Sokolov, odbor správních agend, kancelář č. A.0.04 (přízemí), kde dojde k uzavření darovací smlouvy. Pokud chcete celý proces spojený s uzavřením smlouvy urychlit, doporučujeme vám smlouvu vytisknout ve dvou kopiích, vyplnit nutné údaje o žadateli v tabulce včetně čísla bankovního účtu v Čl. 1 smlouvy a následně se dostavit se smlouvou na výše uvedené místo. S sebou prosím přineste váš občanský průkaz a v případě zastupování nezletilého občana rovněž jeho rodný list, popř. jiný doklad k prokázání zastupování. 

Bližší informace můžete získat u kontaktní osoby, kterou je Mgr. Petra Procházková, na tel. č. 354 228 215, e-mail: petra.prochazkova@mu-sokolov.cz

Úřední hodiny Městského úřadu Sokolov:

pondělí a středa: 8:00 – 17:00; úterý a čtvrtek: 8:00 – 14:00; pátek: 8:00 – 12:00

Pravidla poskytování podpory za účelem kompenzace dopadů těžby (185 kB, pdf)

Dotčené území (354 kB, pdf)

Kompenzace dopadů těžby - vzor plné moci

Darovací smlouva - návrh (235 kB, pdf)

DAROVACÍ SMLOUVU SI PROSÍM VYTISKNĚTE VE DVOU VYHOTOVENÍCH.