česky Deutsch English

Dobré nápady občanů pomohou s rozvojem města

28.6.2019, Novinky z města Sokolova a okolí
Dobré nápady občanů pomohou s rozvojem města

Udělat něco pro to, aby se nám v našem městě žilo lépe, může každý z nás. Přitom k tomu stačí jen málo – zapojit se do nového projektu Můj nápad pro Sokolov, který už schválilo zastupitelstvo města. Prostřednictvím tohoto projektu mohou obyvatelé města do jisté míry rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci jimi navrženého projektu, a to zejména investičního charakteru. Projekt se tedy netýká kulturních a společenských akcí.

O tom, na jakém principu bude projekt Můj nápad pro Sokolov v prvním ročníku realizován, rozhodlo zastupitelstvo města na konci června. Podle návrhu rady města je princip jednoduchý. Občané města na základě stanovených kritérií předloží své návrhy, projekty budou na příslušných odborech městského úřadu posouzeny podle proveditelnosti projektu, jeho finanční náročnosti a dalších kritérií. O výběru projektů navržených k realizaci poté rozhodne svým hlasováním zastupitelstvo města.  „Projekt Můj nápad pro Sokolov by měl sloužit k realizaci konkrétního opatření, které bude sloužit občanům města Sokolov, případně návštěvníkům, a přispěje ke zkvalitnění veřejného prostoru města,“ uvedla k projektu vedoucí odboru finančního a školství Barbora Bardonová.

Pro první ročník projektu Můj nápad pro Sokolov je navrhována k využití částka ve výši jeden milion korun. Tato suma by měla posloužit na realizaci dvou projektů. Maximální částka zahrnuje náklady na vlastní realizaci a nezbytné náklady na související projektovou, případně jinou dokumentaci.

A kdo vlastně může návrh v rámci projektu Můj nápad pro Sokolov předložit? Předkladatelem návrhu může být fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Sokolově starší 15 let nebo právnická osoba (firma, instituce, nezisková organizace apod.) se sídlem v Sokolově. Předkladatel může podat maximálně jeden projekt a měl by si ověřit reálnost předpokládaných celkových nákladů před podáním návrhu. 

„V souvislosti s osvětou o tématu participativního rozpočtování, jehož veškeré zásady by město rádo naplnilo v následujících ročnících projektu Můj nápad pro Sokolov, budou v září pořádána veřejná setkání s občany v centru města a na sídlišti Michal, zapojíme také studentskou veřejnost ve spolupráci se studentským zastupitelstvem města, a to debatou na jeho zasedání 18. září,“ poznamenala Barbora Bardonová.

Poté, co bude veřejnost seznámena při informační kampani s projektem Můj nápad pro Sokolov, bude období od října do konce prosince určeno pro podávání návrhů. V lednu a v únoru 2020 budou podané návrhy kontrolovány a v březnu se počítá s debatami s veřejností spojenými s představením podaných návrhů. Období od března do června pak bude vyhrazeno pro výběr realizovaných projektů zastupitelstvem města a pro přípravu a začátek jejich realizace. 

Navrhovaný projekt musí být realizován na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově, a to na majetku ve vlastnictví města. Musí respektovat stanovený maximální finanční limit, jeho realizace nesmí odporovat legislativě, normám a dalším závazným dokumentům a především musí být přínosný pro město a jeho občany. 

Ve městech, kde již návrhy občanů realizují, byly získány například podněty k vytvoření industriální naučné stezky, osazení informačních tabulí do podchodů, výstavbě dětských hřišť, pumptrackové dráhy, horolezecké stěny, hmyzího domečku apod. Těšíme se na nápady sokolovských občanů!

(mel, bar)