česky Deutsch English

Vybráno z řádných jednání rady města Sokolov

20.6.2022, Zprávy z města

Co měly na programu rady města Sokolov v období mezi 30. květnem až 13. červnem? Radní se zabývali kromě jiného opravami ve školských zařízeních, přerušením provozu školních družin a jejich náhradou příměstskými tábory, výsledky výběrových řízení nebo bytovými záležitostmi. Řešili i dotace pro některé subjekty a revitalizací bývalého železničního depa.

Na druhé pololetí je v plánu práce ustavující zastupitelstvo města

Rada města schválila, a poté rovněž zastupitelstvo, plán práce rady města i zastupitelstva města ve druhém pololetí letošního roku. Změny ve složení ale lze očekávat jak u rady, tak zastupitelstva, vzhledem k tomu, že v pátek 23. a v sobotu 24. září se uskuteční komunální volby.  Do té doby se rada ve stejném složení sejde ještě pětkrát, naposledy 19. září. Kolikrát to bude po volbách, to lze těžko odhadovat. Záleží na tom, jakým tempem bude postupovat povolební vyjednávání. Každopádně od voleb do konce roku je oficiálně naplánováno ještě šest jednání rady. Zastupitelé se do voleb sejdou v současné sestavě ještě jednou, bude to 15. září. Termín ustavujícího zasedání po volbách zatím není známý. A poslední zastupitelstvo v tomto roce je naplánováno na 8. prosince. To by se mělo zabývat klíčovým bodem, rozpočtem města na rok 2023.

Problémové lokality, Hornickou a Sokolovskou, pohlídají nové kamery

Nové kamerové body vzniknou v Hornické a v Sokolovské ulici. A to jednak na podnět tamních občanů a rovněž kvůli ochraně majetku, konkrétně objektu pobytového zařízení Čtyřka. Hornická ulice je sociálně vyloučenou lokalitu a lidé zde nemají pocit bezpečí. V okolí restaurace Rakev pak dochází často k rušení nočního klidu a konfliktním situacím. Vzhledem k poloze umístění kamerové stanice, která kompletně uvidí prostor před restaurací Rakev, křižovatku a celou Hornickou ulici lze těmto negativním jevům předcházet a preventivně do těchto míst vysílat hlídku MP Sokolov v případě, že bude zaznamenána větší skupinka osob obtěžující ostatní občany, posedávající na místech, kde to není žádoucí, zakládající skládky a podobně. Čtyřka je nová budova a ihned po jejím dokončení je třeba okolní prostor monitorovat. Mládež se zde pohybuje po schodišti na bruslích a skateboardech, kdy poškozuje opětovně majetek města.

Na zimním stadionu v Sokolově bude rozšířeno požární zabezpečení

O rozšíření systému elektronické požární signalizace, instalaci nasávacího systému na zimním stadionu v Sokolově, se postará společnost ICS z Hor u Karlových Varů. K uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky ji vybrala rada města. Firma nabídla nejnižší cenu 353.569,- Kč bez DPH (427.818,49 Kč vč. DPH) a umístila se na prvním místě. Předpokládaný termín realizace je červen až srpen 2022.

Spolek Láskou ke kočkám obdržel dotaci na celoroční činnost

Žádost o individuální dotaci pro spolek Láskou ke kočkám schválila rada i zastupitelstvo města. Jedná se o částku ve výši 200 000 korun určenou na celoroční činnost. Peníze může spolek, který provozuje útulek pro opuštěné a handicapované kočky v Sokolově, na nájem, energie, odpad, veterinární péči, krmivo a stelivo. Schválení žádosti doporučil i odbor životního prostředí a také komise životního prostředí. Ta jako přínos spolku Láskou ke kočkám vyzdvihla péči o zatoulané kočky a snížení jejich počtu v ulicích, zaléčení toulavých koček a následné umístění v nových domovech.

Do pořádání letních příměstských táborů se zapojily všechny školy

Přerušení provozu školních družin základních škol zřízených městem Sokolov v době od 1. 7. do 31. 8. se zajištěním náhradního programu pro žáky formou příměstských táborů projednala rada města na žádost ředitelů základních škol zřízených městem Sokolov. Do organizace příměstských táborů při základních školách se v tomto roce zapojili ředitelé všech základních škol. ZŠ Pionýrů jich pořádá šest, ZŠ Rokycanova devět, ZŠ Běžecká připravila čtyři příměstské tábory, ZŠ Švabinského osm a ZŠ Křižíkova jeden. V této nabídce základních škol je i několik táborů pobytových.

Přes léto čeká podlahu na druhém stupni ZŠ Švabinského oprava 

O opravu podlahy v Základní škole Švabinského se postará na základě rozhodnutí rady města společnost SEFTIMA INVEST, která se s nejnižší nabídkovou cenou 529.630,- Kč bez DPH (640.852,3 Kč vč. DPH) umístila ve výběrovém řízení na prvním místě. Předpokládaný termín realizace je červenec až srpen 2022. Zakázka se týká opravy podlahy chodby v 2. NP budovy 2. stupně. Stávající podlaha bude odstraněna, podklad bude přebroušen a vyrovnán. Nová podlaha bude z lepeného vinylu, nové budou i sokly, přechodové lišty a schodišťové hrany.

O zpracovateli projekčních prací na míčovou halu je rozhodnuto

Projekční práce na míčové hale v areálu Baníku zajistí Ing. Martin Dědič. K uzavření smlouvy ho vybrala rada města, když byla jeho nabídka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Jedná se o částku 902.100,00 Kč bez DPH (1.091.541,00 Kč včetně DPH). Projektová dokumentace DSP pro společné území a stavební řízení má být hotová do 120 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

Tůň v Novině čeká úprava, aby voda netekla na cestu

Rada města uložila odboru rozvoje města provést opravu vodní plochy na p. č. 1/14 v k. ú. Novina. Důvodem pro opravu je, že voda z tůňky zaplavuje příjezdovou cestu k domu č. p. 25. K přelivu zřejmě dochází kvůli zanesení nebo zhroucení původního propustku, který pravděpodobně měl i nedostatečný průměr. Pro opravu byla zvolena varianta takzvaného zprůtočnění tůně (nahrazení stávající tůně korytem) a osazení propustku pod příjezdovou cestu k domu č. p. 25 s dostatečnou dimenzí, který bude třeba v rámci údržby pravidelně kontrolovat a čistit.

V budově ZŠ Rokycanova dojde na opravu slaboproudých rozvodů

Oprava slaboproudých rozvodů elektřiny, to bude úkol pro firmu BROŽ MaR, která se s nejnižší nabídkovou cenou 1.657.689,82 Kč bez DPH (2.005.804,68Kč vč. DPH) umístila na prvním místě ve výběrovém řízení. Předpokládaný termín realizace akce je 30. 6. až 25. 8. Předmětem veřejné zakázky je oprava a výměna slaboproudých rozvodů v budově, která řeší dodávku a instalaci technologií pro opravu stávajícího systému jednotného času, zvonění a školního rozhlasu, jenž nově splňuje požadavky evakuačního nouzového systému. Systémy jsou navrženy za účelem vytvoření stabilního navzájem propojeného systému s ovládáním skrze jednotný instalovaný software.

Město bude usilovat o dotaci na revitalizaci bývalého depa

Rada města schválila podání předběžné žádosti na akci s názvem "Revitalizace areálu bývalého depa v Nádražní ulici, Sokolov" do programu "Smart Parks for the Future", vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Na podzim loňského roku byla schválena aktualizace programu Smart Parks for the Future. Program č. 122D20 Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO) je zaměřen na rozvoj stávajících průmyslových zón ve smyslu zkvalitnění infrastruktury včetně opatření pro snížení negativních klimatických dopadů, regeneraci lokalit brownfieldů a na přípravu podnikatelských parků s menší rozlohou pouze v místech, kde převažuje celospolečenský význam pro jejich realizaci. Podpořena bude realizace projektů, jejichž cílem je rozvoj infrastruktury pro předem konkrétně neurčeného uživatele nemovitosti. Projekt „Revitalizace areálu bývalého depa v Nádražní ulici, Sokolov“ řeší regeneraci areálu bývalého železničního depa v Nádražní ulici v Sokolově. V rámci regenerace dojde nejprve k odstranění/demolici stávajících zbytků objektů na území brownfieldu. Následně bude v území areálu vybudována nová dopravní a technická infrastruktura.

Místo zbořeného domu v Heyrovského ulici vznikne nové parkoviště

Vybudování parkoviště v ul. Heyrovského, Sokolov - vyhlášení výběrového řízení, schválila rada města. Předmětem zakázky je výstavba parkoviště na pozemcích vzniklých po demolici původních budov.  Parkoviště bude s kolmým řazením, základní šířka stání je 2,7 m, povrch parkoviště bude ze zatravňovací dlažby. Vozovka parkoviště je navrhnuta v šířce 6 m, povrch bude z asfaltu. Celkem se parkovací kapacity navýší o 24 parkovacích míst (dvě stání pro osoby se zdravotním postižením a dvě stání určená pro dobíjení elektrických vozidel). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.966.739,43 Kč bez DPH (2.379.751,71 Kč včetně DPH). Termín realizace je zhruba srpen až listopad 2022.

Sokolovští fotbalisté se dočkají důstojného zázemí

Společnost FINAL ALFA – stavební je firmou, která byla vybraná pro rekonstrukci šaten FK Sokolov – I. etapa s nejnižší nabídkovou cenou 10.429.652,64 Kč bez DPH (12.619.879,69 Kč vč. DPH). V rámci I. etapy stavební akce dojde ke kompletní výměně vytápění a přípravy TUV v celém objektu, dále k rekonstrukci pravého křídla šaten FK Sokolov včetně kompletní rekonstrukce sociálního zařízení a odkanalizování. V rámci stavební akce bude dodán mobiliář do šaten fotbalistů FK Sokolov.