česky Deutsch English

Vybráno z řádných jednání rady města Sokolov

22.11.2021, Zprávy z města

Rada města se sešla na 31. schůzi v tomto roce 16. listopadu. Co měla na programu? Jmenování vedoucí odboru správních agend, mimořádný členský příspěvek Mikroregionu Sokolov – východ, zprávu o činnosti odboru sociálních věcí, pronájmy a prodeje pozemků. Rada jednala také o vodovodu a kanalizaci na Hruškovou nebo o podání žádosti o dotaci na stavbu chodníku z ulice Závodu míru k ONO.

Odbor správních agend povede Lenka Krausová

Rada města jmenovala novou vedoucí odboru správních agend Městského úřadu Sokolov Bc. Lenku Krausovou. Do výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči. Na základě vyhodnocení plnění podmínek výběrového řízení všemi uchazeči a s přihlédnutím k následným ústním pohovorům doporučila výběrová komise jmenovat vedoucí Odboru správních agend právě Bc. Lenku Krausovou, která od roku 2017 pracovala na městském úřadu jako vedoucí oddělení správních činností. 

Rada podpořila rekonstrukci lávky ve Starém Sedle 

Finančně podpořit poskytnutím mimořádného členského příspěvku ve výši 106 400 Kč na spolufinancování projektu „Lávka přes řeku Ohři ve Starém Sedle – důležitá spojnice cyklistického systému Sokolovska" z rozpočtu města Sokolova v roce 2022 doporučila rada sokolovskému zastupitelstvu. To návrh projedná 9. prosince. Cílem projektu je rekonstrukce lávky na toku řeky Ohře mezi Sokolovem a Loktem na hranici obce Staré Sedlo, která je ve velmi špatném stavu. Tato lávka je součástí cyklotrasy 2030 a na levém břehu umožňuje napojení na národní cyklotrasu č. 6. Obě trasy slouží občanům k dopravě do zaměstnání, škol apod. Nová lávka zajistí lepší napojení těchto cyklotras a zvýší celkovou bezpečnost.  

Na chodníky k ONU se město pokusí získat dotaci 

Na nové chodníky mezi ulicí Závodu míru a okružní křižovatkou u čerpací stanice ONO, jejichž stavba už probíhá, se město pokusí získat dotaci. Rada města schválila podání této žádosti do výzvy č. 21 MAS Sokolovsko – IROP „Řešení dopravní infrastruktury VI“. Žádost lze totiž podat i po zahájení realizace akce. Hlavním cílem projektu je vybudování dvou nových chodníků ve městě Sokolov. První z chodníků bude navazovat na stávající chodník v ul. Slovenská nad městským koupalištěm a povede podél komunikace ul. Závodu míru na okraj budoucí okružní křižovatky, která vzniká v rámci jiného projektu. Druhý chodník bude vybudován pod čerpací stanicí a bude spojnicí mezi okružní křižovatkou a stávajícím chodníkem u autobazaru na Staré Ovčárně. 

Stavba vodovodu a kanalizace pro Hruškovou bude na etapy 

Realizace projektu Hrušková – vodovod a kanalizace bude rozdělena na dílčí etapy. Rozhodla o tom rada města s tím, že zároveň pověřila odbor rozvoje města zahájením prací na 1. etapě projektu v rozsahu vybudování nového vodojemu a rozvodné vodovodní sítě v obci Hrušková. Město si je vědomo potřeby zajistit pro obyvatele Hruškové pitnou vodu. Sokolovská vodárenská proto zvýší úpravami zdroj a město vybuduje nový vodojem a rozvodné řady po obci. V rozpočtu na rok 2022 je navržena částka 10 mil. Kč na financování I. etapy realizace tohoto projektu. V současnosti je obec Hrušková zásobována pitnou vodou ze stávajícího zdroje, z prameniště. Odtud vede přiváděcí řad do starého vodojemu a následně zásobovacím řadem do obce.

OSPOD řešil umisťování dětí mimo rodinu i záškoláctví 

Rada města se při svém jednání seznámila se zprávou o činnosti odboru sociálních věcí. Její součástí jsou rovněž informace o práci orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Vyplývá z nich, že například v roce 2019 bylo umístěno do ústavní výchovy celkem 38 dětí, v roce 2020 pak 18 dětí. Nejčastější důvody umisťování dětí mimo rodinu jsou neschopnost rodičů se o děti postarat, závislost rodičů, výchovné problémy, drogová problematika, trestná činnost a psychiatrické problémy. A jak to vypadalo se záškoláctvím?

Nahlášené záškoláctví pracovníkům OSPOD:

rok 2019/2020   celkem 115 dětí, z toho 77 ze sokolovských škol

rok 2020/2021   celkem 85 dětí, z toho 64 ze sokolovských škol

rok 2021/2022   celkem 8 dětí, z toho 7 ze sokolovských škol (k 29. 10. 2021)

V roce 2020 bylo 5 rodičů podmíněně odsouzeno k trestu odnětí svobody a 2 rodiče k nepodmíněným trestům.   

(mel)