česky Deutsch English

Z jednání rady a zastupitelstva města Sokolov

2.6.2021, Zprávy z města

Rada města Sokolov má devět členů – Renata Oulehlová, Ladislav Sedláček, Jan Picka, Karel Jakobec, Petr Kubis, Erik Klimeš, Michael Rund, Tomáš Provazník, Ilona Medunová. Jednání rady jsou neveřejná a konají se obvykle dvakrát do měsíce. Výběr informací z jednání rady zveřejňujeme na webu a facebooku města, po jednání rady se rovněž konají tiskové konference pro média. Zastupitelstvo má 27 členů a obvykle jedná čtyřikrát až pětkrát do roka. Jeho zasedání jsou veřejně přístupná.

8. září

HC Baník Sokolov má šanci na získání dotace. Rozhodne zastupitelstvo

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace ve výši maximálně 1 700 000 Kč žadateli HC Baník Sokolov na jeho celoroční činnost v roce 2022 (projekt). S tím, že dotaci lze užít v rámci realizace projektu jen na sportovní činnost dospělých, a to konkrétně na výstroj neinvestičního charakteru, dopravu, startovné, mzdy a odměny (pomocné funkce, trenéři - DPP, OSVČ) a materiál.

Peníze pomohou těžce zdravotně postižené Elišce

S poskytnutím dotace na podporu integrace těžce zdravotně postižených dětí, která je určena pro čtyřletou Elišku schválila rada města. Dotace poslouží na pořízení černé skrýše (sensa shop), závěsné houpačky Hamak Kokon a dětského ochranného sluchátka Alpine Muffy v celkové výši 4 532 Kč. Kvůli nepříznivému zdravotnímu stavu Eliška nezvládá šest základních životních potřeb. Vyžaduje každodenní pomoc a dohled. Například černá skrýš slouží pro bezpečné útočiště pro děti s poruchou autistického spektra. Dětská ochranná sluchátka prozměnu chrání děti s od přetížení sluchovými podněty.

Radní doporučili ke schválení dotaci pro stomatologa na rentgen

Žádost o dotaci z Programu pro poskytování dotací na podporu dostupnosti zdravotních služeb v Sokolově na rok 2022 (praktické zubní lékařství) doporučila rada ke schválení zastupitelstvu města. Žadatelem o dotaci je podnikající fyzická osoba s oprávněním k poskytování zdravotních služeb v oboru praktické zubní lékařství, která převzala praxi na území Sokolova. Žádost byla podána v souladu s Programem na pořízení nezbytného věcného a technického vybavení prostor pro poskytování zdravotních služeb, konkrétně na pořízení rentgenu v hodnotě 449 000 Kč a PC v hodnotě 50 000 Kč. Žadatel uvádí, že zakoupením nového zařízení se sníží zátěž pro pacienty.

Práce s klienty je pro sociální pracovníky čím dál více náročnější

Radní se seznámili se zprávou o činnosti odboru sociálních věcí. Kromě jiného v ní například stálo, že se řadu let věnuje velká pozornost péči o nepřizpůsobivé osoby. Různé služby jim poskytují i neziskové organizace, rovněž tak celá řada neziskových organizací pracuje s rodinami a dětmi. Přesto přibývá bezdomovců i problémových rodin. Zkušení a dlouholetí pracovníci odboru pak opakovaně sdělují, že práce s klienty je stále náročnější. Klienti se velice často nevybíravým způsobem dožadují svých „práv“ s poukázáním na to, že úředníci jim za každých okolností musí vycházet vstříc, protože jsou to služebníci státu. Výrazný problém, který je vnímán všemi sociálními pracovníky, je postavení profese sociální práce ve společnosti, která klade na pracovníky nejen zvyšující se administrativní nároky, ale i nároky psychické. Sociální práce se tak stává velmi neatraktivní.

Silnice v Roháčově ulici se stala oficiálně komunikací III. třídy

S podáním žádosti o zařazení pozemní komunikace na pozemku p. č. 3791/1 v k. ú. Sokolov v ul. Roháčova do kategorie místní komunikace III. třídy vyslovila rada souhlas. Jedná se o přípojnou komunikaci v nově budované lokalitě mezi ul. Roháčova, Šlikova a Vítězná, kde vznikly nové parcely pro stavbu rodinných domů. Žádost o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace je nezbytnou součástí procesu, kterým se komunikace zařadí do příslušné kategorie a začne plnohodnotně sloužit svému účelu.

Kamerový systém městské policie čeká modernizace

Rada města schválila podání žádosti o dotaci na realizaci projektového záměru s názvem "Modernizace kamerového systému MP" do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 - výzvy č. 8  zaměřené na oblast IT - eGovernment.  Cílem projektu „Modernizace kamerového systému MP“ je zrychlení a zefektivnění práce operačního střediska Městské policie Sokolov a zvýšení bezpečnosti a ochrany občanů ve městě. Součástí je pořízení a implementace HW a SW pro off-line a online analýzy. Off-line systém by měl být implementován do všech kamer města Sokolov. Umístění kamer pro online analýzu bude zacílen především na sociálně vyloučené lokality města. Modernizace kamerového dohledového systému bude zajištěna prostřednictvím externího dodavatele, který bude vysoutěžen. Realizace projektu bude probíhat v gesci městské policie Sokolov.

Projekt Město Sokolov – eGovernment pro moderní portál občana

I další žádost o dotaci na realizaci projektového záměru, který má název "Město Sokolov - eGovernment", schválila rada. Cílem projektu „Město Sokolov - eGovernment“ je vybudování komunikačního systému – moderního portálu občana včetně platební brány, přes který budou moci uživatelé obousměrně elektronicky komunikovat s úřadem. Projektem je řešeno především zpřístupnění elektronických formulářů, které umožní elektronické vyřízení životních situací a ostatních agend čistě elektronickou cestou. Součástí portálu je i možnost plateb on-line pomocí platební brány, jedná se zejména o platby platebními kartami. Součástí je také pořízení souvisejících hardwarových a softwarových nástrojů pro oblast serverů, zálohování, přístupů a bezpečnosti. Samotné vybudování portálu občana bude zajištěno prostřednictvím vysoutěžení externích dodavatelů celého systému.

Ulice v nové výstavbě zůstanou u již používaných jmen

Rada města navrhuje zastupitelstvu rozhodnout tak, že ulice Roháčova se rozšiřuje o novou ulici, a této nové ulici se tedy uděluje název Roháčova. A že ulice Karla Čapka se rozšiřuje o novou ulici, a této nové ulici se tedy uděluje název Karla Čapka.

Roháčova ulice: Jedná se o nově vzniklou lokalitu s 11 stavebními parcelami určenými pro výstavbu rodinných domů. Nově vystavěná komunikace se nachází na pozemku p. č. 3791/1 k. ú. Sokolov a v křížení s ulicí Šlikova přímo navazuje na stávající ulici Roháčova.

Ulice K. Čapka: Jedná se o nově vzniklou lokalitu se 3 stavebními parcelami určenými pro výstavbu rodinných domů. Nově vystavěná komunikace se nachází na pozemku p. č. 3016/2 k. ú. Sokolov a je napojena na ulici Karla Čapka. Celá nově vzniklá lokalita rovněž přímo navazuje na stávající lokalitu Karla Čapka.

Bývalá hygiena by mohla sloužit pro zdravotnické služby

Zastupitelstvu navrhují radní, aby schválilo užívání prostor v budově bývalé hygienické stanice jako prostory pro poskytování zdravotních služeb. Zastupitelé by také měli uložit radě města, aby zajistila zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy budovy. Město Sokolov odkoupilo letos na jaře objekt od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Součástí jsou i přilehlé pozemky a garáže. Primárně byl zvažován pronájem komerčnímu sektoru, který má ale vysoké nároky na parkovací místa a těch je v centru města nedostatek. Dále se zvažovalo využití budovy především s ohledem na potřeby města v oblasti zdravotnictví. Město obdrželo žádosti sokolovských zubních lékařů o vybudování ordinací v objektu bývalé hygieny s tím, že město na své náklady stavebně připraví ordinace a budoucí nájemce si je na vlastní náklady vybaví. O přesun své zubní ordinace, zajišťující pohotovost pro Sokolov a okolí, do bývalé hygieny pak požádala Ambulance Penta.  

8. srpna

Sociální a zdravotní komise navštívila Nemocnici Sokolov

Rada města se seznámila se zápisem z jednání komise sociální a zdravotní, která se tentokrát sešla v sokolovské nemocnici. Hostem komise byl MUDr. Andrej Farkaš, ředitel lékařského úseku a primář očního oddělení. Připravil si krátkou prezentaci a informoval o projektech, které realizovala či připravuje Nemocnice Sokolov. Ta je v rámci skupiny Penta Hospitals největší nemocnicí svého druhu s nejrozsáhlejší péčí akutní, následnou i ambulantní. V rámci nemocnice působí 18 zdravotnických oddělení, 11 lůžkových, odborné ambulance a další. V roce 2021 bylo hospitalizováno celkem 11 678 pacientů, počet provedených operací pacientů byl 7 245. Počet ošetřených byl 81 300 a počet porodů dosáhl čísla 795. Počet ošetřených a hospitalizovaných lidí v uplynulých pěti letech trvale roste.

Město získalo do rozpočtu peníze z neinvestičních dotací

Změnu rozpočtu, konkrétně jeho navýšení kryté dotacemi, schválila rada města a sokolovskému zastupitelstvu poté doporučila vzít na vědomí informaci o realizovaném rozpočtovém opatření.  Město získalo neinvestiční účelové dotace z Karlovarského kraje (z programu na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2022) na projekty realizované Městskou policií Sokolov. A to průzkum pocitu bezpečí Sokolov 2022 (90 000 Kč) a na brožuru Sebeobrana pro ženy a seniory (50 000 Kč). Dále neinvestiční účelové dotace z Karlovarského kraje (z programu na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže) na projekt Zdravé třídní kolektivy v Základní škole Křižíkova (45 000 Kč). Třetí byla účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na projekt s názvem Listopadová filmová přehlídka: 50 let Filmového klubu v Sokolově, určená pro Městský dům kultury Sokolov (40 000 Kč) a poslední byl příjem účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury (z programu Veřejné informační služby knihoven) na projekt Zlepšení technologického vybavení Městské knihovny Sokolov (65 000 Kč).

Dvě chytré zastávky pro Sokolov jsou už pomalu na cestě

Rada města Sokolova rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky Dodávka 2 SMART autobusových zastávek do ul. Jednoty a Závodu míru v Sokolově společností mmcité a. s. Bílovice v hodnotě 1.563.622,50 Kč včetně DPH. Cenová nabídka zahrnuje dodávku a instalaci dvou SMART zastávek včetně veškerého zařízení a dopravy. Obě „chytré“ zastávky budou umístěny na místech současných zastávek v ulici Jednoty u drogerie a v ulici Závodu míru naproti zdravotnímu středisku. Akce bude financována z rozpočtu města, kapitola 7. – odbor rozvoje města.

Zaměstnávání asistentů prevence kriminality má stále podporu

Radní schválili podání žádosti o dotaci na financování projektu s názvem Komplexní přístup k řešení prevence kriminality v Sokolově do výzvy č. 03_22_018: "Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Jedná se o projektový záměr Městské policie Sokolov, který je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, kriminality a ochranu veřejného pořádku ve městě prostřednictvím práce osmi asistentů prevence kriminality (APK). Hlavní pracovní náplní APK je pochůzková činnost především v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) a jejich okolí, kde na rozdíl od strážníků, kteří jsou represivní složka, působí asistenti preventivně. To znamená, že při zjištění drobných přestupků spíše upozorňují, v závažnějších případech volají na místo strážníky. Výhodou APK je dobrá místní znalost jak lokality, tak místních poměrů. Od toho se odvíjí nejenom možnost cíleného působení na „známé“ problémové osoby nebo skupiny osob, ale také efektivita a úspěšnost při řešení – mediaci sporů. Projekt bude realizován po dobu 36 měsíců s předpokládaným termínem zahájení od ledna roku 2023.

Nové dětské hřiště na Michalu by měly doplnit další herní prvky

O přímém zadání veřejné zakázky Nákup a instalace herních prvků – dětské hřiště Mánesova rozhodla rada města. Rada současně schválila uzavření objednávky na nákup a instalaci herních prvků s dodavatelem, společností Hřiště pod Květinou, v hodnotě 706 494,80 Kč s DPH. Budované dětské hřiště je rozděleno na tři herní zóny, které jsou zaměřené na jednotlivé věkové kategorie dle cílových uživatelů. Sektor A zahrnuje herní prvky pro nejmenší děti předškolního věku (2 - 6 let) v dolní části zahrady, sektor B workoutové a fitness prvky a sektor C je obsazen prvky pro děti školního věku (6 - 15 let) v horní části zahrady. Vedení města si prohlédlo nové hřiště a usoudilo, že by bylo vhodné vzhledem k jeho velikosti zbývající prostor ještě doplnit například dřevěnými herními prvky. Vybudování nového dětského hřiště na sídlišti Michal pro veřejnost má výrazný klad v tom, že v této lokalitě není žádné větší hřiště, které by mohlo sloužit dětem všech věkových kategorií. Protože se jedná o velmi kvalitní herní prvky, hřiště bude oplocené a pro veřejnost otevřené pouze v době od 9 do 19 hodin, stejně jako dětské hřiště U Velryby v ul. Vítězná. Proto je na něm možné instalovat kvalitní dřevěné herní prvky.

18. července

Členové komise životního prostředí navštívili areál SOTES

Netradiční místo pro své jednání zvolila komise pro životní prostředí, která se, jak vyplynulo ze zápisu předloženého radě, vydala do areálu společnosti SOTES. Komisi tu přivítal jednatel společnosti SOTES Sokolov Tomáš Najvar. Připravena byla prohlídka areálu, kde se členové komise dozvěděli podrobnosti o chodu městské společnosti. Vedoucí úseku zeleně Martin Talíř ukázal, jak se nakládá s biologickým materiálem při údržbě městské zeleně i další vize a plány na úseku odpadového hospodářství. Nakonec se komise seznámila s úsekem komunikací, a způsobem recyklace materiálů při běžné údržbě a opravách silnic či chodníků. Díky tomu je částečně docíleno materiálové „soběstačnosti“.

Svatební obřady se z kláštera dočasně přesunou nazpět do zámku

Rada města určila, že od 1. října 2022 do 31. května 2023 bude místem pro konání svateb obřadní místnost v sokolovském zámku. A to z důvodu plánové rekonstrukce vstupního schodiště do hlavní budovy klášterního kostela sv. Antonína Paduánského. Do klášterního kostela byly svatební obřady přesunuty letos v červnu právě ze zámku, kam se tedy opět dočasně vrátí.

Z Heyrovského ulice u hřbitova se může stát jednosměrka

V projektové dokumentaci s názvem Hřbitov Sokolov - obnova a rozšíření, zpracovávané Jakubem Chvojkou, schválila rada města navrhované dopravní uspořádání části Heyrovského ulice. Tedy to, aby byla tato ulice jednosměrná. Návrh hlavního parkoviště zůstává podle studie s kapacitou celkem 68 parkovacích míst včetně čtyř míst pro invalidy. Heyrovského ulice by se stala jednosměrnou, podélné parkování by se přesunulo na levou stranu a po pravé straně by vzniklo zhruba 20 šikmých parkovacích míst. Projekt obnovy a rozšíření hřbitova je zpracováván podle studie, která projekt dělí na III. etapy: I. etapa - Nový hřbitov a hromadné hroby žen ze Svatavy, II. etapa - Vstupní zahrada a hlavní parkoviště, III. etapa - Staronový hřbitov, židovský hřbitov, vedlejší parkoviště.

Parkoviště nad kinem Alfa vybuduje společnost Swietelsky

K uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky pro vybudování parkoviště v Heyrovského ulici nad kinem Alfa vybrala rada města společnost SWIETELSKY stavební, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Její nabídková cena představovala 1.789.931,19 Kč bez DPH (2.165.816,74 Kč včetně DPH). Předpokládaný termín realizace akce je srpen 2022 až listopad 2022. Parkoviště vznikne na volné ploše uvolněné po demolici starého obytného domu.

Město bude samo nakupovat elektřinu pomocí centralizovaného zadávání

Radní schválili, aby byl nákup elektrické energie pro město Sokolov a jeho organizace realizován prostřednictvím centralizovaného zadávání. Město však bude v příštích dvou letech nakupovat samo, nikoliv společně s Karlovarským krajem na komoditní burze jako dosud. Nyní bude třeba najít ve výběrovém řízení dodavatele silové energie pro město Sokolov a jeho organizace na roky 2023 a 2024. Město a jeho příspěvkové organizace mají asi 144 odběrných míst na nízkém napětí, SOTES Sokolov kolem 55 odběrných míst na nízkém napětí a jedno odběrné místo na vysokém napětí (zimní stadion), Sokolovská bytová má zhruba 37 odběrných míst na nízkém napětí. Celkem se jedná o přibližně 236 odběrných míst.

Odbor správních agend seznámil radu se statistikou v řadě oblastí

Členové rady se seznámili se zprávou o činnosti odboru správních agend za rok 2021. Dozvěděli se z ní například o tom, že v loňském roce bylo matričním úřadem Sokolov evidováno 166 uzavřených sňatků, což byl meziroční nárůst o 24 svateb. Dále to, že o občanské průkazy vloni požádalo na městském úřadu 9423 osob, tedy o 1591 více než v roce předchozím. Nechyběl ani údaj o počtu občanů České republiky žijících ve městě Sokolov, kterých v roce 2021 bylo 22 678. Meziročně tak ubylo o 344 lidí. Ve zprávě stálo i to, že na správních poplatcích bylo vloni vybráno 2 154 699 korun. O rok dříve to bylo 1 432 304 korun.   

27. června

Mezi dary pro sociální služby bylo také devět tun zeminy

Rada města udělila souhlas příspěvkové organizaci Sociální služby Sokolov s nabytím věcného daru do vlastnictví Domova pro seniory a domova se zvláštním režimem "Čtyřka". Dary pocházejí od třech osob a jsou dosti odlišné. Patří mezi ně rehabilitační stroj Rotren v pořizovací ceně 33 000 korun, laboratorní přístroj Quick Plus pro včasné určení diagnózy za 18 000 korun a také devět tun zahradní zeminy ve složení ornice s pískem v ceně 8 550 korun.

Jeden z pozemků v Roháčově ulici půjde opět do prodeje

Jedna ze zasíťovaných stavebních parcel v Roháčově ulici, jejíž prodej před nedávnem schválilo zastupitelstvo, půjde opět do prodeje. Konkrétně se jedná o pozemek p. č. 3794/2 o výměře 860 m2. Zájemce, který měl podepsat kupní smlouvu, od toho musel ustoupit. A to především k novým okolnostem, které se staly mezi podáním nabídky do výběrového řízení a schválením prodeje městem, hlavně pak kvůli změnám v domlouvané výši hypotéky a úroků na stavbu rodinného domu. Jedná se tedy o situaci, která v souvislosti s rostoucí inflací postihla nejednoho stavebníka.

Geodetické práce pro město zajistí společnost GS – geodetické služby

Radní vybrali k uzavření rámcové dohody na plnění veřejné zakázky účastníka výběrového řízení společnost GS-geodetické služby s.r.o Karlovy Vary, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a schválili uzavření dohody na plnění veřejné zakázky s tímto účastníkem. Předpokládaná doba trvání dohody s GS – geodetické služby je do 48 měsíců ode dne uzavření rámcové dohody nebo do vyčerpání finančních prostředků ve výši 1 milion korun bez DPH, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

Memorandem stvrdili zástupci strážníků vzájemnou spolupráci

Na vědomí vzala rada města, a totéž doporučila také zastupitelstvu, informaci o podpisu memoranda o vzájemné spolupráci mezi městskými a obecními policiemi v Karlovarském kraji. Memorandum podepsalo osm zástupců městských policií, kterými jsou kromě Sokolova ještě Karlovy Vary, Ostrov, Chodov, Rotava, Cheb, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně. Memorandem deklarují zástupci městských policií další rozšíření vzájemné spolupráce takovým způsobem, aby se neustále zvyšovala profesionalita strážníků v Karlovarském kraji a tím i zkvalitňovala služba občanům v jednotlivých městech. Podstatou memoranda je sjednocení činnosti městských a obecních policí v Karlovarském kraji, a to jak v oblasti prevence kriminality, postupu při řešení sociálně patologických jevů, sdílení dobré praxe, tak i společných postupů ve věci řešení veřejného pořádku a plnění ostatních úkolů městských a obecních policií.

Jaké byly schváleny dotace v oblasti volnočasových aktivit?

Rada města schválila v rámci Programu pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit:

 • poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč žadateli ČSS - Sportovně střelecký klub policie UNITOP Sokolov, na uspořádání akce s názvem "Víkendový mezinárodní závod", s omezením užití dotace na věcné ceny, mzdy a odměny
 • poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč žadateli FOS Sokolov na uspořádání akce s názvem "23. ročník výstavy Fotografické setkání G7 - Setkání přes hranici", s omezením užití dotace na materiál a dopravu.
 • poskytnutí dotace ve výši 35 000 Kč žadateli Klub Muzeum techniky Sokolov v AČR na uspořádání akce s názvem "Sokolovská rallye historických vozidel - 4. ročník", s omezením užití dotace na mzdy a odměny.

Zastupitelstvu města pak rada doporučila ke schválení:

 • poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč žadateli MTB KV na uspořádání akce s názvem "Sokolovská 24 MTB - 4. díl", s omezením užití dotace na časomíru, ozvučení, nájmy a pronájmy.
 • poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč žadateli CLUB TRIATLON Tri Sport Čeko Sokolov na uspořádání akce s názvem "Velká cena Sokolova v triatlonu 2022", s omezením na náklady pro děti a mládež.

30. května a 13. června

Na druhé pololetí je v plánu práce ustavující zastupitelstvo města

Rada města schválila, a poté rovněž zastupitelstvo, plán práce rady města i zastupitelstva města ve druhém pololetí letošního roku. Změny ve složení ale lze očekávat jak u rady, tak zastupitelstva, vzhledem k tomu, že v pátek 23. a v sobotu 24. září se uskuteční komunální volby.  Do té doby se rada ve stejném složení sejde ještě pětkrát, naposledy 19. září. Kolikrát to bude po volbách, to lze těžko odhadovat. Záleží na tom, jakým tempem bude postupovat povolební vyjednávání. Každopádně od voleb do konce roku je oficiálně naplánováno ještě šest jednání rady. Zastupitelé se do voleb sejdou v současné sestavě ještě jednou, bude to 15. září. Termín ustavujícího zasedání po volbách zatím není známý. A poslední zastupitelstvo v tomto roce je naplánováno na 8. prosince. To by se mělo zabývat klíčovým bodem, rozpočtem města na rok 2023.

Problémové lokality, Hornickou a Sokolovskou, pohlídají nové kamery

Nové kamerové body vzniknou v Hornické a v Sokolovské ulici. A to jednak na podnět tamních občanů a rovněž kvůli ochraně majetku, konkrétně objektu pobytového zařízení Čtyřka. Hornická ulice je sociálně vyloučenou lokalitu a lidé zde nemají pocit bezpečí. V okolí restaurace Rakev pak dochází často k rušení nočního klidu a konfliktním situacím. Vzhledem k poloze umístění kamerové stanice, která kompletně uvidí prostor před restaurací Rakev, křižovatku a celou Hornickou ulici lze těmto negativním jevům předcházet a preventivně do těchto míst vysílat hlídku MP Sokolov v případě, že bude zaznamenána větší skupinka osob obtěžující ostatní občany, posedávající na místech, kde to není žádoucí, zakládající skládky a podobně. Čtyřka je nová budova a ihned po jejím dokončení je třeba okolní prostor monitorovat. Mládež se zde pohybuje po schodišti na bruslích a skateboardech, kdy poškozuje opětovně majetek města.

Na zimním stadionu v Sokolově bude rozšířeno požární zabezpečení

O rozšíření systému elektronické požární signalizace, instalaci nasávacího systému na zimním stadionu v Sokolově, se postará společnost ICS z Hor u Karlových Varů. K uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky ji vybrala rada města. Firma nabídla nejnižší cenu 353.569,- Kč bez DPH (427.818,49 Kč vč. DPH) a umístila se na prvním místě. Předpokládaný termín realizace je červen až srpen 2022.

Spolek Láskou ke kočkám obdržel dotaci na celoroční činnost

Žádost o individuální dotaci pro spolek Láskou ke kočkám schválila rada i zastupitelstvo města. Jedná se o částku ve výši 200 000 korun určenou na celoroční činnost. Peníze může spolek, který provozuje útulek pro opuštěné a handicapované kočky v Sokolově, na nájem, energie, odpad, veterinární péči, krmivo a stelivo. Schválení žádosti doporučil i odbor životního prostředí a také komise životního prostředí. Ta jako přínos spolku Láskou ke kočkám vyzdvihla péči o zatoulané kočky a snížení jejich počtu v ulicích, zaléčení toulavých koček a následné umístění v nových domovech.

Do pořádání letních příměstských táborů se zapojily všechny školy

Přerušení provozu školních družin základních škol zřízených městem Sokolov v době hlavních od 1. 7. do 31. 8. se zajištěním náhradního programu pro žáky formou příměstských táborů projednala rada města na žádost ředitelů základních škol zřízených městem Sokolov. Do organizace příměstských táborů při základních školách se v tomto roce zapojili ředitelé všech základních škol. ZŠ Pionýrů jich pořádá šest, ZŠ Rokycanova devět, ZŠ Běžecká připravila čtyři příměstské tábory, ZŠ Švabinského osm a ZŠ Křižíkova jeden. V této nabídce základních škol je i několik táborů pobytových.

Přes léto čeká podlahu na druhém stupni ZŠ Švabinského oprava 

O opravu podlahy v Základní škole Švabinského se postará na základě rozhodnutí rady města společnost SEFTIMA INVEST, která se s nejnižší nabídkovou cenou 529.630,- Kč bez DPH (640.852,3 Kč vč. DPH) umístila ve výběrovém řízení na prvním místě. Předpokládaný termín realizace je červenec až srpen 2022. Zakázka se týká opravy podlahy chodby v 2. NP budovy 2. stupně Stávající podlaha bude odstraněna, podklad bude přebroušen a vyrovnán. Nová podlaha bude z lepeného vinylu, nové budou i sokly, přechodové lišty a schodišťové hrany.

O zpracovateli projekčních prací na míčovou halu je rozhodnuto

Projekční práce na míčové hale v areálu Baníku zajistí Ing. Martin Dědič. K uzavření smlouvy ho vybrala rada města, když byla jeho nabídka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Jedná se o částku 902.100,00 Kč bez DPH (1.091.541,00 Kč včetně DPH). Projektová dokumentace DSP pro společné území a stavební řízení má být hotová do 120 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

Tůň v Novině čeká úprava, aby voda netekla na cestu

Rada města uložila odboru rozvoje města provést opravu vodní plochy na p. č. 1/14 v k. ú. Novina. Důvodem pro opravu je, že voda z tůňky zaplavuje příjezdovou cestu k domu č. p. 25. K přelivu zřejmě dochází kvůli zanesení nebo zhroucení původního propustku, který pravděpodobně měl i nedostatečný průměr. Pro opravu byla zvolena varianta takzvaného zprůtočnění tůně (nahradit stávající tůň korytem) a pod příjezdovou cestu k domu č. p. 25 osadit propustek dostatečné dimenze, který by bylo nutné v rámci údržby pravidelně kontrolovat a čistit.

V budově ZŠ Rokycanova dojde na opravu slaboproudých rozvodů

Oprava slaboproudých rozvodů elektřiny, to bude úkol pro firmu BROŽ MaR, která se s nejnižší nabídkovou cenou 1.657.689,82 Kč bez DPH (2.005.804,68Kč vč. DPH) umístila na prvním místě ve výběrovém řízení. Předpokládaný termín realizace akce je 30. 6. až 25. 8. Předmětem veřejné zakázky je oprava a výměna slaboproudých rozvodů v budově, která řeší dodávku a instalaci technologií pro opravu stávajícího systému jednotného času, zvonění a školního rozhlasu, jenž nově splňuje požadavky evakuačního nouzového systému. Systémy jsou navrženy za účelem vytvoření stabilního navzájem propojeného systému s ovládáním skrze jednotný instalovaný software.

Město bude usilovat o dotaci na revitalizaci bývalého depa

Rada města schválila podání předběžné žádosti na akci s názvem "Revitalizace areálu bývalého depa v Nádražní ulici, Sokolov" do programu "Smart Parks for the Future", vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Na podzim loňského roku byla schválena aktualizace programu Smart Parks for the Future. Program č. 122D20 Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO) je zaměřen na rozvoj stávajících průmyslových zón ve smyslu zkvalitnění infrastruktury včetně opatření pro snížení negativních klimatických dopadů, regeneraci lokalit brownfieldů a na přípravu podnikatelských parků s menší rozlohou pouze v místech, kde převažuje celospolečenský význam pro jejich realizaci. Podpořena bude realizace projektů, jejichž cílem je rozvoj infrastruktury pro předem konkrétně neurčeného uživatele nemovitosti. Projekt „Revitalizace areálu bývalého depa v Nádražní ulici, Sokolov“ řeší regeneraci areálu bývalého železničního depa v Nádražní ulici v Sokolově. V rámci regenerace dojde nejprve k odstranění/demolici stávajících zbytků objektů na území brownfieldu. Následně bude v území areálu vybudována nová dopravní a technická infrastruktura.

Místo zbořeného domu v Heyrovského ulici vznikne parkoviště

Vybudování parkoviště v ul. Heyrovského, Sokolov - vyhlášení výběrového řízení, schválila rada města. Předmětem zakázky je výstavba parkoviště na pozemcích vzniklých po demolici původních budov.  Parkoviště bude s kolmým řazením, základní šířka stání je 2,7 m, povrch parkoviště bude ze zatravňovací dlažby. Vozovka parkoviště je navrhnuta v šířce 6 m, povrch bude z asfaltu. Celkem se parkovací kapacity navýší o 24 parkovacích míst (dvě stání pro osoby se zdravotním postižením a dvě stání určená pro dobíjení elektrických vozidel). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.966.739,43 Kč bez DPH (2.379.751,71 Kč včetně DPH). Předpokládaný termín realizace je zhruba srpen až listopad 2022.

Sokolovští fotbalisté se dočkají důstojného zázemí

Společnost FINAL ALFA – stavební je firmou, která byla vybraná pro rekonstrukci šaten FK Sokolov – I. etapa s nejnižší nabídkovou cenou 10.429.652,64 Kč bez DPH (12.619.879,69 Kč vč. DPH). V rámci I. etapy stavební akce dojde ke kompletní výměně vytápění a přípravy TUV v celém objektu, dále k rekonstrukci pravého křídla šaten FK Sokolov včetně kompletní rekonstrukce sociálního zařízení a odkanalizování. V rámci stavební akce bude dodán mobiliář do šaten fotbalistů FK Sokolov. 

18. května

Na Základní škole Křižíkova budou dvě přípravné třídy pro budoucí školáky

Vytvoření druhé přípravné třídy na ZŠ Křižíkova pro školní rok 2022/2023 schválila rada města. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Nejvyšší počet dětí v přípravné třídě je 15. Na této škole už bylo před nedávnem schváleno zřízení jedné přípravné třídy. Po zápisech ale eviduje ZŠ Křižíkova v již schválené třídě 12 zájemců o přijetí. Ve spolupráci s ředitelkami školek je vytipováno dalších šest potenciálních předškolních dětí z Ukrajiny, pro které by bylo jejich umístění v přípravné třídě přínosné. A to zejména s ohledem na zlepšení jazykových dovedností a jejich snazší následnou integraci v základním vzdělávání. Po zvláštních termínech zápisů do 1. tříd základních škol vyhlášených dle zákona „Lex Ukrajina“, který se koná 13. a 14. 6., lze očekávat doplnění stavu přípravné třídy dalšími dětmi, které se k zápisu dostaví.

Sokolov si pojišťuje svůj majetek na řadu rizik včetně zemětřesení 

K uzavření smlouvy na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu města Sokolov, vybrala rada města účastníka Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Její nabídka byla podle výsledku hodnocení ekonomicky nejvýhodnější. Nabídnutá cena byla 1 985 600,00Kč bez DPH za jeden rok plnění, smlouva je sjednána na dobu neurčitou. V pojistce se počítá se škodami, které mohou způsobit například pády stromů nebo stožárů, povodně a záplavy, zemětřesení, poškození fasád budov ptactvem, hlodavci nebo hmyzem, aerodynamický třesk a řada dalších případů. 

Městu se opět dařilo dobře hospodařit. Příjmy předčily očekávání

Hospodaření města Sokolova skončilo v roce 2021 přebytkem ve výši 50 875,4 tis. Kč. Objem příjmů dosáhl hodnoty 723 410,8 tis. Kč (plnění na 104 procent) a výdaje byly čerpány v úhrnné výši 672 535,4 tis. Kč. Zlepšený výsledek hospodaření (rozdíl mezi plánovaným a skutečným výsledkem hospodaření) byl vykázán ve výši 421 097,8 tis. Kč. Výrazná disproporce se promítla v oblasti výdajů, které byly čerpány pouze ve výši 63 procent ročního plánovaného objemu vzhledem k dlouhodobým úsporným opatřením a nečerpání účelově vázaných prostředků ve výši 232 181,8 tis. Kč. Část prostředků z očekávaného přebytku hospodaření za rok 2021 (351 mil. Kč) již byla zapojena při schvalování rozpočtu na rok 2022, další část byla použita na dofinancování akcí, které pokračují v roce 2022 (7,7 mil. Kč) a zbývající část (62,4 mil. Kč) byla převedena do účelově vázaných prostředků roku 2022. Závěrečný účet projednaný radou bude ještě předložen zastupitelstvu 16. června.

Dotace poslouží postiženému chlapci na tábor, žebřiny i trenéra

Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 korun z programu na podporu integrace těžce zdravotně postižených dětí, která je určena pro malého Honzíka. Chlapec není schopen zvládat devět základních životních potřeb a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby. Peníze poslouží na letní tábor pro handicapované, žebřiny a fitness trenéra. Honzík vnímá pokroky, které dělá, je velice motivovaný k samostatnému cvičení. Aby mohl více cvičiti ve vyšších polohách, potřebuje žebřiny. Zároveň se snaží socializovat, k tomu mu pomáhá pobyt na letním táboře pro děti s handicapem. Osvědčila se rovněž spolupráce s fitness trenérem, díky níž se zlepšil Janův pohyb. 

Na sídlišti Michal vznikne nové dětské hřiště v Mánesově ulici 

Město Sokolov jako kupující a společnost Gartensta Praha jako prodávající spolu mohou uzavřít smlouvu na nákup herních prvků pro nové dětské hřiště v Mánesově ulici. Schválila to rada města. Nové plánované dětské hřiště bude rozděleno na tři herní zóny, které jsou zaměřené na jednotlivé věkové kategorie podle cílových uživatelů. Sektor A zahrnuje herní prvky pro děti předškolního věku (2 – 6 let) v dolní části pozemku, v sektoru B budou workoutové a fitness prvky a sektor C je vyhrazen pro prvky určené dětem ve věku 6 až 15 let (horní části pozemku). Plusem projektu je to, že hřiště bude oplocené, což výrazně sníží riziko poškození vandaly, a pro veřejnost otevřené pouze v době od 9 do 19 hodin, stejně jako dětské hřiště U Velryby na Vítězné. Tudíž je zde možné instalovat kvalitní herní prvky, jejichž hodnota přesahuje dva miliony korun. 

Jeden z devíti pozemků v Roháčově ulici jde znovu do prodeje 

Radní schválili záměr prodeje pozemku p. č. 3790 o výměře 828 m2. Zastupitelé města Sokolov projednávali prodeje devíti stavebních pozemků v Roháčově ulici 28. dubna. Prodej jednoho z nich ale neprošel. Proto je opět nabízen k prodeji a rozhodne o něm zastupitelstvo 16. června. Město Sokolov je strukturálně postižený a hospodářsky slabý region. V důsledku toho se potýká s významným úbytkem obyvatel. Negativnímu vývoji se snaží čelit kromě jiného tím, že průběžně připravuje pozemky včetně příslušné technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů k individuálnímu bydlení. Přispívá tím k rozšíření nabídky bydlení a uspokojení potřeby bydlení svých obyvatel. Město má zájem na tom, aby na uvedených pozemcích postavilo rodinné domy a následně v nich bydlelo co nejvíce jeho občanů, a přispělo se tím k zamezení dalšího odlivu obyvatel, případně k přistěhování obyvatel nových.

2. května

Město získalo vodohospodářský majetek pod stavebními parcelami

V roce 2020 a 2021 nabylo město Sokolov nový vodohospodářský majetek, a to vodovodní řad pro tři rodinné domy v ulici Karla Čapka a kanalizační stoku pro tři rodinné domy v téže ulici. Dále vodovodní řad v Roháčově ulici a kanalizační stoku na stejném místě. V obou lokalitách vznikly nové parcely pro výstavbu rodinných domků. Rada města schválila, že vybraný vodohospodářský majetek bude vložen do základního kapitálu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. na základě rozhodnutí valné hromady této společnosti. Protihodnotou za vložený vodohospodářský majetek město Sokolov získá navýšení svého podílu v této společnosti v poměru odpovídajícím hodnotě vkládaného majetku, čímž dojde k navýšení účasti města na společnosti Sokolovská vodárenská.

Na zimním stadionu bude opět vylepšeno požární zabezpečení

Rada města schválila vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Zimní stadion Sokolov - rozšíření systému elektrické požární signalizace (EPS): instalace nasávacího systému. Půjde o realizaci tzv. stavby na klíč, kdy záměrem je v hlavní hale zimního stadionu s ledovou plochou v prostoru nad ochozy za brankami provést výměnu stávajících hlásičů EPS a instalovat nasávací kouřové hlásiče, které budou začleněny do současného systému EPS. V roce 2020 došlo k nahrazení lineárních kouřových detektorů nad ledovou plochou zimního stadionu v Sokolově za nasávací kouřové hlásiče. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 360 000,- Kč bez DPH (435 600,- Kč vč. DPH). Lhůta pro podání nabídek je do 17. 5. 2022. Předpokládaný termín realizace je červen až srpen 2022.

Sokolovští fotbalisté se mohou těšit na rekonstruované šatny

Vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem Baník Sokolov - rekonstrukce šaten FK Sokolov - I. etapa schválila rada města. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce šaten FK Baník Sokolov. V rámci I. etapy stavební akce dojde ke kompletní výměně vytápění a přípravy TUV v celém objektu, dále k rekonstrukci pravého křídla šaten FK Sokolov (viděno z čelního pohledu) včetně kompletní rekonstrukce sociálního zařízení a odkanalizování. V rámci stavební akce bude dodán mobiliář do šaten fotbalistů FK Sokolov. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 11 775 000,00 Kč bez DPH (14 247 750,00 Kč vč. DPH). Lhůta pro podání nabídek je do 19. 5. 2022. Předpokládaný termín realizace je do 210 kalendářních dnů od předání staveniště.

Ve Vrchlického ulici by měl být větší prostor pro parkování

Odbor rozvoje města předložil Radě města Sokolov k rozhodnutí, zda má zahájit projektovou přípravu na rozšíření kapacity parkování v ulici Vrchlického v Sokolově. Podnětem byl dotaz veřejnosti na sociálních sítích. Jedná se o lokalitu s nedostatkem parkovacích míst a řidiči parkují na místech zhoršujících rozhledy a dopravní prostupnost ulic. Radní zahájení projektové přípravy na rozšíření kapacity parkování v ulici Vrchlického schválili.

Základní školu Pionýrů čekají opravy učeben a podlahy v kuchyni

Rada města vybrala firmy, které zajistí dvě stavební akce v Základní škole Pionýrů. V prvním případě půjde o první etapu oprav učeben a ve výběrovém řízení se na prvním místě umístila společnost FINAL ALFA Sokolov s nabídkovou cenou 831 583,4 Kč bez DPH (1 006 215,91 Kč vč. DPH). Předpokládaný termín realizace je 1. 7. 2022 až 24. 8. 2022. Opravy podlahy v kuchyni se pak ujme společnost ZISTAV Karlovy Vary, která se s nejnižší nabídkovou cenou 1 043 061,26 Kč bez DPH (1 262 104,12 Kč vč. DPH) umístila ve výběrovém řízení na prvním místě. Předpokládaný termín realizace je v tomto případě 18. 7. 2022 až 29. 8. 2022.

V Základní škole Rokycanova budou úřadovat elektrikáři

Vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem ZŠ Rokycanova – oprava slaboproudých rozvodů schválila rada města. Předmětem veřejné zakázky je oprava/výměna slaboproudých rozvodů v budově Základní školy Rokycanova. Řešit má dodávku a instalaci technologií pro opravu stávajícího systému jednotného času, zvonění a školního rozhlasu, který nově splňuje požadavky evakuačního nouzového systému. Systémy jsou navrženy za účelem vytvoření stabilního, navzájem propojeného systému s ovládáním skrze jednotný instalovaný software. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 426 229 Kč bez DPH (1 725 737Kč vč. DPH). Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 19. 5. 2022 Předpokládaný termín dokončení realizace je 30. 6. 2022 až 25. 8. 2022.

20. dubna

Zhotovení projektu na míčovou halu v areálu Baník dostalo zelenou

Vyhlášení výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace na stavbu míčové haly v areálu Baník Sokolov schválila rada města a má vzniknout podle studie s názvem Areál Baník – míčová hala, jejímž autorem je Ing. Martin Dědič. Součástí projektové dokumentace je rovněž energetické hodnocení, jehož součástí je také průkaz energetické náročnosti budovy. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 1 000 000 Kč bez DPH (1 210 000 Kč včetně DPH). Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny v korunách bez DPH. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 9. května 2022. Zakázka bude zadávána v otevřeném řízení prostřednictvím elektronického systému E-ZAK. 

Biologický odpad rostlinného původu bude svážen častěji

Rada města schválila uzavření smlouvy o zajištění svozu biologického odpadu rostlinného původu. Předmětem této smlouvy je navýšení četnosti svozu odpadových nádob na biologický odpad rostlinného původu, a to konkrétně na dva svozy týdně, a navýšení počtu odpadových nádob o jednu (umístění v městské části Hrušková, kde dosud nebyla žádná) na celkový počet 16 kusů. K návrhu na navýšení četnosti svozu se odbor správy majetku města rozhodl poté, co obdržel od občanů několik desítek podnětů ohledně nedostatečné kapacity odpadových nádob, zvláště pak v letních měsících. Na základě několika provedených místních šetření, konzultací se společností SOTES a zvážení všech možných variant, mezi které patřilo například i plošné navýšení počtu odpadových nádob, se odbor rozhodl doporučit navýšit četnost svozu. S navýšenou četností svozu odpadových nádob na biologický odpad rostlinného původu počítal odbor i při tvorbě rozpočtu na rok 2022. 

Počet trestných činů se ve městě v loňském roce snížil

Rada města se seznámila s dokumentem s názvem Strategie prevence kriminality města Sokolov na roky 2022 – 2023 a poté ho doporučila ke schválení zastupitelstvu. V materiálu nechybí ani přehled o kriminalitě v Sokolově. Město zejména z pohledu Policie ČR, územního odboru Sokolov, patří v kraji mezi ta, která jsou úspěšná v boji s kriminalitou. Podle policejních statistik bylo v roce 2021 v katastru města spácháno 346 trestných činů. Oproti roku 2020 se nápad trestné činnosti podstatně snížil, a to o 81 skutků. Velkou měrou se na tomto výsledku podílela vládní opatření ohledně COVID-u (omezení pohybu osob atd.), ale ke snížení trestné činnosti přispěla i kvalitní práce bezpečnostních složek jak PČR, tak i strážníků MP Sokolov a různorodá preventivní opatření. 

V Sokolově pracuje nejen městské, ale i Studentské zastupitelstvo

Studentské zastupitelstvo funguje ve městě Sokolov již od roku 2011, a to pod patronací Městské policie Sokolov, oddělení prevence kriminality, které jeho činnost koordinuje. Rada města se seznámila se zprávou o jeho činnosti ve školním roce 2021/2022. V současné době je do projektu zapojeno 28 studentských zastupitelů z pěti základních škol (ZŠ Pionýrů, ZŠ Rokycanova, ZŠ Běžecká, ZŠ Švabinského, ZŠ Křižíkova), pěti středních škol (Gymnázium Sokolov, ISŠTE Sokolov, Střední škola živnostenská Sokolov, VPŠ a SPŠ MV, pracoviště Sokolov, VSŠ a VOŠ MO, pracoviště Sokolov) a Soukromé obchodní akademie Sokolov. Studentské zastupitelstvo je v našem městě už od svého založení postaveno na tom, že se mladí lidé mohou jeho prostřednictvím veřejně přihlásit ke svým názorům, nápadům i představám, například k jakékoliv změně ve městě, která by se dotkla nejen pro mládež, ale i všech lidi v Sokolově. 

Projekt Elixír do škol naučí pedagogy, jak udělat z chemie zábavu

Radní souhlasili se záměrem vytvořit chemické centrum v rámci projektu Elixír do škol v Základní škole Švabinského. Elixír do škol je celostátní projekt zaměřený na vznik regionálních center, v nichž probíhá další vzdělávání učitelů chemie formou pravidelných setkání a sdílení zkušeností zejména formou workshopů. Zde si mohou učitelé chemie navzájem předávat své zkušenosti, vyzkoušet žákovské i demonstrační experimenty a zažít netradiční výukové metody. Regionální chemické centrum zahájí činnost letos v září. Odborným garantem pro oblast chemie je VŠCHT Praha. Vedoucím nového regionálního centra bude Mgr. Ivana Laslopová, která je na ZŠ Švabinského garantem zavádění nových metod do výuky chemie a koordinátorkou projektů zaměřených na nové pojetí výuky chemie. 

Nový projektor umožní promítání v sále i kdekoliv ve městě 

Městský dům kultury dostal od rady souhlas k pořízení projektoru DCI BARCO SP 2K-9 a jeho technických doplňků, instalačního materiálu, dopravě a také k proškolením obsluhy, to vše v hodnotě 1 137 700 Kč bez DPH.  Projektor bude pořízen v rámci digitalizace Clubu Alfa. Důvodem pro pořízení projektoru je nefunkční dosud používaný projektor, jehož oprava by byla příliš nákladná. Nový projektor umožní využívat Club Alfa jako druhý premiérový sál 4K 3D kina Alfa. Technologie nového projektoru umožňuje promítání premiérových filmů i dokumentů, které jsou „uzamčeny“ a nelze je jinak pro běžnou projekci získat od distributora. Projektor bude možné využít také v letním kině a při dalších netradičních promítáních, například v rámci Sokolovského kulturního léta a při dalších akcích. V neposlední řadě se stane záložním projektorem pro hlavní sál kina Alfa. 

Poplatky za parkování před Uralem pohlídá nový systém se závorou

Městské parkoviště před obchodním domem Ural na náměstí Budovatelů bude osazeno automatickou závorou. Radu o tom informoval jednatel společnosti SOTES, která závoru pořídí a parkovací systém bude provozovat. Při vjezdu na parkoviště bude načtena značka vozidla, čímž bude zaregistrován přesný čas příjezdu. Při odjezdu vozidla dojde k porovnání příjezdového a odjezdového času a z rozdílu bude následně vypočítán poplatek za parkování. Ten bude před odjezdem uhrazen v automatu. Pokud nebude poplatek uhrazen, závora na odjezdu se neotevře. Náklady na pořízení nového parkovacího systému se pohybují kolem 800 000 korun. Dva parkovací automaty, které jsou na náměstí nyní, budou využity v jiné lokalitě města. 

Na obnovu městského hřbitova bude vyhotoven projekt

Rada města rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky Hřbitov, Sokolov – obnova a rozšíření - zpracování projektové dokumentace zhotoviteli Jakubovi Chvojkovi. Součástí projektové dokumentace bude dokumentace objektů – architektonicko-stavební řešení (drobná architektura, vodní prvky, zpevněné plochy, venkovní nábytek atp.), stavebně-konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení, komunikace, vegetace, osvětlení, nové vodovodní přípojky, technologie vodních prvků (odpočívadla u kaple a židovského hřbitova), řešení dešťových vod, parkoviště. Dále projektová dokumentace pro stavební povolení a územní souhlas pro všechny tři etapy. Cena za projektovou dokumentaci je 1 165 000,00 Kč bez DPH (1 409 650 Kč vč. DPH). Předpoklad nákladů ze studie na I. etapu je 18 mil. Kč vč. DPH Záměr na obnovu a rozšíření areálu hřbitova je rozdělen na tři etapy: I. etapa - Nový hřbitov a hromadné hroby žen ze Svatavy, II. etapa - Vstupní zahrada a hlavní parkoviště, III. etapa - Staronový hřbitov, židovský hřbitov, vedlejší parkoviště. 

V ZŠ Švabinského dojde na opravu podlahy ve druhém patře

Vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "ZŠ Švabinského - oprava podlahy chodby 2. NP 2. stupně" schválila na svém posledním dubnovém jednání rada města. Stávající podlaha bude odstraněna (dvě vrstvy povrchu PVC) včetně soklů, podklad bude přebroušen a vyrovnán samonivelační stěrkou. Nová podlaha bude provedena z lepeného vinylu, nově provedeny budou i sokly, přechodové lišty a schodišťové hrany. Vinylové dílce tloušťky 2,5 mm, nášlapná vrstva 0,55 mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, požadován výběr z min. 6 vzorů/barev povrchu, výběr bude proveden uživatelem/investorem. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 604 962,- Kč bez DPH (732 004,- Kč vč. DPH). Lhůta pro podání nabídek je do 9. května. Předpokládaný termín realizace bude od 1. července do 11. srpna.

4. dubna

Počet zastupitelů by měl zůstat beze změny i v novém období

Zastupitelstvo města by mělo mít také v novém volebním období 2022 až 2026 celkem 27 členů, tedy jako dosud. Rada města to doporučila ke schválení zastupitelstvu, které se sejde 28. dubna. Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo ve městě nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 až 35 členů.  Podle Českého statistického úřadu byl k 1. lednu 2022 počet obyvatel města Sokolov celkem 23 046.

Spolek Střípky žádá o dotaci na Domácí hospic Motýl

Rada města doporučila zastupitelstvu ke schválení poskytnutí individuální dotace ve výši 300 000 Kč jako podporu de minimis pro spolek STŘÍPKY na jeho celoroční činnost v roce 2022, a to konkrétně na mzdy a odměny lékařů a zdravotních. Hlavním cílem spolku je umožnit klientům Domácího hospice Motýl v jejich závěrečné fázi života klidný a důstojný pobyt v domácím prostředí, v kruhu rodiny a svých nejbližších. Dílčím cílem je pomoc pečujícím osobám. Služba funguje 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Odbor sociálních věcí i komise sociální a zdravotní poskytnutí dotace doporučují.

S dostupností zdravotnických služeb mají pomoci dotace

Zastupitelstvo města se bude na svém jednání zabývat schválením a vyhlášením programu pro poskytování dotací na podporu dostupnosti zdravotních služeb v Sokolově na rok 2022, což navrhuje rada města. Cílem navrhovaného programu je zajištění dostupnosti hrazené (pro pojištěnce) primární péče poskytované praktickými lékaři a zubními lékaři pro obyvatele Sokolova, a to zřízením nových praxí a udržením stávajících praxí, jejichž další provozování je ohroženo zejména v důsledku ukončení činnosti lékařů, kteří je doposud provozovali. A to formou finanční podpory lékařů, kteří v Sokolově začnou poskytovat zdravotní služby v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo praktické zubní lékařství. Maximální výše dotace v jednotlivém případě má být 500 000 Kč.

Přípravné třídy pro předškoláky chtějí otevřít tři základní školy 

Přípravné třídy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, a přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, otevřou v Sokolově tři základní školy. Rada města souhlasila s tím, aby po jedné přípravné třídě měly ve školním roce 2022/2023 Základní školy Běžecká, Švabinského a Křižíkova. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Příprava dětí na základní školu v těchto třídách se osvědčila a zájem ze strany rodičů přetrvával. Souhlas se zřízením přípravných tříd se uděluje na jeden školní rok. Po schválení radou města bude žádost postoupena k vyjádření Krajskému úřadu Karlovarského kraje.

Provoz systému CykloEGRENSIS podpoří město 20 000 korun 

Rada města schválila uzavření smlouvy o propagaci a poskytnutí finanční odměny ve výši 20 000 Kč včetně DPH společnosti Autobusy Karlovy Vary na projekt CykloEGRENSIS 2022. Jedná se o stejnou částku, jakou Sokolov poskytl v loňském roce. Od roku 2003 společnost Autobusy Karlovy Vary vypravuje tzv. cyklobusy v systému nazvaném CykloOGRENSIS. Systém CykloEGRENSIS je ucelený systém přepravy turistů a cyklistů a jejich jízdních kol v rámci Karlovarského kraje. V minulé sezóně bylo přepraveno přes 6 000 cestujících a cyklobusy ujely 21 000 kilometrů. V roce 2022 budu Autobusy KV provozovat cyklodopravu na pěti základních cyklolinkách od 14. května do 25. září vždy o víkendech, státních svátcích a na červené lince nazvané Cyklostezkou Ohře do Krušných hor také v pátek o letních prázdninách. 

Petice kvůli přechodu nezapadla, ve hře je několik úprav 

Petice s názvem „Vybudování retardéru na přechodu pro chodce v ulici Sokolovská u pošty 5“ se opět dostala na program jednání rady města. Tentokrát v souvislosti s připravovanými stavebními úpravami u pošty 5. Radní doporučili zastupitelstvu, aby se seznámilo s připravovaným rozsahem stavebních úprav. Navrhované jsou tři úpravy komunikace a dopravního uspořádání v bezprostřední blízkosti přechodu uvedeného v petici. A to vybudování parkoviště v ulici Sokolovská u Herby. Dále úprava zastávky MHD v Sokolovské ulici u pošty 5 a do třetice úprava křižovatky Sokolovská - Heyrovského a přemístění přechodu pro chodce u pošty 5. 

Hledá se firma pro výměnu vstupních dveří do Hornického domu

Rada města schválila vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "MDK - výměna vstupních dveří" (3. vyhlášení). V rámci druhého vyhlášení neobdržel zadavatel žádnou nabídku. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 081 000 Kč bez DPH (1 308 000 Kč vč. DPH). Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 25. dubna. 2022 Předpokládaný termín dokončení realizace je nejpozději do 31. října. Předmětem plnění zakázky je výměna hlavních vstupních dveří Městského domu kultury v Sokolově. 

Vyhlášení a výsledky výběrových řízení na městské zakázky 

Schválení výsledků výběrových řízení nebo vyhlášení „výběrek“ nových, to bylo několik bodů v programu jednání rady.

Vyhlášení výběrových řízení:

 • Vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem "ZŠ Rokycanova – oprava vnitřních instalací – etapa 1" (2. vyhlášení). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 7 032 136 Kč bez DPH (8 508 885 Kč vč. DPH). Lhůta pro podání nabídek je do 27. 4. 2022 do 10:00 hodin. Předpokládaný termín realizace je od 30. 6. do 29. 8. 2022 (dokončovací práce do 15. 9. 2022). Předmětem veřejné zakázky je oprava/výměna vnitřních instalací v budově Základní školy Sokolov, Rokycanova 258, a to v rozsahu vytápění, silnoproudé elektroinstalace, slaboproudých rozvodů a zdravotně technických instalací.
 • Vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "ZŠ Pionýrů – oprava podlahy v kuchyni". Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 290 015 Kč bez DPH (1 560 918 Kč vč. DPH). Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 25. 4. 2022 Předpokládaný termín realizace je 18. 7. až 29. 8. Předmětem akce je oprava podlahy včetně nové kanalizace pod podlahou v kuchyni Základní školy Sokolov, Pionýrů.
 • Vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Autobusové zálivy v ulici Sokolovská u Účka a pošty 5 a výměna vodovodního řadu“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5 396 096,00 Kč bez DPH

Výsledky výběrových řízení:

 • Rekonstrukce povrchu hřiště u ISŠTE – renovační nástřik: Zakázku realizuje společnost VYSSPA Sports Technology Plzeň, který se s nejnižší nabídkovou cenou 660 970,00 Kč bez DPH (799 773,70 Kč vč. DPH) umístila v pořadí na prvním místě. Předpokládaný termín dokončení realizace do 16. června.
 • Dům dětí a mládeže - oprava elektroinstalace pavilonu C – přízemí: Zakázku realizuje společnost SEFTIMA INVEST Praha, která se s nejnižší nabídkovou cenou 790 000,00 Kč bez DPH (955 900,00 Kč včetně DPH) umístila v pořadí na prvním místě. Předání staveniště a zahájení stavby do 18. 7., dokončení a předání stavby včetně vyklizení staveniště do 25. 8. 2022.
 • MŠ Alšova – oprava kuchyněk a výdejen jídla: Zakázku realizuje společnost FINAL ALFA – stavební Sokolov, která se s nejnižší nabídkovou cenou 651 650,10 Kč bez DPH (788 496,621 Kč vč. DPH) umístila v pořadí na prvním místě. Předpokládaný termín realizace je od 1. 8. do 24. 8. 2022.  

21. března

Strážníci ze čtyř měst si vypomohou při některých akcích

Ředitelé městských policií Sokolov, Karlovy Vary, Cheb a Rotava se dohodli o součinnosti při konání akcí pořádaných na území jejich měst tím, že si recipročně zapůjčí strážníky. Rada města schválila uzavření veřejnoprávních smluv na výkon úkolů městské policie mezi městem Sokolov a městy Karlovy Vary, Cheb a Rotava. Strážníci budou v dohodnutých termínech a časech plnit úkoly plynoucí se zákona č. 551/1991 Sb. o obecní policii s tím, že každý strážník, který bude plnit úkoly na území jiného města, obdrží od jeho starosty nebo primátorky písemné pověření k výkonu činností. Městské policie tak budou spolupracovat například při akcích Hurá, prázdniny a Den horníků (Sokolov), Mezinárodní filmový festival (Karlovy Vary), FIJO 2022 (Cheb) nebo Rotavské pahorky (Rotava).

Ředitelé městských organizací mají k dispozici novou „kuchařku“

Rada města schválila s platností od 1. září pravidla pro ředitele příspěvkových organizací zřízených městem Sokolov. Dokument je komplexním přehledem souhrnu povinností ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Sokolov vyplývajících z jejich pozice ve vztahu ke zřizovateli. Zároveň by měl pomoci novým ředitelům vzešlým z konkurzních řízení, ale i ředitelům stávajícím, a usnadnit jim orientaci v požadavcích na ně kladených v různých oblastech činností (personální záležitosti, ekonomická oblast, oblast nakládání s majetkem, opravy, investice apod.) či v termínech nezbytných pro zdárný chod organizace a bezproblémovou komunikaci se zřizovatelem. Je to poprvé, co budou mít ředitelé k dispozici takový manuál.

Lidem bez základního vzdělání opět pomůže Základní škola Běžecká

Základní škola Běžecká může opět pořádat kurz pro získání základního vzdělání. Rada města souhlasila s jeho zřízením v odloučeném pracovišti školy v ulici Boženy Němcové ve školním roce 2022/2023. Kurz je určený pro osoby, které nezískaly základní vzdělání. Škola ho může po projednání se zřizovatelem a krajským úřadem organizovat v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání. Krajský úřad ve spolupráci se zřizovateli a řediteli škol zajistí ve svém správním obvodu dostupnost kurzů pro získání základního vzdělání v dálkové formě vzdělávání. Základní škola Běžecká pořádá tyto kurzy už několik let.

Děti ohrožené sociálním vyloučením pojedou na letní tábor

Odbor sociálních věcí každoročně pořádá s podporou města výchovně rekreační tábor pro zhruba 25 dětí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Jedná se o děti ze Sokolova, které jsou v evidenci orgánu sociálně - právní ochrany dětí. Každoročně jsou na tuto akci alokovány prostředky z rozpočtu města Sokolov. Radní souhlasili s tím, aby se tento letní tábor pořádal i letos, a to v termínu od 25. 7. do 29. 7. Odbor sociálních věcí provedl průzkum cenových nabídek na ubytování a z něj vyšla jako nejvýhodnější v božídarském penzionu. Tady se v minulosti už tábor konal několikrát.

O nové pozemky připravené městem v Roháčově ulici byl zájem

Město Sokolov připravilo nové pozemky pro výstavbu rodinných domů v Roháčově ulici v lokalitě Vítězná. Jedná se o území, které vzniklo úpravou prostoru po bývalých stavbách využívaných armádou. K patě jednotlivých pozemků jsou přivedeny všechny inženýrské sítě (NN, kanalizace, vodovod, plynovod, datové služby poskytovatelů Rete a Systém NET).  Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit prodeje devíti pozemků a uzavření kupních smluv se zájemci, kteří se přihlásili se svými nabídkami. Minimální kupní cena pozemků byla určena v rozmezí od 1546 do 1641 Kč/m2. Stavební úřad stanovil tato regulativa území pro tuto lokalitu: střecha nesmí být plochá a výška rodinných domků může být maximálně dvě nadzemní podlaží + podkroví.

Některé z učeben v Základní škole Pionýrů čekají opravy

Odbor rozvoje města předložil radě ke schválení zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „ZŠ Pionýrů – oprava učeben – etapa 1“. Předmětem akce je první etapa opravy učeben školy. V této etapě půjde o tři učebny ve třetím patře budovy 2. stupně. Jedná se o opravy stavební a elektro. Stavební opravy zahrnují například výměnu podlahové krytiny, výměnu tabulí ve dvou učebnách nebo malování stěn, nátěry topení či výměnu dveří ve všech třech učebnách. Část elektro zahrnuje nové silnoproudé i slaboproudé rozvody včetně rozvodnic a nové osvětlení. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 036 862,- Kč bez DPH (1 254 603,- vč. DPH). Lhůta pro podání nabídek je do 6. 4. 2022 do 9:00. Předpokládaný termín realizace je od 1. 7. do 24. 8. 2022. 

Pokračuje modernizace městské čistírny odpadních vod

Rada města schválila vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem "ČOV – 2. etapa, část 3.2, SO 6.1 Podélné dosazovací nádrže". Předmětem veřejné zakázky je dokončení plošných sanací stěn a den betonových konstrukcí dosazovacích nádrží. Dále stavební úpravy zhlaví dosazovacích nádrží, demontáž a repase pojezdových mostů včetně nových konstrukcí shrabovacího zařízení a kolejových drah; úpravy elektroinstalace a úpravy i doplnění systému řízení. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 7 000 000,00 Kč bez DPH (8 470 000,00 Kč vč. DPH). Lhůta pro podání nabídek je do 7. dubna. Předpokládaný termín realizace je květen až říjen 2022. Stávající dosazovací nádrže včetně jejich technologie jsou opotřebované, zastaralé a částečně nefunkční. Aby bylo možné dosáhnout předepsaných limitů na vypouštění odpadních vod, je nutné provést kompletní opravu dosazovacích nádrží. V roce 2021 proběhly práce na 1. části stavebních úprav dosazovacích nádrží.  

Kdo se postará o pojištění městského majetku?

Města hledá pojišťovnu, které se postarala nejen o jeho majetek, ale také o odpovědnost za újmu města Sokolov. Radní proto schválili vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění nadlimitní veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 8 000 000,00 Kč bez DPH (částka vč. DPH není stanovena, protože pojištění je osvobozeno od daně). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena za 48 měsíců plnění veřejné zakázky. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 27. 4. 2022. Pojištění bude sjednáno na dobu neurčitou. Předchozí pojistná smlouva byla dohodnuta s Generali Českou pojišťovnou a.s., která ale vypověděla městu pojistnou smlouvu k 31. 12. 2021. Poté byla uzavřena smlouva s Českou podnikatelskou pojišťovnou, které má platnost do 31. 12. 2022. 

7. března

Zdravotně postižený chlapec získá speciální pomůcky

Z programu města Sokolov na podporu integrace těžce zdravotně postižených dětí tentokrát získá finanční podporu ve výši 5000 korun tříletý chlapec, který nezvládá celkem šest základních životních potřeb. Schválila to rada města. Jeho maminka za příspěvek pořídí speciální pomůcky doporučené pracovnicí rané péče. Půjde o svítící panel vhodný především pro zrakovou stimulaci dítěte. Dále o smyslové dvojbarevné přelévátko, jež má především zklidňující efekt, a také smyslové třpytící koule, které napomáhají soustředění, zklidnění a usínání. Všechny výše zmíněné pomůcky jsou vhodnou variantou pro podporu smyslového vnímání. 

Dům kultury připravuje projekt s partnerským Schwandorfem

Městský dům kultury v Sokolově může po souhlasu rady podat žádost o dotaci do programu Regionálního sdružení obcí a měst Euregio Egrensis na projekt pod názvem Sokolov a Schwandorf v teniskách a historii. Podíl žadatele představuje nejméně polovinu celkových způsobilých výdajů a bude kryt z rozpočtu MDK. Objem čerpání je zhruba 19 104 euro. 

Městské zeleni i dětským hřištím je věnována velká pozornost

Radní se seznámili se zprávou o činnosti na úseku veřejné zeleně a dětských hřišť ve městě Sokolov v roce 2021. Činností na úseku veřejné zeleně a dětských hřišť se odbor správy majetku snaží zlepšit situaci ve městě spoluprací se správcem SOTES Sokolov i s odborem životního prostředí. Každý den je odbor informován správcem o probíhajících pracích ve veřejné zeleni. Také vloni pokračovala spolupráce s certifikovaným arboristou a s řadou odborníků v oblasti zeleně, kteří úzce spolupracují s odborem správy majetku. Během minulého roku bylo zlikvidováno, opraveno ale i pořízeno množství nových herních prvků. Odbor správy majetku spolupracuje s řadou odborníků též v oblasti dětských hřišť a sportovišť.  Například pro hřiště bylo v roce 2021 pořízeno nové vybavení za více než 665 000 Kč. V loňském roce byl opětovně zaznamenán výskyt kůrovce především v lokalitě Lesoparku Bohemia, který si vyžádal okamžitý zásah. Napadené stromy byly pokáceny. Výskyt nebyl naštěstí tolik masivní jako v minulých letech.  

Sokolovští vzpěrači dostali šanci přestěhovat se do jiných prostor

Klub SK vzpírání Sokolov má šanci přestěhovat se do části tělocvičny u bývalé 4. Základní školy. Rada města udělila společnosti SOTES souhlas k přenechání prostor o celkové výměře 195 m2 vzpěračům. Před uzavřením podnájemní smlouvy ovšem musí vzpěrači vyklidit a řádně předat v minulosti užívané prostory v Základní škole Křižíkova. V objektu u pobytového zařízení Čtyřka bude mít klub SK vzpírání Sokolov k dispozici jednu tělocvičnu o výměře 180 m2, šatny a sociální zařízení o výměře 15 m2. Sociální zařízení bude současně k dispozici také pro ostatní uživatele dalších nebytových prostor nacházejících se v budově.

Mateřskou školu Alšova čekají úpravy výdejny jídla a kuchyněk

Rada města schválila vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem MŠ Alšova - oprava kuchyněk a výdejen jídla.

Stavební úpravy výdejen jídla: Ve 3. a 4. třídě prvního a druhého pavilonu budou obnoveny štukové vrstvy stěn i stropů, opraveny povrchy stěn pod obklady (nové hrubé omítky), vyměněny obklady a podlahy z dlaždic včetně hydroizolace a znivelování podlah, provede se výmalba a natřou se zárubně. Dále se provedou nové rozvody vody, TUV, cirkulace a odpadů, výměna baterií, výměna kuchyňské linky a provedou se nové vývody pro myčku. Rozvody na povrchu se zasekají do zdí.

Stavební úpravy kuchyněk: V 1. a 2. třídě v prvním patře budou obnoveny štukové vrstvy stěn a stropů, opraveny povrchy stěn pod obklady (hrubé omítky), vyměněna umyvadla, obklady a podlahy z dlaždic včetně hydroizolační stěrky, znivelování podlah, provede se výmalba a natřou se zárubně. Dále se provedou nové rozvody vody, TUV, cirkulace, odpadů a výměna kuchyňské linky. Rozvody na povrchu se zasekají do zdí.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 745 335 Kč bez DPH (901 855,35 Kč vč. DPH). Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek je do 28. 3. 2022 do 10:00. Předpokládaný termín realizace je od 1. 8. do 24. 8. 2022.

V domě dětí a mládeže dojde na další etapu oprav rozvodů elektroinstalace

Předmětem veřejné zakázky, jejíž vyhlášení schválila rada města, je oprava rozvodů silnoproudé elektroinstalace v Domě dětí a mládeže Sokolov. A to v přízemí a v prvním patře pavilonu C včetně příslušných rozvaděčů a hlavního přívodu z rozvodny v pavilonu A. V těchto prostorách bude provedena výměna stávající světelné a zásuvkové instalace. Oprava rozvodů ve druhém patře již byla provedena v roce 2020. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 921 836,00 Kč bez DPH (1 115 422,00 Kč vč. DPH). Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 23. 3. 2022 Předpokládaný termín dokončení realizace pak bude nejpozději do 25. 8. 2022.

Při opravě instalací přijde na řadu nejdříve východní část školy a tělocvična

Rada města schválila vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem ZŠ Rokycanova - oprava vnitřních instalací - etapa 1. Předmětem veřejné zakázky je oprava/výměna vnitřních instalací v budově Základní školy Sokolov, Rokycanova, a to v rozsahu vytápění, silnoproudé elektroinstalace, slaboproudých rozvodů a zdravotně technických instalací. Oprava vnitřních instalací celé budovy školy je rozdělena na tři etapy, předmětem této veřejné zakázky je realizace etapy 1 – Východní blok a tělocvična. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 7 032 136 Kč bez DPH (8 508 885 Kč vč. DPH). Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek je do 23. 3. 2022 do 10:00. Předpokládaný termín realizace je od 30. 6. do 29. 8. 2022 (dokončovací práce do 15. 9. 2022).

Výsledky výběrových řízení schválených radou města

MŠ K. H. Borovského, oprava elektroinstalace – etapa 2:

Akci zajistí společnost AKLEN stavební Královské Poříčí, která se s nejnižší nabídkovou cenou 1 129 535,84 Kč bez DPH (1 366 738,34 Kč vč. DPH) umístila v pořadí na prvním místě. Předpokládaný termín dokončení je nejpozději do 28. 7. 2022.

ZŠ Křižíkova - oprava osvětlení a elektroinstalace tělocvičen:

K uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem ZŠ Křižíkova - oprava osvětlení a elektroinstalace tělocvičen byla vybrána společnost AKLEN stavební Královské Poříčí, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. A to při nabídkové ceně 405 569,55 Kč bez DPH (490 739,16 Kč vč. DPH). Předpokládaný termín realizace je od 15. 7. do 22. 8. 2022

Zimní stadion Sokolov – oprava střechy nad strojovnou II.

Jako ekonomicky nejvýhodnější  byla vyhodnocena nabídka společnosti BANOSTAV – SB Božíčany s cenou 1 073 800,00 Kč bez DPH (1 299 298,00 Kč vč. DPH).

Městský dům kultury - výměna vstupních dveří

Rada rozhodla o zrušení veřejné zakázky s názvem MDK - výměna vstupních dveří. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel pouze jednu nabídku, která výrazně překročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Ta byla 702 479 Kč bez DPH (850 000 Kč vč. DPH). A radní současně schválili druhé vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění této zakázky.

21. února

Povrch hřiště u sportovní haly potřebuje renovační nástřik

Rada města schválila vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce povrchu hřiště u ISŠTE - renovační nástřik". V rámci díla se počítá s hloubkovým vyčištěním umělého povrchu, provedení případných potřebných oprav povrchu, provedení nového nástřiku vrchní krycí vrstvy a nalajnování. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, stanovená zadavatelem, je 909 090,91 Kč bez DPH. Zahájení díla: 2. 5. 2022 a dokončení díla do 16. 6. 2022.

Čidla varující před povodní potřebují modernizaci 

Žádost o poskytnutí dotace z programu Karlovarského kraje na realizaci opatření proti povodním v územích ohrožených velkou vodou, konkrétně na modernizace hladinových čidel na Lobezském potoce a řece Ohři v Sokolově, schválila rada města. Na dvou místech v Sokolově jsou umístěny povodňové hlásné profily kategorie C, které jsou zřizovány obcemi. A to na Lobezském potoce na lávce u koupaliště a na Ohři na silničním mostě v Kraslické ulici.  Na obou místech jsou automatická čidla pro snímání hladiny, on-line přenos dat a zasílání SMS při překročení povodňových stupňů. Čidlo na Ohři bylo instalováno v roce 2012, na Lobezském potoce v roce 2015. Čidlo na Ohři je mimo provoz a vyžaduje opravu, technologie u obou zařízení je však již ze současného hlediska zastaralá, a to zejména z hlediska modernějšího způsobu přenosu dat nezávisle na serveru městského úřadu. Vloni došlo opakovaně k výpadkům serveru a tak nebylo možné sledovat vývoj situace. Proto chystá odbor životního prostředí, který zajišťuje ochranu před povodněmi, modernizaci obou hladinových čidel. Což je nezbytné pro zajištění včasné reakce na povodňovou situaci.

O vyspravení Slovenské ulice se postará společnost Ekoinvest

O stavební úpravy komunikace a vybudování nové dešťové kanalizace ve Slovenské ulici se postará společnost Ekoinvest, která se s nejnižší nabídkovou cenou 6 356 275,47 Kč bez DPH (7 691 093,32 Kč vč. DPH) umístila ve výběrovém řízení pořadí na prvním místě. Rozhodla o tom rada města. V rámci projektu dojde k úpravě stávající šířky komunikace v ulici Slovenská, k úpravě podélných parkovacích stání a zároveň dojde i k vytvoření nových podélných stání. Součástí projektu je také výměna stávajících lamp veřejného osvětlení za nové a budou navrženy chodníky po obou stranách komunikace. Odvodnění zpevněných ploch a komunikací bude vyřešeno pomocí nových uličních vpustí.

Dary finanční i materiální pomohou v činnosti

Rada města schválila přijetí finančního daru i účelového materiálního daru. V prvním případě daroval Mikroregion Sokolov – východ 72 000 korun Městskému domu kultury Sokolov na projekt Kam po Sokolovsku.  V případě druhém byla dárcem společnost Pytlík a Základní škola Rokycanova a kroužek 3D tisku obdržely filamenty do 3D tiskáren v hodnotě 24 380 korun.

Před starou opěrnou zdí v Košické ulici bude stát nová

Radní schválili vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Opěrná zeď v Košické ulici. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2.766.488,53 Kč bez DPH (3.347.402,72 Kč včetně DPH). Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH a počtu dnů na realizaci. Lhůta pro podání nabídek je do 9. 3. 2022. Předpokládaný termín realizace je zhruba květen až srpen. Předmětem veřejné zakázky je stavba nové opěrné zdi před stávající, která je na hranici své životnosti. V rámci výstavby dojde k opravě chodníku, který ke zdi přiléhá. Jedná se železobetonovou tížnou zeď délky 27,0 m o celkové výšce 4,26 m, která stabilizuje těleso komunikace a chodníku. Chodník za rubem opěrné zdi bude uveden do původního stavu s respektováním stávajícího šířkového uspořádání. 

Ve vnitrobloku ve Švabinského ulici dojde na rozšíření parkoviště

K uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu vybrala rada města společnost Ekoinvest Sokolov, jejíž nabídka 4.892.790,85 Kč bez DPH (5.920.276,93 Kč vč. DPH) byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. A co bude úkolem této stavební firmy v době od března do července? Předmětem veřejné zakázky je rozšíření parkovacích ploch pro osobní automobily, úprava místní komunikace, nové veřejné osvětlení na sídlišti Michal a vybudování stanovišť pro podzemní kontejnery v zastavěném území mezi obytnými domy ve vnitrobloku v ulici Švabinského.

7. února

Na dotace pro volnočasové aktivity je určeno přes 17,6 milionu Kč 

Rada města schválila v rámci programu pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit poskytnutí následujících dotací:

 • Tělovýchovná unie Sokolov - 50 000 korun na uspořádání akce "Sportovní liga pro 1. stupeň ZŠ okresu Sokolov“
 • Sportovně střelecký klub policie UNITOP Sokolov – 5000 korun na uspořádání akce "Hornický kahan"
 • Duha Kapka – 50 000 korun na celoroční činnost příjemce (projekt).
 • Tělocvičná jednota Sokol Sokolov – 20 000 korun na celoroční činnost příjemce (projekt).
 • Český svaz včelařů – 31 299 korun na celoroční činnost příjemce 2022 (projekt).
 • Sportovní klub JUDO Sokolov – 50 000 korun na celoroční činnost příjemce (projekt).
 • TTC Sokolov – 24 000 korun na celoroční činnost příjemce (projekt).
 • Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Sokolov – 40 000 korun na celoroční činnost (projekt).

Dále rada města doporučila zastupitelstvu ke schválení:

 • plán vzdělávání u žadatelů, kteří uvedli, že působí v oblasti sportu v prvních dvou nejvyšších soutěžích: HC Baník Sokolov, Volejbal Sokolov, Fotbalový klub Baník Sokolov, SK vzpírání Sokolov
 • v rámci Programu pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit poskytnutí dotace příjemcům Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR a Klubu důchodců Slaměnka Sokolov na celoroční činnost (projekt).
 • žádosti dalších subjektů působících v oblasti sportu, například se jedná o Atletický klub Sokolov, Volejbal Sokolov, Sportovní klub plavání nebo Basketbalové centrum mládeže. 

Celkem by mělo být na dotacích jen na sport rozděleno více než 17,1 milionu korun. Další dotace pak budou poskytnuty v oblastech životního prostředí, sociální a školství. Tady by mělo být celkem rozděleno kolem půl milionu korun. 

FK Baník Sokolov 1948 požádal o individuální dotaci na celoroční činnost 

Poskytnutí individuální dotace ve výši 1 250 000 korun jako podporu de minimis žadateli FK Baník Sokolov 1948 bude projednávat zastupitelstvo poté, co radní doporučují schválení žádosti. Dotace je určená na celoroční činnost s tím, že ji lze užít v rámci realizace projektu jen na sportovní činnost dospělých, a to konkrétně na nájmy, energie, odpad, materiál, výstroj neinvestičního charakteru, dopravu, startovné, mzdy a odměny (DPP, OSVČ) - trenéry, vedoucí týmů, pořadatele, rozhodčí. 

Hasičský záchranný sbor i nemocnice by měly i letos získat podporu města 

Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2022 pro Nemocnice Sokolov a Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje. V případě nemocnice jde o 1 milion korun v režimu de minimis na obměnu přístrojového vybavení a pomůcek pro dlouhodobou následnou péči na Oddělení následné péče. V případě hasičů jde o poskytnutí dotace ve výši 3,3 milionu korun na zabezpečení požární ochrany ve městě Sokolov v roce 2022. 

Další část střechy nad strojovnou zimního stadionu potřebuje vyspravit 

Vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zimní stadion Sokolov – oprava střechy nad strojovnou II." schválila rada města. Předmětem zakázky je odstranění stávajících vrstev střechy – plechové krytiny, OSB desek. Zkontroluje se a případně vymění tepelná izolace. Provedena bude kontrola dřevěné nosné konstrukce, případně výměna poškozených částí. Počítá se s výměnou maximálně z poloviny. Dojde na nové bednění a novou krytinu z hydroizolační fólie a k částečné výměně sádrokartonového podhledu v místech zatečení. Předpokládaný termín realizace akce je červen až srpen. 

Akční plán města byl doplněn o některé projekty a záměry 

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit aktualizaci Akčního plánu pro roky 2019 - 2022 ze Strategického plánu udržitelného rozvoje města Sokolov. V plánu se nově objevila řada projektů či projektových záměrů. Jedná se třeba o bezbariérovou trasu městem Sokolov, efektivní hospodaření s energií a využívání obnovitelných zdrojů energie ve městě, rozšíření současného skate parku o nevyužívané tenisové hřiště - umístění nových prvků (U-rampy), rozvoj ekonomického potenciálu města Sokolov, modernizace kamerového systému nebo rekonstrukce kláštera. V průběhu roku 2022 se předpokládá vypsání různých dotačních výzev, u nichž je podmínkou pro předložení žádosti o dotaci, aby byl projektový záměr zařazen ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje města Sokolov. 

Městský dům kultury se dočká nových hlavních dveří 

Městský dům kultury v Sokolově prošel v uplynulých letech řadou úprav, ale na hlavní vstupní dveře se nedostalo. Až nyní, poté co radní schválili vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "MDK - výměna vstupních dveří". V rámci stavby budou odstraněny stávající a osazeny nové vstupní dveře, které budou splňovat požadovanou požární odolnost a bezpečnostní prvky. Současná kamenná dlažba bude ochráněna proti poškození a po skončení stavebních prací bude očištěna. Nové vstupní dveře budou dřevěné. Předpokládané hodnota zakázky je 850 000 korun včetně DPH. Výměna dveří by měla být hotová nejpozději do letošního srpna. 

Město chce v budoucnu co nejvíce využívat dešťovou vodu 

Podání pěti žádostí o dotace na vybudování retence dešťových vod schválila rada města. Měly by vzniknout v Domě dětí a mládeže Sokolov, v mateřských školách K. H. Borovského, Pionýrů a Vítězná, a ve sportovním areálu Baník. Ve všech případech se žádosti týkají Výzvy "Hospodaření s vodou v obcích", vyhlášenou Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy.

DDM Sokolov: Projekt řeší zachycení dešťových vod ze střech objektů DDM do nově instalovaných podzemních retenčních nádrží. V severní části pozemku DDM je instalována nádrž o objemu 16 m3, do níž jsou svedeny vody z 347 m2 střech, v jižní části s ohledem na existující dřeviny sestava čtyř nádrží po 1,6 m3 (celkový objem 6,4 m3) do nichž jsou svedeny vody ze 176 m2 střech. Voda z nádrží bude využita pro zálivku pozemků DDM a v případě potřeby i pro využití SOTES. Náklady včetně DPH zhruba 1,3 milionu Kč (očekávaná výše dotace cca 1,091 mil. Kč)

MŠ K. H. Borovského: Projekt řeší zachycení dešťových vod ze střech objektů školky do nově instalované podzemní retenční nádrže. Nádrž je umístěna na pozemku MŠ na východní straně nad zpevněnou plochou poblíž brány, má objem 10 m3 a jsou do ní svedeny vody z 212,9 m2 střech MŠ. Voda z nádrží bude využita pro zálivku pozemků MŠ a v případě potřeby i pro využití SOTES. Náklady včetně DPH kolem 563 000 korun (očekávaná výše dotace cca 473 000 Kč).

MŠ Pionýrů: Projekt řeší zachycení dešťových vod ze střech objektů MŠ Pionýrů do nově instalovaných podzemních retenčních nádrží. Jsou použity dvě nádrže umístěné vlevo a vpravo od vchodu do MŠ, každá o objemu 10 m3, do nichž jsou svedeny vody ze všech střech, tedy z 567 m2. Voda z nádrží bude využita pro zálivku pozemků MŠ a v případě potřeby i pro využití SOTES. Náklady včetně DPH zhruba 932 000 korun (očekávaná výše dotace cca přes 777 000 Kč).

MŠ Vítězná: Projekt řeší zachycení dešťových vod ze střech objektů MŠ Vítězná do nově instalovaných podzemních retenčních nádrží. Nádrže jsou umístěny mezi objekty školky u oplocení přiléhajícího k ulici Vítězná a s ohledem na existující sítě i dřeviny jsou provedeny jako sestava šesti nádrží po 1,6 m3 celkového objemu 9,6 m3, do nichž jsou svedeny vody z 226 m2 střech. Voda z nádrží bude využita pro zálivku pozemků MŠ a v případě potřeby i pro využití SOTES. Náklady včetně DPH kolem 850 000 korun (očekávaná výše dotace cca 709 000 Kč).

Areál Baník: Jedná se o novostavbu retenčních nádrží a dešťové kanalizace v areálu Baník. Retence bude sloužit k odvodu dešťových vod ze střech vybraných budov ve sportovním areálu. Budou jímány v retenčních nádržích a využívány v letním období pro zavlažování a kropení hřišť a v zimním období na výrobu ledu a údržbu ledové plochy v hokejové hale. Jsou navrženy dvě retenční nádrže. V části tribun a ubytoven je to plastová nádrž o objemu 26 000 litrů. V části zimního stadionu je navržena hlavní železobetonová nádrž o objemu 300 000 litrů. Náklady včetně DPH přibližně 13,7 milionu korun (očekávaná dotace cca 11,3 milionu Kč). 

V Základní škole Křižíkova bude při sportování lépe vidět 

Rada města schválila vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "ZŠ Křižíkova - oprava osvětlení a elektroinstalace tělocvičen". Předmětem veřejné zakázky je oprava osvětlení a související elektroinstalace v malé a velké tělocvičně Základní školy Křižíkova. Náklady jsou odhadovány na částku přesahující půl milionu korun bez DPH. Práce by se měly uskutečnit v době letních prázdnin, aby nenarušily výuku ve škole. A elektroinstalace se bude modernizovat rovněž v Mateřské škole K. H. Borovského, kde je naplánována druhá etapa výměny silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Pracovat se bude také o prázdninách a náklady jsou odhadovány na přibližně 1,3 milionu korun bez DPH. 

Plochou střechu zimního stadionu opraví společnost Seadon

K uzavření smlouvy na plnění podlimitní veřejné zakázky na opravu ploché střechy zimního stadionu vybrala rada města společnost Seadon, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Oprava střechy bude stát kolem 8,2 milionu Kč vč. DPH. Na financování projektu má město schválenou dotaci od Národní sportovní agentury ve výši kolem 6,1 milionu korun. Předpokládaný termín realizace akce: termín předání staveniště je stanoven od 14. března do 31. března a zahájení stavby nejpozději 1. dubna. Dokončení a předání stavby pak do 31. srpna. 

Pokračují opravy sociálních zařízení v základních školách

Další základní školou, kde se vylepšuje sociální zařízení pro žáky, je ZŠ Pionýrů. Rada města vybrala k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu karlovarskou společnost ZISTAV s nabídnutou cenou zhruba 784 000 Kč vč. DPH. Předpokládaný termín realizace akce: termín předání staveniště je stanoven do 11. března a zahájení stavby od 12. března. Dokončení a předání stavby do 20. dubna. Prvotní demoliční práce budou zahájeny a prováděny po dobu jarních prázdnin, následné práce budou probíhat v průběhu výuky.  

24. ledna

Letos by se měl opět uskutečnit Průzkum pocitu bezpečí i kurz sebeobrany

Městská policie Sokolov může podat žádost o finanční dotaci z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality pro rok 2022. A to na projekty "Průzkum pocitu bezpečí občanů na území města Sokolova" ve výši 100 000 Kč a "Kurz sebeobrany pro ženy a seniory - tisk brožur" ve výši 50 000 Kč. Město Sokolov realizuje průzkumy pocitu bezpečí již od roku 2011. Následující průzkumy proběhly v roce 2014, 2018 a nyní se plánuje provést průzkum v roce letošním. Smyslem je zjistit, jak se cítí občané města v Sokolově bezpečně se zaměřením na zásadní kriminogenní faktory. Městská policie Sokolov od roku 2013 realizuje pravidelně jarní a podzimní kurzy sebeobrany pro ženy a seniory. Podstatou kurzů je naučit ženy a seniory správně reagovat v situacích, kdy se mohou dostat do ohrožení života nebo zdraví díky svého napadení ze strany agresora.

Přechod u pošty 5 na Sokolovské ulici je podle petice nebezpečný

Radní se seznámili s peticí nazvanou Vybudování retardéru na přechodu pro chodce v ulici Sokolovská u pošty 5 a uložili odboru rozvoje města připravit varianty řešení. Petici podepsalo 105 občanů, z toho dle uvedených údajů 100 ze Sokolovské ulici. Petenti požadují kromě vybudování retarderu také nové „vyšrafování“ přechodu pro chodce a zlepšení osvětlení. Uvádějí, že tento přechod je využíván značným počtem lidí včetně malých dětí, které tudy chodí do škol. „Jelikož zde došlo nedávno i k tragické nehodě, je podle nás na místě zajistit vyšší bezpečnost občanů,“ uvádí se v petici. Město se bude možnými úpravami přechodu dále zabývat.

Na místo ředitele či ředitelky MŠ Alšova bude vyhlášen konkurs

Rada města Sokolov schválila vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Sokolov, Alšova. V období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy nebo školského zařízení může zřizovatel (město Sokolov) vyhlásit na toto pracovní místo konkurs. V takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období. Současná ředitelka Mgr. Jiřina Deutschová vykonává tuto funkci od 1. 7. 2016.  

„Mateřinky“ chtějí zaměstnat lidi, kteří se ocitli v hmotné nouzi

Mateřské školy Kosmonautů a Alšova dostali od rady souhlas, aby podaly žádost na organizování veřejné služby podle zákona o pomoci v hmotné nouzi. Obě dvě „mateřinky“ shodně vytvoří dvě pracovní pozice na zajištění pomocných a úklidových prací v prostorách školních zahrad a čistoty ulic či jiných veřejných prostranství v období od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2024. Žádost se podává Úřadu práce. Přidělené osoby se budou starat například o pletí záhonů, hrabání listí, hrabání trávy, péče o keře a stromy, zametání chodníků, zametání kolem pískoviště nebo sběr odpadků. 

Veřejnost může posílat nominace na Osobnost města Sokolov 2021 

Radní schválili vyhlášení ankety Osobnost města Sokolov 2021, kterou připravuje Odbor finanční a školství. Anketa bude probíhat v termínu od 1. února do 28. února 2022. Kompletní přehled nominovaných bude předložen vedení města k posouzení, následně ke schválení Radě města Sokolov, a poté předán Městskému domu kultury Sokolov, který je pořadatelem vyhlášení a zodpovědný za organizaci celé akce. Nominační formuláře budou zveřejněny na sociálních sítích města a v měsíčníku Sokolovský Patriot. Smyslem každoročního vyhlášení nejlepších osobností a kolektivů je veřejně vyslovit uznání za aktivity mládeže i dospělých v nejrůznějších oblastech života, které chce město podporovat. Jedná se zejména o oblast sportu, kultury, školství, mimoškolní aktivity mládeže, dále za podání mimořádného výkonu a/nebo za dosažení významných úspěchů ve svém oboru, za činnosti představující pro Sokolov výjimečný přínos, za celoživotní dílo apod. 

Na sídlišti Michal bude další parkoviště, tentokrát ve vnitrobloku

Ve vnitrobloku ulice Švabinského bude nové parkoviště. Předmětem veřejné zakázky je rozšíření parkovacích ploch pro osobní automobily, úprava místní komunikace, nové veřejné osvětlení na sídlišti Michal a vybudování stanovišť pro podzemní kontejnery v zastavěném území mezi obytnými domy vnitrobloku ulice Švabinského. Rada města Sokolova schválila vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5 017 379 Kč bez DPH (6 071 028 Kč včetně DPH). Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek je do 14. 2. 2022. Předpokládaný termín realizace projektu je březen až září 2022.

„MASKA“ bude rozdělovat dotace, pokusí se o ně tři organizace města 

Místní akční skupina Sokolovsko vyhlásila výzvu MAS z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko. Rada města souhlasila, aby o dotace z tohoto programu požádaly tři organizace zřizované městem. A to Mateřská škola Kosmonautů na vybudování další nabídky herních prvků na školní zahradu pro rozvoj hrubé motoriky dětí. Dále Mateřská škola K. H. Borovského na venkovní projekty s názvem Stromová stezka a Cesta kolem světa. Třetím subjektem je Městský dům kultury a jeho záměrem je pořízení projektoru na promítání filmů, dokumentů, atd. v rámci provozování letního kina a jiných obdobných akcí.

Pro vybudování bezbariérového přístupu v ZŠ Pionýrů byl vybrán zhotovitel

Rada města vybrala pro realizaci projektu Výstavba bezbariérového přístupu pro handicapované žáky do budovy prvního stupně v Základní škole Pionýrů společnost BAUPORT. Její nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější při ceně kolem 2,4 milionu Kč bez DPH (cca 2,9 milionu Kč vč. DPH). Termín předání staveniště je stanoven do 29. 6. 2022, dokončení stavby je předpokládáno do 120 dnů po předání staveniště. Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v 1. patře budovy 2. stupně Základní školy Pionýrů tak, aby sociální zařízení odpovídalo požadavkům na bezbariérový provoz, neboť bude následně navazovat na projekt řešící bezbariérové užívání dvou učeben sousedících se sociálním zařízením. Stávající uspořádání sociálního zařízení bude demontováno, příčky, obklady i podlaha vybourány, bude vybudováno jedno bezbariérové WC a postaveny nové příčky/oddělené kabiny, podlaha, obklady a instalovány nové zařizovací předměty a opravené položky původního vybavení.

Ředitelkou Městského domu kultury Sokolov byla jmenována Kamila Heráková

Rada města Sokolov jmenovala s účinností od 1. února 2022 Kamilu Herákovou do funkce ředitelky Městského domu kultury Sokolov. Na tomto místě vystřídala Ladislava Sedláčka, který byl loni v únoru zvolen místostarostou města. Kamila Heráková je jmenována na dobu určitou, a to nejdéle do 30. 11. 2022. Kamila Heráková pracuje v MDK Sokolov od roku 2009. V poslední době byla zástupkyní ředitele a vedoucí Sokolovského infocentra. Jmenování na dobu určitou do letošního 30. listopadu je dáno tím, že do této doby, současný místostarosta Jan Picka ukončí výkon veřejné funkce, pro kterou byl dlouhodobě uvolněn z pracovního poměru v MDK Sokolov. Tady před odchodem na radnici působil jako ředitel. Pokud byl Jan Picka případně po tomto datu nadále na radnici ve funkci místostarosty nebo starosty zůstal, bylo by na místo ředitele MDK vyhlášeno výběrové řízení. 

Mateřská škola Pionýrů se může pustit do rekonstrukce zahrady 

Hlavním cílem akce rekonstrukce zahrady MŠ Pionýrů je vybudování tří nových herních zón. V první zóně je plánována šplhací herní sestava pro balancování a lezení dětí. Ve druhé zóně vznikne horizontální herní prvek v podobě barevné ležaté osmičky kopírující dva stávající menší zatravněné pahorky. Poslední zóna bude koncipována jako relaxačně hudební. Celkem na zahradě přibyde sedm nových herních prvků. Vybraný dodavatel je společnost Gartensta Plus. Předpokládané výdaje projektu jsou 814 935,- Kč, dotace pak 80 %, což je 651 948,- Kč. Předpokládaný termín realizace je první polovina roku 2022. Rada města Sokolova schválila přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, výzvy č. 5 Místní akční skupiny Sokolovsko a schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na realizaci projektu. 

Rada města vybrala zhotovitele pro opravu Lidického nábřeží

O stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží se postará společnost KV Realinvest, která se s nejnižší nabídkovou cenou přibližně 9,3 milionu Kč bez DPH (cca 11,3 milionu Kč vč. DPH) umístila v zadávacím řízení na prvním místě a byla pro realizaci akce vybrána radou. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy řešící opravu povrchů komunikace a zpevněných ploch v ulici Lidické nábřeží. Podél komunikace jsou navržena podélná a kolmá parkovací stání, která se snaží maximálně zachovat stávající stav. Nově je řešena jedna parkovací plocha mezi bytovými domy. Stávající chodník, který lemuje komunikaci, zůstane zachován, úpravy budou v místech vjezdů na nové parkovací plochy a v místech snížení, kde budou doplněny prvky splňující požadavky na bezbariérové užívání staveb. Po levé straně komunikace dojde k napojení na stávající zpevněné plochy, které jsou převážně v osobním vlastnictví, zde bude provedeno přeskládání a doplnění stávající dlažby nebo úprava zeleně.   

10. ledna

Strážníci si doplní výstroj a vybavení pro výkon služby
Rada města schválila přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu ve věci nákupu oděvních součástí pro strážníky Městské policie Sokolov v roce 2022 u sedmi společností v maximální částce 530 000 korun. V České republice existuje několik firem, které vyrábí uniformy pro strážníky městské policie. Jednotlivé produkty se ovšem od sebe liší jak odstínem, tak i střihem. Městská policie Sokolov proto nakupuje jednotlivé části uniforem od různých dodavatelů tak, aby byly splněny kvalitativní a funkční požadavky výstroje, a zároveň byla dodržena jednotnost ústroje a její soulad.

Město musí ochránit osoby, které oznámí porušení práva EU
S účinností od 11. ledna 2022 vydala rada města směrnici o zavedení vnitřního oznamovacího systému (VOS). Účelem této směrnice je zavedení kanálů a postupů pro interní oznamování a pro přijímání následných opatření ve smyslu čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie v podmínkách města Sokolova a jeho orgánů. Tato směrnice stanoví podrobnosti přijímání, zpracovávání, vyřizování a uchovávání oznámení v rámci VOS, k jejichž přijímání je příslušné město a jeho orgány. Směrnice zavádí komplexní ochranu whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu. Pro Sokolov a jeho orgány jako povinné subjekty znamená přímý účinek Směrnice především povinnost zavést VOS splňující parametry požadované Směrnicí a nastavit procesy vyřizování, zpracovávání a uchovávání oznámení v rámci VOS. Účelem VOS je zřídit funkční oznamovací mechanismus, ke kterému budou mít oznamovatelé důvěru a o jehož existenci a fungování budou mít dobré povědomí.

S výkonem sociální práce mají pomoci státní dotace
Rada města Sokolov schválila podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na výkon sociální práce pro rok 2022. Sociální pracovníci odboru sociálních věcí ve výši 4,55 úvazku vykonávají činnosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Na činnost sociální práce je poskytován příspěvek ze státního rozpočtu. Cílem dotace je finanční podpora při zajištění optimálních podmínek pro činnost sociálních pracovníků v přenesené působnosti, a to jak po stránce personální, tak i po stránce provozní a hmotné. Na osobní výdaje musí být vždy využito minimálně 80 % poskytnuté dotace.

Školy a školky obdržely finanční dary v celkové hodnotě 70 000 Kč
Odbor finanční a školství předložil radě města přehled finančních účelově neurčených darů přijatých školami a školskými příspěvkovými organizacemi v roce 2021. Podle „Pravidel pro správu majetku“, která jsou přílohou zřizovací listiny příspěvkových organizací, části druhé, bodu III, odst. 5 platí: „Zřizovatel dává organizaci předchozí souhlas k přijímání peněžitých darů účelově neurčených do výše 50 000 Kč. O přijetí těchto darů rozhoduje statutární zástupce organizace a písemně o tom informuje zřizovatele.“ Přehled finančních účelově neurčených darů přijatých školami a školskými příspěvkovými organizacemi v roce 2021 je následující: MŠ Kosmonautů 5000 Kč, MŠ Alšova 50 000 Kč, ZŠ Rokycanova 15 000 Kč. Celkově se jednalo o částku 70 000 korun.  V roce 2020 byly školám poskytnuty finanční účelově neurčené dary ve výši 69 000 Kč. Rada města se s tímto přehledem seznámila. 

Sokolov má návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
Radní doporučili zastupitelstvu ke schválení Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova 2022 – 2024 (SPRSS), a současně schválili Akční plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova na rok 2022.  SPRSS pro období let 2022 – 2024 byl vytvořen v rámci projektu  „Zefektivnění sociálních služeb ve městě Sokolov“. Navazuje na předchozí plány minulých let. Byl zpracován v souladu s SPRSS Karlovarského kraje, který je podle zákona o sociálních službách povinen zpracovávat SPRSS v kraji. Při zpracování SPRSS byly využity standardní metody a postupy, používané v oblasti plánování. Dokument mapuje současnou kapacitu sociálních služeb, obsahuje analýzy, grafy a dotazníkové šetření. Z údajů vyplývá, že narůstá průměrný věk, stoupá index stáří a rovněž se zvětšuje populace města v seniorském věku. Vyvstává zde tedy potřeba vyššího zacílení sociálních služeb na tuto cílovou skupinu. Předpokládá se zvýšení poptávky o pobytové zařízení, pečovatelskou službu, ale do budoucna lze vnímat i potřebu podpory pečujícím osobám. Záměrem města není poskytovat veškeré sociální služby definované zákonem, ale poskytovat ty služby, po nichž je poptávka vzhledem k potřebám obyvatelů města a zvyšování kvality poskytovaných služeb. Ve městě Sokolov je dostupnost téměř všech sociálních služeb.
Akční plán pro rok 2022 je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Sokolova pro období let 2022 – 2024, který byl vytvořen v rámci shora uvedeného projektu společně se SPRSS 2022 - 2024.

2021

15. prosince

Kdy a kde si mohou snoubenci říci „Ano“ v roce 2022?

Svatební obřady se budou konat v obřadní síni sokolovského zámku do 31. 5. 2022. Od 1. 6. 2022 se pak budou konat v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského. K dispozici je celkem 25 sobotních termínů, které na poslední jednání v roce 2021 schválila rada města. Leden: 15. 1.; Únor: 12. 2.; Březen: 19. 3.;  Duben: 9. 4 a 23. 4.; Květen: 14. 5.; Červen: 4. 6, 11. 6., 18. 6. a 25. 6.; Červenec: 2. 7., 9. 7., 16. 7. 23. 7. a 30. 7.; Srpen: 6. 8., 13. 8., 20. 8. a 27. 8.; Září: 3. 9., 17. 9. a 24. 9.; Říjen: 15. 10., Listopad: 12. 11.; Prosince: 10. 12. 

Společnost SOTES bude pro město smluvně zajišťovat množství služeb

Rada města schválila uzavření smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb pro rok 2022 se společností SOTES. Smlouva se uzavírá každoročně pro zajišťování služeb v oblastech čištění a úklidu města, zimní údržby, svozu odpadů, provozu sběrného dvora, správy a údržby veřejného osvětlení, světelných křižovatek, místních komunikací, veřejné zeleně, hřbitova a sportovních zařízení. Za zajištění těchto služeb je na rok 2022 alokováno v rozpočtu města 92 869 000 Kč. 

Město je dočasně pojištěno u České podnikatelské pojišťovny

Ke dni 31. 12. 2021 ukončila s městem Sokolov pojistnou smlouvu na pojištění majetku města, kromě pojištění motorových vozidel, pojišťovna Generali Česká pojišťovna. Proto bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového pojistitele na pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel. Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám v nabídkách pro město byla zakázka zrušena a je naplánována nová poptávka. Avšak z časových důvodů hrozilo riziko nepojištění majetku od 1. ledna 2022 a bylo proto nutné zvolit náhradní a dočasnou variantu, a to uzavření pojistné smlouvy napřímo na dobu určitou, než proběhne nové výběrové řízení na nového pojistitele měst. Nejvýhodnější byla nabídka České podnikatelské pojišťovny a rada města schválila uzavření smlouvy právě s ní, a to pro rok 2022. 

Bytový dům v ulici Petra Chelčického čeká kompletní rekonstrukce 

Rada města schválila k uzavření smlouvy o dílo na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem "Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311" účastníka zadávacího řízení, a to společnost SUAS - stavební s.r.o., jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější při ceně včetně DPH za necelých 23 milionů korun. Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce bytového domu Chelčického 1310 – 1311 Sokolov. Bytový dům po rekonstrukci bude obsahovat 16 nově rekonstruovaných bytů s ústředním vytápěním. Stávající střecha bude odstraněna a nahrazena nadstavbou s valbovou střechou a imitací mansardové střechy. Okenní a dveřní výplně budou vyměněny za nové. Objekt bude zateplen pomocí uceleného, certifikovaného zateplovacího systému s veškerými doporučenými doplňky. Objekt bude napojen na soustavu centrálního zásobování teplem. Dodávka technologické části výměníkové stanice není součástí této zakázky. 

Kdo se v roce 2022 pustí do oprav části Slovenské ulice? 

Část Slovenské ulice v úseku od koupaliště k restauraci U Smrků čeká v roce 2022 rozsáhlá oprava zahrnující povrch komunikace i dešťovou kanalizaci. Radní už schválili vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele, který může podat nabídku do 10. ledna. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy řešící opravu povrchů komunikace a zpevněných ploch v ulici Slovenská v Sokolově poblíž městského koupaliště. V úseku dojde k opravě a úpravě stávající komunikace, parkovacích stání a také k vybudování nového chodníku podél komunikace. Bude zde rovněž vybudována nová dešťová kanalizace. Předpokládaný termín realizace je duben až září 2022. 

Školáci se v Základní škole Pionýrů dočkají lepšího sociálního zařízení 

Město hodlá postupně vylepšovat a modernizovat sociální zařízení ve svých základních školách. Nyní přichází na řadu Základní škola Pionýrů a rada schválila vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem ZŠ Pionýrů - rekonstrukce sociálního zařízení v 1. patře druhého stupně. Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce sociálního zařízení tak, aby odpovídalo požadavkům vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, neboť bude následně navazovat na projekt řešící bezbariérové užívání dvou učeben sousedících se sociálním zařízením. Stávající uspořádání sociálního zařízení bude demontováno, příčky, obklady i podlaha vybourány, bude vybudováno jedno bezbariérové WC a postaveny nové příčky/oddělené kabiny, podlaha, obklady a instalovány nové zařizovací předměty a opravené položky původního vybavení (nátěr radiátorů).

V roce 2022 dojde na rekonstrukci komunikace vedoucí Lidickým nábřežím 

Rekonstrukce Lidického nábřeží se už měla uskutečnit, ale zastavily ji komplikace související s koronavirem. Teď už na ní dojde a měla by se odehrát v období od dubna do září 2022. Rada města už schválila vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží, Sokolov. Zájemci o zakázku se mohou hlásit do 10. ledna 2022. Předmětem veřejné zakázky jsou kromě jiného stavební úpravy řešící opravu povrchů komunikace a zpevněných ploch v ulici. Podél komunikace jsou navržena podélná a kolmá parkovací stání, která se snaží maximálně zachovat stávající stav. Nově je řešena jedna parkovací plocha mezi bytovými domy. Stávající chodník, který lemuje komunikaci, zůstane zachován, úpravy budou v místech vjezdů na nové parkovací plochy a v místech snížení, kde budou doplněny prvky splňující požadavky na bezbariérové užívání staveb. V ulici vzniknou nové dešťové kanalizace. Obyvatelé ulice Lidické nábřeží se k této investiční akci mohli už před časem vyjádřit v dotazníku, který obdrželi do svých schránek. Převládaly kladné ohlasy.

Sokolovská bytová upravila ceník vstupného do krytého bazénu

Vzhledem k vysokému růstu energií a s tím souvisejících provozních nákladů upravila Sokolovská bytová od 1. ledna 2022 ceník vstupného do krytého bazénu v Husových sadech. Pokud jde o základní vstupné, dospělá osoba za 90 minut nově zaplatí 100 korun, za 2 hodiny 110 korun a tři hodiny a více přijdou na 150 korun. Pro děti od tří do 15 let je za stejné časy vstupné stanoveno na 70 korun, 80 korun a 120 korun. Děti od 1 roku do 3 let mají vstup zdarma. Úplné ceníky budou zveřejněny na webových stránkách krytého bazénu. Ten v případě vstupného patří i po úpravě cen v porovnání s obdobnými zařízeními stále k nejlevnějším v kraji. Například v bazénu KV Areny v Karlových Varech zaplatí dospělí za půldruhé hodiny 120 korun a za dvě hodiny 140 korun. Rada města vzala nový ceník sokolovského bazénu na vědomí.

9. prosince - Zastupitelstvo města

Starostka oznámila, že i po zisku poslaneckého mandátu zůstává ve funkci 

Starostka Renata Oulehlová připomněla, že získala mandát poslankyně Parlamentu ČR a již v den získání mandátu avizovala, že na prosincovém zastupitelstvu oznámí, jestli zůstane ve funkci starostky města Sokolov. Po bedlivém zvážení, po rozhovorech s rodinou, hnutím ANO i s koaličními partnery, se starostka rozhodla zůstat v této funkci až do komunálních voleb. Ode dne získání mandátu poslankyně Parlamentu ČR se starostce snížil plat o 60 procent. Místostarosta Jan Picka spolu místostarostou Ladislavem Sedláčkem podpořili její rozhodnutí.  

Ředitelka Šišková přišla poděkovat zastupitelům za adaptační pobyty 

Zastupitelé obdrželi materiál k adaptačním pobytům. Na zasedání dorazila ředitelka Základní školy Rokycanova Petra Šišková, která poděkovala jménem dětí a rodičů všech sokolovských základních škol za adaptační pobyty, kterých se mohly děti zúčastnit a které město zafinancovalo. Poděkovala především starostce Renatě Oulehlové za nápad, místostarostovi Ladislavu Sedláčkovi za operativní řešení a odboru finančnímu a školství za pomoc s administrativou. Ředitelka Šišková uvedla, že byla v červnu skeptická a kladla si otázky, jak to škola zvládne a zda pobyty splní účel. Protože měla možnost zúčastnit se jednoho pobytu, může říci, že přispěly nejenom ke stmelení třídních kolektivů, ale byly prospěšné i napříč jednotlivými stupni škol. 

Rekonstrukce lávky přes Ohři ve Starém Sedle získala podporu Sokolova 

Kvůli havarijnímu stavu došlo k uzavření lávky přes řeku Ohři ve Starém Sedle, která je důležitou spojnicí cyklistického systému Sokolovska. Staré Sedlo si požádalo o dotaci a zároveň bude stavbu i realizovat, nicméně náklady byly téměř o 100 procent navýšeny. Mikroregion Sokolov – východ, jehož členem je i Sokolov, jako partner projektu cítil potřebu vyjádřit solidaritu v navýšení částek pro Staré Sedlo jako člena Mikroregionu Sokolov – východ. Zastupitelé města zvedli ruku pro mimořádný členský příspěvek 106 400 korun. Tato lávka je součástí cyklotrasy 2030 a na levém břehu umožňuje napojení na národní cyklotrasu č. 6. Obě trasy slouží občanům k dopravě do zaměstnání, škol apod. Nová lávka zajistí lepší napojení těchto cyklotras a zvýší celkovou bezpečnost. V rámci projektu bude také instalována lavička s odpadkovým košem a vysázena doprovodná zeleň. Příspěvky dalších členských obcí: Hory 4 500, Loket 41 200, Jenišov 17 800, Chodov 106 400, Lomnice 26 600, Královské Poříčí 17 800, Těšovice 4 500, Vintířov 26 600, Nové Sedlo 41 200, Šabina 17 800, Březová 41 200, Mírová 4 500, Dolní Rychnov 26 600. 

Zastupitelé schválili klíčový bod programu – rozpočet na rok 2022 

Starostka Renata Oulehlová poznamenala, že rozpočet města na rok 2022 se předkládá v objemu, kdy příjmy jsou rozpočtovány na 627 mil. Kč, výdaje na 978 mil. Kč. Saldo je hrazeno z přebytků let předešlých a všechny finance jsou zapojeny do investičních věcí, záporné saldo je kryto přebytky a stále má město Sokolov rezervu ve výši 151 mil. Kč. Od té doby, co proběhl pracovní seminář k rozpočtu města na rok 2022, bylo domluveno s radními, že se návrh na rozpočet navýší ještě o 341 tis. Kč v rámci dotace na sport (provoz). Místostarosta Ladislav Sedláček dodal, že v roce 2021 bylo schváleno na celoroční činnost ve sportu 17 142 000 Kč a v roce 2021 byly navýšeny dotace na nájmy a na spolky volejbal, basketbal, florbal, tenis a atletiku. Stávající návrh rozpočtu odboru kanceláře tajemníka na rok 2022 byl pouze 16 801 000 Kč. Na základě návrhu sportovní komise se vedení města rozhodlo, že rozpočet dá na úroveň roku 2021, kdy to bylo 17 142 000 Kč. Starostka Oulehlová upozornila, že nelze predikovat, jak se rozpočet bude vyvíjet, protože nevíme, jak se vyvinou ceny energií. V průběhu roku mohou nastat změny.  

Jaké jsou finanční výhledy města v letech 2023 – 2026? 

Starostka zrekapitulovala činnost města Sokolov za posledních 5 let a poděkovala úředníkům, vedoucím odborů, paní tajemnici a zastupitelům za dobře odvedenou práci. Závěr finanční analýzy provedené společností Cityfinance je, že Sokolov od roku 2010 urazil obrovský kus cesty a docílil v roce 2020 nejlepšího finančního zdraví v historii města. Vysoce kladně lze hodnotit úspornou provozní finanční politiku a zejména výtečný nástup investic. Město konečně začalo více využívat svůj finanční potenciál do rozvoje.

Vedoucí odboru finančního a školství Barbora Bardonová představila druhou část střednědobého výhledu. Město plánuje rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled se plánuje vždy na období jedno po schvalovaném rozpočtu, navrhuje se tedy střednědobý výhled od roku 2023 do 2026. Uvidí se, jak se ekonomika bude vyvíjet, jestli nebude město muset přejít k úpravě střednědobého výhledu podle výše příjmů, které se budou plnit. Výdaje jsou naplánované v tom objemu provozních výdajů, které je město povinno každý rok vynaložit (opravy na provoz města, provoz majetku). Vždy je doplněno saldo příjmů a výdajů, se kterými je počítáno na kapitálové výdaje a opravy majetku většího rozsahu. V tuto chvíli nejsou plánované žádné dlouhodobé závazky ani úvěry. Z provozního salda bude vždy zbývat od 150 – 170 mil. Kč každoročně na financování kapitálových výdajů, pokud se příjmy a výdaje budou vyvíjet stejným tempem jako dosud. Na příjmech je meziročně nárůst kolem 5 %, ve střednědobém výhledu je plánován konzervativní růst okolo 3 %, ve výdajích máme podle jednotlivých oblastí meziroční inflaci 3 – 6 %. Tak, jak je střednědobý výhled rozpočtu města Sokolov navržen, odpovídá požadavkům zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

MP bude nadále zaměstnávat lidi v rámci veřejně prospěšných prací 

Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání na pracovní pozice asistent prevence kriminality (8 pracovníků) a uklízeč veřejných prostranství (10 pracovníků) na Úřad práce v Sokolově.

Městská policie Sokolov v roce 2021 realizovala projekt Asistent prevence kriminality, kde zaměstnávala 8 pracovníků a u poloviny z nich byly náklady na jejich činnost hrazeny z dotace MVČR. U dalších 4 jsou náklady hrazeny z dotace na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce v Sokolově. Dále městská policie realizuje projekt Čisté město, kde zaměstnává 10 pracovníků na pracovní pozici uklízeč veřejného prostranství. Náklady na činnost jsou hrazeny z dotace Úřadu práce v Sokolově. Dotace z obou institucí nepokrývají 100 procent nákladů na uvedené pracovníky. Zbývající část nákladů hradí město ze svého rozpočtu. Vzhledem k tomu, že se pracovníci v obou pracovních pozicích osvědčili, městská policie požádala o pokračování projektů i v roce.

Zastupitelé se seznámili s peticí Za bezpečné město

Skupina občanů podala petici s názvem Za bezpečné město. Petice upozorňuje na zhoršující se bezpečnostní situaci v lokalitě ulic: Sokolovská, Křižíkova, Hornická a přilehlých ulic. Petenti v ní požadují zrušení příspěvků na bydlení v této lokalitě pro všechny, nejen pro nové nájemníky. Vytvoření strategického plánu pro posílení hlídek městské policie, zvláště na rizikových místech, kde se případní pachatelé mohou ve zvýšené míře pohybovat. Vypracování a nástin koordinace a spolupráce v rámci případného strategického plánu mezi městem Sokolov a Policií ČR. Po zmapování situace, naistalovat na nejexponovanější místa kamery.

Městská policie Sokolov za rok 2021 v této lokalitě řešila 81 přestupků, v čemž nejsou přestupky za dopravu. Jednalo se tedy o veřejný pořádek a narušení občanského soužití. Důležité je říci, že se v této lokalitě nacházejí dva kamerové body. Jeden kamerový bod je umístěn na TESCU a v současné době i na základě této petice je připravována instalace kamery přímo nad restaurací Rakev. Nyní záleží na nájemnících, zda by souhlasili s instalací kamery, která v místě již v minulosti byla umístěna. Městská policie posílí výkon služby a je již domluveno se státní policií s obvodním oddělením, že se na tuto lokalitu zejména v letních měsících více zaměří.

30. listopadu

Radní dvanáctkrát a zastupitelé třikrát 

Rada města se v prvním pololetí roku 2022 sejde na řádných jednáních ve dvanácti případech. Radní se na tom shodli při projednávání plánu své práce. Tato jednání jsou neveřejná. Zastupitelům pak radní doporučili ve stejném období tří termíny veřejných jednání. A to 24. února, 28. dubna a 16. června. Ve druhém pololetí se současní zastupitelé patrně na řádném jednání sejdou už pouze jednou, protože budou komunální volby. 

Z tabulky počtu zaměstnanců zmizí tři pracovní místa 

Celkový počet zaměstnanců města Sokolov zařazených do Městského úřadu Sokolov bude snížen z počtu 184 na 181, a to od 1. ledna 2022. Schválila to rada města. Půjde o jednu pracovní pozici na odboru správních agend, a to vedoucího oddělení. A o dvě místa na odboru správy majetku města, jedná se o úklidové síly. 

Stěžovatelé si stěžovali ve většině případů nedůvodně 

Radní se seznámili se zprávou o činnosti samostatného oddělení interního auditu za rok 2020. Co se z ní dozvěděli? Například, že v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 obdrželo město Sokolov a Městský úřad Sokolov celkem 12 stížností (8 stížností bylo řešeno podle ustanovením § 175 správního řádu a 4 stížnosti směřovaly na samosprávu). Z hlediska stížností podaných v souladu s ustanovením § 175 správního řádu lze konstatovat, že z celkového počtu 8 stížností byly všechny stížnosti vyhodnoceny jako nedůvodné. Nedůvodná podání občanů nejčastěji směřovala na jednání a postup úřadu a úředníků odboru stavebního a územního plánování (3 stížnosti), odboru životního prostředí (2 stížnosti), odboru právního a obecního živnostenského úřadu (1 stížnost), odboru sociálních věcí (1 stížnost) a odboru dopravy (1 stížnost). V případě stížností na oblast samosprávy byly řešeny celkem 4 stížnosti. Jedna stížnost byla vyhodnocena jako důvodná a zbylé 3 stížností jako nedůvodné. Důvodná stížnost se týkala sousedských sporů, kde bylo shledáno protiprávní jednání, a věc byla předána k dořešení správnímu orgánu. Nedůvodné stížnosti se týkaly nedovoleného pálení a obtěžování kouřem z ohně, sousedských vztahů a nedoruční písemného vyjádření ohledně žádosti o koupi bytové jednotky. 

Ředitelé mají možnost uzavřít ve vánočním čase školky 

Rada města projednala a schválila žádost ředitelek mateřských škol zřízených městem Sokolov o uzavření mateřských škol v době vánočních prázdnin v termínu od 27. 12. do 31. 12. 2021 za předpokladu prokazatelně provedeného průzkumu zájmu mezi zákonnými zástupci o umístění dítěte v mateřské škole. A to zároveň s podmínkou, že pokud bude zájem rodičů trvat, příslušná mateřská škola zajistí v daném termínu omezený provoz. Důvodem pro omezení provozu v tomto termínu je příležitost zamezit šíření nákazy Covid 19 a možnost čerpání řádné dovolené zaměstnanců. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. 

Provoz mateřských škol v době hlavních prázdnin 

S ředitelkami mateřských škol zřízených městem Sokolov projednala rada zajištění provozu mateřských škol v době hlavních prázdnin v roce 2022 následovně:
- Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527, Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80 a Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 v provozu do 1. 7. 2022, dále pak od 1. 8. 2022
- Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 a Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881 v provozu do 8. 7. 2022, dále od 22. 8. 2022
- Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725 a Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 v provozu do 29. 7. 2022, dále od 29. 8. 2022.

Radní dále souhlasili s navrženým termínem zápisu k předškolnímu vzdělávání, který se uskuteční dne 5. 5. 2022 od 8:00 do 12:00, a s náhradním termínem zápisu, který se uskuteční dne 10. 5. 2022 od 10:00 do 12:00.

Město v příštím roce projekt CykloEGRENSIS nepodpoří 

Částku ve výši 50 000 korun, kterou požadovala společnost Autobusy Karlovy Vary pro rok 2022 na projekt CykloEGRENSIS rada města neschválila. Projekt CykloEGRENSIS je systém přepravy turistů a cyklistů v rámci Karlovarského kraje. Odbor finanční a školství se přiklonil ke stanovisku vedení města poskytnutí finančního příspěvku nedoporučit. V loňském roce rada města schválila poskytnutí příspěvku ve výši 20 000 Kč. 

Podle odborníků je město v dobré finanční kondici 

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit střednědobý výhled rozpočtu města Sokolov na roky 2023 - 2026. Střednědobý výhled se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Závěr finanční analýzy provedené společností Cityfinance ze dne 16. 9. 2021 zní: „Sokolov od roku 2010 urazil obrovský kus cesty a docílil v roce 2020 nejlepšího finančního zdraví v historii města. Vysoce kladně lze hodnotit úspornou provozní finanční politiku a zejména výtečný nástup investic. Město konečně začalo více využívat svůj finanční potenciál do rozvoje.“ 

Opravy komunikací přišly v roce 2020 na deset milionů 

Radní vzali na vědomí vyhodnocení Plánu oprav komunikací za rok 2020. Z celkem 18 schválených akcí bylo realizováno 15, přičemž 3 akce byly vyřazeny na základě usnesení rady města. Celkové finanční náklady vynaložené na realizace schválených akcí dosáhly zhruba 10 milionů korun, přičemž celkový rozdíl oproti plánovaným výdajům představoval asi 22 508 korun. A co se v rámci plánu oprav například realizovalo? Opravy místních komunikací v ulicích Švabinského a Tyršova, chodníky v ulicích M. Majerové či Dukelské nebo chodník podél cyklostezky v ulicích Závodu míru a Rooseveltově. 

Základní škola Pionýrů se má stát bezbariérovou 

Rada města schválila vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 – výstavba bezbariérového přístupu pro handicapované žáky do budovy 1. stupně". Předmětem veřejné zakázky je výstavba bezbariérového přístupu do budovy I. stupně Základní školy Sokolov Pionýrů prostřednictvím úpravy schodišť, vybudování nového výtahu a bezbariérových WC. Součástí veřejné zakázky je také vybudování venkovního zázemí (2 dřevěné stoly, 4 dřevěné lavice a zeleň – výsadba sedmi dřevin) pro výuku či trávení volného času žáků v areálu školní zahrady. Předpokládaný termín realizace: Zahájení stavby od 30. 6. 2022. Dokončení stavebních prací mimo dokončení výtahu do 24. 8. 2022.   

16. listopadu

Odbor správních agent povede Lenka Krausová

Rada města jmenovala novou vedoucí odboru správních agend Městského úřadu Sokolov Bc. Lenku Krausovou. Do výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči. Na základě vyhodnocení plnění podmínek výběrového řízení všemi uchazeči a s přihlédnutím k následným ústním pohovorům doporučila výběrová komise jmenovat vedoucí Odboru správních agend právě Bc. Lenku Krausovou., která od roku 2017 pracovala na městském úřadu jako vedoucí oddělení správních činností. 

Rada podpořila rekonstrukci lávky ve Starém Sedle 

Finančně podpořit poskytnutím mimořádného členského příspěvku ve výši 106 400 Kč na spolufinancování projektu „Lávka přes řeku Ohři ve Starém Sedle – důležitá spojnice cyklistického systému Sokolovska" z rozpočtu města Sokolova v roce 2022 doporučila rada sokolovskému zastupitelstvu. To návrh projednalo 9. prosince. Cílem projektu je rekonstrukce lávky na toku řeky Ohře mezi Sokolovem a Loktem na hranici obce Staré Sedlo, která je ve velmi špatném stavu. Tato lávka je součástí cyklotrasy 2030 a na levém břehu umožňuje napojení na národní cyklotrasu č. 6. Obě trasy slouží občanům k dopravě do zaměstnání, škol apod. Nová lávka zajistí lepší napojení těchto cyklotras a zvýší celkovou bezpečnost.  

Na chodníky k ONU se město pokusí získat dotaci 

Na nový chodník mezi ulicí Závodu míru a okružní křižovatkou u čerpací stanice ONO, jehož stavba už probíhá, se město pokusí získat dotaci. Rada města schválila podání této žádosti do výzvy č. 21 MAS Sokolovsko – IROP „Řešení dopravní infrastruktury VI“. Žádost lze totiž podat i po zahájení realizace akce. Hlavním cílem projektu je vybudování dvou nových chodníků ve městě Sokolov. První z chodníků bude navazovat na stávající chodník v ul. Slovenská nad městským koupalištěm a povede podél komunikace ul. Závodu míru na okraj budoucí okružní křižovatky, která vzniká v rámci jiného projektu. Druhý chodník bude vybudován pod čerpací stanicí a bude spojnicí mezi okružní křižovatkou a stávajícím chodníkem u autobazaru na Staré Ovčárně. 

Stavba vodovodu a kanalizace pro Hruškovou bude na etapy 

Realizace projektu Hrušková – vodovod a kanalizace bude rozděleno na dílčí etapy. Rozhodla o tom rada města s tím, že zároveň pověřila odbor rozvoje města zahájením prací na 1. etapě projektu v rozsahu vybudování nového vodojemu a rozvodné vodovodní sítě v obci Hrušková. Město si je vědomo potřeby zajistit pro obyvatele Hruškové pitnou vodu. Sokolovská vodárenská proto zvýší úpravami zdroj a město vybuduje nový vodojem a rozvodné řady po obci. V rozpočtu na rok 2022 je navržena částka 10 mil. Kč na financování I. etapy realizace tohoto projektu. V současnosti je obec Hrušková zásobována pitnou vodou ze stávajícího zdroje, z prameniště. Odtud vede přiváděcí řad do starého vodojemu a následně zásobovacím řadem do obce.  

OSPOD řešil umisťování dětí mimo rodinu i záškoláctví 

Rada města se při svém jednání seznámila se zprávou o činnosti odboru sociálních věcí. Její součástí jsou rovněž informace o práci orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Vyplývá z nich, že například v roce 2019 bylo umístěno do ústavní výchovy celkem 38 dětí, v roce 2020 pak 18 dětí. Nejčastější důvody umisťování dětí mimo rodinu jsou neschopnost rodičů se o děti postarat, závislost rodičů, výchovné problémy, drogová problematika, trestná činnost a psychiatrické problémy. A jak to vypadalo se záškoláctvím? Nahlášené záškoláctví pracovníkům OSPOD:

rok 2019/2020   celkem 115 dětí, z toho 77 ze sokolovských škol

rok 2020/2021   celkem 85 dětí, z toho 64 ze sokolovských škol

rok 2021/2022   celkem 8 dětí, z toho 7 ze sokolovských škol (k 29. 10. 2021)

V roce 2020 bylo 5 rodičů podmíněně odsouzených k trestu odnětí svobody a 2 rodiče k nepodmíněným trestům. 

2. listopadu

Nájemné v městských prostorech se nebude zvyšovat o inflaci 

Rada města schválila pozastavení inflačního navyšování nájemného z prostor sloužících k podnikání v majetku města Sokolova na dobu určitou, a to od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022. Navýšení o předpokládanou míru inflace mělo přitom činit asi 3,2 procenta. Město tím chce alespoň částečně kompenzovat problémy vzniklé podnikatelům v souvislosti se zdražováním energií a rovněž s předchozí koronavirovou pandemií. 

Městská policie připravuje vydání brožury o sebeobraně pro ženy a seniory

Rada schválila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Sokolov a spolkem Česká Meibukan Gojyu-ryu Karate-do asociace související s vypracování brožury "Průvodce kurzem sebeobrany pro ženy a seniory". Brožura bude mít rozsah nejméně 50 stran A4 a bude obsahovat doporučený popis chování žen a seniorů v rizikových situacích, popis jednotlivých technik sebeobrany pro ženy a seniory v rámci řešení situací při ohrožení života a zdraví, použití prostředků každodenní potřeby k obraně (deštník, hůl, klíče atd.). Vše bude doprovázeno vhodnou a názornou fotodokumentací. Brožura by měla být podle návrhu smlouvy o dílo předána ve finální podobě Městské policii Sokolov k dalšímu využití nejpozději do 30. listopadu. Poté bude vytištěna a městskou policií distribuována občanům nejen v rámci pořádaných Kurzů sebeobrany pro ženy a seniory, ale i v rámci dalších preventivních aktivit městské policie na území města.

Atletka získala dotaci pro cestu na mistrovství světa v terénním triatlonu

V rámci Programu pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit schválila rada města poskytnutí dotace na jednotlivou akci mimořádného charakteru v oblasti sportu. A to žadateli Barboře Stupkové na účast na MS Xterra - terénní triatlon ve výši 30 000 Kč. Peníze poslouží na dopravu (letenka) do místa konání akce. Žadatelka se v roce 2020 zúčastnila Mistrovství ČR v Xterra, kde vybojovala první místo, které ji zajistilo nominaci na Mistrovství světa v Xterra. To se koná 5. prosince v USA – Hawai Maui Kapalua. Nezbývá, že naší reprezentantce držet palce!

LIGNETA požádala obce zapojené do MHD Sokolovsko o vyšší zálohu

Společnost LIGNETA, a. s. podala žádost o dočasné zvýšení zálohy z 1 100 000 Kč na 1 700 000 Kč za 4. čtvrtletí 2021. Na pravidelném jednání starostů obcí zapojených do MHD Sokolovsko se všichni zúčastnění shodli na tom, že s navýšením zálohy souhlasí a předloží jej ke schválení orgánům. Žádost si společnost podala z důvodu zhoršení průběžného financování v souvislosti s epidemií SARS COVID-19. Při měsíčních zálohách 1 100 000 Kč pro všechny obce hradí město Sokolov 838 640 Kč (podíl města Sokolova na celkových nákladech je podle smlouvy 76,24 %). Po zvýšení záloh ve 4. čtvrtletí bude měsíční záloha o 457 440 Kč vyšší, a sice 1 296 080 Kč. To je navýšení o 1 372 320 Kč/čtvrtletí. Rada s uzavřením dodatku ke smlouvě souhlasila. Město Sokolov a společnost LIGNETA mají uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou od července 2018. MHD zajíždí také do Březové, Lomnice, Citic, Těšovic, Svatavy a Dolního Rychnova. Všechna vozidla jsou nízkopodlažní, klimatizovaná, mají vnější a vnitřní elektronické panely zobrazující informace o trase linky a akustický systém hlášení zastávek.  

Stavba v ulici P. Chelčického by měla skončit ještě před vánočními svátky 

Při stavebních pracích v ulici P. Chelčického se při rekonstrukci vodovodního řadu se vyskytly nepředvídatelné překážky, které zapříčinily zdržení. Jednalo se především o podpůrné a zajišťovací konstrukce podzemních sítí, které bylo nutné částečně nebo zcela odstranit. Zdržení vyvolala i dlouhodobá přítomnost jak dešťové, tak podpovrchové vody, které bylo nutné dlouhodobě čerpat. Dále zdržení zapříčinilo velké množství křižujících se inženýrských sítí, které bylo nutné dodatečně zajistit a zabezpečit. Po výstavbě vodovodního řadu byly zahájeny práce na výměně plynovodního řadu a nových domovních přípojkách. Vzhledem k tomu, že výměna plynovodu byla částečně prováděna v jiném výkopu, ale ve stejném území, vyskytly se tu obdobné překážky, které byly příčinou zdržení již při výstavbě vodovodního řadu. S ohledem na tuto skutečnosti tak zhotovitel, i přes předchozí prodloužení o 30 dnů, požádal o další prodloužení lhůty na dokončení díla, a to do 21. 12. 2021. Rada s touto úpravou termínu souhlasila. 

Mateřské školy obdrží finanční odměny z projektu Hýbeme se hezky česky 

Rada města udělila souhlas s nabytím finančního účelově určeného daru v celkové výši 15 000 Kč na podporu tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a poukázek na zdravé potraviny v hodnotě 5 400 Kč od obchodního řetězce PENNY Market v rámci projektu Hýbeme se hezky česky. Mateřské školy Kosmonautů, Pionýrů a Běžecká obdrží po 5000 Kč na podporu tělovýchovné a sportovní činnosti dětí. Každá ze školek k tomu ještě dostane poukázky na zdravé potraviny v hodnotě 5 400 Kč. 

K mání je automobil, který využívala městské policie 

Radní souhlasili s vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na koupi silničního motorového vozidla Škoda Octavia ve vlastnictví města Sokolova, které naposledy používala městská policie. Vozidlo bylo v užívání na Městském úřadu v kanceláři starosty a následně bylo v roce 2014 předáno pro potřeby městské policie. Vozidlo bylo již opotřebované užíváním a bylo zařazeno do Oddělení prevence kriminality. V období od 16. 6. 2015 do 12. 4. 2021 městská policie zaplatila za opravy vozidla 84 300 Kč. Jednalo se vždy o opravy, které byly nezbytné k provozu vozidla. V současné době je vozidlo nepojízdné, byla zjištěna závada na přední nápravě. Na vozidle jsou další závady, které bude nutné opravit (klimatizační jednotka, netěsnost oken atd.). Nabídky lze podávat do 30. 11. 2021. Veškeré podrobnosti najdete zde https://bit.ly/3GZkiU9

20. října 2021

Senioři budou mít zvýhodněné vstupné do bazénu i příští rok

Rada města schválila uzavření smlouvy o spolupráci se Sokolovskou bytovou, jejímž předmětem je podpora občanů Sokolova starších 65 let. Město Sokolov zajišťuje prostřednictvím Sokolovské bytové zvýhodněné vstupné do bazénu seniorům města starším 65 let. Každoročně se uzavírá smlouva o spolupráci, která zaručuje v plaveckém bazénu seniorům slevu 20 Kč ze základního vstupného pro seniory 60+, ZTP a ZTP/P. Hodnota příspěvku ze strany města se pohybuje kolem 60 000 Kč včetně DPH.

Společnost SOTES se je připravena na zimní údržbu komunikací

Zimní pohotovost vyčleněným pracovníkům a zimní činnost podniku vyhlašuje jednatel společnosti samostatným příkazem od 1. listopadu 2021 do 31. března 2022. Rada města schválila plán zabezpečení zimní údržby pro zimní sezónu 2021/2022. Je v něm kromě jiného určeno pořadí údržby komunikací. V 1. Pořadí musí být nasazena technika do 4 hodin od spadu sněhu či vytvoření náledí. Ve 2. pořadí je to do 12 hodin od spadu sněhu či vytvoření náledí a ve 3. Pořadí po ošetření komunikací zařazených v 1. a ve 2. pořadí, nejdéle však do 48 hodin. Před zahájením činnosti zimní údržby bude provedena kontrola techniky, budou zaškoleni řidiči a pracovníci, kteří budou seznámení s trasami a technologií zimní údržby.

Město nebude usilovat o dotaci na stavební úpravy administrativního domu

Rada města odstupuje od registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na akci s názvem Stavební úpravy administrativního domu K. H. Máchy 1275, Sokolov. A to z důvodu růstu cen materiálu a zejména plánované změny využití objektu v rozporu s podmínkami dotačního titulu. Stavební úpravy měly zahrnovat například zateplení fasády nebo odvlhčení a výměna současné dešťové kanalizace. 

Jedna z kolejí bude kvůli demolicím na den mimo provoz 

Město uzavře smlouvu se Správou železnic, která se týká dočasného omezení provozu na jedné z kolejí v prostoru bývalého železničního depa v Sokolově. Uzavření smlouvy už schválila rada města. Kolej bude třeba uzavřít kvůli demoličním pracím naplánovaným na 13. prosince. Běžného provozu na trati se tato výluka nedotkne. Dvě budovy v areálu bývalého depa jsou v havarijním stavu a hrozí jejich zřícení do kolejiště. Tím, že se nacházejí v bezprostřední blízkosti kolejiště, přímo pod trolejovým vedením, je pro jejich demolici nutné zajistit výluku krajní koleje a vypnutí trakčního vedení.  

6. října 2021

Sokolov podpořil Orlovskou výzvu proti zrušení bezdoplatkových zón

Rada města Sokolov projednala dopis starosty města Orlová, který se obrátil na představitele jedenácti měst v České republice a požádal je o podporu takzvané Orlovské výzvy. Ta kritizuje zrušení bezdoplatkových zón, což učinil před časem na popud skupiny senátorů Ústavní soud. Rada města Sokolov se usnesla, že se připojuje k výzvě města Orlová. Orlovský starosta Miroslav Chlubna ve svém dopise starostům a primátorům uvedl, že si jim dovoluje napsat, protože měli něco společného. Byly to právě bezdoplatkové zóny. „Rozhodnutím ústavního soudu byly tyto bezdoplatkové zóny zrušeny a městům a obcím tak byla odebrána jediná možnost, jak se bránit lidem, kteří narušují poklidné soužití s jinými, zneužívají sociální systém, znají jen svá práva, nikoliv však své povinnosti. Dokonce jim není cizí porušování zákonů, vyhlášek, ani nepsaných pravidel slušného chování,“ uvedl starosta Orlové.

Obytný dům v ulici P. Chelčického čeká rekonstrukce 

Rada města Sokolova schválila vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky  s názvem "Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Petra Chelčického. Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce bytového domu Chelčického 1310 – 1311. V domě bude po rekonstrukci 16 upravených bytů. Objekt bude napojen na soustavu centrálního zásobování teplem. Na realizaci akce město Sokolov zažádalo o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Integrovaný regionální operační program v rámci 78. Výzvy Energetické úspory v bytových domech. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je: 20 143 302,- Kč bez DPH (24 373 396,- Kč vč. DPH). Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 25. 10. 2021 do 09:00 hodin Předpokládaný termín realizace: prosinec 2021 až prosinec 2022.  

Na pořádek kolem Tesca dohlédnou další kamery 

Rozšíření dohlížecího kamerového systému schválila rada města. V Sokolově tak přibude pět nových kamerových bodů. Po jejich zprovoznění už budou strážníci disponovat více než stovkou monitorovacích míst. Jedna z nových kamer bude umístěna na věžáku v ulici M. Majerové nedaleko obchodního domu Tesco a druhá na sloupu veřejného osvětlení u Tesca. Kamery přispějí k větší bezpečnosti osob v této lokalitě. Dále byl tento bod zřízen na žádost Policie ČR DI Sokolov, protože na parkovišti u Tesca dochází k častým poškozením automobilů s ujetím z místa nehody, kdy pak bylo pachatele obtížné dohledat.  

Městu se podařilo najít firmu na opravu ploché střechy zimáku 

Rada města Sokolova vybrala k uzavření smlouvy na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem "Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov" účastníka zadávacího řízení, společnost Lešení Trubač ze Svatavy. Její nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. Rada tak schvaluje uzavření smlouvy s tímto účastníkem. Staveniště je zhotovitel povinen převzít v období od 14. 3. 2022 do 31. 3. 2022, stavba bude zahájena nejpozději 1. 4. 2022. Dokončena má být nejpozději do 150 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy, nejpozději však do 31. srpna 2022. Smluvní cena za celé dílo je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 7 035 701,91 Kč bez DPH. 

22. září 2021

Mateřská škola Alšova dostala darem hrad se skluzavkou

Rada města schválila uzavření smlouvy o darování herního prvku a jeho bezplatné instalaci mezi městem Sokolovem a společností Synthomer, který je určený pro Mateřskou školu Alšova. Jedná se o hrad se skluzavkou, řetězovou sítí, šikmým chodníkem, rampou a svislým žebříkem. Výrobcem herního prvku je společnost REVO. Herní prvek bude instalován ve školce do konce měsíce října.

Sociální služby Sokolov povede jako ředitelka Iveta Leischová

Novou ředitelkou příspěvkové organizace Sociální služby Sokolov jmenovala rada města Bc. Ivetu Leischovou.  Do její kompetence tak bude patřit i nové pobytové zařízení Čtyřka. Iveta Leischová, která prošla úspěšně výběrovým řízením, má řadu zkušeností s působením v sociální sféře. Mimo jiné působila například v obecně prospěšné společnosti Pomoc v nouzi.

Dům dětí a mládež může požádat o dotace na soutěže

Radní udělili příspěvkové organizaci města Dům dětí a mládeže Sokolov souhlas s podáním žádosti o poskytnutí individuální dotace z programu Karlovarského kraje v celkové výši téměř 22 254 korun na úhradu nákladů spojených s realizací okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou ve školním roce 2020/2021. Jedná se o okresní a krajská kola předmětových soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Kdo dohlédne na revitalizaci Antonínských mostů a bezpečnost?

Revitalizaci další části Antonínských mostů v úseku nad řekou sice bude platit ministerstvo financí, na městu ale je, aby vybralo technický dozor stavby (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) při práci. Stalo se a rada města vybrala k uzavření smlouvy na plnění části veřejné zakázky na TDS společnost DS engineering PLUS Praha. Jako koordinátora BOZP pak vybrala stejnou firmu.

8. září 2021

Zahradu Mateřské školy Pionýrů čeká rekonstrukce

Rada města schválila k uzavření smlouvy na plnění zakázky s názvem "MŠ Pionýrů - rekonstrukce zahrady" účastníka Gartensta Plus s.r.o. Praha, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto účastníkem. Náklady na dílo jsou 673 500 Kč bez DPH (814 935 Kč včetně DPH). Na předfinancování projektu byl zastupitelstvem města schválen finanční příslib na rok 2022. Předmětem veřejné zakázky je vybudování tří herních zón v prostorách zahrady Mateřské školy Pionýrů v Sokolově:
Herní zóna č. 1: šplhací herní sestava pro balancování a lezení dětí.
Herní zóna č. 2: horizontální herní prvek v podobě barevné ležaté osmičky kopírující dva stávající zatravněné pahorky včetně vybudování odpočinkové zóny.
Herní Zóna č. 3: relaxačně hudební zóna.
Realizace jednotlivých herních zón zahrnuje také přípravu ploch pro umístění herních prvků, jejich instalaci a vybudování dopadových a pochozích ploch.

Systém PROXIO bude doplněn o modul komunální odpady

Radní vybrali k uzavření smlouvy o dílo s názvem "Dodávka modulu komunální odpady včetně integračních prací do systému PROXIO" účastníka Marbes s.r.o. Plzeň, jakožto účastníka zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. Současně schválila uzavření smlouvy o poskytování tiskových služeb s tímto účastníkem. Náklady jsou 800 000 Kč bez DPH (968 000 Kč včetně DPH).

Upravená pravidla umožňují ocenit také mladé pedagogy

S účinností od 1. 10. 2021 vydává rada města upravená pravidla pro udělování plakety J. A. Komenského. Dosud postrádala podmínky pro ocenění profesně mladých učitelů, kteří vykazují mimořádnou aktivitu či jiné činnosti ve vzdělávacím procesu. Pravidla dosud umožňovala oceňovat pouze významné životní jubileum, mimořádný úspěch či dlouhodobou praxi. Pravidla tak byla doplněna o další podmínky pro udělení plakety. Například to je nově příkladná, výjimečná byť krátkodobá vzdělávací a výchovná práce s dětmi a mládeží v oblasti školství nebo mimořádná aktivita při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání a další.

Hledá se jednatel společnosti SOTES Sokolov

Rada města schválila vyhlášení výběrového řízení na místo jednatele společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o. Od adepta na tuto funkci je vyžadováno ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou. Dále znalost právních poměrů, fungování, hospodaření a řízení společnosti s ručením omezeným, znalost problematiky poskytování komunálních služeb, správy a údržby pozemních komunikací, odpadového hospodářství a péče o veřejnou zeleň, alespoň 3 roky praxe v řízení většího počtu zaměstnanců, velmi dobrá uživatelská znalost práce s počítačem (MS Office, internet), řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič), výborné řídící a organizační schopnosti, výborné komunikační schopnosti, samostatnost při řešení problémů, odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení, flexibilita.

Město bude i nadále pokračovat ve spolupráci se společností Elektrowin

Rada města schválila uzavření smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností Elektrowin a. s. Praha. Předmětem této smlouvy je využití obecního systému odpadového hospodářství nastaveného obcí, a to zřízením místa či míst zpětného odběru odpadních elektrozařízení, v nichž bude obec přebírat ke zpětnému odběru odpadní elektrozařízení. V případě Sokolova je tímto místem sběrný dvůr SOTES.

18. srpna 2021

Oprava a údržba válečných hrobů i pietních míst přišla na 81 tisíc korun

Rada města se seznámila se zprávou o stavu válečných hrobů a pietních míst za rok 2020. Město Sokolov jako obec s rozšířenou působností vede v souladu se zákonem evidenci válečných hrobů a pietních míst a zpracovává zprávu o jejich stavu, kterou předkládá Krajskému úřadu Karlovarského kraje. V centrální evidenci válečných hrobů a pietních míst bylo k 31. 12. 2020 na územní ORP Sokolov evidováno 76 válečných hrobů a pietních míst a 3 místa, která nejsou válečným hrobem podle zákona č. 122/2004 Sb. Kontrolu válečných hrobů a pietních míst provedl odbor finanční a školství Městského úřadu Sokolov. Všechna tato místa jsou v dobrém stavu. Ostatní místa jsou kontrolována zástupci jednotlivých obcí. Stav těchto válečných hrobů je ve větší míře uspokojivý. V roce 2019 bylo vynaloženo 19 965 na zpracování projektové dokumentace na akci Oplocení hřbitova padlých sovětských zajatců v Sokolově. V roce 2020 byla dokončena výstavba oplocení s předpokládanou cenou 641 000 Kč. Finanční náklady na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst za ORP Sokolov v roce 2020 činily 81 536 Kč, z toho 5 639 Kč bylo vynaloženo na péči o ruské válečné hroby.

Staré mantinely ze zimního stadionu mají nového vlastníka

Nového majitele mají staré mantinely, které byly před časem demontovány ze sokolovského zimního stadionu. Rada města schválila uzavření kupní smlouvy mezi městem Sokolovem a společností REMOV Sport Most, jejímž předmětem je právě prodej mantinelů, a to za 50 tisíc korun. Na „zimáku“ proběhla demontáž starých mantinelů v roce 2020. Poté byly uskladněny ve firmě SOTES Sokolov. Zájemce o koupi mantinelů zajistí odvoz a další využití. Hlavním důvodem výměny mantinelů byla adaptace pravidel IIHF, bez jejichž dodržení by nebylo na stadionu možno hrát profesionální soutěže.

Město musí zajistit některé služby pro revitalizaci Antonínských mostů 

Přestože druhou část revitalizace Antonínských mostů hradí ministerstvo financí z programu Řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, výdaje na zajištění technického dozoru stavby a bezpečnosti práce jsou nezpůsobilými výdaji, které musí zajistit Sokolov. A proto schválila rada vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky Revitalizace Antonínských mostů - SO 202 (přes řeku) - výběr TDS a koordinátora BOZP. Předpokládaná hodnota zakázky je 665 000 Kč vč. DPH.  Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Předmětem stavby je revitalizace mostní konstrukce, která byla určena pro důlní dráhu. Po skončení důlní činnosti byla dráha zrušena. Konstrukce je ve špatném technickém stavu, který se především kvůli zatékání do nosné konstrukce průběžně zhoršuje. Od utlumení důlní činnosti v oblasti a vyloučení důlní drážní dopravy bude most sloužit pro pěší frekvenci a cyklisty. Projekt řeší opravu výše uvedeného současného stavu částečným odbouráním části stávající nosné konstrukce a části pilířů. Stávající spodní stavba zůstane zachována. Komunikace na mostě bude asfaltová.

Fotbalová administrativa FK Baník snad bude konečně v suchu

Dlouhodobé zatékání do objektu ve sportovním areálu, v němž jsou kanceláře FK Baník a ubytovna, je snad konečně u konce. Radní města totiž schválili přímé zadání veřejné zakázky na opravu sedlové střechy budovy šaten a kanceláří FK Sokolov v areálu Baník Františku Trávníkovi za celkovou cenu 2 180 504,05 Kč vč. DPH. Havarijní stav střechy je nutné vyřešit co nejdříve, nejpozději však do příchodu zimy. Jinak hrozí propadnutí zbytku střechy a zatečení do interiéru budovy. Předchozí pokusy o výběr zhotovitele byly neúspěšné. Buď byly nabídky výrazně nad odhadovanou cenou, nebo firma pro velké vytížení zakázku odmítla.

Hledá se firma, která opraví ploché střechy na zimním stadionu 

Rada města schválila vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov - 2. vyhlášení. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zastřešení části objektu zimního stadionu v areálu Baník Sokolov. Rekonstrukce se týká ploché střechy nad hlavním vchodem a ochozy a ploché střechy nad posilovnou a ochozy. Město Sokolov na realizaci akce podalo v letos únoru žádost o dotaci v rámci programu č. 165 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024 vyhlášeného Národní sportovní agenturou. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 6.779.782,95 Kč bez DPH (8.203.537,37 Kč včetně DPH). Předpokládaný termín realizace je zhruba duben až srpen příštího roku. 

Dům v ulici Svatopluka Čecha zbourá společnost Morkus Morava 

Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka na demolici starého obytného domu v ulici Svatopluka Čecha bylo posouzeno jako ekonomicky nejvýhodnější podání společnosti Morkus Morava Veselíčko, která demolici provede za 4.151.340,29 Kč včetně DPH. Rada města proto dala zelenou k uzavření smlouvy s touto firmou. Zájem o zakázku projevilo deset uchazečů. Předpokládaný termín realizace je do 120 dnů od předání staveniště. Předpokládaný aktuální termín uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem je v průběhu měsíce září. Město Sokolov obdrželo registraci akce k poskytnutí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, na základě které byla přislíbena dotace ve výši maximálně 10 mil. Kč.

14. července 2021

Asistenti prevence kriminality mohou pokračovat do konce roku 

Rada souhlasila s podáním žádosti na Úřad práce v Sokolově o prodloužení Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na pracovní pozici Asistent prevence kriminality do 31. prosince 2021. Městská policie uzavřela pracovní poměr s pěti zaměstnanci na pozici Asistent prevence kriminality na dobu od 1. 3. do 31. 8. Na uvedené pracovní pozice město Sokolov čerpá dotaci z Úřadu práce v Sokolově ve výši 16 500 Kč na jedno pracovní místo měsíčně. Zbytek nákladů je hrazen z finančních prostředků městské policie. Vzhledem k tomu, že Úřad práce má volné další finanční prostředky v rámci programu veřejně prospěšných prací, které může poskytnout městu, mohou asistenti prevence kriminality pokračovat v práci až do konce roku.

Základní školy Běžecká a Křižíkova dostaly dary na sportování i výuku

Na sport může Základní škola Běžecká využít dary od různých subjektů. Souhlas s jejich přijetím dala rada města. Škola tak získá 5 000 Kč poskytnutých soukromým dárcem na zapůjčení raftů. Dále obdrží švihadla a další sportovní nářadí v celkové hodnotě přes 5 000 Kč od dárce Sazka Olympijský víceboj. Stejně tak radní souhlasili s darem pro ZŠ Křižíkova v podobě dvou stavebnic LEGO Education SPIKE Prime v celkové hodnotě 18 524,99 Kč od dárce Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje.

Mateřská škola M. Majerové vytvořila místo na pomocné práce a úklid

Do organizování veřejné služby, tedy možnosti zaměstnání lidí evidovaných úřadem práce, se pustila Mateřská škola M. Majerové. Dosud se přitom veřejná služba týkala především udržování čistoty ve městech či obcích. Radní udělili mateřské škole souhlas, aby podala žádost na organizování veřejné služby na vytvoření jedné pracovní pozice. A to na zajištění pomocných a úklidových prací v prostorách školní zahrady v období od 1. července 2021 do 30. června 2023.

Sokolov má k dispozici Plán dopravní obslužnosti na roky 2021 až 2025

Rada schválila Plán dopravní obslužnosti města Sokolova na období let 2021 – 2025. Hlavním cílem tohoto dokumentu je poskytnout ucelené informace o městské hromadné dopravě města Sokolova a nastínění možného rozvoje MHD v letech 2021 - 2025 na území města. Materiál se podrobně zabývá celou řadou oblastí souvisejících s městskou hromadnou dopravou, kterou v současnosti zajišťuje dopravce LIGNETA autobusy s.r.o. Po městě je veden celkem 8 linek MHD, které zajišťují spojení i s přilehlými obcemi. Město má uzavřenou smlouvu s dopravcem LIGNETA autobusy s.r.o. pro roky 2019 – 2028, tedy po celou dobu trvání Plánu dopravní obslužnosti. Objednatele tvoří dohromady obce: Sokolov, Březová, Citice, Lomnice, Svatava, Dolní Rychnov a Těšovice, které dohromady tvořily i zadavatele veřejné zakázky.  Po dobu smlouvy je ve městě provozováno 11 nízkopodlažních městských autobusů Man Lion´s City LE a jedno záložní vozidlo. Autobusy byly pořízeny jako zcela nové a jsou vybaveny dle standardů kvality požadovaných objednatelem (např. klimatizace, elektronické panely, nízkopodlažnost atd).

Město hledá firmu, která zboří objekt v ulici Sv. Čecha

Vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem Demolice objektů č. p. 1373 a 1374 v ul. Svatopluka Čecha schválila rada města. Předmětem veřejné zakázky je demolice bytového domu se dvěma vchody č. p. 1373 a 1374, nacházejícího se v zastavěném území Sokolova v ul. Svatopluka Čecha. Jedná se o nevyužité, zchátralé objekty v sociálně vyloučené lokalitě. Oprava a následná správa budovy by byla velmi nákladná a neefektivní. V místě zdemolovaných objektů je plánovaná výstavba parkovací plochy, s jejíž absencí se město v současné době potýká. Na realizaci akce město Sokolov obdrželo příslib dotace ve výši 10 mil. Kč (max. výše dotace je 50 % ze způsobilých výdajů, zároveň byla stanovena max. výše dotace na 10 mil. Kč pro jednoho žadatele). Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci dotačního titulu DT1 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.

Mateřská škola Pionýrů se snad dočká krásnější zahrady

Rada města schválila vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem MŠ Pionýrů - rekonstrukce zahrady. Předmětem veřejné zakázky je vybudování tří herních zón v prostorách zahrady Mateřské školy Pionýrů 1344 v Sokolově:

Herní zóna č. 1: šplhací herní sestava pro balancování a lezení dětí.

Herní zóna č. 2: horizontální herní prvek v podobě barevné ležaté osmičky kopírující dva stávající zatravněné pahorky včetně vybudování odpočinkové zóny.

Herní Zóna č. 3: relaxačně hudební zóna.

Realizace jednotlivých herních zón zahrnuje také přípravu ploch pro umístění herních prvků, jejich instalaci a vybudování dopadových a pochozích ploch.

Realizace veřejné zakázky je podmíněna přidělením dotace z Ministerstva zemědělství Programu rozvoje venkova. Žádost o dotaci byla podána 10. 5. 2021. Předpokládaný termín vydání případného Rozhodnutí o poskytnutí dotace je 02/2022.

Výběrové řízení na projekt míčové haly se zatím odkládá

Plánované vyhlášení výběrového řízení na projekt míčové haly se prozatím odkládá. Rozhodla o tom rada města. Projekt měl vzniknout podle studie, jejímž autorem je Ing. Martin Dědič. Jenomže vzhledem k současnému nebývalému růstu cen všech stavebních materiálů by nebylo možné projekt zpracovat tak, aby podle něho mohla být hala postavena za cenu do 50 milionů korun. Proto se radní města rozhodli, že výběrové řízení na projekt haly bude vyhlášeno patrně až v příštím roce poté, co se situace na trhu se stavebními materiály uklidní.

23. června 2021

Družiny nahradí o prázdninách příměstské tábory

Rada města projednala žádost ředitelů základních škol zřízených městem Sokolov o přerušení provozu školních družin v době hlavních prázdnin od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 se zajištěním náhradního programu pro žáky formou příměstských táborů. Do organizace příměstských táborů při základních školách se v tomto roce zapojili ředitelé všech základních škol. Základní škola Pionýrů pořádá příměstské tábory v době od 12. července do 1. srpna, Základní škola Rokycanova připravila příměstské tábory mezi 12. červencem až 15. srpnem, ZŠ Běžecká pozvala děti na Dny s výtvarkou od 1. do 11. července, ZŠ Křižíkova organizuje Týden plný sportu od 1. do 11. července a ZŠ Švabinského připravila příměstské tábory v době od 5. července do 15. srpna.

I protipovodňová ochrana by měla vypadat esteticky

Odbor rozvoje města předložil radě ke schválení plán protipovodňového opatření (PPO) na území města Sokolov, který zpracovala společnost Hydrosoft Veleslavín. Návrh PPO pro město Sokolov byl vypracován v rámci projektu Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti Povodí Ohře a podklady k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe. Pořizovatelem analýzy je státní podnik Povodí Ohře. Cílem analýzy je na základě vyhodnocení povodňových rizik navrhnout plán opatření pro omezení ztrát na lidských životech a škod na lidském zdraví, životním prostředí, kulturním dědictví a ekonomické činnosti. Rada města s PPO souhlasila za podmínky, že protipovodňové opatření levého břehu bude realizováno zemním valem (popř. jiným esteticky vhodným řešením) a náklady na přípravu a realizaci protipovodňového opatření budou v celé výši hrazeny z dotačního titulu. S návrhem „PPO pravý břeh" pak souhlasila za podmínky, že protipovodňové opatření pravého břehu v úseku od kláštera k soutoku s Lobezským potokem bude realizováno zemním valem (popř. jiným esteticky vhodným řešením) a náklady na přípravu a realizaci protipovodňového opatření budou v celé výši hrazeny z dotačního titulu.

Město bude vybírat firmu pro stavbu parkoviště u vodojemu

Rada města souhlasila s vyhlášením otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním režimu s názvem Parkoviště u vodojemu na p. p. č. 1492/17 (sídliště Michal). Předmětem veřejné zakázky je vybudování rezidentního parkoviště na sídlišti v ulici Slavíčkova. Příjezd na parkoviště bude osazen vjezdovou závorou, bude vybudováno nové veřejné osvětlení a kamerový systém. Parkoviště bude na stávající komunikace napojeno částečně po nově vybudované komunikaci, částečně po stávající, která bude kompletně opravena. V rámci úpravy stávající komunikace bude provedeno uspořádání křižovatky, respektive napojení sjezdu na ulici Slavíčkova, ve směru k ulici Mánesova. Přípojná komunikace bude obousměrná, dvoupruhová. Parkoviště počítá s 81 parkovacími místy, včetně 5 místy pro osoby se sníženou pohybovou schopností. Parkoviště bude oploceno, přístup na parkoviště bude zajištěn po smíšených komunikacích nebo pomocí ocelového schodiště. Předpokládaný termín realizace je ve dvou etapách od září 2021 do července 2022.

Informace na zimním stadionu diváci uvidí na nové výsledkové tabuli

Radní dali souhlas k vyhlášení otevřené výzvy pro podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Výsledková LED obrazovka pro zimní stadion v Sokolově“. Předmětem plnění je dodávka a montáž tří kusů LED multifunkčních tabulí včetně montážních rámů pro připevnění výsledkových LED obrazovek, příslušenství, kabelových rozvodů. Požadavkem je pořídit kvalitní zobrazovač herních údajů a médií pro zimní stadion v Sokolově. Součástí plnění je rovněž zaškolení obsluhy, napojení na ozvučení stadionu, doprava, statický posudek, dosažitelnost servisního týmu dodavatele v záruční době. Předpokládaný termín dokončení realizace – dodávky je do 100 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.

U Mateřské školy Pionýrů vznikne nové parkoviště

Rada města souhlasila s vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Parkoviště v ulici Pionýrů u MŠ". Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav místní komunikace a parkoviště v ulici Pionýrů u mateřské školy. Stávající místní komunikace je neurčité šířky. Vede mezi zadními trakty bytových domů a areálem mateřské školky. Vozovka je s povrchem z asfaltového betonu, mnohokrát spravovaného. Komunikace slouží jako příjezd k mateřské škole, bytovým domům a zásobování obchodů, které jsou v přízemí domů. Jedná se o dopravní stavbu – místní zklidněnou komunikaci a parkoviště pro osobní automobily - 23 míst, z toho jedno stání pro imobilní osoby. Dále budou osazeny podzemní kontejnery na tříděný odpad. Předpokládaný termín dokončení předmětu plnění je do 80 dnů od kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Dům kultury získal od kraje dotaci na servisní místa pro cyklisty

Radní schválili uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 47 000 Kč mezi poskytovatelem, jímž je kraj, a příjemcem, kterým je Městský dům kultury Sokolov. Žádost o dotaci byla podána do programu podpory rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji a projekt nese název Veřejná servisní cyklostanice. Jedná se o čtyři veřejné servisní cyklostanice, které budou umístěny v turisticky i občansky významných lokalitách města. Díky nim bude možné zdarma provést základní opravy jízdních kol, koloběžek, kočárků, invalidních vozíků, handbiků či skateboardů.  

9. června 2021 

Město se bude podílet na projektu protidrogového vlaku

Rada města schválila uzavření smlouvy o spolupráci za účelem realizace projektu REVOLUTION TRAIN TOUR - 2021 (Protidrogový vlak) mezi městem Sokolov a nadačním fondem NOVÉ ČESKO. Díky tomu přijede ve středu 23. června do Sokolova „protidrogový vlak“ a k dispozici bude v době mezi 8 až 20 hodinou. Od 8 do 15 hodin by měl být k dispozici školám a poté veřejnosti. Městská policie Sokolov se v oblasti prevence kriminality snaží řešit jako jednu z klíčových problematik i protidrogovou politiku na území Sokolova. Významnou aktivitou, která má požadovaný dopad na zájmové skupiny dětí a mládeže, je právě projekt Revolution Train – protidrogový vlak, který byl v Sokolově i v minulých letech a byl velmi kladně hodnocen nejen pedagogickými pracovníky, ale i dětmi a rodiči.

Hokejisté HC Baník požádali o dotaci, rozhodovat bude zastupitelstvo

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace žadateli HC Baník Sokolov ve výši 60 123 EUR přepočtených aktuálním kurzem Kč v den uzavření smlouvy a zároveň v den vložení výše dotace do registru de minimis, tak aby nebyl překročen limit povolené veřejné podpory malého rozsahu, maximálně však ve výši 1 600 000 Kč. A to na celoroční sportovní činnost hokejového klubu v roce 2021. Konkrétně na výstroj neinvestičního charakteru, dopravu, startovné, materiál, trenéry (DPP, OSVČ), pomocné funkce, a to na základě veřejnoprávní smlouvy.

Sokolov má připravenou novou koncepci odpadového hospodářství

Kladné stanovisko a doporučení zastupitelům, aby schválili novou koncepci odpadového hospodářství, vyjádřila ve svém usnesení rada města. Připravované úpravy souvisejí s legislativními změnami, které se týkají odpadového hospodářství. Nový zákon přináší několik zásadních změn, na jejichž základě je řada povinností nově přenesena výhradně na obec, a zároveň je zde omezeno dílčí zastoupení například prostřednictvím svozové společnosti. Vzhledem k tomu, že město Sokolov doposud nevybírá poplatek za odpad formou místního poplatku, je třeba nastavit nový systém, který bude této formě, vyžadované zákonem, odpovídat. Město má tak v podstatě na výběr ze tří možných variant určení místního poplatku.

Na některé investice v roce 2022 je zapotřebí předem vyčlenit finance

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit závazný příslib na vyčlenění finančních prostředků potřebných v roce 2022 pro předfinancování tří projektů. A to projektu Mateřská škola Pionýrů - Rekonstrukce zahrady MŠ, který byl předložen do výzvy č. 5 „MAS Sokolovsko – Základní infrastruktura venkova“, za podmínek, že bude dotace z uvedené výzvy projektu přidělena. Dále projektu "Městský úřad – budova C – zateplení objektu a sanace zemní vlhkosti v suterénu budovy", který byl předložen do programu Životní prostředí, specifického cíle 5.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie“. A do třetice projektu "Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Svatopluka Čecha, který byl předložen do výzvy č. 1/2021/117D081 v rámci podprogramu „Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách“.

Těšovice a Sokolov se postarají o výstavbu nového chodníku

Smlouvu o společném zadávání veřejné zakázky s obcí Těšovice na zhotovitele chodníku schválila rada města. Vedoucím účastníkem společného zadávání bude město Sokolov. Předmětem veřejné zakázky je vybudování chodníku podél komunikace v obci Těšovice směrem ke komunikaci ulice K. H. Borovského. Část chodníku bude zbudována na pozemcích města Sokolov a v k. ú. Sokolov a bude spojnicí mezi stávající komunikací pro pěší a nově budovaným chodníkem v k. ú. Těšovice.  Město Sokolov je zadavatelem části stavby ve stanoveném finančním objemu 247 983,88 Kč bez DPH (300 000 Kč s DPH). Účastník zadávání obec Těšovice je zadavatelem části stavby ve finančním objemu dle rozpočtu ve výši 2 452 920 Kč bez DPH (2 968 034 Kč s DPH).

Nemocnice by mohla získat dotaci na vytvoření nového oddělení

Radní doporučili zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 1 000 000 Kč Nemocnici Sokolov v režimu de minimis na nákup přístrojového vybavení pro nově vzniklou ambulanci v nemocnici v Sokolově - urogynekologii, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Urogynekologie je nadstavbový obor na rozhraní gynekologie, urologie, neurologie, s podporou rehabilitačního lékaře či fyzioterapeuta. Urogynekolog nezachraňuje život, ale v prvním řadě se snaží zlepšit kvalitu života postižených žen. Metodami podrobného cíleného rozhovoru, odborného vyšetření a efektivní diagnostiky se snaží odhalit příčinu úniku moči či rozsah sestupu pánevních orgánů. Po zhodnocení rozsahu postižení navrhuje co nejlepší řešení konkrétní pacientce a následněji efektivně léčí dle rozsahu postižení. Používá k tomu behaviorální terapii, cvičení s fyzioterapeutem, farmakologickou medikaci, pesaroterapii či v neposlední řadě operační řešení. V našem kraji pracoviště s atestovaným urogynekologem zatím neexistuje, proto pevně doufám, že nově zřízené pracoviště bude přínosem celé ženské populaci nejenom města Sokolov. 

26. května 2021 

Město Sokolov má spolupracovat s MAS Sokolovsko dalších devět let

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit uzavření dodatku k Rámcové smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci mezi městem Sokolovem a MAS Sokolovsko o.p.s. Stávající smlouva končí 31. prosinci 2021. MAS Sokolovsko ale navrhlo její prodloužení až do konce roku 2030. V roce 2027 totiž končí nové programové období a je nutné počítat s následnými třemi roky navíc k programovému období, aby se stihly dokončit všechny realizované projekty.  

Lidé zaměstnaní v rámci veřejně prospěšných prací budou uklízet město 

Městská policie může podat na Úřad práce ČR žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (k umístění uchazečů o zaměstnání). Posvětila to rada města s tím, že dojde-li ke schválení Úřadem práce, bude městská policie žádat o navýšení počtu zaměstnanců o 10 na pozici ostatní zaměstnanec – uklízeč veřejného prostranství. Zaměstnanci by měli být v pracovním poměru od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021. Pobírat budou minimální mzdu ve výši 15 200 korun s tím, že Úřad práce poskytne městské policii dotaci na každého zaměstnance 15 000 korun měsíčně z projektu veřejně prospěšných prací. Zaměstnanci budou pracovat 8 hodin denně a je předpoklad, že jejich využitelnost bude vysoká.  

Hospodařit se městu dařilo i ve složitém koronavirovém období 

Hospodaření města Sokolov skončilo v roce 2020 přebytkem ve výši 28 779,8 tis. Kč, objem příjmů dosáhl hodnoty 719 333,7 tis. Kč a výdaje byly čerpány v úhrnné výši 690 553,9 tis. Kč. Zlepšený výsledek hospodaření (rozdíl mezi plánovaným a skutečným výsledkem hospodaření) byl vykázán ve výši 370 222,4 tis. Kč. Výrazná disproporce se promítla v oblasti výdajů, které byly čerpány pouze ve výši 66 % ročního plánovaného objemu vzhledem k nastaveným úsporným opatřením a nečerpání účelově vázaných prostředků ve výši 215 697,9 tis. Kč. Část prostředků z očekávaného přebytku hospodaření za rok 2020 již byla zapojena při schvalování rozpočtu na rok 2021, další část byla použita na dofinancování akcí, které pokračují v roce 2021 a zbývající část byla převedena do účelově vázaných prostředků roku 2021.

Příjmová strana byla v průběhu roku poznamenána značným výpadkem daňových příjmů vlivem pandemie koronaviru. Výpadek se podařilo kompenzovat zejména úspornými opatřeními v oblasti výdajů a mimořádným neúčelovým příspěvkem ze státního rozpočtu ve výši 28,8 mil. Kč (1 250 Kč na obyvatele), který byl určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu. I přes restriktivní opatření mající negativní vliv na ekonomickou aktivitu bylo hospodaření města v roce 2020 v dobré kondici a podařilo se proinvestovat 199,7 mil. Kč, tj. o 15,5 mil. více než v roce 2019, a to díky rezervám z minulých let.

Rada města schválila finanční vypořádání příspěvkových organizací včetně přídělů do fondů a odvodů z fondu investic organizací a doporučila zastupitelstvu vyjádřit v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s celoročním hospodařením města Sokolov za rok 2020, a to bez výhrad.

Pro děti ohrožené sociálním vyloučením město opět připraví letní tábor

Odbor sociálních věcí každoročně pořádá s podporou města výchovně-rekreační tábor pro zhruba 25 dětí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Jedná se o děti v evidenci orgánu sociálně-právní ochrany dětí z města Sokolova. Každoročně jsou na tuto akci alokovány prostředky z rozpočtu města.  Pro letošní rok pracovnice vytipovaly pro letní pobyt penzion společnosti Cateringo Cheb, která provozuje penzion na Bublavě. Tato akce se uskuteční v době od 23. 8.2021 do 27. 8.2021. Rada města uzavření smlouvy s provozovatelem penzionu schválila a pořádání tohoto výjimečného pobytu tak dostalo zelenou.

Kontejner na biologicky rozložitelný odpad bude i na Staré Ovčárně

Vzhledem k tomu, že se sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad (BRKO) osvědčily, nejsou kontaminovány ostatním odpadem a ve městě se zvyšuje počet nádob na BRKO, registruje odbor správy majetku podněty od občanů na umisťování dalších nádob. Jedním z opodstatněných a opakujících se podnětů je umístění kontejneru do prostoru před bývalou hospodou „Papírák“ na Staré Ovčárně. Odbor správy majetku městského úřadu doporučil, že vzhledem k nízké finanční zátěži spojené se svozem a údržbou, a na druhé straně velkému potenciálu vytížení této nádoby, by bylo umístění do tohoto prostoru adekvátní. A rada s návrhem souhlasila.

Do objektu s fotbalovými šatnami zatéká, střecha potřebuje opravu

Rada města schválila vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Výměna střechy nad šatnami FK Sokolov".  Předmětem plnění je realizace tzv. stavby na klíč. Jedná se o opravu formou výměny stávající dožilé vlnité střešní krytiny za lehkou ocelovou krytinu včetně nových okapů a svodů. Je nutné vyměnit laťování, okapy a svody, oplechování, stávající odvětrávací komíny. Předpokládá se zachování stávajícího krovu, který se zdá být v dobrém stavu, záleží však na odborném posouzení zhotovitele. Cílem je vytvořit novou kvalitní střechu, která bude chránit před zatečením. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 16. 6. 2021. Předpokládaný termín dokončení realizace je do 70 kalendářních dnů od zahájení stavby.

Plochou střechu na zimním stadionu bude opravovat jiná firma

O vyloučení vybraného dodavatele, účastníka zadávacího řízení k zakázce oprava ploché střechy zimního stadionu, kterým byla společnost SEADON, rozhodla rada města. Vybraný dodavatel totiž posléze oznámil, že není schopen za nabídnutou cenu veřejnou zakázku realizovat. Důvodem odstoupení měl být rapidní nárůst vstupních materiálů a surovin. Šanci tedy dostane firma, která se ve výběrovém řízení umístila na druhém místě.

Zchátralé garáže na Jižním lomu bude odstraňovat společnost BIO SYSTÉM

Rada města vybrala k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem "Odstranění staveb řadových garáží v lokalitě Sokolov - Jižní lom" společnost BIO SYSTÉM Plzeň, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Nabídková ceny byla 1.903.900,- Kč bez DPH (2.303.719,- Kč vč. DPH) a předpokládaný termín realizace je červen až říjen 2021. Předmět veřejné zakázky je odstranění řadových garáží, a to ve dvou samostatně prováděných, na sebe navazujících etapách, včetně odstranění případné technické vybavenosti a inženýrských sítí. Odstranění bude provedeno bez použití trhavin. Nesmí být strhávány celé části najednou, ale rozebírány postupně. Předmětem zakázky je rovněž provedení následných zabezpečovacích prací, zajišťujících stabilitu neodstraněných garáží a úprava jejich vzhledu a uvedení do stavu zajišťujícího používaní ponechaných staveb garáží. K zemi půjde kolem stovky garáží.  

13. května 2021 

Hudba při svatebním obřadu patří k nadstandardu

Rada města schválila pravidla konání občanských sňatků. Patří do nich kromě jiného i to, že město může za úplatu zajistit snoubencům při obřadu poskytnutí nadstandardních služeb. Jednotlivé služby a výše úplaty za jejich poskytnutí jsou reprodukovaná hudba (242 korun) nebo živá hudba (484 korun). Ceny jsou včetně DPH. Reprodukovanou hudbou je přehrání zvukového záznamu hudební skladby či skladeb reprodukční technikou. Živá hudba je vystoupení zpěváka v reálném čase, zahrnující dvě sklady určené na základě dohody mezi zpěvákem a snoubenci, nebo zpěvákem, pokud k dohodě nedojde. Součástí živé hudby je i reprodukovaná hudba hraná v době mimo dobu produkce živé hudby, přičemž konkrétní hudební skladby určuje zpěvák.

Průměrný věk obyvatel města zase o něco vzrostl

Populace žijící ve městě Sokolov je zase o trošičku starší, alespoň v případě průměrného věku obyvatel. Radní se to dozvěděli ze zprávy o činnosti odboru správních agend za minulý rok. V roce 2020 představoval průměrný věk všech lidí žijících ve městě 43,09 roku (muži 41,52/ženy 44,56). V roce 2019 to přitom bylo 42,91 roku (muži 41,36/ženy 44,37). Vloni se v Sokolově narodilo 221 lidí, zemřelo jich ale 324. Z města se odstěhovalo 603 lidí a přistěhovalo se sem 530 lidí. Počet občanů České republiky žijících v Sokolově představoval vloni 23 022, v roce 2019 jich bylo 23 195.

Co si počít s nalezenými nebo opuštěnými věcmi?

Rada vydala aktualizovanou směrnici o nakládání s nalezenými a opuštěnými věcmi, které se stanou majetkem města. Z větší části se jedná o klíče od objektů a aut, staré prázdné peněženky či znehodnocené a špinavé oblečení. V objektu radnice je nedostatek vhodných prostor a majetek bez hodnoty se tu musí skladovat. Jako nejvhodnější se ukázalo řešení, kdy nebude odbor správy majetku zatěžovat radu zařazováním nalezených věcí do majetku města a poté je obratem vyřazovat, protože mají nulovou hodnotu. Nově bude mít pravomoc rozhodnout o ocenění nalezených věcí přímo odbor, a to do odhadované částky 5 000 Kč.

K dispozici bude další kontejner na olej z domácností

Zelenou k umístění další sběrné nádoby na starý olej z domácností dala rada města. V dubnu roku 2017 začala na základě smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů společnost EKO-PF se svozem separovaného odpadu, v tomto případě upotřebených potravinářských olejů a tuků. Tato smlouva byla několikrát aktualizována vzhledem ke zvyšování počtu sběrných nádob a měnil se jejich objem. Protože zájem občanů o využití těchto nádob je velký, bylo nutné jednat o jejich dalším navýšení. Konkrétně na stanovišti separovaného odpadu v ulici Závodu míru 1864 (parkoviště u Penny marketu), kde byla původně jedna nádoba o objemu 240 litrů. Teď sem přibude další, stejně velká.

Střechu zeleného pavilonu mateřské školy opraví místní firma

K uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem "MŠ Kosmonautů - oprava střechy zeleného pavilonu" vybrala rada města sokolovskou společnost FINAL ALFA – stavební. Její nabídka byla vyhodnocena v rámci výběrového řízení jako ekonomicky nejvýhodnější při ceně 1 242 327,43 Kč bez DPH (1 503 215,83 Kč vč. DPH). Předpokládaný termín realizace je červenec až srpen 2021. Předmětem veřejné zakázky je kompletní oprava střechy zeleného pavilonu MŠ Kosmonautů v Sokolově.

Díky novým kamerám přestane být slepé místo slepým

Instalování nového kamerového systému v Nádražní ulici poblíž bývalého depa už nic nebrání. Rada města chválila darovací smlouvy na převzetí kamerového zabezpečení od firmy Axis Communications. Město Sokolov kamerové zabezpečení v hodnotě 150 000 korun (2 kamery + 2 reproduktory) vyhrálo v soutěži Slepá místa. Jejím organizátorem je společnost Axis Communications. Uvedená soutěž je určena pro města a obce. Soutěž má dvě kategorie - obce pod 10 tisíc obyvatel (2 výherci) a města nad 10 tisíc obyvatel (1 výherce). Do soutěže bylo možné přihlásit takzvané slepé místo v obci. Organizátor soutěže následně výherci zhotoví návrh řešení a poskytne mu hardware a zajistí instalaci.

Městské koupaliště s novou cenou i provozní dobou

Rada města schválila na návrh společnosti Sokolovská bytová nový ceník vstupného na městské koupaliště i změněnou provozní dobu. Původní vstupné bylo stanoveno v roce 2015 a v souvislosti s udržitelností dotovaného projektu nemohlo být až do letoška měněno. Náklady se ovšem zvyšovaly každoročně.

Kolik tedy od 1. června za návštěvu koupaliště zaplatíme?

Dospělí a senioři celodenní vstup 80 Kč

Dospělí, senioři, ZTP od 17 hodin 50 Kč

Děti celodenní vstup 50 Kč (3 až 15 let)

Děti od 17 hodin 30 Kč (3 až 15 let)

Rodinné celodenní 2 + 2 děti 210 Kč

Rodinné celodenní 1 + 3 dětí 235 Kč 

Celý podrobný ceník bude umístěn na webu www.sb-sokolov.cz

Se změnou ceníku byla upravena i provozní doba, a to od 9:00 do 19:00. 

28. dubna 2021 

Příspěvkové organizace města jsou pod kontrolou

Zákon o účetnictví ukládá zřizovateli povinnost schvalovat účetní závěrku jím zřízených příspěvkových organizací. Svou uzávěrku tak předložilo ke schválení celkem 17 organizací. Z toho bylo sedm mateřských škol, pět škol základních a jedna škola umělecká. Během roku 2020 proběhlo v příspěvkových organizacích města celkem 22 veřejnosprávních kontrol. Několik zjištěných nedostatků bylo odstraněno přímo na místě, případně pak v termínech stanovených kontrolou. Kontrolními orgány byla například krajská hygienická stanice, úřad práce nebo hasičský záchranný sbor. Rada města účetní uzávěrky příspěvkových organizací schválila.

Z ulice Závodu míru povede k okružní křižovatce nový chodník

Chodník z ulice Závodu míru k novému „kruháči“ postaví Druhá severočeská stavební společnost, jejíž nabídka byla ve výběrovém řízení vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. To byl také důvod, proč ji rada města vybrala pro tuto investiční akci. Předmětem plnění zakázky je vybudování dvou nových chodníků, které budou navazovat na pěší komunikace vybudované v rámci realizované výstavby nové okružní křižovatky. První navržená část bude navazovat na stávající chodník v ul. Slovenská nad městským koupalištěm a povede podél komunikace ul. Závodu míru na okraj budoucí okružní křižovatky. Druhá část bude provedena pod čerpací stanicí a bude spojnicí mezi okružní křižovatkou a stávajícím chodníkem u autobazaru na Staré Ovčárně.

Sokolov má vybráno 17 priorit v oblasti rozvoje města

Rada města stanovila seznam obsahující 17 prioritních akcí v oblasti dalšího rozvoje Sokolova. A co je v tomto seznamu zařazeno?

1. Novostavba pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově; 2. Chelčického 1310 - 1311 - rekonstrukce bytového domu po změně vytápění z lokálního na centrální; 3. Husitská – Vítězná; 4. Komunikace - opravy a investice; 5. Parkovací plochy; 6. Parkovací domy; 7. Školská zařízení - opravy a investice; 8. Hrušková – vodovodní a kanalizační řad; 9. Sanace depa v Sokolově; 10. Výměna povrchu fotbalového hřiště u ISŠTE; 11. Retence dešťových vod na školských zařízeních; 12. Zimní stadion - výměna časomíry; 13. Areál Baník - míčová hala – PD; 14. Opěrná zeď v ul. Košická; 15. Stavební úpravy budovy C městského úřadu - snížení energetické náročnosti; 16. ZŠ Pionýrů - výstavba bezbariérového přístupu na I. stupni; 17. Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Svatopluka Čecha, p. p. č. 306 a 307.

Oprava střechy nad částí sokolovského „zimáku“ může začít

Rada města dala zelenou opravě části ploché střechy nad zimním stadionem, když vybrala společnost, která zakázku provede. Na základě výběrového řízení to je firma Seadon Hlučín s nabídkovou cenou 6.974.037,70 Kč včetně DPH. Svou práci by měla zvládnout za zhruba tři měsíce. Jedná se o zastřešení části objektu zimního stadionu, který leží v jižní části obce Sokolov v areálu Baník Sokolov. Předmětem jsou pouze vybrané části ploché střechy, nacházející se ve 3 patře nad částí zázemí stadionu po obvodu objektu. Součástí je odstranění a odborná likvidace stávající skladby střešní povlakové krytiny, izolační a parotěsné vrstvy včetně přilepené parotěsné zábrany.

Mateřská škola Pionýrů chce rekonstruovat svou zahradu

Žádost o dotaci na rekonstrukci zahrady může podat Mateřská škola Pionýrů. Souhlasila s tím rada města a v případě schválení dotace souhlasila rovněž s předfinancováním akce. Projektové aktivity zahrnují vybudování čtyř herních zón:

herní zóna č. 1 – herní sestava pro děti ve věkové kategorii 3 až 5 let (herní domeček se sítí, věž a bezbariérový vstup)

herní zóna č. 2 – dopravní výchova (zpevněná plocha pro odrážedla, pružinová houpadla, mobilní hamaky)

herní zóna č. 3 – relaxační zóna podporující rozvoj smyslů s hudebními prvky (xylofon, hudební panel, tabule, mobilář)

herní zóna č. 4 – herní prvky pro nejmenší (zahradní domek, pružinová houpadla)

Předpokládané náklady se pohybují kolem 800 000 korun, z toho dotace by mohla pokrýt až 80 procent z celkových způsobilých výdajů projektu.

Město usiluje o dotace na šest strategických projektů

Rada města schválila podání projektových záměrů města do Veřejné výzvy Karlovarského kraje k předkládání potenciálních strategických projektů v rámci Operačního programu spravedlivá transformace. Jedná se těchto šest projektů:
1) Revitalizace bývalé třídírny dolu Jiří a železničního depa
2) Hospodaření s odpady ve městě Sokolov
3) Revitalizace území bývalého lomu Michal a zaniklé obce Vítkov
4) Efektivní hospodaření s energií a využívání obnovitelných zdrojů energie ve městě Sokolov
5) Revitalizace náměstí Budovatelů
6) Záchrana hornických tradic a kulturního dědictví - stavební úpravy Hornického domu

Hodnotící kritéria jsou:
Transformační potenciál - potvrzuje schopnost projektu přispět k ekonomické transformaci regionu a k zachování či zvýšení zaměstnanosti
Proveditelnost projektu - ukazuje, zda se dá projekt skutečně realizovat
Vliv na životní prostředí - zjišťuje, zda projekt nemá negativní dopad na životní prostředí

Mateřská škola Alšova podá žádost o dotaci na vybavení

Nový sporák pro školní kuchyni a také interaktivní tabuli si chce pořídit Mateřská škola Alšova za peníze z dotací. Rada města schválila podání žádosti o dotaci i předfinancování akce za předpokladu, že školka dotaci získá. Celkové předpokládané náklady jsou přes 204 000 korun. Dotace může pokrýt až 80 procent způsobilých výdajů. 

14. dubna 2021 

Svatby v klášterním kostele nebudou, jsou přeloženy do zámku

V klášterním kostele sv. Antonína Paduánského bylo v letošním roce vyhrazeno několik dní pro svatební obřady. Mimořádné okolnosti související s bojem proti koronaviru ale vystavily svatbám v kostele stopku. Vzniklo tady velkokapacitní očkovací centrum, které bude v provozu patrně několik měsíců. Proto městští radní souhlasili s přesunem všech svatebních obřadů plánovaných v kostele do obřadní síně sokolovského zámku.

Přípravné třídy pro budoucí školáky vzniknou ve třech školách

Rada města Sokolov schválila vytvoření přípravných tříd ve třech základních školách. A to při ZŠ Běžecká, ZŠ Švabinského a ZŠ Křižíkova. Přípravné třídy základní školy může obec zřizovat pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.  Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné třídy je nezbytný souhlas krajského úřadu.

Změna v řízení městské společnosti SOTES Sokolov

Z funkce jednatele společnosti SOTES Sokolov odvolala rada města Vlastimila Raizera ke dni 14. dubna. S účinností od 15. dubna byl do funkce jednatele zvolen místostarosta Ladislav Sedláček. Současně rada rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na místo jednatele společnosti SOTES.

Spolek Střípky by mohl získat dotaci na podporu hospice Motýl

Spolek Střípky by mohl od města získat individuální dotace ve výši 300 000 Kč jako podporu de minimis na činnost v roce 2021, konkrétně na mzdy a odměny lékařů a zdravotních sester. Hlavním cílem spolku je umožnit klientům Domácího hospice Motýl v jejich závěrečné fázi života klidný a důstojný pobyt v domácím prostředí, v kruhu rodiny a svých nejbližších. Dílčím cílem je pomoc pečujícím osobám. Služba funguje 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Podmínkou pro získání finanční podpory je souhlas zastupitelstva, jemuž rada města poskytnutí dotace pro Střípky doporučila.

Pravidla pro přidělování nízkonákladových bytů se mění

Rada města schválila nová pravidla pro přidělování nízkonákladových bytů pro seniory. Patrně tou nejpodstatnější změnou je snížení věkového omezení pro zájemce o tento druh městských bytů z 65 na 60 let. Jednotlivec nyní může získat i byt o velikosti 1 + 1, ale za vyšší nájemné (65 Kč/m2 oproti 33 Kč/m2). Nízkonákladové byty pro seniory jsou ve městě v bytových domech v ulicích Jiřího z Poděbrad, v Hornické ulici a v ulici Komenského. Město má kolem tří stovek nízkonákladových bytů pro seniory.

V Základní škole Švabinského dojde na opravu sociálního zařízení

O opravu sociálního zařízení v pavilonu druhého stupně ZŠ Švabinského se postará místí společnost Final Alfa, a to za částku kolem 1,1 milionu korun vč. DPH. Rozhodla o tom rada na základě výsledků výběrového řízení. Předmětem veřejné zakázky je oprava sociálního zařízení ve všech třech podlažích. V každém podlaží jde vždy o WC chlapci, WC dívky a úklidovou místnost, celkem tedy devět místností. Předpokládaný termín realizace akce je 1. 7. až 12. 8. 2021.

Projektanti se mohou v „Centrálce“ pustit do práce

Firma NCI.CZ ENGINEERING z Litvínova vypracuje projekt na opravy vnitřních instalací Základní školy Rokycanova. Město jí za to zaplatí zhruba 527 tisíc korun včetně DPH. S prací by měla být hotová do 130 dnů od podpisu smlouvy. Rada města o tom rozhodla na základě výsledků výběrového řízení. Projektová dokumentace zpracovaná pro ohlášení stavby a pro výběr zhotovitele bude řešit výměnu elektroinstalací – silnoproudu i slaboproudu, dále pak výměnu vodovodního a kanalizačního potrubí vč. vybraných zařizovacích předmětů a výměnu topných rozvodů včetně radiátorů.

Pavilon 3 Základní školy Běžecká bude mít novou střechu

Na přibližně 2,7 milionu korun vč. DPH přijde oprava střechy pavilonu číslo 3 Základní školy Běžecká v Sokolově. Zakázku získala na základě výběrového řízení firma Ing. Jan Zelenka Ústí nad Labem a potvrdila ji rada města. Předpokládaný termín realizace je od 25. června do 31. srpna. Při rozsáhlé opravě střechy dojde v první fází na odstranění stávajících vrstev střechy. Následovat bude kromě jiného provedení izolace i zateplení a další odborné práce.

Začíná příprava na výstavbu dopravní a technické infrastruktury depa

Předmětem veřejné zakázky s názvem Výstavba dopravní a technické infrastruktury - DEPO III je zpracování projektové dokumentace, jejíž součástí bude například studie návrhu řešení uspořádání území, včetně odhadu investičních nákladů na realizaci stavby nebo soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet.  Součástí díla je také kompletní inženýrská činnost potřebná pro podání žádosti o společné územní a stavební řízení a podání žádosti vydání stavebního povolení. Pro realizaci projektu vybrali radní společnost GEOprojectKV Karlovy Vary s nabídkovou cenou 677 600 Kč vč. DPH.  Předpokládaný termín realizace je 230 dní od podpisu smlouvy a předání podkladů (cca duben – listopad 2021).

Připravuje se rekonstrukce druhého z Antonínských mostů

Rada města doporučuje zastupitelstvu uzavření dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace k projektu s názvem "Revitalizace Antonínských mostů - SO 202 Most přes Ohři" s Ministerstvem financí. Předpokládané výdaje na projekt činí přibližně 28,3 milionu Kč včetně DPH. Předpokládaná výše úhrady ze strany státu, respektive ministerstva financí, představují sto procent způsobilých nákladů. A to v rámci odstraňování starých ekologických škod. Oprava prvního z mostů nad železniční tratí přišla na zhruba 12 milionů korun. 

31. března 2021 

Mezi přijatými dary byly ochranné pomůcky i papoušci

Rada města souhlasila hned třikrát s přijetím darů od různých subjektů nebo občanů. A to s nabytím daru v podobě ochranných pomůcek (respirátorů od Státní správy hmotných rezerv), do vlastnictví škol a školských příspěvkových organizací zřízených městem Sokolov. Dále pak dvou papoušků (korela šedá) od soukromé dárkyně do vlastnictví příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Sokolov a rovněž finančního účelově určeného daru ve výši 200 000 korun na rekonstrukci školní knihovny a vytvoření školního komunitního centra od dárce BMW Group Czech Republik do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Švabinského.

Obědy do základních škol i výuka cizinců v předškolním vzdělávání

Souhlas se zapojením do projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi VII udělila rada města sokolovským základním školám.  Jedná se o poskytování stravy předškolním a školním dětem ohroženým potravinovou deprivací. Cílem výzvy je podpora dětí ze sociálně slaných rodin ve věku 3 až 15 let. Stejně tak rada souhlasila s tím, aby se Mateřská škola Pionýrů zapojila do dotační výzvy Podpora vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem projektu je podpora výuky českého jazyka u dětí - cizinců v povinném předškolním vzdělávání za účelem jejich úspěšné integrace a plynulého přechodu do základního vzdělávání.

Chybí vám základní vzdělání? Dokončit ho můžete na ZŠ Běžecká

Základní škola Běžecká bude ve školním roce 2021/22 opět pořádat kurz pro osoby, které nezískaly základní vzdělání. S jeho pořádáním souhlasila rada města. Krajský úřad ve spolupráci se zřizovateli a řediteli škol zajistí ve svém správním obvodu dostupnost kursů pro získání základního vzdělání v dálkové formě vzdělávání. Nejvyšší počet žáků kurzu ve třídě bude 24. ZŠ Běžecká je jedinou školou v regionu, která takový kurz pořádá. 

I letos se mohou prvňáci těšit v září na kufříky s pomůckami

Nákup kufříků a školních pomůcek pro žáky prvních ročníků základních škol zajistí město i pro zářijové zahájení školního roku 2021/22. Souhlasila s tím rada města, která schválila i změnu dodavatele kufříků, kdy společnost Poprokan vystřídá její dceřinná společnost Poprokan papír. Za zhruba 260 kufříků zaplatí město kolem 268 tisíc korun a kufřík bude obsahovat téměř čtyři desítky položek. Kromě jiného v něm prvňáci najdou barevné školní papíry, fixy, obaly na sešity, modelínu, sešity a spoustu další užitečných věcí.

Mezi poliklinikou a gymnáziem zaparkuje nová "občerstvovna"

I přes dobu covidovou, která gastronomii příliš nepřeje, vznikají záměry na vybudování nových občerstvení pro veřejnost. A tak  by se měl zanedlouho objevit v Husitské ulici v prostoru mezi poliklinikou a gymnáziem stánek z kategorie fast food. Rada města schválila pronájem pozemku pro umístění pojízdného přívěsu a v něm bude celoroční prodej výběrové kávy, domácích koláčů, sendvičů a dalšího podobného sortimentu.

Na opravy komunikací půjde z rozpočtu kolem 10,1 milionu korun

Rada města schválila plán oprav komunikací pro letošní rok, kdy je na něj v rozpočtu vyhrazeno zhruba 10,1 milionu korun. Návrh byl sestavený podle stavu příslušných komunikací, požadavků občanů a případných návazností na další práce. S většími či menšími opravami se tak počítá například v ulicích Švabinského, Atletická, Hviezdoslavova, K. Čapka nebo v Hruškové a na Novině. Vysoký stupeň priority má v plánu oprav komunikací sedm akcí.

Po období vykupování nyní dojde na demolice starých garáží

Město několik let vykupovalo staré garáže v lokalitě Jižní lom od jejich vlastníků. Nyní, když do vlastnictví města přešlo už přes 140 garáží z celkového počtu dvou set, může dojít na postupnou demolici těch, které město vlastní. Radní proto schválili vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Odstranění staveb řadových garáží v lokalitě Sokolov - Jižní lom. Předmět veřejné zakázky je odstranění řadových garáží a to ve dvou samostatně prováděných, na sebe navazujících etapách. Součástí zakázky jsou i zabezpečovací práce, zajišťující stabilitu neodstraněných garáží a úprava jejich vzhledu a uvedení do stavu zajišťujícího používaní ponechaných staveb garáží. Předpokládaný termín realizace je květen až září 2021.

Zelenou střechu Mateřské školy Kosmonautů čeká oprava

Rada města schválila vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem MŠ Kosmonautů - oprava střechy zeleného pavilonu. Součástí dodávky je demontáž a zpětná montáž hromosvodu a nový výstupní žebřík. Projektová dokumentace řeší dále detaily, tzn. odvětrávací komínky, vtoky, upevnění na stěnu, klempířské prvky a vnější svody až k úrovni terénu, kde budou navazovat na novou dešťovou kanalizaci, která bude předmětem jiného projektu. Předpokládaný termín realizace: červen až srpen 2021.

Retence dešťových vod se ujme karlovarská společnost Designstav

K uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem Základní škola Sokolov, Běžecká - retence dešťových vod vybrala rada města účastníka Designstav Karlovy Vary, který se s nejnižší nabídkovou cenou 2.627.183,20 Kč bez DPH (3.178.891,67 Kč vč. DPH) umístil v pořadí na prvním místě. Akce je spolufinancována v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování nové dešťové kanalizace, kterou budou zachycovány dešťové vody v retenčních nádržích s regulovaným odtokem z bezpečnostního přepadu do stávající dešťové kanalizace. Srážkové vody ze dvou akumulačních podzemních nádrží budou opětovně využívány. 

17. března 2021 

Povodňová komise bude pracovat v aktualizovaném složení

Rada města jmenovala na základě personálních změn týkajících se zaměstnanců Městského úřadu Sokolov a Městské policie Sokolov nové členy povodňových komisí města a ORP Sokolov. Stali se jimi Mgr. Petr Kubis, velitel MP Sokolov, Mgr. Bc. Radek Neděla, zástupce velitele MP Sokolov a Ing. Robert Klíma, vedoucího odboru správy majetku města.

S udržováním čistoty ve městě opět pomůže veřejná služba

Radní schválili podání žádosti o organizování veřejné služby na Úřadu práce ČR, pracoviště Sokolov, ze strany Městské policie Sokolov pro žadatele Město Sokolov. V souvislosti s projektem Čisté město byla v rámci Městské policie Sokolov vykonávána činnost při zajištění udržování čistoty ulic města a jiných veřejných prostranství pomocí veřejné služby z úřadu práce. Smyslem projektu je co nejrychlejší reakce na podněty občanů, kdy je popsán, případně nafocen nepořádek na konkrétním místě. Místo je poté veřejnou službou uklizeno a dokumentován stav po úklidu.

Město podporuje vytvoření nových sociálních služeb i jejich spolufinancování

Rada schválila vydání kladného vyjádření o potřebnosti nové sociální služby na území města Sokolov, a to domova pro seniory a domova se zvláštním režimem pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Sokolov, p. o. Tato organizace požádala zřizovatele o vyjádření k potřebnosti dvou nových sociálních služeb – domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, a ke spolufinancování těchto sociálních služeb z rozpočtu obce v roce 2022.  Vyjádření obce k potřebnosti uvedených služeb je nutné doložit Krajskému úřadu Karlovarského kraje v souvislosti s tvorbou Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2022.

Projekt vytváření bezzásahových zelených ploch pokračoval i vloni

Zpráva o činnosti na úseku zeleně a městských hřišť. To byl bod, s nímž se radní při svém jednání seznámili. Dozvěděli se z ní, že například v péči o dřeviny se ani Sokolovu nevyhnul problémům se škůdci. Kůrovec úřadoval hlavně v lokalitě lesoparku Bohemia. To si vyžádalo okamžitý zásah a napadené stromy byly pokáceny. Došlo také k pokácení poškozených smrkových porostů na Hruškové, které byly rovněž napadeny lýkožroutem smrkovým. Vloni dále pokračoval také projekt vytváření bezzásahových ploch, jichž vzniklo dalších pět. Pokud jde o dětská hřiště a sportoviště, v roce 2020 byly nově zabudovány jednotlivé nové i starší herní prvky na řadě hřišť ve městě. Především byly nahrazovány herní prvky, jež nesplňovaly příslušné normy nebo neodpovídaly technickým stavem a bylo nutné je odstranit.

Od okružní křižovatky u ONO vzniknou také nové chodníky

Rada města schválila vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem Chodník v ul. Závodu míru od sil. II/210 k ul. Slovenská, chodník u komunikace II/210 u ČS ONO, v úseku OK – Stará Ovčárna". Předmětem plnění je vybudování dvou nových chodníků, které budou navazovat na pěší komunikace vybudované v rámci realizované výstavby nové okružní křižovatky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5 964 889 Kč bez DPH (7 217 516 Kč vč. DPH). Předpokládaný termín dokončení realizace je do 150 kalendářních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem.

Část střechy nad zimním stadionem potřebuje rekonstrukci

Radní souhlasili s vyhlášením otevřené výzvy k podání nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem "Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov". Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zastřešení části objektu zimního stadionu v areálu Baník Sokolov. Město Sokolov na realizaci akce podalo žádost o dotaci v rámci programu č. 165 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024 vyhlášeného Národní sportovní agenturou. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 6 779 782,95 Kč bez DPH (8 203 537,37 Kč včetně DPH). Předpokládaný termín realizace je do 180 dnů od předání staveniště (cca červen 2021 – listopad 2021). 

Město bude usilovat o dotaci na vyspravení hřiště u haly ISŠTE 

Město bude usilovat o dotaci na výměnu povrchu hřiště vedle haly ISŠTE. S podáním žádosti Národní sportovní agentuře z programu "Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024" na projekt "Výměna povrchu fotbalového hřiště u ISŠTE" ve verzi včetně výměny podloží a nového drenážního systému souhlasila rada města. Při poslední kontrole stavu trávníku byla zjištěna nerovnost povrchu zřejmě způsobená špatnou propustností podložní vrstvy, kdy při namrznutí dochází k jejímu zvednutí a naopak v místě drenáží zůstává plocha ve stejné niveletě, což lze řešit jedině kompletní výměnou podloží včetně nových drenážních rozvodů.

Městská policie chce pokračovat s projekty zaměřenými na prevenci 

Rada města souhlasila s tím, aby Městská policie Sokolov podala žádosti o finanční dotaci z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality pro rok 2021. A to na projekt Notes strážníka Pavla ve výši 50 000 Kč a na projekt (Ne)Bezpečné stáří ve výši 100 000 Kč. Podstatou projektu Notes strážníka Pavla je pokračování práce s dětmi z prvního stupně základních škol. Tento projekt v různých modifikacích městská policie realizuje od roku 2016. Strážníci městské policie zařazení v oddělení prevence kriminality kromě jiného docházejí na základní školy, kde realizují přednášky k problematice bezpečnost s důrazem na ochranu zdraví a majetku. Projekt (Ne)Bezpečné stáří se v Sokolově začal realizovat již v roce 2010 a jeho podstatou je práce s ohroženou skupinou občanů města Sokolova, tedy se seniory ve věku 65+. 

MDK chystá projekt veřejných servisních stanicí nejen pro cyklisty 

Rada města vydala Městskému domu kultury Sokolov souhlas s podáním dotační žádosti z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci podpory rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji na projekt Veřejná servisní cyklostanice. Jedná se o čtyři veřejné servisní cyklostanice, které by byly umístěny v turisticky i občansky významných lokalitách města. Díky nim by si lidé mohli zdarma provést základní opravy jízdních kol, koloběžek, kočárků, invalidních vozíků, handbiků či skateboardů.   

24. února 2021 

Opravy vnitřních instalací v Základní škole Rokycanova

Centrálka je nejstarší sokolovskou základní školou a tomu odpovídají vnitřní instalace, ať již rozvody elektřiny nebo vody a kanalizace. Radní proto chtějí, aby se investovalo do nápravy současného stavu. Prvním krokem je vyhlášení výběrového řízení na projekční práce, jež musí předcházet vlastní modernizaci instalací. Rada proto souhlasila s vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem ZŠ Rokycanova - oprava vnitřních instalací - projekční práce. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 750 000 Kč bez DPH (907 500 Kč vč. DPH). Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek je do 15. 3. 2021. Předpokládaný termín realizace 130 dnů od podpisu smlouvy.

Sociální zařízení pro druhý stupeň ZŠ Švabinského bude vylepšeno

Rada města souhlasila s vyhlášením otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem ZŠ Švabinského - oprava sociálního zařízení 2. stupně. Předmětem veřejné zakázky je oprava sociálního zařízení v pavilonu druhého stupně ZŠ Švabinského, a to ve všech třech podlažích. V každém podlaží jde vždy o WC chlapci, WC dívky a úklidovou místnost, celkem tedy 9 místností. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je: 1 041 563,- Kč bez DPH (1 260 291,- Kč vč. DPH).  Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek je do 15. 3. 2021. Předpokládaný termín realizace od 1. 7. 2021 do 12. 8. 2021.

Kompletní oprava střechy čeká pavilon 3 v Základní škole Běžecká 

Celková rekonstrukce čeká střechu třetího pavilonu Základní školy Běžecká v Sokolově. Rada města proto schválila zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ZŠ Běžecká – rekonstrukce střešního pláště pavilonu 3. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s Plánem oprav a investic ve školských zařízeních pro rok 2021. V rámci prací se počítá s odstraněním stávajících vrstev střešní skladby ploché střechy až na nosnou železobetonovou konstrukci a jejich nahrazení novými prvky. Úpravy budou provedeny tak, aby byla funkční součástí dalšího projektu, a to retencí dešťových vod. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3 119 237 Kč bez DPH (3 774 277 Kč vč. DPH). Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 15. 3. 2021. Předpokládaný termín realizace je 25. 6. 2021 – 31. 8. 2021.

Dotace by mohla pomoci s bezbariérovým vstupem do školy

Rada schválila podání žádosti o dotaci na realizaci akce Základní škola Sokolov, Pionýrů – výstavba bezbariérového přístupu pro handicapované žáky do budovy 1. stupně". A to do 20. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Sokolovsko - IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV". Jedná se o výzvu MAS Sokolovsko zaměřenou výhradně na základní školy. Mezi podporované aktivity patří například sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkové předpokládané náklady akce jsou 3 104 747 Kč vč. DPH. Předpokládaná výše dotace je 95% z celkových způsobilých výdajů projektu (max. do výše 3 mil. Kč), tj. 2 850 000 Kč.

Darovaná minerální voda pomohla uhasit žízeň v boji s covidem

Radní souhlasili s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Sokolov a společností Bohemia Healing Mariendbad Waters a. s. ve věci darování 1008 kusů (tj. 168 balení)  minerálních vod  AQUA Maria 1,5 l Perlivá CZ  pro zajištění pitného režimu pracovníků zajišťující řešení pandemie COVID 19. Minerální vody byly předány osobně v Mariánských lázních, kde si je převzali velitel Městské policie Sokolov společně se zástupcem Hasičského záchranného sboru Sokolov, který poskytl nákladní vozidlo k zajištění převozu. Poté byly vody přerozděleny Policii ČR, Nemocnici Sokolov, Městské policii Sokolov a Hasičskému záchrannému sboru.  

Dům dětí a mládeže může žádat o dotaci na soutěže a přehlídky

Rada města udělila souhlas Domu dětí a mládeže Sokolov, příspěvková organizace, s podáním žádosti do dotačního Programu na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021. Partnerem spolupráce je v tomto případě ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dotace představuje částku 55 600 korun. 

10. února 2021 

Město podpoří v letošním roce provoz cyklobusů částkou 20 000 korun

Rada města schválila uzavření smlouvy o propagaci a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000 korun společnosti Autobusy Karlovy Vary na projekt CykloEGRENSIS pro rok 2021. Systém CykloEgrensis je využíván k přepravě cyklistů a jejich kol v rámci Karlovarského kraje, kde město Sokolov hraje klíčovou roli jako dopravní uzel mezi jednotlivými linkami cyklobusů. V roce 2021 bude cyklodoprava provozována na pěti základních linkách v době od 15. května do 26. září vždy o víkendech.

Na asistenty prevence kriminality chce Sokolov dotaci od ministerstva vnitra

Rada města schválila podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města na projekt Asistent prevence kriminality (dotace z projektu Ministerstva vnitra ČR). K 31. prosinci 2020 byl ukončen tříletý projekt prevence kriminality Asistent prevence kriminality, který byl tři roky dotován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost do kterého bylo zařazeno 12 asistentů. Protože jsou asistenti v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality přínosem, chce Sokolov využít možnost získat peníze na alespoň čtyři APK od ministerstva vnitra.

Radní navrhují, aby spolek pečující o kočky dostal letos dotaci 200 000 korun

Radní doporučili zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 200 000 korun jako podporu de minimis spolku Láskou ke kočkám, který provozuje útulek pro kočky v Sokolově. A to na nájem, energie, odpad, krmivo, stelivo i veterinární péči. Odbor životního prostředí doporučuje útulek pro kočky podporovat a dotaci poskytnout. Důvodem je zajištění péče o toulavá a opuštěná zvířata ve městě, omezení nekontrolovatelného množení koček a šíření nemocí, osvěta občanů. V roce 2000 získal spolek od města rovněž částku 200 000 korun.

Dotace pro nemocnici by měla opět představovat jeden milion korun

Radní doporučili zastupitelstvu, aby schválilo poskytnutí dotace ve výši 1 000 000 korun pro sokolovskou nemocnici provozovanou společností  Nemos Sokolov. A to v režimu de minimis na obměnu přístrojového vybavení a pomůcek pro intenzivní, ambulantní a dlouhodobou následnou péči o pacienta pro různá oddělení nemocnice Sokolov. Tuto částku poskytlo město sokolovské nemocnici už v minulých dvou letech.

Stavební úpravy Chelčického ulice budou stát přibližně 7,4 milionu korun

Rada města vybrala k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického společnost ALGON, jakožto účastníka zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. Algon se umístil na prvním místě s nabídkovou cenou zhruba 7,4 milionu korun bez DPH (necelých devět milionů korun vč. DPH). Na části této investice se bude podílet společnost Sokolovská vodárenská. 

27. ledna 2021 

Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany pro rok 2021

Rada schválila podání žádosti o dotace ze státního rozpočtu (kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí) na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Ta se poskytuje k financování běžných výdajů, které přímo souvisejí s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí. Činnost sociálně-právní ochrany dětí na odboru sociálních věcí městského úřadu vykonává 20 pracovníků zařazených do dvou oddělení: oddělení péče o rodinu a dítě; oddělení sociální prevence a pomoci. Pro rok 2020 byla přiznána dotace ve výši 12 993 681 korun, návrh pro rok 2021 je zhruba 12 990 000 korun.

Uzavření smlouvy o spolupráci se státní organizací Správa železnic

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení smlouvy o spolupráci se státní organizací Správa železnic. Jedná se o zpřístupnění WC na vlakovém nádraží pro uživatele autobusového nádraží za roční příspěvek. Radní souhlasili s poskytnutím příspěvku, protože město potřebuje zajistit zázemí i pro občany cestující autobusovou dopravou. Díky dohodě může být zajištěno pro cestující nejen zázemí při špatném počasí, ale hlavně bude k dispozici sociální zařízení.

Rekultivační práce prováděné  v roce 2021 v katastrálním území města Sokolov

Rada města souhlasila s rekultivačními pracemi prováděnými Sokolovskou uhelnou v roce 2021 v katastrálním území Sokolova.  Jedná se o území Medard – Libík IV. Etapa (plocha 79,84 ha) a rekultivace Michal – západní část 2 (24,71 ha). Budou provedeny tyto rekultivační práce: Rekultivace Medard - Libík VI. etapa lesnická rekultivace (prořezávka porostu zemědělská rekultivace - hnojení, mulčování) a Rekultivace Michal - západní část 2. lesnická rekultivace (okopání sazenic, ožínání a nátěry proti okusu). Souhlas města je vyžadován jako příloha k žádosti Obvodnímu báňskému úřadu.

Žádost o dotaci v rámci programu Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024

Rada města schválila podání žádosti o dotaci na projekt Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov do výzvy č. 12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč v rámci programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024. Výzva č. 12/2020 byla vyhlášena 7. prosince 2020. Vyhlašovatelem výzvy je Národní sportovní agentura. Odbor rozvoje města má v současnosti projektově připravenou akci na opravu ploché střechy zimního stadionu v areálu Baník. Jednalo by se o stavební úpravy týkající se jen vybrané části ploché střechy haly zimního stadionu.

Mateřské školy a dům dětí požádají o dotace na financování akce retence dešťových vod

Rada města schválila, aby Mateřská škola Vítězná, Mateřská škola Pionýrů a Mateřská škola K. H. Borovského, a také Dům dětí a mládeže, podaly žádosti o dotace na akci retence dešťových vod. A to s cílem zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami. Obdobnou žádost už vloni podala Základní škola Běžecká a uspěla. Realizace retence umožní hospodařit se srážkovými vodami v intravilánu a dále je využít například pro zalévání místo jejich urychleného odvádění kanalizací do vodních toků. Projekty řeší zachycení dešťových vod ze střech objektů do nově instalovaných podzemních retenčních nádrží. 

13. ledna 2021 

Zápis do mateřských škol na předškolní vzdělávání bude v květnu

Rada města souhlasila s navrženým termínem zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, který se uskuteční 3. května 2021 od 8:00 do 12:00 a s náhradním termínem zápisu, který se bude konat 7. května 2021 od 10:00 do 12:00.

S výkonem sociální práce pomůže dotace ze státního rozpočtu

Rada města schválila podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na výkon sociální práce pro rok 2021. Cílem dotace je finanční podpora při zajištění optimálních podmínek pro činnost sociálních pracovníků v přenesené působnosti, a to jak po stránce personální, tak i po stránce provozní a hmotné. Tento státní příspěvek se poskytuje formou účelové dotace, na kterou není právní nárok. Navrhovaná částka pro rok 2021 je ve výši 3 134 662 korun.

Sportovní komise řešila žádosti o dotace na celoroční činnost

Především žádosti o dotace na celoroční činnost podané sportovními kluby projednala a posoudila sportovní komise. Bylo jich celkem 21 a s jednáním komise se na svém jednání seznámila rada města, která rovněž schválila plán činnosti sportovní komise na první pololetí letošního roku. Komise debatovala také o vytíženosti tělocvičen při základních školách ve městě.

Radní se seznámili i se zápisy z jednání dalších městských komisí

Se zápisy z jednání několika dalších komisí, ať už školské, kulturní, životního prostředí nebo sociální a zdravotní se rovněž seznámila rada města. Například školská komise se zabývala žádostí o dotaci podanou organizací Duha Kapka. Kulturní komise zase probírala činnost fotoklubu FOS Sokolov a případným poskytnutím dotace tomuto subjektu. V komisi sociální a zdravotní se hovořilo mimo jiné o poskytnutí dotací z grantového systému města klubu seniorů Slaměnka nebo základní organizaci Svazu postižených civilizačními chorobami.

Starou jabloň u cyklostezky nahradí vhodnější stromy

Stará odumírající jabloň s defektními řezy, která stojí u cyklostezky pod restaurací Alex, má už nejlepší roky za sebou. Radní proto souhlasili při posuzování návrhů ke kácení předložených komisí životního prostředí, aby byla odstraněna, a byla nahrazena jilmy, které tady vytvoří ucelenou alej. Zmizí také dva nevzhledné a nevhodně vysazené jehličnany před obytným domem v Mánesově ulici. V minulosti na nich byly provedeny neodborné řezy, lidé si stěžují na stínění oken. Uvolněný prostor bude využit k náhradní výsadbě keřů.