česky Deutsch English

Vybráno z řádného jednání rady města Sokolov

11.8.2022, Zprávy z města

Na svém jednání, které se konalo 8. srpna, měla rada města Sokolov hlavně body týkající se pronájmů pozemků nebo bytových záležitostí. Kromě toho se radní zabývali například změnou v rozpočtu města, postupem prací v případě Antonínských mostů nebo zápisem z jednání sociální a zdravotní komise. Také se řešil komplexní přístup k prevenci kriminality.

Sociální a zdravotní komise navštívila Nemocnici Sokolov

Rada města se seznámila se zápisem z jednání komise sociální a zdravotní, která se tentokrát sešla v sokolovské nemocnici. Hostem komise byl MUDr. Andrej Farkaš, ředitel lékařského úseku a primář očního oddělení. Připravil si krátkou prezentaci a informoval o projektech, které realizovala či připravuje Nemocnice Sokolov. Ta je v rámci skupiny Penta Hospitals největší nemocnicí svého druhu s nejrozsáhlejší péčí akutní, následnou i ambulantní. V rámci nemocnice působí 18 zdravotnických oddělení, 11 lůžkových, odborné ambulance a další. V roce 2021 bylo hospitalizováno celkem 11 678 pacientů, počet provedených operací pacientů byl 7 245. Počet ošetřených byl 81 300 a počet porodů dosáhl čísla 795. Počet ošetřených a hospitalizovaných lidí v uplynulých pěti letech trvale roste.

Město získalo do rozpočtu peníze z neinvestičních dotací

Změnu rozpočtu, konkrétně jeho navýšení kryté dotacemi, schválila rada města a sokolovskému zastupitelstvu poté doporučila vzít na vědomí informaci o realizovaném rozpočtovém opatření.  Město získalo neinvestiční účelové dotace z Karlovarského kraje (z programu na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2022) na projekty realizované Městskou policií Sokolov. A to průzkum pocitu bezpečí Sokolov 2022 (90 000 Kč) a na brožuru Sebeobrana pro ženy a seniory (50 000 Kč). Dále neinvestiční účelové dotace z Karlovarského kraje (z programu na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže) na projekt Zdravé třídní kolektivy v Základní škole Křižíkova (45 000 Kč). Třetí byla účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na projekt s názvem Listopadová filmová přehlídka: 50 let Filmového klubu v Sokolově, určená pro Městský dům kultury Sokolov (40 000 Kč) a poslední byl příjem účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury (z programu Veřejné informační služby knihoven) na projekt Zlepšení technologického vybavení Městské knihovny Sokolov (65 000 Kč).

Dvě chytré zastávky pro Sokolov jsou už pomalu na cestě

Rada města Sokolova rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky Dodávka 2 SMART autobusových zastávek do ul. Jednoty a Závodu míru v Sokolově společností mmcité a. s. Bílovice v hodnotě 1.563.622,50 Kč včetně DPH. Cenová nabídka zahrnuje dodávku a instalaci dvou SMART zastávek včetně veškerého zařízení a dopravy. Obě „chytré“ zastávky budou umístěny na místech současných zastávek v ulici Jednoty u drogerie a v ulici Závodu míru naproti zdravotnímu středisku. Akce bude financována z rozpočtu města, kapitola 7. – odbor rozvoje města.

Zaměstnávání asistentů prevence kriminality má stále podporu

Radní schválili podání žádosti o dotaci na financování projektu s názvem Komplexní přístup k řešení prevence kriminality v Sokolově do výzvy č. 03_22_018: "Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Jedná se o projektový záměr Městské policie Sokolov, který je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, kriminality a ochranu veřejného pořádku ve městě prostřednictvím práce osmi asistentů prevence kriminality (APK). Hlavní pracovní náplní APK je pochůzková činnost především v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) a jejich okolí, kde na rozdíl od strážníků, kteří jsou represivní složka, působí asistenti preventivně. To znamená, že při zjištění drobných přestupků spíše upozorňují, v závažnějších případech volají na místo strážníky. Výhodou APK je dobrá místní znalost jak lokality, tak místních poměrů. Od toho se odvíjí nejenom možnost cíleného působení na „známé“ problémové osoby nebo skupiny osob, ale také efektivita a úspěšnost při řešení – mediaci sporů. Projekt bude realizován po dobu 36 měsíců s předpokládaným termínem zahájení od ledna roku 2023.

Nové dětské hřiště na Michalu by měly doplnit další herní prvky

O přímém zadání veřejné zakázky Nákup a instalace herních prvků – dětské hřiště Mánesova rozhodla rada města. Rada současně schválila uzavření objednávky na nákup a instalaci herních prvků s dodavatelem, společností Hřiště pod Květinou, v hodnotě 706 494,80 Kč s DPH. Budované dětské hřiště je rozděleno na tři herní zóny, které jsou zaměřené na jednotlivé věkové kategorie dle cílových uživatelů. Sektor A zahrnuje herní prvky pro nejmenší děti předškolního věku (2 - 6 let) v dolní části zahrady, sektor B workoutové a fitness prvky a sektor C je obsazen prvky pro děti školního věku (6 - 15 let) v horní části zahrady. Vedení města si prohlédlo nové hřiště a usoudilo, že by bylo vhodné vzhledem k jeho velikosti zbývající prostor ještě doplnit například dřevěnými herními prvky. Vybudování nového dětského hřiště na sídlišti Michal pro veřejnost má výrazný klad v tom, že v této lokalitě není žádné větší hřiště, které by mohlo sloužit dětem všech věkových kategorií. Protože se jedná o velmi kvalitní herní prvky, hřiště bude oplocené a pro veřejnost otevřené pouze v době od 9 do 19 hodin, stejně jako dětské hřiště U Velryby v ul. Vítězná. Proto je na něm možné instalovat kvalitní dřevěné herní prvky.