česky Deutsch English

Vybráno z řádného jednání rady města Sokolov

26.5.2022, Zprávy z města

Co měla na programu rada města Sokolov, která se sešla 18. května? Zabývala se kromě jiného zápisy z jednání komisí, ať už školské nebo rozvoje a podnikání. Dále byla na programu jednání revitalizace Antonínských mostů, výběrové řízení na geodetické služby, stavební úpravy bytového domu v Chelčického ulici a další body. O tom nejzajímavějším vás informujeme.

Na Základní škole Křižíkova budou dvě přípravné třídy pro budoucí školáky

Vytvoření druhé přípravné třídy na ZŠ Křižíkova pro školní rok 2022/2023 schválila rada města. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Nejvyšší počet dětí v přípravné třídě je 15. Na této škole už bylo před nedávnem schváleno zřízení jedné přípravné třídy. Po zápisech ale eviduje ZŠ Křižíkova v již schválené třídě 12 zájemců o přijetí. Ve spolupráci s ředitelkami školek je vytipováno dalších šest potenciálních předškolních dětí z Ukrajiny, pro které by bylo jejich umístění v přípravné třídě přínosné. A to zejména s ohledem na zlepšení jazykových dovedností a jejich snazší následnou integraci v základním vzdělávání. Po zvláštních termínech zápisů do 1. tříd základních škol vyhlášených dle zákona „Lex Ukrajina“, který se koná 13. a 14. 6., lze očekávat doplnění stavu přípravné třídy dalšími dětmi, které se k zápisu dostaví.

Sokolov si pojišťuje svůj majetek na řadu rizik včetně zemětřesení 

K uzavření smlouvy na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu města Sokolov, vybrala rada města účastníka Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Její nabídka byla podle výsledku hodnocení ekonomicky nejvýhodnější. Nabídnutá cena byla 1 985 600,00Kč bez DPH za jeden rok plnění, smlouva je sjednána na dobu neurčitou. V pojistce se počítá se škodami, které mohou způsobit například pády stromů nebo stožárů, povodně a záplavy, zemětřesení, poškození fasád budov ptactvem, hlodavci nebo hmyzem, aerodynamický třesk a řada dalších případů. 

Městu se opět dařilo dobře hospodařit. Příjmy předčily očekávání

Hospodaření města Sokolova skončilo v roce 2021 přebytkem ve výši 50 875,4 tis. Kč. Objem příjmů dosáhl hodnoty 723 410,8 tis. Kč (plnění na 104 procent) a výdaje byly čerpány v úhrnné výši 672 535,4 tis. Kč. Zlepšený výsledek hospodaření (rozdíl mezi plánovaným a skutečným výsledkem hospodaření) byl vykázán ve výši 421 097,8 tis. Kč. Výrazná disproporce se promítla v oblasti výdajů, které byly čerpány pouze ve výši 63 procent ročního plánovaného objemu vzhledem k dlouhodobým úsporným opatřením a nečerpání účelově vázaných prostředků ve výši 232 181,8 tis. Kč. Část prostředků z očekávaného přebytku hospodaření za rok 2021 (351 mil. Kč) již byla zapojena při schvalování rozpočtu na rok 2022, další část byla použita na dofinancování akcí, které pokračují v roce 2022 (7,7 mil. Kč) a zbývající část (62,4 mil. Kč) byla převedena do účelově vázaných prostředků roku 2022. Závěrečný účet projednaný radou bude ještě předložen zastupitelstvu 16. června.

Dotace poslouží postiženému chlapci na tábor, žebřiny i trenéra

Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 korun z programu na podporu integrace těžce zdravotně postižených dětí, která je určena pro malého Honzíka. Chlapec není schopen zvládat devět základních životních potřeb a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby. Peníze poslouží na letní tábor pro handicapované, žebřiny a fitness trenéra. Honzík vnímá pokroky, které dělá, je velice motivovaný k samostatnému cvičení. Aby mohl více cvičiti ve vyšších polohách, potřebuje žebřiny. Zároveň se snaží socializovat, k tomu mu pomáhá pobyt na letním táboře pro děti s handicapem. Osvědčila se rovněž spolupráce s fitness trenérem, díky níž se zlepšil Janův pohyb. 

Na sídlišti Michal vznikne nové dětské hřiště v Mánesově ulici 

Město Sokolov jako kupující a společnost Gartensta Praha jako prodávající spolu mohou uzavřít smlouvu na nákup herních prvků pro nové dětské hřiště v Mánesově ulici. Schválila to rada města. Nové plánované dětské hřiště bude rozděleno na tři herní zóny, které jsou zaměřené na jednotlivé věkové kategorie podle cílových uživatelů. Sektor A zahrnuje herní prvky pro děti předškolního věku (2 – 6 let) v dolní části pozemku, v sektoru B budou workoutové a fitness prvky a sektor C je vyhrazen pro prvky určené dětem ve věku 6 až 15 let (horní části pozemku). Plusem projektu je to, že hřiště bude oplocené, což výrazně sníží riziko poškození vandaly, a pro veřejnost otevřené pouze v době od 9 do 19 hodin, stejně jako dětské hřiště U Velryby na Vítězné. Tudíž je zde možné instalovat kvalitní herní prvky, jejichž hodnota přesahuje dva miliony korun. 

Jeden z devíti pozemků v Roháčově ulici jde znovu do prodeje 

Radní schválili záměr prodeje pozemku p. č. 3790 o výměře 828 m2. Zastupitelé města Sokolov projednávali prodeje devíti stavebních pozemků v Roháčově ulici 28. dubna. Prodej jednoho z nich ale neprošel. Proto je opět nabízen k prodeji a rozhodne o něm zastupitelstvo 16. června. Město Sokolov je strukturálně postižený a hospodářsky slabý region. V důsledku toho se potýká s významným úbytkem obyvatel. Negativnímu vývoji se snaží čelit kromě jiného tím, že průběžně připravuje pozemky včetně příslušné technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů k individuálnímu bydlení. Přispívá tím k rozšíření nabídky bydlení a uspokojení potřeby bydlení svých obyvatel. Město má zájem na tom, aby na uvedených pozemcích postavilo rodinné domy a následně v nich bydlelo co nejvíce jeho občanů, a přispělo se tím k zamezení dalšího odlivu obyvatel, případně k přistěhování obyvatel nových.    

(mel)