česky Deutsch English

Vybráno z řádného jednání rady města Sokolov

12.1.2022, Zprávy z města

Co měla na programu jednání rada města na svém prvním letošním zasedání, které se konalo 10. ledna? Byly to například informace ze zasedání několika komisí, ať už to byla komise sportovní, kulturní nebo sociální a zdravotní i další. Rada se též zabývala směrnicí o zavedení vnitřního oznamovacího systému, bytovými záležitostmi nebo nájemními smlouvami.

Strážníci si doplní výstroj a vybavení pro výkon služby
Rada města schválila přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu ve věci nákupu oděvních součástí pro strážníky Městské policie Sokolov v roce 2022 u sedmi společností v maximální částce 530 000 korun. V České republice existuje několik firem, které vyrábí uniformy pro strážníky městské policie. Jednotlivé produkty se ovšem od sebe liší jak odstínem, tak i střihem. Městská policie Sokolov proto nakupuje jednotlivé části uniforem od různých dodavatelů tak, aby byly splněny kvalitativní a funkční požadavky výstroje, a zároveň byla dodržena jednotnost ústroje a její soulad.

Město musí ochránit osoby, které oznámí porušení práva EU
S účinností od 11. ledna 2022 vydala rada města směrnici o zavedení vnitřního oznamovacího systému (VOS). Účelem této směrnice je zavedení kanálů a postupů pro interní oznamování a pro přijímání následných opatření ve smyslu čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie v podmínkách města Sokolova a jeho orgánů. Tato směrnice stanoví podrobnosti přijímání, zpracovávání, vyřizování a uchovávání oznámení v rámci VOS, k jejichž přijímání je příslušné město a jeho orgány. Směrnice zavádí komplexní ochranu whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu. Pro Sokolov a jeho orgány jako povinné subjekty znamená přímý účinek Směrnice především povinnost zavést VOS splňující parametry požadované Směrnicí a nastavit procesy vyřizování, zpracovávání a uchovávání oznámení v rámci VOS. Účelem VOS je zřídit funkční oznamovací mechanismus, ke kterému budou mít oznamovatelé důvěru a o jehož existenci a fungování budou mít dobré povědomí.

S výkonem sociální práce mají pomoci státní dotace
Rada města Sokolov schválila podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na výkon sociální práce pro rok 2022. Sociální pracovníci odboru sociálních věcí ve výši 4,55 úvazku vykonávají činnosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Na činnost sociální práce je poskytován příspěvek ze státního rozpočtu. Cílem dotace je finanční podpora při zajištění optimálních podmínek pro činnost sociálních pracovníků v přenesené působnosti, a to jak po stránce personální, tak i po stránce provozní a hmotné. Na osobní výdaje musí být vždy využito minimálně 80 % poskytnuté dotace.

Školy a školky obdržely finanční dary v celkové hodnotě 70 000 Kč
Odbor finanční a školství předložil radě města přehled finančních účelově neurčených darů přijatých školami a školskými příspěvkovými organizacemi v roce 2021. Podle „Pravidel pro správu majetku“, která jsou přílohou zřizovací listiny příspěvkových organizací, části druhé, bodu III, odst. 5 platí: „Zřizovatel dává organizaci předchozí souhlas k přijímání peněžitých darů účelově neurčených do výše 50 000 Kč. O přijetí těchto darů rozhoduje statutární zástupce organizace a písemně o tom informuje zřizovatele.“ Přehled finančních účelově neurčených darů přijatých školami a školskými příspěvkovými organizacemi v roce 2021 je následující: MŠ Kosmonautů 5000 Kč, MŠ Alšova 50 000 Kč, ZŠ Rokycanova 15 000 Kč. Celkově se jednalo o částku 70 000 korun.  V roce 2020 byly školám poskytnuty finanční účelově neurčené dary ve výši 69 000 Kč. Rada města se s tímto přehledem seznámila. 

Sokolov má návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
Radní doporučili zastupitelstvu ke schválení Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova 2022 – 2024 (SPRSS), a současně schválili Akční plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova na rok 2022.  SPRSS pro období let 2022 – 2024 byl vytvořen v rámci projektu  „Zefektivnění sociálních služeb ve městě Sokolov“. Navazuje na předchozí plány minulých let. Byl zpracován v souladu s SPRSS Karlovarského kraje, který je podle zákona o sociálních službách povinen zpracovávat SPRSS v kraji. Při zpracování SPRSS byly využity standardní metody a postupy, používané v oblasti plánování. Dokument mapuje současnou kapacitu sociálních služeb, obsahuje analýzy, grafy a dotazníkové šetření. Z údajů vyplývá, že narůstá průměrný věk, stoupá index stáří a rovněž se zvětšuje populace města v seniorském věku. Vyvstává zde tedy potřeba vyššího zacílení sociálních služeb na tuto cílovou skupinu. Předpokládá se zvýšení poptávky o pobytové zařízení, pečovatelskou službu, ale do budoucna lze vnímat i potřebu podpory pečujícím osobám. Záměrem města není poskytovat veškeré sociální služby definované zákonem, ale poskytovat ty služby, po nichž je poptávka vzhledem k potřebám obyvatelů města a zvyšování kvality poskytovaných služeb. Ve městě Sokolov je dostupnost téměř všech sociálních služeb.
Akční plán pro rok 2022 je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Sokolova pro období let 2022 – 2024, který byl vytvořen v rámci shora uvedeného projektu společně se SPRSS 2022 - 2024.

(mel)