česky Deutsch English

Vybráno z řádného jednání rady města Sokolov

16.7.2021, Zprávy z města

Co měla na programu jednání rada města 14. července? Bylo to kolem čtyř desítek bodů, mezi nimi například informace z jednání komise sportovní nebo komise životního prostředí, plán dopravní obslužnosti, výběrová řízení na demolice objektů v ulici Svatopluka Čecha a rekonstrukci zahrady mateřské školy v ulici Pionýrů. Řešila se také dohoda o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesních hospodářských osnov.

Asistenti prevence kriminality mohou pokračovat do konce roku 

Rada souhlasila s podáním žádosti na Úřad práce v Sokolově o prodloužení Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na pracovní pozici Asistent prevence kriminality do 31. prosince 2021. Městská policie uzavřela pracovní poměr s pěti zaměstnanci na pozici Asistent prevence kriminality na dobu od 1. 3. do 31. 8. Na uvedené pracovní pozice město Sokolov čerpá dotaci z Úřadu práce v Sokolově ve výši 16 500 Kč na jedno pracovní místo měsíčně. Zbytek nákladů je hrazen z finančních prostředků městské policie. Vzhledem k tomu, že Úřad práce má volné další finanční prostředky v rámci programu veřejně prospěšných prací, které může poskytnout městu, mohou asistenti prevence kriminality pokračovat v práci až do konce roku.

Základní školy Běžecká a Křižíkova dostaly dary na sportování i výuku

Na sport může Základní škola Běžecká využít dary od různých subjektů. Souhlas s jejich přijetím dala rada města. Škola tak získá 5 000 Kč poskytnutých soukromým dárcem na zapůjčení raftů. Dále obdrží švihadla a další sportovní nářadí v celkové hodnotě přes 5 000 Kč od dárce Sazka Olympijský víceboj. Stejně tak radní souhlasili s darem pro ZŠ Křižíkova v podobě dvou stavebnic LEGO Education SPIKE Prime v celkové hodnotě 18 524,99 Kč od dárce Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje.

Mateřská škola M. Majerové vytvořila místo na pomocné práce a úklid

Do organizování veřejné služby, tedy možnosti zaměstnání lidí evidovaných úřadem práce, se pustila Mateřská škola M. Majerové. Dosud se přitom veřejná služba týkala především udržování čistoty ve městech či obcích. Radní udělili mateřské škole souhlas, aby podala žádost na organizování veřejné služby na vytvoření jedné pracovní pozice. A to na zajištění pomocných a úklidových prací v prostorách školní zahrady v období od 1. července 2021 do 30. června 2023.

Sokolov má k dispozici Plán dopravní obslužnosti na roky 2021 až 2025

Rada schválila Plán dopravní obslužnosti města Sokolova na období let 2021 – 2025. Hlavním cílem tohoto dokumentu je poskytnout ucelené informace o městské hromadné dopravě města Sokolova a nastínění možného rozvoje MHD v letech 2021 - 2025 na území města. Materiál se podrobně zabývá celou řadou oblastí souvisejících s městskou hromadnou dopravou, kterou v současnosti zajišťuje dopravce LIGNETA autobusy s.r.o. Po městě je veden celkem 8 linek MHD, které zajišťují spojení i s přilehlými obcemi. Město má uzavřenou smlouvu s dopravcem LIGNETA autobusy s.r.o. pro roky 2019 – 2028, tedy po celou dobu trvání Plánu dopravní obslužnosti. Objednatele tvoří dohromady obce: Sokolov, Březová, Citice, Lomnice, Svatava, Dolní Rychnov a Těšovice, které dohromady tvořily i zadavatele veřejné zakázky.  Po dobu smlouvy je ve městě provozováno 11 nízkopodlažních městských autobusů Man Lion´s City LE a jedno záložní vozidlo. Autobusy byly pořízeny jako zcela nové a jsou vybaveny dle standardů kvality požadovaných objednatelem (např. klimatizace, elektronické panely, nízkopodlažnost atd).

Město hledá firmu, která zboří objekt v ulici Sv. Čecha

Vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem Demolice objektů č. p. 1373 a 1374 v ul. Svatopluka Čecha schválila rada města. Předmětem veřejné zakázky je demolice bytového domu se dvěma vchody č. p. 1373 a 1374, nacházejícího se v zastavěném území Sokolova v ul. Svatopluka Čecha. Jedná se o nevyužité, zchátralé objekty v sociálně vyloučené lokalitě. Oprava a následná správa budovy by byla velmi nákladná a neefektivní. V místě zdemolovaných objektů je plánovaná výstavba parkovací plochy, s jejíž absencí se město v současné době potýká. Na realizaci akce město Sokolov obdrželo příslib dotace ve výši 10 mil. Kč (max. výše dotace je 50 % ze způsobilých výdajů, zároveň byla stanovena max. výše dotace na 10 mil. Kč pro jednoho žadatele). Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci dotačního titulu DT1 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.

Mateřská škola Pionýrů se snad dočká krásnější zahrady

Rada města schválila vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem MŠ Pionýrů - rekonstrukce zahrady. Předmětem veřejné zakázky je vybudování tří herních zón v prostorách zahrady Mateřské školy Pionýrů 1344 v Sokolově:

Herní zóna č. 1: šplhací herní sestava pro balancování a lezení dětí.

Herní zóna č. 2: horizontální herní prvek v podobě barevné ležaté osmičky kopírující dva stávající zatravněné pahorky včetně vybudování odpočinkové zóny.

Herní Zóna č. 3: relaxačně hudební zóna.

Realizace jednotlivých herních zón zahrnuje také přípravu ploch pro umístění herních prvků, jejich instalaci a vybudování dopadových a pochozích ploch.

Realizace veřejné zakázky je podmíněna přidělením dotace z Ministerstva zemědělství Programu rozvoje venkova. Žádost o dotaci byla podána 10. 5. 2021. Předpokládaný termín vydání případného Rozhodnutí o poskytnutí dotace je 02/2022.

Výběrové řízení na projekt míčové haly se zatím odkládá

Plánované vyhlášení výběrového řízení na projekt míčové haly se prozatím odkládá. Rozhodla o tom rada města. Projekt měl vzniknout podle studie, jejímž autorem je Ing. Martin Dědič. Jenomže vzhledem k současnému nebývalému růstu cen všech stavebních materiálů by nebylo možné projekt zpracovat tak, aby podle něho mohla být hala postavena za cenu do 50 milionů korun. Proto se radní města rozhodli, že výběrové řízení na projekt haly bude vyhlášeno patrně až v příštím roce poté, co se situace na trhu se stavebními materiály uklidní.