česky Deutsch English

Vybráno z řádného jednání rady města Sokolov

8.6.2021, Zprávy z města

Co měla na programu jednání rada města 26. května? Bylo to kolem čtyř desítek bodů, mezi nimi například kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2020, podání žádosti o příspěvek na vytvoření míst v rámci veřejně prospěšných prací, účetní uzávěrku a závěrečný účet města Sokolov za loňský rok nebo odstraněný řadových garáží na Jižním lomu.

Město Sokolov má spolupracovat s MAS Sokolovsko dalších devět let

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit uzavření dodatku k Rámcové smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci mezi městem Sokolovem a MAS Sokolovsko o.p.s. Stávající smlouva končí 31. prosinci 2021. MAS Sokolovsko ale navrhlo její prodloužení až do konce roku 2030. V roce 2027 totiž končí nové programové období a je nutné počítat s následnými třemi roky navíc k programovému období, aby se stihly dokončit všechny realizované projekty.  

Lidé zaměstnaní v rámci veřejně prospěšných prací budou uklízet město 

Městská policie může podat na Úřad práce ČR žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (k umístění uchazečů o zaměstnání). Posvětila to rada města s tím, že dojde-li ke schválení Úřadem práce, bude městská policie žádat o navýšení počtu zaměstnanců o 10 na pozici ostatní zaměstnanec – uklízeč veřejného prostranství. Zaměstnanci by měli být v pracovním poměru od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021. Pobírat budou minimální mzdu ve výši 15 200 korun s tím, že Úřad práce poskytne městské policii dotaci na každého zaměstnance 15 000 korun měsíčně z projektu veřejně prospěšných prací. Zaměstnanci budou pracovat 8 hodin denně a je předpoklad, že jejich využitelnost bude vysoká.  

Hospodařit se městu dařilo i ve složitém koronavirovém období 

Hospodaření města Sokolov skončilo v roce 2020 přebytkem ve výši 28 779,8 tis. Kč, objem příjmů dosáhl hodnoty 719 333,7 tis. Kč a výdaje byly čerpány v úhrnné výši 690 553,9 tis. Kč. Zlepšený výsledek hospodaření (rozdíl mezi plánovaným a skutečným výsledkem hospodaření) byl vykázán ve výši 370 222,4 tis. Kč. Výrazná disproporce se promítla v oblasti výdajů, které byly čerpány pouze ve výši 66 % ročního plánovaného objemu vzhledem k nastaveným úsporným opatřením a nečerpání účelově vázaných prostředků ve výši 215 697,9 tis. Kč. Část prostředků z očekávaného přebytku hospodaření za rok 2020 již byla zapojena při schvalování rozpočtu na rok 2021, další část byla použita na dofinancování akcí, které pokračují v roce 2021 a zbývající část byla převedena do účelově vázaných prostředků roku 2021.

Příjmová strana byla v průběhu roku poznamenána značným výpadkem daňových příjmů vlivem pandemie koronaviru. Výpadek se podařilo kompenzovat zejména úspornými opatřeními v oblasti výdajů a mimořádným neúčelovým příspěvkem ze státního rozpočtu ve výši 28,8 mil. Kč (1 250 Kč na obyvatele), který byl určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu. I přes restriktivní opatření mající negativní vliv na ekonomickou aktivitu bylo hospodaření města v roce 2020 v dobré kondici a podařilo se proinvestovat 199,7 mil. Kč, tj. o 15,5 mil. více než v roce 2019, a to díky rezervám z minulých let.

Rada města schválila finanční vypořádání příspěvkových organizací včetně přídělů do fondů a odvodů z fondu investic organizací a doporučila zastupitelstvu vyjádřit v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s celoročním hospodařením města Sokolov za rok 2020, a to bez výhrad.

Pro děti ohrožené sociálním vyloučením město opět připraví letní tábor

Odbor sociálních věcí každoročně pořádá s podporou města výchovně-rekreační tábor pro zhruba 25 dětí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Jedná se o děti v evidenci orgánu sociálně-právní ochrany dětí z města Sokolova. Každoročně jsou na tuto akci alokovány prostředky z rozpočtu města.  Pro letošní rok pracovnice vytipovaly pro letní pobyt penzion společnosti Cateringo Cheb, která provozuje penzion na Bublavě. Tato akce se uskuteční v době od 23. 8.2021 do 27. 8.2021. Rada města uzavření smlouvy s provozovatelem penzionu schválila a pořádání tohoto výjimečného pobytu tak dostalo zelenou.

Kontejner na biologicky rozložitelný odpad bude i na Staré Ovčárně

Vzhledem k tomu, že se sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad (BRKO) osvědčily, nejsou kontaminovány ostatním odpadem a ve městě se zvyšuje počet nádob na BRKO, registruje odbor správy majetku podněty od občanů na umisťování dalších nádob. Jedním z opodstatněných a opakujících se podnětů je umístění kontejneru do prostoru před bývalou hospodou „Papírák“ na Staré Ovčárně. Odbor správy majetku městského úřadu doporučil, že vzhledem k nízké finanční zátěži spojené se svozem a údržbou, a na druhé straně velkému potenciálu vytížení této nádoby, by bylo umístění do tohoto prostoru adekvátní. A rada s návrhem souhlasila.

Do objektu s fotbalovými šatnami zatéká, střecha potřebuje opravu

Rada města schválila vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Výměna střechy nad šatnami FK Sokolov".  Předmětem plnění je realizace tzv. stavby na klíč. Jedná se o opravu formou výměny stávající dožilé vlnité střešní krytiny za lehkou ocelovou krytinu včetně nových okapů a svodů. Je nutné vyměnit laťování, okapy a svody, oplechování, stávající odvětrávací komíny. Předpokládá se zachování stávajícího krovu, který se zdá být v dobrém stavu, záleží však na odborném posouzení zhotovitele. Cílem je vytvořit novou kvalitní střechu, která bude chránit před zatečením. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 16. 6. 2021. Předpokládaný termín dokončení realizace je do 70 kalendářních dnů od zahájení stavby.

Plochou střechu na zimním stadionu bude opravovat jiná firma

O vyloučení vybraného dodavatele, účastníka zadávacího řízení k zakázce oprava ploché střechy zimního stadionu, kterým byla společnost SEADON, rozhodla rada města. Vybraný dodavatel totiž posléze oznámil, že není schopen za nabídnutou cenu veřejnou zakázku realizovat. Důvodem odstoupení měl být rapidní nárůst vstupních materiálů a surovin. Šanci tedy dostane firma, která se ve výběrovém řízení umístila na druhém místě.

Zchátralé garáže na Jižním lomu bude odstraňovat společnost BIO SYSTÉM

Rada města vybrala k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem "Odstranění staveb řadových garáží v lokalitě Sokolov - Jižní lom" společnost BIO SYSTÉM Plzeň, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Nabídková ceny byla 1.903.900,- Kč bez DPH (2.303.719,- Kč vč. DPH) a předpokládaný termín realizace je červen až říjen 2021. Předmět veřejné zakázky je odstranění řadových garáží, a to ve dvou samostatně prováděných, na sebe navazujících etapách, včetně odstranění případné technické vybavenosti a inženýrských sítí. Odstranění bude provedeno bez použití trhavin. Nesmí být strhávány celé části najednou, ale rozebírány postupně. Předmětem zakázky je rovněž provedení následných zabezpečovacích prací, zajišťujících stabilitu neodstraněných garáží a úprava jejich vzhledu a uvedení do stavu zajišťujícího používaní ponechaných staveb garáží. K zemi půjde kolem stovky garáží. 

(mel)