česky Deutsch English

Vybráno z řádného jednání rady města Sokolov

3.5.2021, Zprávy z města

Co měla na programu jednání rada města 28. dubna? Bylo to kolem tří desítek bodů a mezi nimi například účetní uzávěrka příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2020, majetkové záležitosti – ať už směny nebo prodeje pozemků, stanovení priorit v oblasti rozvoje města nebo výsledky výběrových řízení. Například na opravu jedné části střechy zimního stadionu či výstavbu chodníku z ulice Závodu míru k nové okružní křižovatce.

Příspěvkové organizace města jsou pod kontrolou

Zákon o účetnictví ukládá zřizovateli povinnost schvalovat účetní závěrku jím zřízených příspěvkových organizací. Svou uzávěrku tak předložilo ke schválení celkem 17 organizací. Z toho bylo sedm mateřských škol, pět škol základních a jedna škola umělecká. Během roku 2020 proběhlo v příspěvkových organizacích města celkem 22 veřejnosprávních kontrol. Několik zjištěných nedostatků bylo odstraněno přímo na místě, případně pak v termínech stanovených kontrolou. Kontrolními orgány byla například krajská hygienická stanice, úřad práce nebo hasičský záchranný sbor. Rada města účetní uzávěrky příspěvkových organizací schválila.

Z ulice Závodu míru povede k okružní křižovatce nový chodník

Chodník z ulice Závodu míru k novému „kruháči“ postaví Druhá severočeská stavební společnost, jejíž nabídka byla ve výběrovém řízení vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. To byl také důvod, proč ji rada města vybrala pro tuto investiční akci. Předmětem plnění zakázky je vybudování dvou nových chodníků, které budou navazovat na pěší komunikace vybudované v rámci realizované výstavby nové okružní křižovatky. První navržená část bude navazovat na stávající chodník v ul. Slovenská nad městským koupalištěm a povede podél komunikace ul. Závodu míru na okraj budoucí okružní křižovatky. Druhá část bude provedena pod čerpací stanicí a bude spojnicí mezi okružní křižovatkou a stávajícím chodníkem u autobazaru na Staré Ovčárně.

Sokolov má vybráno 17 priorit v oblasti rozvoje města

Rada města stanovila seznam obsahující 17 prioritních akcí v oblasti dalšího rozvoje Sokolova. A co je v tomto seznamu zařazeno?

1. Novostavba pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově; 2. Chelčického 1310 - 1311 - rekonstrukce bytového domu po změně vytápění z lokálního na centrální; 3. Husitská – Vítězná; 4. Komunikace - opravy a investice; 5. Parkovací plochy; 6. Parkovací domy; 7. Školská zařízení - opravy a investice; 8. Hrušková – vodovodní a kanalizační řad; 9. Sanace depa v Sokolově; 10. Výměna povrchu fotbalového hřiště u ISŠTE; 11. Retence dešťových vod na školských zařízeních; 12. Zimní stadion - výměna časomíry; 13. Areál Baník - míčová hala – PD; 14. Opěrná zeď v ul. Košická; 15. Stavební úpravy budovy C městského úřadu - snížení energetické náročnosti; 16. ZŠ Pionýrů - výstavba bezbariérového přístupu na I. stupni; 17. Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Svatopluka Čecha, p. p. č. 306 a 307.

Oprava střechy nad částí sokolovského „zimáku“ může začít

Rada města dala zelenou opravě části ploché střechy nad zimním stadionem, když vybrala společnost, která zakázku provede. Na základě výběrového řízení to je firma Seadon Hlučín s nabídkovou cenou 6.974.037,70 Kč včetně DPH. Svou práci by měla zvládnout za zhruba tři měsíce. Jedná se o zastřešení části objektu zimního stadionu, který leží v jižní části obce Sokolov v areálu Baník Sokolov. Předmětem jsou pouze vybrané části ploché střechy, nacházející se ve 3 patře nad částí zázemí stadionu po obvodu objektu. Součástí je odstranění a odborná likvidace stávající skladby střešní povlakové krytiny, izolační a parotěsné vrstvy včetně přilepené parotěsné zábrany.

Mateřská škola Pionýrů chce rekonstruovat svou zahradu

Žádost o dotaci na rekonstrukci zahrady může podat Mateřská škola Pionýrů. Souhlasila s tím rada města a v případě schválení dotace souhlasila rovněž s předfinancováním akce. Projektové aktivity zahrnují vybudování čtyř herních zón:

herní zóna č. 1 – herní sestava pro děti ve věkové kategorii 3 až 5 let (herní domeček se sítí, věž a bezbariérový vstup)

herní zóna č. 2 – dopravní výchova (zpevněná plocha pro odrážedla, pružinová houpadla, mobilní hamaky)

herní zóna č. 3 – relaxační zóna podporující rozvoj smyslů s hudebními prvky (xylofon, hudební panel, tabule, mobilář)

herní zóna č. 4 – herní prvky pro nejmenší (zahradní domek, pružinová houpadla)

Předpokládané náklady se pohybují kolem 800 000 korun, z toho dotace by mohla pokrýt až 80 procent z celkových způsobilých výdajů projektu.

Město usiluje o dotace na šest strategických projektů

Rada města schválila podání projektových záměrů města do Veřejné výzvy Karlovarského kraje k předkládání potenciálních strategických projektů v rámci Operačního programu spravedlivá transformace. Jedná se těchto šest projektů:
1) Revitalizace bývalé třídírny dolu Jiří a železničního depa
2) Hospodaření s odpady ve městě Sokolov
3) Revitalizace území bývalého lomu Michal a zaniklé obce Vítkov
4) Efektivní hospodaření s energií a využívání obnovitelných zdrojů energie ve městě Sokolov
5) Revitalizace náměstí Budovatelů
6) Záchrana hornických tradic a kulturního dědictví - stavební úpravy Hornického domu

Hodnotící kritéria jsou:
Transformační potenciál - potvrzuje schopnost projektu přispět k ekonomické transformaci regionu a k zachování či zvýšení zaměstnanosti
Proveditelnost projektu - ukazuje, zda se dá projekt skutečně realizovat
Vliv na životní prostředí - zjišťuje, zda projekt nemá negativní dopad na životní prostředí

Mateřská škola Alšova podá žádost o dotaci na vybavení

Nový sporák pro školní kuchyni a také interaktivní tabuli si chce pořídit Mateřská škola Alšova za peníze z dotací. Rada města schválila podání žádosti o dotaci i předfinancování akce za předpokladu, že školka dotaci získá. Celkové předpokládané náklady jsou přes 204 000 korun. Dotace může pokrýt až 80 procent způsobilých výdajů.