česky Deutsch English

Vybráno z řádného jednání rady města Sokolov

13.1.2021, Zprávy z města

Zápisy z jednání několika komisí, termíny k zápisu pro předškolní vzdělávání, pronájmy některých pozemků, dodatek ke smlouvě o intenzifikaci čistírny odpadních vod nebo převzetí některých pozemků pod cyklostezkou. To byly jen některé z bodů druhého letošního jednání rady města Sokolov, které se konalo 13. ledna.

Zápis do mateřských škol na předškolní vzdělávání bude v květnu

Rada města souhlasila s navrženým termínem zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, který se uskuteční 3. května 2021 od 8:00 do 12:00 a s náhradním termínem zápisu, který se bude konat 7. května 2021 od 10:00 do 12:00.

S výkonem sociální práce pomůže dotace ze státního rozpočtu

Rada města schválila podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na výkon sociální práce pro rok 2021. Cílem dotace je finanční podpora při zajištění optimálních podmínek pro činnost sociálních pracovníků v přenesené působnosti, a to jak po stránce personální, tak i po stránce provozní a hmotné. Tento státní příspěvek se poskytuje formou účelové dotace, na kterou není právní nárok. Navrhovaná částka pro rok 2021 je ve výši 3 134 662 korun.

Sportovní komise řešila žádosti o dotace na celoroční činnost

Především žádosti o dotace na celoroční činnost podané sportovními kluby projednala a posoudila sportovní komise. Bylo jich celkem 21 a s jednáním komise se na svém jednání seznámila rada města, která rovněž schválila plán činnosti sportovní komise na první pololetí letošního roku. Komise debatovala také o vytíženosti tělocvičen při základních školách ve městě.

Radní se seznámili i se zápisy z jednání dalších městských komisí

Se zápisy z jednání několika dalších komisí, ať už školské, kulturní, životního prostředí nebo sociální a zdravotní se rovněž seznámila rada města. Například školská komise se zabývala žádostí o dotaci podanou organizací Duha Kapka. Kulturní komise zase probírala činnost fotoklubu FOS Sokolov a případným poskytnutím dotace tomuto subjektu. V komisi sociální a zdravotní se hovořilo mimo jiné o poskytnutí dotací z grantového systému města klubu seniorů Slaměnka nebo základní organizaci Svazu postižených civilizačními chorobami.

Starou jabloň u cyklostezky nahradí vhodnější stromy

Stará odumírající jabloň s defektními řezy, která stojí u cyklostezky pod restaurací Alex, má už nejlepší roky za sebou. Radní proto souhlasili při posuzování návrhů ke kácení předložených komisí životního prostředí, aby byla odstraněna, a byla nahrazena jilmy, které tady vytvoří ucelenou alej. Zmizí také dva nevzhledné a nevhodně vysazené jehličnany před obytným domem v Mánesově ulici. V minulosti na nich byly provedeny neodborné řezy, lidé si stěžují na stínění oken. Uvolněný prostor bude využit k náhradní výsadbě keřů.

(mel)