česky Deutsch English

V sociální péči musí být na prvním místě kvalita

17.10.2020, Zprávy z města
Ředitelka organizace Kateřina Trnková.

Sokolov už kdysi svou organizaci zajišťující sociální služby měl, pak byla zrušena, aby na sklonku roku 2018 zastupitelstvo rozhodlo, že její existence je pro město i jeho obyvatelé žádoucí a její činnost byla od ledna loňského roku obnovena. Respektive vznikla nová příspěvková organizace města Sociální služby Sokolov. Od dubna 2019 je její ředitelkou Kateřina Trnková (na snímku). Nastartovala činnost organizace a řídí se při ní pravidlem: Na prvním místě je kvalita poskytovaných služeb, nikoliv kvantita.

Jak se to přihodilo, že jste se stala ředitelkou nově vytvořené příspěvkové organizace města?

Působila jsem v dobrovolnickém centru Střípky (a stále ještě ve Střípkách působí, řídí i Domácí hospic Motýl, který Střípky zřídily), takže práce v sociální sféře pro mě tedy nebyla ničím novým. Ale k tomu, že jsem šla do výběrového řízení na ředitelku organizace, která začínala v podstatě od nuly, jsem se spíše nechala přemluvit poté, co se v prvním ani ve druhém kole nepodařilo najít vhodného kandidáta. Netušila jsem, kolik práce na mě čeká. Organizace existovala pouze na papíře, bylo třeba udělat spoustu a spoustu věcí, aby mohla skutečna začít s poskytováním sociálních služeb, tedy zejména pečovatelské služby.

Co všechno jste tedy musela zařídit a zvládnout, než jste se začali starat o prvního klienta?

Především hodně administrativy, papírování a vše, co souviselo s registrací na poskytování pečovatelských služeb. Sehnat kancelář, vybavit jí nábytkem, najít zaměstnance. To vše trvalo od dubna až do července loňského roku, kdy jsem registraci obdržela. Smlouva s prvním klientem nové organizace byla uzavřena 19. července 2019. Začátky skutečně nebyly snadné a chtěla bych poděkovat všem, kteří mi v „rozjezdu“ organizace pomáhali. Zejména paní Janě Škornové, vedoucí odboru sociálních věcí městského úřadu, paní Ivetě Fojtíkové, personalistce městského úřadu nebo kolegům z jiných organizací. Například vedoucí pečovatelské služby v Chodově, paní Klimešové.

Nebyl problém sehnat kvalitní zaměstnance? Vaším posláním je péče o lidi a určitě je proto velmi důležité, jaký personál s nimi přichází do styku.

Nejsme velkou organizací, kromě mě v ní pracují další čtyři pečovatelky. Tedy tři pečovatelky a jeden pečovatel muž na poloviční úvazek. V jeho případě bych byla ráda, kdyby přešel na celý úvazek, a případné další posilování týmu souvisí s tím, zda se rozsah poskytovaných služeb a počet klientů bude zvyšovat. Získat co nejvíce klientů ale není tak úplně naší prioritou. Chceme jich mít tolik, aby se jim od nás dostalo stoprocentní péče. Na své kolegy se mohu spolehnout, jsme dobrý tým a podle zpětné vazby, kterou mám, je spokojena rovněž většina našich klientů.

Kolik klientů v současnosti organizace Sociální služby Sokolov má a o jaké služby je z jejich strany největší zájem?

Počet našich klientů se pohybuje v současnosti kolem pěti desítek. Převážně se jedná o seniory žijící v Sokolově. Vybrat si nyní mohou z pěti základních druhů služeb, které jsou dále členěny na jednotlivé úkony. Například je to pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Pod tímto označením se skrývá mimo jiné pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek nebo pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík. Asi největší zájem je o služby související s pomocí při zajištění chodu domácnosti. Třeba o běžný úklid a údržbu domácnosti, praní a žehlení osobního i ložního prádla či nakupování a dovoz jídla.

Co je vlastně cílem a posláním Sociálních služeb Sokolov?

Posláním pečovatelské služby, kterou zajišťujeme, je poskytování terénní sociální služby a péče o osoby a jejich domácnost na základě jejich osobních potřeb s cílem dlouhodobého setrvání v domácím prostředí při zachovávání jejich soběstačnosti a samostatnosti. Tedy klientům pomáhat, tam kde je to nezbytné, ale současně je přimět k tomu, aby se sami snažili zvládat některé činnosti. I když máme v názvu organizace slovo služby, lidem nesloužíme, ale pomáháme.

Sídlo organizace a ukázka činnosti.Sídlo organizace a ukázka činnosti.Sídlo organizace a ukázka činnosti.Sídlo organizace a ukázka činnosti.

K činnosti příspěvkové organizace Sociální služby Sokolov

Co nabízíme:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Fakultativní činnosti
  Jak plánujeme péči:
  Každý klient má sestaven svůj Individuální plán péče. Individuální plánování je moderní princip poskytování sociální služby, kdy je služba šita na míru klienta. Je to zejména nutnost dokázat odlišit individualitu každého klienta a přesně stanovit jen takovou míru podpory a služeb, které nezbytně potřebuje.
  V rámci provozních možností se naše služba přizpůsobuje individuálně určeným potřebám každého klienta. Klíčovým prvkem plánování je definování žádoucí změny v životě člověka a následná konkretizace termínů a úkolů naší služby.
  Každý klient po uzavření Smlouvy s PS dostává svého klíčového pracovníka. Klíčový pracovník plánuje realizaci služeb jednotlivým klientům. Hájí zájmy klienta, je v kontaktu s klientem, mapuje situaci klienta, všímá si jeho potřeb a zájmů.
  Jak realizujeme péči:
  Činnost organizace Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace je realizována v souladu s
  Regionální kartou sociální služby v rozsahu potřeb a témat.

(mel)