česky Deutsch English

Nové veřejné zakázky

5.4.2019, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov vyhlásilo nová zadávací řízení na zadání veřejných zakázek "Ul. Boženy Němcové Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě - projekční práce" a "Lesní hospodářské osnovy pro ORP Sokolov I s platností od 01.01.2020 do 31.12.2029".

......................................

Ul. Boženy Němcové, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě - projekční práce

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na rozdělení pozemků pro budoucí výstavbu rodinných domů s napojením na technickou a dopravní infrastrukturu vč. případných přeložek stávajících inženýrských sítí v ulici Boženy Němcové. Součástí projektové dokumentace bude i variantní studie.

Předpokládaná hodnota:  300 000,- Kč bez DPH

Nabídku lze podat do: 16.04.2019 do 10:00 hodin

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1543.html

 

 

Lesní hospodářské osnovy pro ORP Sokolov ZO Sokolov I s platností od 1.1.2020 do 31.12.2029

Předmětem veřejné zakázky je zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen LHO) pro zařizovací obvod Sokolov I s platností od 1.1.2020 do 31.12.2029 pro právnické a fyzické osoby vlastnící lesy o celkové výměře menší než 50 ha ve správním území ORP Sokolov.
Předběžná výměra pozemků spadajících do zpracování LHO činí (ke dni podpisu Smlouvy o dílo) 133,79 ha. Konečná výměra bude upřesněna podle celkové plochy, která bude uvedena v plochové tabulce LHO.
Součástí zakázky je rovněž zajištění či provedení veškerých potřebných průzkumů, povolení, činností atp. nezbytných k řádnému provedení díla, vč. jejich vyhodnocení, stejně jako případných kontrolních, poradenských, technických, administrativních a dalších prací či služeb nezbytných k řádnému dokončení díla, přičemž náklady na provedení nebo zajištění uvedených činností, prací či služeb jsou zahrnuty již v ceně díla

Předpokládaná hodnota:  75 600 Kč bez DPH

Nabídku lze podat do: 23.04.2019 do 09:00 hodin

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1546.html