česky Deutsch English

Nová veřejná zakázka

19.11.2018, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov vyhlásilo nové zadávací řízení na zadání veřejné zakázky "Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany pro město Sokolov".

Předmětem veřejné zakázky jsou služby v oblasti PO a BOZP pro město Sokolov tj. vstupní kontrola BOZP (pro 177 zaměstnanců) a PO, revize dokumentace v oblasti BOZP, PO; návrhy na úpravy vnitřních předpisů příkazce, průběžná aktualizace dle aktuální legislativy, zajištění Školení BOZP, PO; zpracování osnov a zajištění vstupních a periodických školení pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance, zpracování dokumentace školení, provádění každoročních prověrek BOZP z hlediska souladu BOZP se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších a prováděcích předpisů, včetně zpracování výstupní dokumentace, provádění kontrol BOZP a PO v objektech uvedených v čl. I odst. 1.; provádění komplexní prověrky ve všech vyjmenovaných objektech 1x za 4 měsíce, nebo častěji podle potřeby a po dohodě s příkazcem; zpracovaní výstupní dokumentace, účast příkazníka při kontrolách prováděných u příkazce státními orgány (např. KHS, OIP, HZS), ….
 

Předpokládaná hodnota:  400 000 Kč bez DPH

Nabídky lze podávat do 28.11.2018 do 09:30 hodin

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1437.html