česky Deutsch English

Agentura představila městu výsledky průzkumu

13.9.2020, Zprávy z města
Prezentace Agentury pro sociální začleňování.

Státní Agentura pro sociální začleňování představila vedení města a zástupcům bezpečnostních složek výsledky pilotního průzkumu, který v Sokolově provedla od srpna 2019 do ledna 2020. Cílem šetření bylo zmapovat latentní kriminalitu, pocit bezpečí a viktimizaci u obyvatel sociálně vyloučených lokalit Sokolova a obyvatel žijící mimo sociálně vyloučené lokality. V rámci výzkumu bylo vyplněno 339 dotazníků s obyvateli města Sokolov.

Město Sokolov dlouhodobě rozvíjí nabídku aktivit prevence kriminality, kterou cílí na rozličné skupiny osob. S výjimkou průzkumu pocitu bezpečí vytvářeného vždy u příležitosti vydávání nového střednědobého plánu prevence kriminality ovšem nebyla situace v oblasti bezpečnosti a kriminality doposud pravidelně monitorována. I proto vznikl pilotní projekt agentury zaměřený právě na tuto oblast. Z celkového počtu 339 dotazníků bylo vyplněno 147 dotazníků s lidmi ze sociálně vyloučených lokalit (SVL) či z ulic, které SVL obsahují, tedy mohou být sociálním vyloučením ohrožené, a 192 dotazníků s obyvateli žijícími v Sokolově mimo SVL. Počet dotazníků zajistil reprezentativnost výsledků pro obě skupiny obyvatel a poskytl spolehlivé srovnání výsledků a identifikaci nejvýraznějších rozdílů mezi vyloučenou a nevyloučenou populací města.

Průzkum provedený Agenturou pro sociální začleňování považuje starostka Renata Oulehlová za velmi přínosný, protože přinesl řadu nových informací a také potvrdil některé domněnky. Je pro město základním materiálem pro vypracování dalších dílčích akčních plánů. Starostka podotkla, že Sokolov hodlá s agenturou, která pro něj vypracovala průzkum zdarma, nadále spolupracovat.

Prezentace Agentury pro sociální začleňování.Prezentace Agentury pro sociální začleňování.Prezentace Agentury pro sociální začleňování.Prezentace Agentury pro sociální začleňování.Prezentace Agentury pro sociální začleňování.

Co například výsledky průzkumu ukázaly?

Sebraná data o finančních možnostech obyvatel Sokolova ukazují významné rozdíly mezi takzvanou běžnou populací a sociálně vyloučenými. Legální práci uvedla většina pracujících respondentů. Významný rozdíl mezi skupinami je ale v zadluženosti a zkušenosti s exekucemi, kdy je výskyt těchto fenoménů i více než pětkrát častější v životech SVL obyvatel, než je tomu v případě běžné populace. Pozitivním prvkem je to, že jen 4 procenta exekucí vznikly z dluhů, které respondentovy vznikly před 15 rokem života.

Sousedská atmosféra je hodnocena průměrně známkou lepší tři a většina respondentů má ve svém okolí někoho, za kým se může obrátit pro drobnou pomoc. Třetina uvedla přítomnost aktivních lidí či spolků ve svém okolí. Mírně nadpoloviční většina respondentů navštívila nějakou hospodu či restauraci a sportovní či kulturní akci, ale drtivá většina se nikdy neúčastnila žádné akce jako dobrovolník. Zároveň si 33 procent respondentů myslí, že v Sokolově nejsou „vyloučené lokality“ či o nich neví.

Ohledně vývoje kriminality byli respondenti optimističtější v případě kriminality v Sokolově, než tomu byli v případě celé ČR, tedy že si více respondentů (55 %) myslelo, že se kriminalita v Sokolově snižuje nebo je stejná, než tomu bylo v případě ČR (49 %). V případě hodnocení pocitů ohrožení byl důležitější gender respondenta, spíše než adresa jeho bydliště. Tedy že byly častěji obtěžovány a i se častěji cítily znepokojeny nebo se bály na ulici ženy z obou skupin, spíše než muži z kterékoli skupiny.

Závěrečná otázka, dávající prostor k vyjádření názorů, podnícená větou „Je něco, co byste na Vašem místě bydliště zlepšil/a? Co byste změnil/a?“ přinesla spíše konstruktivní či pozitivní vyjádření. Většina respondentů po vyčerpávajícím dotazníku uvítala konec rozhovoru a nechtěla se dále vyjadřovat. Ti, kdo tak učinili, nejčastěji mluvili o posílení dohledu a bezpečnosti, dále to bylo často směřováno ke zlepšení a dostupnosti bydlení. Následovaly rady, že je nutné v Sokolově udržet a přitáhnout mladé lidi. Častá byla i prostá pochvala vedení města Sokolov a různá doporučení ohledně dopravy, zpravidla něco vybudovat, dokončit nebo nerušit.

Tematický výzkum Zpráva z dotazníkového šetření – Sokolov – 2020