česky Deutsch English

Škola na Vyhlídce (bývalé gymnázium)

6.10.2014 (aktualizováno: 3.3.2015 12:54), Památky města Sokolova

Městské zastupitelstvo s ohledem na nedostatečnou kapacitu tzv. centrální školy (ZŠ Sokolov, Rokycanova 258) rozhodlo v roce 1923 o výstavbě nové německé obecné a měšťanské školy. Při výběru stavební parcely byla stavba umístěna severně od železniční trati na Cheb, v části města zvané Schönwert (dnes Na Vyhlídce). K realizaci byl vybrán projekt Rudolfa Welse, který ihned zahájil práce na projektu. Komise vydala dne 21. října 1923 stavební povolení.

Budova má hlavní fasádu o délce 44 m směrovanou k sokolovskému nádraží. Po stranách jsou vybudována dvě křídla, v délce 25 m a šířce 10 m, každé přístupné samostatnými schodišti. Budova má tři nadzemní podlaží a v části mezi schodišti v suterénu tělocvičnu. Zajímavým prvkem zřetelným na hlavní fasádě jsou dvě betonové koule umístěné na římse pultového vikýře v podkroví. Tento prvek použil Rudolf Wels rovněž u stavby bratrské nemocenské pojišťovny. Tam byly koule umístěny u hlavního vstupu. Vikýř měl šest oken a v pilíři uprostřed byly osazeny velké hodiny. Na hlavní fasádě umístil architekt okna v každé školní třídě do trojic, zřetelně je orámoval, a to v každém podlaží jiným způsobem. Nejvýraznější ostění oken bylo v přízemí, kde bylo spojeno společnou nadpražní římsou. Meziokenní pilíře jsou bosované. Výrazná rohová bosáž je vytvořena u oken, která v celém pásu vystupují z fasád v bočních budovách. Střechy byly valbové s krytinou s pálených tašek.

Koncem druhé světové války začala škola sloužit jako ošetřovna wehrmachtu, po osvobození jako ubytovna naší armády. Již v září 1945 zde byla umístěna základní škola a několik tříd gymnázia. Gymnázium zde fungovalo s několika přestávkami až do začátku 90. let, kdy byla postavena nová budova blízko polikliniky. V současné době je budova využívána jako hlavní sídlo Střední živnostenské školy. Budova prošla v nedávné době rekonstrukcí a zateplením fasády se zachováním původních prvků.

Škola na Vyhlídce (bývalé gymnázium)