česky Deutsch English

Služby

14.10.2014 (aktualizováno: 8.9.2022 14:13), Centrum sociálních služeb

Zavedení pečovatelské služby 

Poskytování pečovatelské služby je zákonem o sociálních službách založeno na smluvním principu. „Smlouvu o poskytování pečovatelské služby“ uzavírá Poskytovatel (Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s.) s Uživatelem (žadatelem o službu).

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby - vzor (19 kB, docx)

Organizace má vypracována „Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby“,  které jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy.

Poskytovaná péče

1) Základní činnosti 

Poskytujeme pomoc:

  • při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • při osobní hygieně,
  • při zajištění chodu domácnosti,
  • při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • poskytnutí stravy.

Bližší informace o činnosti, poskytovaných úkonech - tj. popis rozsahu poskytované péče a bližší specifikace řešených potřeb a témat:  je možno nalézt v tzv. Regionální kartě soc. služeb  - na adrese:  http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Documents/social-zal/RKPS_upraveno_ZKK.pdf  

Popis poskytovaných úkonů:

Regionální karta - popis úkonů pečovatelské služby (91 kB, pdf)

Mezi nejčastěji využívané úkony patří vedle dovozu obědů také nákupy, pochůzky, zajištění úklidu, dovoz a doprovod klientů vozidlem Centra k vyřízení si nutných osobních záležitostí. Obědy jsou nakupovány od externího dodavatele, který stanovuje cenu oběda. Obědy rozvážíme v termojídlonosičích.  Úkon praní a žehlení prádla zajišťujeme formou pomoci klientům přímo v jejich domácnostech nebo příp. formou pochůzek k dopravě prádla do komerčních aj. prádelen ve městě a jeho blízkém okolí, příp. vypráním a vyžehlením v prostorách organizace.

Úhrada za službu 
Pečovatelská služba se poskytuje za finanční úhradu, bez úhrady pouze ve výjimečných případech vyjmenovaných v zákoně o sociálních službách -§ 75, odst.2. (Kupříkladu účastníkům odboje a osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací.). Tuto skutečnost je ale třeba vždy písemně doložit. Kompletní nabídka a výše úhrady je uvedena zde:  Sazebník úkonů od 1.11.2021 (350 kB, pdf)

Činnost organizace je realizována za finanční podpory - přidělených dotací  od:  KÚ K. Vary a MPSV ČR

2) Doplňkové činnosti - pouze v příp. volných provozních kapacit  a  při použití prostředků, získaných formou příp. sponzorských darů:

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. přednášky lékařů, besedy s odborníky, brigády kolem DPS, kulturní akce, atd.) - příp. ve spolupráci s kluby důchodců v Sokolově. 

Jak si zažádat o zavedení pečovatelské služby

Jestliže se pro zavedení pečovatelské služby rozhodnete, kontaktujte nás na telef. číslech:

359 808 408,  721 940 521 (Bc. Magdalena Osičková - řed., soc. prac.).

721 360 801 - p. Immerová - koordinátorka péče, vedoucí pečovatelka pro terénní péči (mimo domy s nízkon. byty pro seniory);

607 080 537 - p. Vokounová -koordinátorka péče, vedoucí pečovatelka v domech s nízk. byty + terén.

nebo osobně - v sídle naší organizace - v ulici Jiřího z Poděbrad 2046, Sokolov.