česky Deutsch English

O organizaci

14.10.2014 (aktualizováno: 19.3.2023 15:42), Centrum sociálních služeb

Organizace Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. 

zahájila svou činnost:  1.7.2008,   jako obecně prospěšná společnost   s právní subjektivitou.

Historie

Krátce o historii zajišťování pečovatelské služby v Sokolově:

Do 31.12. 2002:  byla pečovatelská služba v Sokolově zabezpečována Okresním ústavem sociálních služeb Sokolově, pod vedením PhDr. Pavla Čáslavy.          

1.1. 2003 -  30.6. 2008:  od 1. 1. 2003 převzalo zabezpečování pečovatelské služby Město Sokolov a zřídilo pro tento účel vlastní příspěvkovou organizaci zvanou Pečovatelská služba města Sokolova (PSMS). Tato organizace  tak zahájila svou činnost v době, kdy právě došlo k zániku okresních úřadů, což znamenalo završení reformy územní veřejné správy, jejímž hlavním cílem bylo dokončení decentralizace výkonu státní správy, mnohé obce převzaly zabezpečování pečovatelské služby ve svém regionu. PSMS pod vedením Bc. Magdaleny Osičkové  poskytovala pečovatelskou službu  občanům města Sokolova  a některých blízkých obcí, do 30.6. 2008.

Od 1.7. 2008 - dosud: poskytuje pečovatelskou službu občanům v Sokolově organizace                                                                                                                                                                                                   Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. pod vedením ředitelky Bc. Magdaleny Osičkové.

Tato organizace byla založena po rozhodnutí vedení města Sokolova o transformaci jeho příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Sokolova. (Usnesením č. 28/12/2008 ze dne 13.5.2008 rozhodlo zastupitelstvo města Sokolova o převodu všech činností příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Sokolova na společnost Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. ke dni 1.7.2008.   Usnesením zastupitelstva města Sokolova č.14/13/2008 ze dne 19.6.2008 byla dnem 30.6.2008 zrušena příspěvková organizace Pečovatelská služba města Sokolova.)

Hlavní činnost

Předmětem naší hlavní činnosti je poskytování pečovatelské služby (v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., sociálních službách a vyhláškou č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách).

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony." (citace dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Služby poskytujeme občanům města Sokolova a občanům obcí, které s naší organizací uzavřely dohodu o zajištění úkonů pečovatelské služby (v současné době v obci Dolní Rychnov). Pečovatelská služba je poskytována občanům v jejich přirozeném prostředí, tedy v bytech a domech, ve kterých žijí (terénní pečovatelská služba).

Činnost  organizace  je  realizována  za finanční podpory:    MPSV ČR  KÚ - K. Vary .      

www.kr-karlovarsky.cz


KK

www.zivykraj.cz

ZK

Poslání organizace

Posláním pečovatelské služby je poskytnutí pomoci seniorům a zdravotně postiženým občanům, aby mohli žít důstojně, běžným způsobem, a co nejdéle ve svém domácím prostředí, na které jsou zvyklí. Pomoc či podpora je našim klientům poskytována v rozsahu dle jejich přání, potřeb a na základě jejich představ řešení jejich životní situace. Vytvářením vhodných podmínek se klientům umožňuje také aktivní účast na společenském a kulturním životě, na pracovní činnosti podle jejich zájmů a zdravotního stavu, aby tak bylo podpořeno zachování kvality života našich klientů.


Cíle péčovatelské služby - vůči klientům

Obecným cílem pečovatelské služby - výsledkem naší spolupráce by mělo být: - klientovo začlenění, odpovídající běžnému způsobu života stejně starých lidí v obci; - vyřešení jeho nepříznivé sociální situace - vyrovnání příležitostí apod.

a) Pomáhat naplňovat ty osobní individuální cíle našich klientů, kterých by chtěli dosáhnout v souvislosti s poskytováním služby.

b) Zajistit či zprostředkovat klientům veškeré dostupné informace k možnému řešení jejich životní situace.

c) Podporovat nezávislost, samostatnost klientů. (Poskytovat klientům takovou míru podpory, aby si co nejdéle udrželi přiměřenou fyzickou a psychickou kondici - nepodporovat přemrštěnou péčí závislost).

d) Pomáhat vyloučit nebo podstatně snížit sociální izolaci klientů, napomáhat s realizací zájmů klientů.

e) Poskytovat služby klientům dostupné: - místně - ve spádové oblasti, - finančně (příp. poskytnout pomoc s řešením finanční situace klienta dle jeho potřeb).

Cílová skupina uživatelů

· Senioři - občané, kteří dosáhli věku, rozhodného pro přiznání starobního důchodu, a vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc další osoby k zajištění svých potřeb při péči o svou osobu a domácnost. 
· Osoby s chronickým onemocněním - občané, kteří z důvodu svého chronického onemocnění mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc při zajištění svých potřeb. 
· Osoby s jiným zdravotním postižením - občané, kteří z důvodu svého zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc další osoby k zajištění svých potřeb


· Rodiny s dítětem (dětmi) - jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby: 
a) rodiny, ve kterých se narodily současné 3 nebo více dětí nebo v rozmezí 2 let se opakovaně narodily současně 2 děti (služba se poskytuje do 4 let věku dětí bez úhrady); 
b) rodinám s dětmi - v případech, kdy rodina potřebuje pomoc v péči o děti a nemůže ji sama zabezpečit z důvodů vážných překážek (např. nemoc, rekonvalescence, lázeňská léčba apod.) rodičů nebo osob odpovědných za výchovu dětí (Za poskytování pečovatelské služby hradí klienti úhradu za provedené úkony ve výši sjednané ve smlouvě uzavřené s poskytovatelem služby).

Věková struktura uživatelů:  děti do 10 let a dospělé osoby od 27 let věku.

Personální zajištění poskytované služby

Máme celkem 17-18 stálých zaměstnanců, péče o rodiny s dětmi je zajišťována dle potřeb dobrovolnými pečovatelkami. Všechny pečovatelky splňují kvalifikační předpoklady pro výkon pracovníka v sociálních službách.

Provozní doba

Služby jsou poskytovány v základní provozní době v pracovní dny v době od 7.00 do 15.30 hodin,

mimo tuto dobu (včetně víkendů a svátků):   6.00 – 7.00 hod a 15.30 - 22.00 po předchozí dohodě s klientem.

Okamžitá kapacita služby

Pečovatelská služba je občanům poskytována v rámci registrované okamžité kapacity max. 13 klientů (která je dána počtem reálně přítomných pečovatelek).

Zásady, principy poskytované péče

Zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí pracovníci organizace při práci s klienty. Jsou v souladu s platnými normami. 1. Dodržujeme lidská práva a důstojnost klientů bez ohledu na jejich národnost, věk rasu, pohlaví, politické přesvědčení a společenské postavení. 2. Respektujeme individualitu osob, jejich soukromí a potřebu žít vlastním způsobem života. 3. Podporujeme soběstačnost, nezávislost a svobodné rozhodování klientů. 4. Přizpůsobujeme služby individuálním potřebám klientů, rychle reagujeme na jejich skutečné potřeby. 5. Posilujeme sociální začleňování, samostatnost a aktivitu klientů. 6. Služby poskytujeme odborně a kvalitně, na základě individuálního plánování péče. 7. Každý člověk je naším rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a dle úrovně svých schopností se spolupodílí na poskytování pomoci.

Standardy kvality

Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování soc. služeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení soc. služeb a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a osobami. K nahlédnutí v listinné podobě jsou k dispozici: v sídle organizace (Jiřího z Poděbrad 2046, Sokolov) a vedoucích pečovatelek p. Vokounové,  p. Immerové (viz kontakty).

Stížnosti

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby: klient má právo vyjádřit svou stížnost (sám nebo prostřednictvím zástupce) písemně na adrese poskytovatele, ústně

pracovníkům poskytovatele, telefonicky na uvedených kontaktních telefonních číslech. Všechny stížnosti se vždy evidují a řeší v souladu se Standardy kvality (standard č. 7) poskytovatele

(k nahlédnutí u vedoucích pečovatelek). Stížnost vyřizují: vedoucí pečovatelky, sociální pracovnice, poté příp. ředitelka. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti na kvalitu poskytnuté

služby,  je možno se obrátit na Městský úřad Sokolov (354 228 111), OSV - Krajský úřad Karlovarského kraje (354 222 300) nebo na instituci sledující dodržování lidských práv (542 542 888) s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížností.

Výroční zpráva

Výroční zpráva je k dispozici v listinné podobě - k nahlédnutí v sídle organizace - Jiřího z Poděbrad 2046, Sokolov.

INFORMACE  O  ZPRACOVÁNÍ  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ

Správce osobních údajů:

Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s.

          Kontaktní údaje na správce:                            

adresa:

J. z Poděbrad 2046, 356 01 Sokolov

IČO:

28015819

telefon:

359 808 408

kontaktní osoba:

telef. č.:

e-mail:

Bc. Magdalena Osičková, ředitelka

721 940 521

m.osickova@volny.cz

                                                         

pověřenec pro OÚ                   

Mgr. Magdaléna Hadravová

kontaktní údaje

hadmag@seznam.cz

                                                                                            

Organizace Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s (jako výše uvedený "správce")

si tímto dovoluje informovat uživatele sociální služby – klienty („subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv klientů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Organizace zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

1.) Zajištění a poskytování sociální – pečovatelské služby

§  zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, a pro následné plnění takové smlouvy

  • Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, příp. opatrovník, zákonný zástupce.                                                           Sdělení těchto osobních údajů klientem je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy o poskytnutí sociální služby, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů.

§  zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění právní povinnosti organizace

  • Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje za účelem plnění právní povinnosti poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – pečovatelské služby (§ 3, § 40, § 81, § 91), v rozsahu: dále - kontakt na blízké osoby, rodinné příslušníky, příp. zákonné zástupce (jména, telefon). Tyto údaje jsou zjišťovány za účelem koordinace spolupráce a komunikaci při spolupráci v péči o klienty (pokud si tak klient a jeho blízké osoby přejí).
  • Klientské údaje - schopnosti, potřeby, individuální cíl spolupráce s poskytovanou službou jsou zjišťovány k účelu poskytování služby, k individuálnímu plánování služby (§ 88, zák. č. 108/2016 Sb., o sociálních službách),  dále příp. zájmy klienta (pokud klient chce pomoci s jejich realizací a přeje si je sdělit), možnosti pomoci v poskytované péči o klienta jinými osobami .
  • Organizace dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu -   údaje o přiznaném stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (příspěvek na péči) pro statistické účely, povinné vykazování. (V příp. zájmu klienta také pomoc s vyřízením těchto příspěvků za účelem pomoci zajišťování zdrojů k financování poskytnutých služeb).

§  zpracování citlivých údajů pro účely poskytování sociální péče

Organizace dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu – údaje o zdravotním stavu - důležité skutečnosti (pokud klient považuje za důležité o nich informovat pečující osoby), kompenzačních pomůckách. Sdělení těchto citlivých údajů subjektem údajů je dobrovolné.

2)  Prezentace a propagace organizace a marketing

§  souhlas se zpracováním osobních údajů

  • Organizace dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – fotografie, videa, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů.
  • Tento souhlas může klient kdykoliv odvolat, a to osobně na uvedené adrese organizace nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím  uvedených kontaktních údajů.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle organizace a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli organizace, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Zpracovateli osobních údajů organizace jsou výhradně určení zaměstnaci organizace. Dodavatel a podpora hardware a software používaných v rámci poskytování sociálních služeb (SW Zajíc, SW pro účetnictví, mzdové účetnictví).

Organizace informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Organizace předává osobní údaje pouze v zákonem stanovených případech - institucím veřejné správy, např. KÚ-K. Vary, MPSV ČR.

Práva subjektů údajů (klientů)

Klient je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou organizací zpracovávány, pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Organizace poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost klienta může organizace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Klient má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl organizaci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

V případě, že se klient domnívá, že organizace (nebo příp. smluvní zpracovatel) organizace provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může klient organizaci požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Organizace vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti, informuje klienta o vyřízení jeho žádosti.

Klient má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že se klienti domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je porušeno některé ustanovení GDPR či zákona o ochraně osobních údajů, mají tito právo podat stížnost u dozorového úřadu, přičemž není omezeno ani jejich právo na soudní ochranu.