česky Deutsch English

Poplatky

8.4.2016 (aktualizováno: 16.5.2023 13:01), Městský úřad Sokolov

Přehled nejběžnějších druhů poplatků (správních i místních) vybíraných na MěÚ Sokolov. Úplný přehled správních poplatků lze najít v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor dopravyOdbor finanční a školstvíOdbor právní a živnostenský úřad Odbor sociálních věcíOdbor správních agend • Odbor správy majetku Odbor stavební a územní plánováníOdbor životního prostředíOdbor kanceláře tajemníka

Odbor dopravy:
Registr motorových vozidel
Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel, jde-li
 • o motocykl do 50 cm3
Kč 300,00
 • o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky
Kč 500,00
 • o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly
Kč 800,00
 • o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnost včetně
Kč 500,00
 • o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti
Kč 700,00
Vyřazení vozidla z provozu Kč 200,00
Vydání tabulky registrační značky

Kč 200,00
za každou tabulku

Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel

Kč 50,00
za každou změnu

Schválení technické způsobilosti

 • jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla
Kč 2.000,00
 • jednotlivě dovozeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES
Kč 1.500,00
Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole Kč 1.000,00

Registr řidičů

Vydání řidičského průkazu Kč 200,00
Zrychlené vydání řidičského průkazu (do 5 pracovních dnů) Kč 700,00
Změna v řidičském průkazu Kč 200,00
Vydání paměťové karty podniku Kč 700,00
Vydání paměťové karty dílny Kč 700,00
Vydání paměťové karty řidiče Kč 700,00

Výpis z evidenční karty řidiče

 • za první stránku
Kč 15,00
 • a za každou další i započatou stránku
Kč 5,00

Registrace autoškol

Vydání registrace k provozování autoškoly Kč 2.000,00
Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly Kč 1.000,00
Zkoušky odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Kč 700,00

Opravná zkouška:

 • Test
Kč 100,00
 • Oprava z praktické jízdy
Kč 400,00

Stanice měření emisí

Udělení oprávnění k provozování Stanice měření emisí Kč 1.500,00
Vydání osvědčení k provozování Stanice měření emisí Kč 300,00
Změny v oprávnění nebo v osvědčení k provozování Stanice technické kontroly nebo Stanice měření emisí Kč 200,00

Městská linková doprava

Vydání licence nebo povolení nebo změna licence nebo povolení k provozování:

 • vnitrostátní linkové osobní dopravy za každou vnitrokrajskou linku a linku
Kč 300,00
 • městské autobusové dopravy každou mezikrajskou linku
Kč 500,00

Taxislužba

Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě Kč 50,00
Vydání průkazu řidiče taxislužby Kč 500,00

Silniční hospodářství

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti:

 • 10 dní a na dobu kratší než 10 dní
Kč 100,00
 • 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců
Kč 500,00
 • delší než 6 měsíců (inženýrské sítě)
Kč 1.000,00
Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci Kč 500,00

nahoru

Odbor finanční a školství
Poplatek ze psů
Poplatek je vybírán v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Sokolova č. 2/2019, o místním poplatků ze psů.
a) za jednoho psa Kč 1.000,00
b) za jednoho psa člena Českomoravské kynologické unie Kč 500,00
c) za jednoho psa chovaného v rodinném domě, jehož držitel má v tomto domě trvalý pobyt nebo sídlo Kč 300,00
d) za jednoho psa určeného k hlídání nebytového prostoru Kč 300,00
e) za jednoho psa chovaného v městské části Hrušková a Novina Kč 100,00
f) za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let Kč 200,00

Poplatek z hazardních her

Poplatek je vybírán v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Přijetí žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru

Kč 4.000,00

Přijetí žádosti o změnu povolení k umístění herního prostoru

Kč 2.500,00

Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek je vybírán v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Sokolova č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
 • za m2 a den

Kč 10,00

 • měsíční paušální sazba za m2

Kč 150,00

 • roční paušální sazba za m2
Kč 900,00
b) za umístění předzahrádky a pro předsunutý prodej
 • za m2 a den
Kč 5,00
 • měsíční paušální sazba za m2
Kč 60,00
 • roční paušální sazba za m2
Kč 500,00
c) za umístění stavebního zařízení nebo skládky a provádění výkopových prací
 • za m2 a den
Kč 10,00
 • měsíční paušální sazba za m2
Kč 100,00
d) za umístění stavebního zařízení nebo skládky a provádění výkopových prací v havarijním
případě
 • za m2 a den
Kč 5,00
e) za umístění stavebního zařízení nebo skládky a provádění výkopových prací pro potřeby liniové stavby na veřejné zeleni
 • za m2 a den
Kč 5,00
f) za umístění lešení na ostatní nezpevněné ploše (mimo chodník nebo pozemní komunikaci) za účelem opravy stavby k bydlení
 • za m2 a den
Kč 2,00
g) za umístění přenosného reklamního zařízení
 • za m2 a den
Kč 15,00
 • měsíční paušální sazba za m2
Kč 200,00
 • roční paušální sazba za m2
Kč 1.600,00
h) roční paušální sazba za m2 za umístění trvalého reklamního zařízení
 • roční paušální sazba za m2 za umístění trvalého reklamního zařízení
Kč 2.000,00
i) roční paušální sazba za m2 za vyhrazení trvalého parkovacího místa
 • pro fyzické osoby

Kč 3.000,00

 • pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby za osobní vozidlo
Kč 4.000,00
 • pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby za nákladní vozidlo a autobus
Kč 6.000,00
j) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
 • za m2 a den
Kč 5,00
k) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
 • za m2 a den
Kč 5,00
l) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce
 • za m2 a den
Kč 2,00
m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
 • za m2 a den
Kč 10,00

nahoru

Odbor právní a živnostenský úřad
Přijetí žádosti o povolení posečkání daně, zálohy na daň nebo cla anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách Kč 400,00

nahoru

Odbor sociálních věcí
Vydání kopie dokumentu ze spisu

první strana

Kč 15,00

každá další strana

Kč 5,00

nahoru

Odbor správních agend

Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu

za každou i započatou stranu

Kč 50,00

na technickém nosiči dat Kč 40,00
je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače:

první strana

Kč 15,00

každá další i započatá strana

Kč 5,00

Občanské průkazy

a) vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne

- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 1 000,00
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 500,00
a při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 500,00
občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 500,00
- při podání na obecním úřadě obce s rozšířenou působností Kč 250,00
- při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 250,00

b) vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů

- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 500,00
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 250,00
a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 250,00
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 500,00
občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 300,00
- při podání na obecním úřadě obce s rozšířenou působností Kč 200,00
a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 100,00
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 300,00
c) vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 2 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky
- osobám, které dosáhly věku 15 let Kč 200,00
- osobám mladším 15 let Kč 100,00
d) vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let Kč 100,00
e) vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let,který nemá trvalý pobyt na území České republiky Kč 200,00
f) vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy Kč 200,00
g) vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu Kč 200,00
h) převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickvým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti Kč 100,00
i) poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro elektronické využití občanského průkazu obecním úřadem obce s rozšířenou působností Kč 100,00

Poznámky:

 1. Předmětem poplatku není vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let.
Cestovní pasy

a) vydání cestovního pasu           

Kč 600,00

- občanům mladším 15 let

Kč 100,00
b) Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 6 000,00
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 4 000,00
a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 2 000,00
občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 2 000,00
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 1 500,00
a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 500,00
c) vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 3 000,00
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 2 000,00
a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 1 000,00
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 3 000,00
občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 1 000,00
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 500,00
a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 500,00
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 1 000,00
d) převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti Kč 100,00

Poznámka:

 1. Poplatek podle písmen a), b) a c) této položky se vybírá při podání žádosti o vydání cestovního pasu; jedná-li se o převzetí cestovního pasu podle písmen b) a c), platí se před jeho převzetím.
Evidence obyvatel

a) ohlášení změny místa trvalého pobytu (poplatek neplatí osoby mladší 15 let) 

Kč 50,00

b) podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana ČR za každou osobu

Kč 100,00
c) ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky Kč 100,00

d) podání žádosti o zprostředkování kontaktu za každou kontaktovanou osobu      

Kč 500,00

Matrika
a) nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize, nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí do druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 na konkrétní zápis Kč 50,00
b) vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu Kč 100,00
c) ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu za každou i započatou stránku Kč 30,00
d) ověření podpisu na listině nebo na jejím stejnopisu za každý podpis Kč 30,00
e) provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci Kč 200,00
f) ověření úředního podpisu nebo úředního otisku razítka na listině nebo jejím stejnopisu za účelem jejího použití v zahraničí Kč 100,00

Poznámka:

 1. Předmětem poplatku není vydání prvního rodného, úmrtního nebo oddacího listu, anebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného záznamu o matriční skutečnosti, jíž se mění zápis v matriční knize již provedený.
Změna jména a příjmení

a) vydání povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení

Kč 100,00

b) vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech

Kč 1.000,00

Poznámky:

 1. Od poplatku podle písmena a) je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
 2. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
 3. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
 4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení.
Uzavření manželství

a) uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky

Kč 3.000,00

b) uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky

Kč 2.000,00
c) vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobunebo mimo úředně určenou místnost Kč 1.000,00
d) vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželstvív cizině nebo s cizincem Kč 500,00

Poznámky:

 1. Poplatek podle písmen a) až c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců.
Poplatky za služby související s uzavřením manželství stanovené radou města
a) živá hudba v úředně stanovené místnosti – obřadní síni sokolovského zámku včetně 21% DPH Kč 484,00

Poznámka:

 1. Poplatek celkem při uzavření manželství je dán součtem správních poplatků při uzavření manželství a poplatkem za služby souvisejícími s uzavřením manželství.

nahoru

Odbor správy majetku
Sazebník nájemného a pachtovného za užívání pozemků ve vlastnictví města Sokolov
Poplatek je vybírán v souladu se Sazebníkem nájemného a pachtovného schváleného Radou města dne 19.07.2016
Pozemky nesloužící k podnikání (m2/rok):
 • Zahrada (pacht), vč. pozemku pod rekreační nebo zahrádkářskou chatou
Kč 3,00
 • Zahrada (pacht) v k. ú. Novina u Sokolova a na pozemcích parc. č. 1175, 1176 a 1177 v k. ú. Sokolov, vč. pozemku pod rekreační nebo zahrádkářskou chatou
Kč 2,00
 • Pozemek (účel užívání) neuvedený v bodech 1. a 2.
Kč 9,00 nebo individuální určení
Pozemky sloužící k podnikání (m2/rok):
 • Umístění dlouhodobého stánku
Kč 1.000,00
 • Pozemek (účel užívání) neuvedený v bodě 1
Kč 35,00 nebo individuální určení
Zemědělský pacht (ha/rok):
užívání lesního nebo zemědělského pozemku Kč 500,00
Úplatnost věcného břemene
Poplatek je vybírán v souladu s dokumentem Pravidla pro zřizování služebností zatěžujících nemovitosti ve vlastnictví města Sokolova, který byl schválen radou města Sokolova dne 03.10.2017, účinným od 04.10.2017
zasažený pozemek věcným břemenem do délky břemene 5 m 2.000,00 + DPH
zasažený pozemek věcným břemenem do délky břemene 50 m 10.000,00 + DPH
za každých dalších započatých 50 m trasy věcného břemene na daném pozemku

10.000,00 + DPH

nahoru

Odbor stavební a územní plánování

Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci Kč 1.000,00
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty Kč 5.000,00
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže Kč 500,00
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží

Kč 1.000,00

a 500,00 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5.000,00
e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) Kč 1.000,00
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) Kč 20.000,00
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Kč 300,00
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) Kč 3.000,00

Vydání rozhodnutí o změně využití území

do výměry 5 000 m2 včetně Kč 1.000,00
nad výměru 5 000 m2 Kč 3.000,00

Vydání rozhodnutí

o dělení nebo scelování pozemků Kč 1.000,00
o ochranném pásmu Kč 2.000,00
o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území Kč 5.000,00

vydání regulačního plánu na žádost

Kč 10.000,00

Poznámky:

 1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
 2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.
 8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.
 9. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona.

Vydání stavebního povolení

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci Kč 5.000,00

b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty

Kč 10.000,00
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže Kč 500,00
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží Kč 1.000,00 a 500,00 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5.000,00
e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení Kč 1.000,00
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) Kč 10.000,00
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Kč 300,00
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) Kč 3.000,00

vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení Kč 1.000,00
vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona Kč 1.000,00
vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3 Kč 500,00
vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením Kč 1.000,00
vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením Kč 500,00
vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby Kč 1.000,00
vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby Kč 1.000,00
vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu Kč 1.000,00
vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby Kč 1.000,00
vydání souhlasu se změnou v užívání stavby Kč 500,00
vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby Kč 500,00
vydání souhlasu s odstraněním stavby Kč 500,00
vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb Kč 5.000,00
ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu) Kč 500,00
přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem Kč 10.000,00
přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora Kč 10.000,00

Osvobození
Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Předmětem poplatku není
Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.

Poznámky:

 1. Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
 2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.
 5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.
 6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 stavebního zákona.
Vydání rozhodnutí o vyvlastnění Kč 5.000,00

Výpisy, stejnopisy, opisy

Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů

za každou i započatou stránku Kč 50,00
za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače Kč 5,00

Místní šetření nebo ohledání
za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu Kč 500,00
za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech Kč 1.00,00
za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu Kč 2.000,00

Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě prováděné podle daňového řádu, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle katastrálního zákona, místní šetření prováděné podle zákona upravujícího integrovanou prevenci.

Předmětem poplatku není

 1. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60.
 2. Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 3. Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.
 4. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení.

Poznámky:

 1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.
 2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby.
 3. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl při výkonu zvláštních pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona.
 4. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.
 5. Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.

nahoru

Odbor životního prostředí

Lovecké lístky

na 1 den Kč 30,00
na 5 dní Kč 50,00
na 30 dní Kč 70,00
na 6 měsíců Kč 100,00
na 12 měsíců Kč 150,00
na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce Kč 75,00
Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou Kč 1.000,00
Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev Kč 500,00
Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev Kč 200,00

Rybářské lístky

30 dní Kč 200,00
1 rok Kč 100,00
1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce (rybářský hospodář a jeho zástupce, rybářská stráž) Kč 50,00
3 roky Kč 200,00
3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce (rybářský hospodář a jeho zástupce, rybářská stráž) Kč 100,00
10 let Kč 500,00
10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce (rybářský hospodář a jeho zástupce, rybářská stráž) Kč 250,00
Na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let Kč 1 000,00
Na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 500,00

Stavební povolení – vodní díla
ke stavbě studny nebo domácí ČOV do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Kč 300,00
ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) Kč 3.000,00
rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení Kč 1.000,00
rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením Kč 1.000,00
rozhodnutí o povolení užívání stavby Kč 1.000,00
rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby Kč 1.000,00
rozhodnutí o povolení zkušebního provozu Kč 1.000,00
rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby Kč 1.000,00

Licence pro výkon odborného lesního hospodáře

Udělení licence Kč 1.000,00
Prodloužení licence Kč 500,00

Odpady

Udělení souhlasu k upuštěním od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustřeďování odpadů Kč 1.000,00
Udělení souhlasu k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady Kč 1.000,00

Místní šetření nebo ohledání

za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu Kč 500,00

Výpisy, stejnopisy, opisy

Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů
za každou i započatou stránku Kč 100,00
za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače Kč 15,00

nahoru

Odbor kanceláře tajemníka

Recepce

a) ověření shody opisu nebo kopie, a to za každou i započatou stránku Kč 30,00
b) ověření podpisu na listině nebo na jejím stejnopisu za každý podpis Kč 30,00
c) provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci Kč 200,00
d) ověření úředního podpisu nebo úředního otisku razítka na listině nebo jejím stejnopisu za účelem jejího použití v zahraničí Kč 100,00
CzechPoint CzechPoint
Autorizovaná konverze dokumentů CzechPoint
Centrální úložiště ověřovacích doložek CzechPoint
Datové schránky CzechPoint
eRecept/eOčkování CzechPoint
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH CzechPoint
Policie PATROV/PATROS CzechPoint
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) CzechPoint
Úschovna systému Czech POINT CzechPoint
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů CzechPoint
Výpis z bodového hodnocení řidiče CzechPoint
Výpis z insolvenčního rejstříku CzechPoint
Výpis z Katastru nemovitostí CzechPoint
Výpis z Rejstříku trestů CzechPoint
Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby CzechPoint
Výpis z Veřejných rejstříků CzechPoint