česky Deutsch English

Ostatní povinné informace

20.7.2015 (aktualizováno: 24.5.2018 21:44), Městský úřad Sokolov

Město Sokolov zpřístupňuje podle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů, týkající se zpracování osobních údajů podle § 18 odst. 1 písm. b) citovaného zákona.

Samostatné oddělení finanční kontroly
Poř. číslo Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Doba uchování
A B C D E F
1. Provedení veřejnosprávních kontrol u organizací zřízených městem a u žadatelů o dotace v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zpracování příslušných dokladů adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, příp. adresa pro doručování, a další údaje, které se vztahují k předmětu kontroly Organizace zřízené městem Žadatelé o dotaci zastupitelstvo města, rada města 10 let
2. Provedení auditu v souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zpracování příslušné dokumentace adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, přip. adresa pro doručování a další údaje, které se vztahují k předmětu auditu účastníci auditu
další dotčené osoby
starosta, místostarostové, tajemník 10 let
3. Evidence stížností, podání a petic občanů adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, příp. adresa pro doručování, a další údaje, které se vztahují k předmětu stížností, podání a petic stěžovatel petiční výbor podepisující petici rada města, zastupitelstvo města, starosta, tajemník 5 let
4. Evidence členů kontrolního výboru zastupitelstva města adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování členové kontrolního výboru zastupitelstvo města 5 let
5. Vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování žadatelé o informace a jejich zástupci účastníci řízení nadřízený správní orgán 5 let

nahoru

Úsek personalistiky
Poř. číslo Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Doba uchování
A B C D E F
1. Mzdová evidence zaměstnanců města zařazených do městského úřadu Osobní údaje související se zpracováním mezd (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bydliště, rodinní příslušníci, výše platových složek aj.) zaměstnanci města zařazení do městského úřadu kontrolní orgány 50 let
2. Personální evidence zaměstnanců města zařazených do městského úřadu Osobní údaje související se vznikem a trváním pracovního poměru (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, bydliště, vzdělání praxe, údaj o bezúhonnosti, údaje dle zákona č. 451/1991 Sb. aj.) zaměstnanci města zařazení do městského úřadu kontrolní orgány, vzdělávací instituce (v rozsahu požadovaném v přihláškách na vzdělávací akce) 50 let
3. Evidence odměn členů zastupitelstva města, členů výborů zastupitelstva města a komisí rady města Osobní údaje související se zpracováním odměn členů orgánů města (jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, bydliště, zaměstnání, výše odměny, číslo účtu aj.) členové zastupitelstva města, členové výborů zastupitelstva města, členové komisí rady města kontrolní orgány 5 let
4. Vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování žadatelé o informace a jejich zástupci účastníci řízení nadřízený správní orgán 5 let
5. Evidence a příprava podkladů pro výběrová řízení Osobní údaje předkládané zájemci o zaměstnání (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, bydliště, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, vzdělání praxe, údaj o bezúhonnosti, údaje dle zákona č. 451/1991 Sb. aj.) zájemci o zaměstnání kontrolní orgány 5 let
6. Zabezpečování a evidence lékařských prohlídek závodní preventivní péče a odborných školení jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, zdravotní pojišťovna (pouze u lékařských prohlídek), pracovní zařazení zaměstnanci města zařazení do městského úřadu, uvolnění členové zastupitelstva města lékař závodní preventivní péče, fyzické a právnické osoby realizující odborná školení, kontrolní orgány 5 let
7. Přijímání nabídek a uzavírání smluv v rámci zadávání veřejných zakázek jméno, příjmení, firma, IČ, DIČ, bankovní spojení uchazeči o veřejné zakázky uchazeči o veřejné zakázky, kontrolní orgány 10 let
8. Vedení registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů osobní údaje z čestného prohlášení – oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů uvedené ve formuláři podle vyhlášky č. 578/2006 Sb. veřejní funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb. žadatelé o nahlížení do registru oznámení 5 let
9. Nahlížení do registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, adresa pro doručování (liší-li se od trvalého pobytu), e-mail, občanský průkaz žadatelé o nahlížení do registru oznámení nejsou 5 let
10. Zpracování materiálů pro orgány města jméno, příjmení, adresa, datum narození, údaje o platech, odměnách, personální záležitosti ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Sokolov a členové orgánů obchodních společností založených městem Sokolov orgány města, komise rady města a výbory zastupitelstva města 10 let
11. Evidence členů zastupitelstva města a členů výborů zastupitelstva města a členů komisí rady města; refundace mzdy členů zastupitelstva města jméno a příjmení, titul, bydliště, rodné číslo, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, členství v politické straně/politickém hnutí, informace o platových poměrech členové zastupitelstva města a rady města, členové komisí rady města, členové výborů zastupitelstva města zveřejňované údaje bez omezení, ostatní údaje orgánům města 5 let
12. Volby – projednání a registrace kandidátních listin a úkony spojené s volebním procesem jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, (ne)členství v politické straně (hnutí), povolání kandidáti, zmocněnci, jejich náhradníci, členové okrskových volebních komisí, členové organizačního štábu politické strany a hnutí, nezávislí kandidáti a veřejnost - bez rodného čísla, Český statistický úřad 10 let

nahoru

Odbor dopravy
Poř. číslo Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Doba uchování
A B C D E F
1. Registr vozidel a) evidence vedená výpočetní technikou b) část pro vedení evidence písemnosti c) evidence technických průkazů silničních motorových vozidel a přípojných vozidel d) evidence osvědčení o registraci silničních motorových vozidel adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, příp. adresa pro doručování, a další údaje, které se vztahují k předmětu řízení vlastník
provozovatel
zástupci účastníků
osoby o kterých jsou údaje vedeny které prokáží právní zájem 5 nebo 15 let
2. Rozhodování v oblasti registru silničních vozidel podle zákona č.56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Řízení se zahajuje z moci úřední nebo na návrh, správní spis je veden v listiné podobě adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, příp. adresa pro doručování, a další údaje, které se vztahují k předmětu řízení

účastník řízení
zástupci účastníků

osoby o kterých jsou údaje vedeny osoby které prokáží právní zájem 10 nebo 15 let
3. Registr řidičů a) evidence vedená výpočetní technikou b) část pro vedení evidence písemná (evidenční karta) c) evidence řidičských průkazů d) evidence mezinárodních řidičských průkazů e) evidence průkazů profesní způsobilosti řidiče f) evidence spáchaných přestupků a trestních činů g) evidence bodového hodnocení h) protokol o zkouškách žadatelů o řidičské oprávnění i) registrace k provozování autoškoly j) evidence paměťových karet řidiče, vozidla , firmy adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, příp. adresa pro doručování, a další údaje, které se vztahují k předmětu řízení účastníci řízení
zástupci účastníků další dotčené osoby
subjekty údajů osoby, které prokáží právní zájem 5 nebo 20 let
4. Vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování žadatelé o informace a jejich zástupci účastníci řízení nadřízený správní orgán 5 let
5. Rozhodnutí o povolování zvláštního užívání komunikací, rozhodnutí o povolení uzavírek dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, IČ, telefonické spojení, e-mail oznamovatelé shromáždění a jejich zástupci orgány kontroly a dozoru příslušné orgány veřejné správy 5 let
6. Registr dopravců v souladu se zákonem č. 111/1994Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu ev. adresa pro doručování, IČO, DIČ
jiné údaje: informace o zápisu v ŽL nebo OR či jiném rejstříku, bankovní spojení
podnikatelé v dopravě Ministerstvo dopravy trvale

nahoru

Odbor finanční
Poř. číslo Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Doba uchování
A B C D E F
1. Vedení správního řízení o povolení výherních hracích přístrojů a tomboly adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, příp. adresa pro doručování, a další údaje, které se vztahují k předmětu řízení účastníci řízení
zástupci účastníků osoby odpovědné za dozor další dotčené osoby
osoby vymezené z. č. 186/2016 Sb., orgány kontroly a dozoru příslušné orgány veřejné správy 5 let
2. Vedení mzdové agendy adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, počet dětí, zdravotní pojišťovna, číslo účtu a další údaje, které se vztahují k předmětu řízení zaměstnanci města zařazení do měststského úřadu členové orgánů města (zastupitelstvo, rada, výbory a komise) členové okrskových volebních komisí orgány kontroly a dozoru
příslušné orgány veřejné správy
30 let
3. Vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování žadatelé o informace a jejich zástupci účastníci řízení nadřízený správní orgán 5 let
4. Vedení daňového řízení o místním poplatku ze psů a místním poplatku za užívání veřejného prostranství adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, příp. adresa pro doručování, a další údaje, které se vztahují k předmětu řízení účastníci řízení
zástupci účastníků
osoby vymezené z. č. 280/2009 Sb., orgány kontroly a dozoru příslušné orgány veřejné správy 20 let
5. Uzavírání smluvních vztahů a evidence smluv adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu ev. adresa pro doručování, IČO, DIČ
jiné údaje: informace o zápisu v ŽL nebo OR či jiném rejstříku, bankovní spojení
účastníci smluvních vztahů účastníci smluvních vztahů 5 let po splnění závazku
6. Dodavatelsko-odběratelské vztahy adresní a identifikační údaje: název subjektu sídlo organizace adresa pro doručování, IČO, DIČ
bankovní spojení
účastníci dodavatelsko-odběratelských vztahů kontrolní orgány
příslušné orgány veřejné správy peněžní ústavy
10 let
7. Likvidace cestovních příkazů adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu zaměstnanci města zařazení do měststského úřadu členové orgánů města (zastupitelstvo, rada, výbory a komise) orgány kontroly a dozoru 5 let

nahoru

Odbor kanceláře tajemníka
Poř. číslo Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Doba uchování
A B C D E F
1. Vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování žadatelé o informace a jejich zástupci účastníci řízení nadřízený správní orgán 5 let
2. Přijímání nabídek a uzavírání smluv v rámci zadávání veřejných zakázek jméno, příjmení, firma, IČ, DIČ, bankovní spojení uchazeči o veřejné zakázky uchazeči o veřejné zakázky, kontrolní orgány 10 let
3. Poskytování dotací (grantů) dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zpracování a kontrola dokumentů k vyúčtování dotací (grantů) z rozpočtu města Sokolov, zpracování databáze žadatelů o dotaci (granty) jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození a rodné číslo, výpis z rejstříku trestů (fyzická osoba). Žadatelé o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sokolov orgány města, komise rady města a výbory zastupitelstva města, veřejnost bez RČ 10 let
4. Zpracování materiálů pro orgány města jméno, příjmení, adresa, datum narození, údaje o platech, odměnách, personální záležitosti ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Sokolov a členové orgánů obchodních společností založených městem Sokolov orgány města, komise rady města a výbory zastupitelstva města 10 let
5. Evidence členů zastupitelstva města a členů výborů zastupitelstva města a členů komisí rady města jméno a příjmení, titul, bydliště, rodné číslo, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, členství v politické straně/politickém hnutí členové zastupitelstva města a rady města, členové komisí rady města, členové výborů zastupitelstva města zveřejňované údaje bez omezení, ostatní údaje orgánům města 5 let
6. Volby – projednání a registrace kandidátních listin a úkony spojené s volebním procesem jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, (ne)členství v politické straně (hnutí), povolání kandidáti, zmocněnci, jejich náhradníci, členové okrskových volebních komisí, členové organizačního štábu politické strany a hnutí, nezávislí kandidáti a veřejnost - bez rodného čísla, Český statistický úřad 10 let
7. Uzavírání smluvních vztahů a evidence smluv adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu ev. adresa pro doručování, IČO, DIČ jiné údaje: informace o zápisu v ŽL nebo OR či jiném rejstříku, bankovní spojení účastníci smluvních vztahů Účastníci smluvních vztahů po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
8. Uzavírání a evidence objednávek adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu ev. adresa pro doručování, IČO, DIČ jiné údaje: informace o zápisu v ŽL nebo OR či jiném rejstříku, bankovní spojení účastníci smluvních vztahů Účastníci smluvních vztahů po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
9. Vyřizování žádostí o výpis z evidence Rejstříku trestů podle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, pohlaví, státní příslušnost, číslo dokladu (občanského pprůkazu) použitého k ověření správnosti údajů a totožnosti žadatele dotčené fyzické osoby - žadatelé o výpis a jejich zástupci osoby vymezené z. č.269/1994 Sb., orgány kontroly a dozoru příslušné orgány veřejné správy 6 let
10. Vydávání ověřených výstupů z ISVS v souladu se zákonem 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství, adresa trvalého bydliště, číslo OP, pasu, řidičského průkazu dotčené fyzické osoby žadatelé Czech POINT – 6 let + konverze dokumentů - 10 let
11. Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) podle zák. č. 21/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů je-li žadatelem fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození a dále jméno, příjmení a datum narození osoby, jejíž totožnost byla pro účely vydání ověřeného výstupu ověřena, včetně druhu a čísla průkazu, jímž byla totožnost zjištěna, je-li ověření totožnosti předepsáno; je-li žadatelem právnická osoba, její obchodní firmu nebo název, adresu sídla, identifikační číslo, je-li přiděleno, a jméno, příjmení, datum narození osoby nebo osob, jednajících jménem této právnické osoby, nebo osoby jednající za právnickou osobu jejím jménem na základě zastoupení, žadatelé o vidimaci a legalizaci žadatelé a orgány kontroly a dozoru - příslušné orgány veřejné správy 10 let
12. Poskytování součinnosti České správě sociálního zabezpečení - vydávání osvědčení nebo potvrzení o zaměstnání z evidence osobních spisů OkÚ, bývalých státních podniků a organizací jím zřízených podle zák. č.65/1965 Sb. a zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, příp. adresa pro doručování, a další údaje, které se vztahují k předmětu řízení dotčené osoby (tj. zaměstatnci OkÚ, bývalých státních podniků a organizací jím zřízených podle zák. č.65/1965 Sb.) Česká správa sociálního zabezpečení - žadatel (zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, pro zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění) orgány kontroly a dozoru příslušné orgány veřejné správy 10 let
13. Agenda ztrát a nálezů, včetně vyřizování souvisejících agend adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, příp. adresa pro doručování, a další údaje, které se vztahují k předmětu řízení nálezci a příjemci žadatelé a orgány kontroly a dozoru - příslušné orgány veřejné správy 5 let
14. Pořizování seznamů na úseku spisové manipulace, expedice zásilek (přijaté a odesílané pošty), archivace a skartace, včetně písemnosti zahrnující utajované skutečnosti s využitím elektronické spisové služby a datových schránek a péče o písemnosti dle příslušných právních předpisů adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, příp. adresa pro doručování, a další údaje, které se vztahují k předmětu řízení účastníci řízení a orgány kontroly a dozoru - příslušné orgány veřejné správy 5 let

nahoru

Odbor právní a živnostenský úřad
Poř. číslo Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Doba uchování
A B C D E F
1. Vedení správního řízení o správních deliktech adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, příp. adresa pro doručování, a další údaje, které se vztahují k předmětu řízení, informace týkající se protiprávního jednání účastníci řízení, svědci, znalci, zástupci účastníků, další dotčené osoby osoby vymezené zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), orgány kontroly a dozoru, příslušné orgány veřejné správy nebo jiná osoba (fyzická i právnická) v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy 5 let
2. Vedení správního řízení o povolení výjimky ze zákazů stanovených obecně závaznými vyhláškami města a o stanovení kratší nebo žádné doby nočního klidu adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, příp. adresa pro doručování, a další údaje, které se vztahují k předmětu řízení účastníci řízení, svědci, znalci, zástupci účastníků, další dotčené osoby osoby vymezené z. č. 500/2004 Sb. orgány kontroly a dozoru příslušné orgány veřejné správy 5 let
3. Vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování žadatelé o informace a jejich zástupci účastníci řízení nadřízený správní orgán 5 let
4. Výkon působnosti Městského úřadu Sokolov ve věcech práva shromažďovacího podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, IČ, telefonické spojení, e-mail oznamovatelé shromáždění a jejich zástupci oznamovatelé shromáždění a jejich zástupci, orgány kontroly a dozoru příslušné orgány veřejné správy 5 let
5. Soudní řízení adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu ev. adresa pro doručování, IČO, DIČ jiné údaje: informace o zápisu v ŽL nebo OR či jiném rejstříku, bankovní spojení smluvní strany, osoby, které způsobily škodu, žalobci Sokolov a jeho orgány, fyzické a právnické osoby jako dotčené osoby po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
6. Uzavírání smluvních vztahů a evidence smluv adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu ev. adresa pro doručování, IČO, DIČ jiné údaje: informace o zápisu v ŽL nebo OR či jiném rejstříku, bankovní spojení účastníci smluvních vztahů účastníci smluvních vztahů po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
7. Daňová exekuce adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, příp. adresa pro doručování, a další údaje, které se vztahují k předmětu řízení účastníci řízení, svědci, znalci, zástupci účastníků osoby vymezené z. č. 280/2009 Sb., orgány kontroly a dozoru, příslušné orgány veřejné správy, peněžní ústavy 10 let
8. Vedení živnostenského rejstříku adresní a identifikační údaje v rozsahu podle zákona o živnostenském podnikání fyzické osoby - podnikatelé, odpovědní zástupci, členové statutárních orgánů osoby, kterých se údaje týkají podle skartačních lhůt, max. 50 let
9. Vedení evidence zemědělských podnikatelů adresní a identifikační údaje v rozsahu podle zákona o zemědělství fyzické osoby - podnikatelé, zástupci, členové statutárních orgánů osoby, kterých se údaje týkají podle skartačních lhůt, max. 50 let

nahoru

Odbor rozvoje města
Poř. číslo Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Doba uchování
A B C D E F
1. Dodavatelsko-odběratelské vztahy adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování; název subjektu, sídlo, IČO, DIČ a jiné údaje: informace o zápisu v ŽL nebo OR či jiném rejstříku nebo registrace u MV ČR, bankovní spojení, jméno, příjmení, příp. datum narození, osoby nebo osob, jednajících jménem této právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající, nebo osoby jednající za právnickou osobu nebo fyickou osobu podnikající jejím jménem na základě zastoupení účastníci dodavatelsko-odběratelských vztahů
kontrolní orgány, příslušné orgány veřejné správy, peněžní ústavy, zastupitelstvo města, rada města, komise RM, výbory ZM, poskytovatelé dotací 10 let
2. Přijímání nabídek a uzavírání smluv v rámci zadávání veřejných zakázek jméno, příjmení, adresní a identifikační údaje: název subjektu, sídlo organizace, adresa pro doručování, firma, IČ, DIČ, bankovní spojení uchazeči o veřejné zakázky uchazeči o veřejnou zakázku, kontrolní orgány, zastupitelstvo města, rada města, komise RM, výbory ZM, poskytovatelé dotací po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
3. Uzavírání smluvních vztahů a evidence smluv adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování; název subjektu, sídlo, IČO, DIČ a jiné údaje: informace o zápisu v ŽL nebo OR či jiném rejstříku nebo registrace u MV ČR, bankovní spojení, jméno, příjmení, příp. datum narození, osoby nebo osob, jednajících jménem této právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající, nebo osoby jednající za právnickou osobu nebo fyickou osobu podnikající jejím jménem na základě zastoupení účastníci smluvních vztahů účastníci smluvních vztahů, Sokolov a jeho orgány, fyzické a právnické osoby jako dotčené osoby Po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
4. Zpracování materiálů pro orgány města adresní a identifikační údaje: název subjektu sídlo organizace adresa pro doručování, IČO, DIČ, bankovní spojení žadatelé; účastníci jednání; organizace zřízené městem Sokolov zastupitelstvo města, rada města, komise RM, výbory ZM 10 let
5. Poskytování finančních darů z rozpočtu města Sokolov podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. jméno, příjmení, adresa, datum narození, příp. rodné číslo, zaměstnavatel příjemci věcných nebo peněžitých darů z rozpočtu města Sokolov zastupitelstvo města, rada města, komise RM, výbory ZM 10 let
6. Poskytnutí dotace dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, kontrola dokumentů k vyúčtování dotace adresní a identifikační údaje: název subjektu, sídlo organizace, IČO, DIČ, jiné údaje: informace o zápisu v ŽL nebo OR či jiném rejstříku nebo registrace u MV ČR, bankovní spojení Žadatelé o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sokolov zastupitelstvo města, rada města 10 let
7. Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) podle zák. o ověřování č. 21/2006 Sb. , zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a prováděcí vyhláška č. 193/2009 MV ČR. je-li žadatelem fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození a dále jméno, příjmení a datum narození osoby, jejíž totožnost byla pro účely vydání ověřeného výstupu ověřena, včetně druhu a čísla průkazu, jímž byla totožnost zjištěna, je-li ověření totožnosti předepsáno; je-li žadatelem právnická osoba, její obchodní firmu nebo název, adresu sídla, identifikační číslo, je-li přiděleno, a jméno, příjmení, datum narození osoby nebo osob, jednajících jménem této právnické osoby, nebo osoby jednající za právnickou osobu jejím jménem na základě zastoupení žadatelé o vidimaci a legalizaci žadatelé a orgány kontroly a dozoru
- příslušné orgány veřejné správy
10 let
8. Vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování žadatelé o informace a jejich zástupci účastníci řízení, nadřízený správní orgán 5 let
9. Nakládání s majetkem adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování; název subjektu, sídlo, IČO, DIČ a jiné údaje: informace o zápisu v ŽL nebo OR či jiném rejstříku nebo registrace u MV ČR, bankovní spojení, jméno, příjmení, příp. datum narození, osoby nebo osob, jednajících jménem této právnické osoby, nebo osoby jednající za právnickou osobu jejím jménem na základě zastoupení žadatelé - právnické a fyzické osoby, jako dotčené osoby, účastníci řízení zastupitelstvo města, rada města, komise RM, fyzické a právnické osoby, jako dotčené osoby, dotčené správní úřady (finanční úřad, katastrální úřad) Po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
10. Nájemní vztahy (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování; název subjektu, sídlo, IČO, DIČ a jiné údaje: informace o zápisu v ŽL nebo OR či jiném rejstříku nebo registrace u MV ČR, bankovní spojení, jméno, příjmení, příp. datum narození, osoby nebo osob, jednajících jménem této právnické osoby, nebo osoby jednající za právnickou osobu jejím jménem na základě zastoupení žadatelé - právnické a fyzické osoby, jako dotčené osoby, účastníci řízení zastupitelstvo města, rada města, komise RM, fyzické a právnické osoby, jako dotčené osoby Po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
11. Vyřizování žádostí s vyhrazením parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, RZ automobilu, chorobopis - vyjádření lékaře, rodinná situace, rozhodnutí o přidělení nebo prodloužení mimořádných výhod, průkaz ZTP nebo ZTP/P žadatelé rada města, fyzické osoby jako dotčené osoby a jejich zástupci, orgány kontroly a dozoru, příslušné orgány veřejné správy Po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
12. Vyřizování žádostí o užívání veřejného prostranství (zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závazná vyhláška města Sokolova o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství) adresní a identifikační údaje: jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firma, datum narození nebo IČO, DIČ, bylo-li přiděleno, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresa pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, bankovní spojení žadatelé - fyzické a právnické osoby, jako dotčené osoby rada města, vedení města, komise RM a odbory města, fyzické a právnické osoby, jako dotčené osoby, oznamovatelé shromáždění a jejich zástupci, orgány kontroly a dozoru, příslušné orgány veřejné správy Po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
13. Správa katastru, spolupráce s katastrálním úřadem při provádění revize katastru a při obnově katastrálního operátu na území obce, vyřizování souhlasů s průběhem a označením hranic v terénu (zákon č. 256/2013 Sb., Katastrální zákon, v platném znění) adresní a identifikační údaje: jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firma, datum narození nebo IČO, DIČ, bylo-li přiděleno, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresa pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat vlastníci dotčených pozemků - právnické a fyzické osoby, jako dotčené osoby; dotčený správní úřad rada města, vedení města, odbory města, fyzické a právnické osoby, jako dotčené osoby, dotčený správní úřad Po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
14. Vyřizování žádostí o vydání souhlasu adresní a identifikační údaje: jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firma, datum narození nebo IČO, DIČ, bylo-li přiděleno, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresa pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat, bankovní spojení žadatelé - fyzické a právnické osoby, jako dotčené osoby rada města, vedení města, odbory města, fyzické a právnické osoby, jako dotčené osoby, příslušné orgány veřejné správy Po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
15. Vyřizování žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) adresní a identifikační údaje: jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firma, datum narození nebo IČO, DIČ, bylo-li přiděleno, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresa pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat, bankovní spojení žadatelé - fyzické a právnické osoby, jako dotčené osoby rada města, komise RM, fyzické a právnické osoby, jako dotčené osoby, příslušné orgány veřejné správy Po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
16. Vyřizování žádostí o vybudování či rozšíření dětských hřišť adresní a identifikační údaje: jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firma, datum narození nebo IČO, DIČ, bylo-li přiděleno, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresa pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat žadatelé - fyzické a právnické osoby, jako dotčené osoby rada města, komise RM, fyzické a právnické osoby, jako dotčené osoby, příslušné orgány veřejné správy Po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona

nahoru

Odbor školství a kultury
Poř. číslo Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Doba uchování
A B C D E F
1. Vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování žadatelé o informace a jejich zástupci
účastníci řízení nadřízený správní orgán 5 let
2. Uzavírání smluvních vztahů a evidence smluv adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu ev. adresa pro doručování, IČO, DIČ
jiné údaje: informace o zápisu v ŽL nebo OR či jiném rejstříku, bankovní spojení
účastníci smluvních vztahů účastníci smluvních vztahů 5 let
3. Dodavatelsko-odběratelské vztahy adresní a identifikační údaje: název subjektu, sídlo organizace, adresa pro doručování, IČO, DIČ
bankovní spojení
účastníci dodavatelsko-odběratelských vztahů kontrolní orgány
příslušné orgány veřejné správy peněžní ústavy
10 let
4. Evidence a příprava podkladů pro výběrová řízení osobní údaje předkládané zájemci o zaměstnání (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, bydliště, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, vzdělání praxe, údaj o bezúhonnosti, údaje dle zákona č. 451/1991 Sb. aj. zájemci o pracovní pozici kontrolní orgány 5 let
5. Poskytování věcných nebo peněžitých darů z rozpočtu města Sokolov podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jméno, příjmení, adresa, rodné číslo nebo datum narození, délka praxe, zaměstnavatel příjemci věcných nebo peněžitých darů z rozpočtu města Sokolov zastupitelstvo města, rada města 10 let
6. Poskytování dotací (grantů) dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zpracování a kontrola dokumentů k vyúčtování dotací (grantů) z rozpočtu města Sokolov, zpracování databáze žadatelů o dotaci (granty) jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození a rodné číslo, výpis z rejstříku trestů (fyzická osoba) žadatelé o poskytnutí dotace orgány města, komise rady města a výbory zastupitelstva města 10 let
7. Poskytování finančních darů z rozpočtu města Sokolov podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. jméno, příjmení, adresa, rodné číslo nebo datum narození, délka praxe, zaměstnavatel příjemci věcných nebo peněžitých darů z rozpočtu města Sokolov zastupitelstvo města, rada města 10 let
8. Evidence a příprava podkladů pro výběrová řízení (konkursní řízení) na vedoucí pracovní místa ředitelů PO sobní údaje předkládané účastníky VŘ (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, bydliště, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, vzdělání praxe, údaj o bezúhonnosti, údaje dle zákona č. 451/1991 Sb. aj.) účastníci výběrových řízení rada města, členové konkursních komisí 5 let

nahoru

Odbor sociálních věcí
Poř. číslo Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Doba uchování
A B C D E F
1. Péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením adresní a identifikační údaje osoby, celkové sociální a majetkové poměry, zdravotní stav osoba ohrožená sociálním vyloučením
Úřad práce ČR, osoba ohrožená sociálním vyloučením, orgány činné v trestním řízení, KÚ, MPSV 10 let
2. Činnost sociální práce na obecní úrovni (§ 92 a 93a zák. o sociálních službách a § 7, 63, 64, 65 zák. o pomoci v hmotné nouzi) adresní a identifikační údaje osoby, celkové majetkové a sociální poměry, příjmy, zdravotní stav osoba v nepříznivé sociální situaci Úřad práce ČR, osoba v nepříznivé sociální situaci, soudy, orgány činné v trestním řízení, KÚ, MPSV 10 let
3. Pohledávky vzniklé v působnosti OSV adresní a identifikační údaje osob povinné osoby orgány města, orgány činné v trestním řízení 15 let
4. Stanovení úhrady dle § 74 zákona č.108/2006 Sb. adresní a identifikační údaje osob, příjmy, majetkové a sociální poměry účastníci správního řízení a dotčené nezletilé děti zařízení sociálních služeb, KÚ, orgány činné v trestním řízení 10 let
5. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (např. správci klubů seniorů) adresní a identifikační údaje osob fyzické osoby, se kterými byla dohoda uzavřena orgány města 50 let
6. Řízení ve věci přestupků a jiných správních deliktů v působnosti OSV adresní a identifikační údaje osoby příp. další údaje vztahující se k řízení účastníci správního řízení, svědci, další dotčené osoby osoby vymezené z. č. 500/2004 Sb.
orgány kontroly a dozoru
příslušné orgány veřejné správy
5 let
7. Sociální pohřby adresní a identifikační údaje osob zemřelá osoba, osoby blízké pohřební služba, notáři, MMR, orgány činné v trestním řízení 5 let
8. Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění a dávek sociální péče adresní a identifikační údaje osob, zdravotní stav účastníci správního řízení ČSSZ, KÚ, MPSV, orgány činné v trestním řízení 5 let
9. Nízkonákladové byty pro seniory – řízení o přidělení bytu adresní a identifikační údaje osob, celkové sociální a majetkové poměry, sociální a zdravotní anamnéza žadatel, opatrovník orgány města 15 let
10. Parkovací průkazy adresní a identifikační údaje osob, průkaz osoby se zdravotním postižením držitel parkovacího průkazu 5 let
11. Opatrovnictví adresní a identifikační údaje osob, celkové sociální a majetkové poměry, sociální a zdravotní anamnéza osoba zbavená nebo omezená ve způsobilosti k právním úkonům, opatrovník osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům, opatrovník, soud, orgány činné v trestním řízení, ČSSZ, zdravotnická a sociální zařízení a další smluvní organizace 5 let
12. Dotace a dary, bezúročné půjčky adresní a identifikační údaje osob, celkové sociální a majetkové poměry, sociální a zdravotní anamnéza žadatel, statutární zástupce, zákonný zástupce, opatrovník orgány města 10 let
13. Oceňování bezpříspěvkových dárců krve adresní a identifikační údaje osob dárce krve dárce krve, orgány města Sokolova, provozovatel MHD Sokolov 5 let
14. Zprostředkování náhradní rodinné péče adresní a identifikační údaje,celkové sociální a majetkové poměry, zdravotní stav, etnický původ, další informace dle zákona č. 359/1999 Sb. žadatelé o NRP a nezletilé děti a jejich zákonní zástupci účastníci správního řízení, KÚ, MPSV, ÚMPOD 15 let po dosažení zletilosti dítěte
15. Evidence, spisová dokumentace a agenda vedená v rámci sociálně-právní ochrany dětí, rozhodování podle zákona č. 359/1999 Sb. adresní a identifikační údaje a další informace dle zákona č. 359/1999 Sb. nezletilé osoby, zákonní zástupci, jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte orgány OSPOD, KÚ, MPSV, ÚMPOD, soudy, orgány činné v trestním a přestupkovém řízení, Kancelář prezidenta republiky, Veřejný ochránce práv a další orgány stanovené zák. č. 359/1999 Sb. 15 let po dosaření zletilosti dítěte
16. Výchovně rekreační tábory adresní a identifikační údaje nezletilé dítě, zákonný zástupce a jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte smluvní pojišťovna 10 let
17. Uzavírání smluv dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb. adresní a identifikační údaje osob, zdravotní anamnéza účastníci smluvního vztahu oprávněná osoba, zařízení sociálních služeb, ošetřující lékař 5 let
18. Vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování žadatelé o informace a jejich zástupci nadřízený správní orgán 5 let

nahoru

Odbor správních agend
Poř. číslo Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Doba uchování
A B C D E F
1. Vydávání občanských průkazů adresní a identifikační údaje žadatelé o vydání občanského průkazu
MěÚ Sokolov, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR 20 let
2. Vydávání cestovních dokladů adresní a identifikační údaje žadatelé o vydání cestovního dokladu MěÚ Sokolov, Ministerstvo vnitra ČR 15 let
3. Vedení matrik, změny jména a příjmení adresní a identifikační údaje fyzické osoby MěÚ Sokolov, Ministerstvo vnitra ČR, soudy, VZP 100 let
4. Agenda ověřování podpisů a listin adresní a identifikační údaje žadatelé o ověření podpisu nebo listiny MěÚ Sokolov 10 let
5. Hlášení pobytu obyvatel adresní a identifikační údaje osoby ohlašující pobyt na území města Sokolova MěÚ Sokolov, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR 50 let
6. Stálý seznam voličů adresní a identifikační údaje občané města Sokolov starší 18 let MěÚ Sokolov stále - seznam je průběžně aktualizován
7. Zajištění voleb - vydávání voličských průkazů adresní a identifikační údaje žadatelé o voličský průkaz MěÚ sokolov 5 let
8. Vedení správních řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje fyzické osoby MěÚ Sokolov podle skartačních lhůt, max. 50 let
9. Vedení řízení o přestupcích adresní a identifikační údaje účastníci přestupkového řízení MěÚ Sokolov, KÚKK, soudy Policie ČR 5 let
10. Opatrovnictví osob, jejichž pobyt není znám adresní a identifikační údaje opatrovanec, opatrovník MěÚ Sokolov 5 let
11. Poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje žadatelé o informaci MěÚ Sokolov 5 let

nahoru

Odbor správy majektu
Poř. číslo Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Doba uchování
A B C D E F
1. Dodavatelsko-odběratelské vztahy adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu ev. adresa pro doručování, IČO, DIČ jiné údaje: informace o zápisu v ŽL nebo OR či jiném rejstříku, bankovní spojení účastníci dodavatelsko-odběratelských vztahů
kontrolní orgány, příslušné orgány veřejné správy, peněžní ústavy, zastupitelstvo města, rada města, komise, výbory, poskytovatelé dotací 10 let
2. Uzavírání a evidence objednávek adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu ev. adresa pro doručování, IČO, DIČ jiné údaje: informace o zápisu v ŽL nebo OR či jiném rejstříku, bankovní spojení účastníci smluvních vztahů účastníci smluvních vztahů po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
3. Přijímání nabídek a uzavírání smluv v rámci zadávání veřejných zakázek adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu ev. adresa pro doručování, IČO, DIČ jiné údaje: informace o zápisu v ŽL nebo OR či jiném rejstříku, bankovní spojení uchazeči o veřejné zakázky uchazeči o veřejnou zakázku, kontrolní orgány, zastupitelstvo města, rada města, komise, výbory, poskytovatelé dotací po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
4. Vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování žadatelé o informace a jejich zástupci účastníci řízení, nadřízený správní orgán 5 let
5. Vyřízování pojistných událostí adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, firma, IČ, DIČ, bankovní spojení žadatelé o odškodnění, pojišťovna, pojišťovací makléř, advokátní kancelář pojišťovna, pojišťovací makléř, zastupitelstvo města, rada města, komise, výbory, fyzické a právnické osoby jako dotčené osoby podle skartačních lhůt, max. 50 let
6. Bytové záležitosti adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování žadatelé, nájemci zastupitelstvo města, rada města, komise, Sokolovská bytová s.r.o., fyzické jako dotčené osoby podle skartačních lhůt, max. 50 let
7. Nakládání s majetkem adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu ev. adresa pro doručování, IČO, DIČ jiné údaje: informace o zápisu v ŽL nebo OR či jiném rejstříku, bankovní spojení žadatelé - právnické a fyzické osoby, jako dotčené osoby, účastníci řízení zastupitelstvo města, rada města, komise RM, fyzické a právnické osoby, jako dotčené osoby, dotčené správní úřady (finanční úřad, katastrální úřad) Po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
8. Nájemní vztahy (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu ev. adresa pro doručování, IČO, DIČ jiné údaje: informace o zápisu v ŽL nebo OR či jiném rejstříku, bankovní spojení žadatelé - právnické a fyzické osoby, jako dotčené osoby, účastníci řízení zastupitelstvo města, rada města, komise RM, fyzické a právnické osoby, jako dotčené osoby Po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
9. Soudní řízení adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu ev. adresa pro doručování, IČO, DIČ, jiné údaje: informace o zápisu v ŽL nebo OR či jiném rejstříku, bankovní spojení smluvní strany, osoby, které způsobily škodu, žalobci Sokolov a jeho orgány, fyzické a právnické osoby jako dotčené osoby Po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
10. Uzavírání smluvních vztahů a evidence smluv adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu ev. adresa pro doručování, IČO, DIČ, jiné údaje: informace o zápisu v ŽL nebo OR či jiném rejstříku, bankovní spojení účastníci smluvních vztahů účastníci smluvních vztahů, Sokolov a jeho orgány, fyzické a právnické osoby jako dotčené osoby Po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
11. Zpracování materiálů pro orgány města adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu ev. adresa pro doručování, IČO, DIČ jiné údaje: informace o zápisu v ŽL nebo OR či jiném rejstříku, bankovní spojení žadatelé; účastníci jednání; subjekty zřízené nebo založené městem zastupitelstvo města, rada města, komise, výbory 10 let
12. Poskytování finančních darů z rozpočtu města Sokolov podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu ev. adresa pro doručování, IČO, DIČ jiné údaje: informace o zápisu v ŽL nebo OR či jiném rejstříku, bankovní spojení příjemci věcných nebo peněžitých darů z rozpočtu města Sokolov zastupitelstvo města, rada města, komise, výbory 10 let
13. Vydávání souhlasu podle §33 odst.6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmoutné nouti, ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, příp. adresa pro doručování, a další údaje, které se vztahují k předmětu řízení účastníci řízení, zástupci účastníků, další dotčené osoby orgán pomoci v hmotné nouzi, orgány kontroly a dozoru příslušné orgány veřejné správy 5 let
14. Vyřizování žádostí s vyhrazením parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, RZ automobilu, chorobopis - vyjádření lékaře, rodinná situace, rozhodnutí o přidělení nebo prodloužení mimořádných výhod, průkaz ZTP nebo ZTP/P žadatelé rada města, fyzické osoby jako dotčené osoby a jejich zástupci, orgány kontroly a dozoru, příslušné orgány veřejné správy Po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
15. Vyřizování žádostí o užívání veřejného prostranství (zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závazná vyhláška města Sokolova o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství) adresní a identifikační údaje: jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firma, datum narození nebo IČO, DIČ, bylo-li přiděleno, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresa pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, bankovní spojení žadatelé - fyzické a právnické osoby, jako dotčené osoby rada města, vedení města, komise RM a odbory města, fyzické a právnické osoby, jako dotčené osoby, oznamovatelé shromáždění a jejich zástupci, orgány kontroly a dozoru, příslušné orgány veřejné správy Po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
16. Správa katastru, spolupráce s katastrálním úřadem při provádění revize katastru a při obnově katastrálního operátu na území obce, vyřizování souhlasů s průběhem a označením hranic v terénu (zákon č. 256/2013 Sb., Katastrální zákon, v platném znění) adresní a identifikační údaje: jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firma, datum narození nebo IČO, DIČ, bylo-li přiděleno, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresa pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat vlastníci dotčených pozemků - právnické a fyzické osoby, jako dotčené osoby; dotčený správní úřad rada města, vedení města, odbory města, fyzické a právnické osoby, jako dotčené osoby, dotčený správní úřad Po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
17. Vyřizování žádostí o vydání souhlasu adresní a identifikační údaje: jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firma, datum narození nebo IČO, DIČ, bylo-li přiděleno, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresa pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat, bankovní spojení žadatelé - fyzické a právnické osoby, jako dotčené osoby rada města, vedení města, odbory města, fyzické a právnické osoby, jako dotčené osoby, příslušné orgány veřejné správy Po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
18. Vyřizování žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) adresní a identifikační údaje: jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firma, datum narození nebo IČO, DIČ, bylo-li přiděleno, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresa pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat, bankovní spojení žadatelé - fyzické a právnické osoby, jako dotčené osoby rada města, komise RM, fyzické a právnické osoby, jako dotčené osoby, příslušné orgány veřejné správy Po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
19. Vyřizování žádostí o vybudování či rozšíření dětských hřišť adresní a identifikační údaje: jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firma, datum narození nebo IČO, DIČ, bylo-li přiděleno, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresa pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat žadatelé - fyzické a právnické osoby, jako dotčené osoby rada města, komise RM, fyzické a právnické osoby, jako dotčené osoby, příslušné orgány veřejné správy Po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
20. Evidence a hlášení incidentů, pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich následné odškodňování dle zák. č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nař. vlády č.201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, zák. č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce, vyhláškou MZd č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a stížení společenského uplatnění, přílohou k vyhl. č. 149/1998 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení (seznam nemocí z povolání) adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu ev. adresa pro doručování, IČO, DIČ, jiné údaje: bankovní spojení zaměstnanci organizace a jejich zástupci osoby vymezené příslušnými zákony - Inspektorát práce Plzeň, Česká pojišťovna, Policie ČR a příslušná smluvní zdravotní pojišťovna dotčeného zaměstnance, orgány kontroly a dozoru, příslušné orgány veřejné správy 10 let

nahoru

Odbor stavební a územního plánování
Poř. číslo Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Doba uchování
A B C D E F
1. Vedení správního řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, příp. adresa pro doručování, IČO, DIČ, telefonické spojení, e-mail a další údaje, které se vztahují k předmětu řízení žadatelé, obec, účastníci řízení, zástupci účastníků, vlastník, dotčené správní úřady osoby vymezené zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
2. Vedení správního řízení podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, příp. adresa pro doručování, IČO, DIČ, telefonické spojení, e-ail a další údaje, které se vztahují k předmětu řízení žadatelé, obec, účastníci řízení, zástupci účastníků, vlastník, dotčené správní úřady osoby vymezené zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
3. Vedení správního řízení podle zákona č. 20/1987, o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, příp. adresa pro doručování, IČO, DIČ, telefonické spojení, e-ail a další údaje, které se vztahují k předmětu řízení žadatelé, obec, účastníci řízení, zástupci účastníků, vlastník, dotčené správní úřady osoby vymezené zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
4. Přijímání nabídek a uzavírání smluv v rámci zadávání veřejných zakázek jméno, příjmení, firma, IČ, DIČ, bankovní spojení uchazeči o veřejné zakázky uchazeči o veřejnou zakázku, kontrolní orgány po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona
5. Vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování žadatelé o informace a jejich zástupci účastníci řízení nadřízený správní orgán 5 let

nahoru

Odbor životního prostředí
Poř. číslo Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Doba uchování
A B C D E F
1. Řízení dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - správní, přestupková řízení, závazná stanoviska, vyjádření, evidence lesní stráže, zpracování lesních hospodářských osnov, odborný lesní hospodáři, kontrolní činnost adresní a identifikační údaje, citlivé údaje - výpisy z rejstříku trestů účastníci správních a přestupkových řízení, svědci, znalci, žadatelé, osoby vykonávající činnost lesní stráže, vlastníci lesa, odborní lesní hospodáři, kontrolované osoby Městský úřad Sokolov, krajský úřad, celní úřad, stavební úřady, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Ministerstvo zemědělství, Česká inspekce životního prostředí, Policie ČR podle skartačních lhůt, max. 50 let
2. Řízení dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů - správní a přestupkové řízení, vydávání loveckých lístků, ustanovování a evidence mysliveckých stráží a mysliveckého hospodáře, tvorba a uznávání honiteb, registrace honebních společenstev, kontrolní činnost adresní a identifikační údaje, citlivé údaje - výpisy a opisy z rejtříku trestů, opisy z evidence přestupků účastníci správních a přestupkových řízení, svědci, znalci, žadatelé o lovecký lístek, osoby vykonávající činnost myslivecké stráže a mysliveckého hospodáře, vlastníci a uživatelé honiteb, vlastníci honebních pozemků Městský úřad Sokolov, krajský úřad, vlastníci a uživatelé honiteb, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Ministerstvo zemědělství, Policie ČR podle skartačních lhůt, max. 50 let
3. Řízení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - správní, přestupková řízení, vydávání závazných stanovisek a vyjádření, kontrolní činnost adresní a identifikační údaje účastníci správních a přestupkových řízení, svědci, znalci, žadatelé, kontrolované osoby Městský úřad Sokolov, krajský úřad, pověřené obecní úřady, stavební úřady, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí, Katastrální úřad, Policie ČR podle skartačních lhůt, max. 50 let
4. Řízení dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - správní a přestupková řízení, vydávání závazných stanovisek a vyjádření, kontrolní činnost, ochrana před povodněmi - povodňové plány adresní a identifikační údaje, telefonní kontakty účastníci správních a přestupkových řízení, svědci, znalci, žadatelé, kontrolované osoby, vlastníci nemovitostí v záplavových územích, členové povodňových komisí Městský úřad Sokolov, krajský úřad, stavební úřady, Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Policie ČR podle skartačních lhůt, max. 50 let
5. Řízení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - správní a přestupková řízení, kontrolní činnost adresní a identifikační údaje účastníci správních a přestupkových řízení, svědci, znalci, kontrolované osoby Městský úřad Sokolov, krajský úřad, stavební úřady, Ministerstvo zemědělství podle skartačních lhůt, max. 50 let
6. Řízení dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - správní a přestupková řízení, kontrolní činnost, vydávání vyjádření, zpracování evidence o odpadech adresní a identifikační údaje účastníci správních a přestupkových řízení, svědci, znalci, kontrolované osoby, žadatelé, osoby povinné odevzdávat hlášení o odpadech Městský úřad Sokolov, krajský úřad, stavební úřady, celní úřad, Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí podle skartačních lhůt, max. 50 let
7. Řízení dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů - správní a přestupková řízení, vydávání závazných stanovisek a vyjádření, kontrolní činnost adresní a identifikační údaje účastníci správních a přestupkových řízení, svědci, znalci, kontrolované osoby, žadatelé Městský úřad Sokolov, krajský úřad, stavební úřady, celní úřad, Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí podle skartačních lhůt, max. 50 let
8. Řízení dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů - správní a přestupková řízení, vydávání závazných stanovisek a vyjádření, kontrolní činnost adresní a identifikační údaje účastníci správních a přestupkových řízení, svědci, znalci, kontrolované osoby, žadatelé Městský úřad Sokolov, krajský úřad, stavební úřady, pověřené obecní úřady, celní úřad, Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí podle skartačních lhůt, max. 50 let
9. Řízení dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně něktaerých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - správní a přestupková řízení, evidence stanovišť včelstev adresní a identifikační údaje účastníci správních a přestupkových řízení, svědci, znalci, oznamovatelé stanovišť včelstev Městský úřad Sokolov, krajský úřad, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, ošetřovatelé porostů a uživatelé pozemků, na kterých jsou hlášena stanoviště včelstev podle skartačních lhůt, max. 50 let
10. Řízení dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - správní a přestupková řízení, vydávání rybářských lístků, ustanovování a evidence rybářské stráže adresní a identifikační údaje, citlivé údaje - výpis z rejstříku trestů, opisy z evidence přestupků účastníci správních a přestupkových řízení, svědci, znalci, žadatelé o rybářský lístek, osoby vykonávající činnost rybářské stráže Městský úřad Sokolov, pověřené obecní úřady, krajský úřad, Policie ČR, Český rybářský svaz podle skartačních lhůt, max. 50 let
11. Řízení dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů - správní a přestupková řízení adresní a identifikační údaje účastníci správních a přestupkových řízení, svědci, znalci Městský úřad Sokolov, krajský úřad, Státní veterinární správa, Ministerstvo zemědělství, Policie ČR podle skartačních lhůt, max. 50 let
12. Řízení dle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - rozhodování o uolžení pokut, kontrolní činnost adresní a identifikační údaje účastníci správních řízení, svědci, znalci Městský úřad Sokolov, krajský úřad, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Ministerstvo zemědělství podle skartačních lhůt, max. 50 let
13. Řízení dle zákona č. 115/2000 Sb., o náhradách škod způsobených vybranými chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů - příjem hlášení o způsobených škodách adresní a identifikační údaje žadatelé o poskytnutí náhrady - ohlašovatelé škod Městský úřad Sokolov, krajský úřad podle skartačních lhůt, max. 50 let
14. Řízení dle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů - správní řízení adresní a identifikační údaje účastníci správních řízení, svědci, znalci Městský úřad Sokolov, krajský úřad, Česká inspekce životního prostředí, Policie ČR podle skartačních lhůt, max. 50 let
15. Poskytování informací dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů - poskytování informací adresní a identifikační údaje žadatelé o informaci Městský úřad Sokolov, krajský úřad 10 let
16. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje žadatelé o informaci Městský úřad Sokolov, krajský úřad 5 let
17. Řízení dle zákona 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje, citlivé údaje - opisy z evidence přestupků účastníci řízení, svědci, znalci Městský úřad Sokolov, krajský úřad, Česká inspekce životního prostředí, Policie ČR 5 let
18. Řízení dle zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů o zajišťování obrany České republiky adresní a identifikační údaje evidenci nezbytných osobních údajů o fyzických osobách, které lze určit pro potřeby zajišťování obrany státu za SOS nebo za VS k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci Městský úřad Sokolov, krajský úřad, Krajské vojenské velitelství KV kraje podle skartačních lhůt, max. 50 let
19. Řízení dle zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti adresní a identifikační údaje, citlivé údaje - výpisy z rejstříku trestů u fyzických osob, které mají přístup k utajovaným informacím Městský úřad Sokolov podle skartačních lhůt, max. 50 let
20. Řízení dle zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů adresní a identifikační údaje, citlivé údaje u fyzických osob, které mají přístup ke zvláštním skutečnostem Městský úřad Sokolov podle skartačních lhůt, max. 50 let

nahoru