česky Deutsch English

Informace o oddělení

20.9.2014 (aktualizováno: 27.9.2018 9:01), Samostatné oddělení interního auditu
Ing. Vachatová Valentina
vedoucí samostatného oddělení
Náplň činnosti samostatného oddělení interního auditu
 • Provádí komplexní kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky na městském úřadě, v příspěvkových organizacích města a u příjemců veřejné finanční podpory.

 • Vede agendu vyřizování petic, stížností, oznámení a podání občanů.

Tyto záležitosti lze vyřídit  v přízemí budovy „A“ v ulici Rokycanova 1929, č. kanceláře A.0.14.

Důležité kontakty
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Ing. Vachatová Valentina
vedoucí samostatného oddělení
valentina.vachatova@mu-sokolov.cz 354 228 296
725 389 347
Ing. Marek Klimeš marek.klimes@mu-sokolov.cz 354 228 235

Doručovací adresa

Samostatné oddělení interního auditu
Městský úřad Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Podrobné změní úkolů plněných oddělěním
 1. Na základě pověření starosty města provádí komplexní kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky na MěÚ, školských a předškolských zařízeních a ostatních příspěvkových organizacích zřízených městem Sokolov a u příjemců veřejné finanční podpory, tj. finančních příspěvků v rámci grantů.
 2. Kontrolní činnost se zaměřuje na:
  • čerpání a hospodárné vynakládání prostředků z rozpočtu vč. vyúčtování jednotlivých kapitol,
  • u poskytnutých grantů využití finančních příspěvků v souladu se zásadami použití,
  • účelné vynakládání prostředků na opravy, údržbu a investice,
  • hospodaření s majetkem a jeho ochranu,
  • dodržování obecně závazných vyhlášek a interních směrnic, příp. pokynů.
 3. Sestavuje a předkládá ke schválení starostovi města střednědobé a roční plány jednotlivých kontrol a auditů.
 4. Předkládá doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému vedoucí k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
 5. V souladu s ustanoveními zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) předkládá pravidelnou roční zprávu.
 6. Vede agendu vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů občanů.
 7. Zabezpečuje činnost tajemníka kontrolního výboru zastupitelstva města.
Kontrolní řád

Kontrolní řád Městského úřadu Sokolov (174 kB, pdf)

Zveřejněné dokumenty
Informace o výsledcích VSK u příjemců veřejné finanční podpory za rok 2014 (64 kB, pdf)