česky Deutsch English

Dostupnost přípravků na ochranu rostlin pro vlastníky lesů

12.9.2018 (aktualizováno: 23.10.2018 7:56), Lesy a myslivost

Metodická informace

k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich (ne)dostupnosti pro některé vlastníky lesů

Ministerstvo zemědělství, sekce lesního hospodářství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydalo dne 21.08.2018 pod č.j.: 48120/2018-MZE-16212 metodickou informaci k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich (ne)dostupnosti pro některé vlastníky lesů:

„V souvislosti s likvidací kůrovcové kalamity, zejména s asanací kůrovcového dříví nastává v praxi problém pro drobné vlastníky lesů s dostupností některých insekticidů, jejichž použití je podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), podmíněno přesně definovanými kvalifikačními požadavky, a to jak při jejich nákupu, tak i při vlastní aplikaci.

Jedná se o přípravky na ochranu rostlin (dále jen „POR“) s označením „pro profesionální použití“, které může dle zákona zakoupit a aplikovat pouze profesionální uživatel. Podle § 2, odst. 2), písm. h) zákona je profesionálním uživatelem ten, kdo užívá POR v rámci své profesní činnosti.

I.

POR pro profesionální použití může:

  • zakoupit pouze osoba s osvědčením odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky II. nebo III. stupně (§ 46c zákona),
  • aplikovat pouze osoba, která je držitelem minimálně osvědčení I. stupně, pod dohledem osoby, která je držitelem minimálně osvědčení II. stupně (§ 86 odst. 1 a 2 zákona).

Požadavky na odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky jsou definovány v § 86 zákona.

II.


Drobní vlastníci lesů obvykle tyto předepsané kvalifikační požadavky nesplňují. K aplikaci tak mohou použít pouze přípravky, které nejsou určeny pro profesionální užití. U registrovaných distributorů toto kritérium splňují například přípravky Forester a Decis Mega. V tomto případě není distributor povinen vyžadovat od kupujícího osvědčení II., resp. III. stupně. Registrovaný distributor musí podat kupujícímu (dle § 46b, odst. 6) potřebné informace o použití a možném riziku pro obsluhu, životní prostředí apod. Mimo registrované distributory není možné v současné době zakoupit žádný prostředek, povolený pro asanaci kůrovcového dříví.

III.


Vlastníkům lesů se doporučuje konzultovat každé použití POR s odborným lesním hospodářem. Pokud je OLH držitelem osvědčení II nebo III. stupně, může zabezpečit u registrovaného distributora nákup POR pro profesionální použití, navrhnout způsob aplikace a případně poradit vlastníkům lesů, kdo by mohl provést vlastní aplikaci. V současné době není možné, aby aplikaci POR pro profesionální použití provádět vlastník lesa, není-li držitelem osvědčení I. stupně. Pro zajištění nákupu nebo aplikace přípravku lze rovněž komunikovat se subjekty podnikajícími v zemědělství, školkařství a ovocnářství, neboť naprostá většina těchto subjektů by měla disponovat minimálně osvědčením odborné způsobilosti II. stupně.
 
O odbornou pomoc nebo konzultaci lze požádat také Lesní ochrannou službu (los@vulhm.cz), kontaktní osobou pro problematiku přípravků na ochranu rostlin je doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. (zahradnik@vulhm.cz, tel: 602 298 802).“
 
MZe přispělo k zajištění výjimky pro použití přípravku EDN na 120 dnů (od 7.6. do 4.10.2018). Přípravek je vhodný k velkoobjemové asanaci kůrovcem napadeného dříví a vykazuje vysokou účinnost. O výjimku bude zažádáno opakovaně.
 
OLH, který je držitelem osvědčení III. stupně má přístup k přípravkům pro profesionální použití a může tak být drobným vlastníkům nápomocen i při zajištění přípravků pro asanaci kůrovcového dříví.