česky Deutsch English

Krizové řízení

10.1.2017 (aktualizováno: 10.1.2017 14:00), Odbor životního prostředí
Důležité kontakty
Jméno a pozice E-mail Telefonní kontakt
Robert Doubek, Mgr.
pracoviště krizového řízení
robert.doubek@mu-sokolov.cz 359 808 266
724 180 752

Pracoviště Krizového řízení MěÚ Sokolov plní úkoly podle níže uvedených právních norem

Podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

 • zabezpečuje ochranu zvláštních skutečností, jejich evidenci, ukládání, skartaci a manipulaci a kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi 
 • zabezpečuje přípravu a provedení krizových opatření v podmínkách obce zajišťuje součinnost a spolupráci obce s HZS kraje, PČR, ZZS a ostatními složkami IZS při přípravě a provedení krizových opatření v podmínkách obce, 
 • zajišťuje realizaci opatření vyplývajících z krizového plánu ORP 
 • organizuje a zajišťují činnost bezpečnostní rady a krizového štábu ORP 
 • využívá při plánování krizových opatření a při řešení krizových situací informační systémy krizového řízení 
 • organizuje cvičení k ověřování připravenosti obce na řešení krizových situací

Podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 

 • připravuje a podílí se na organizaci hospodářských opatření pro krizové stavy a plnění úkolů uložených krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek

Podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti 

 • připravuje podklady a zabezpečuje opatření k fyzické, administrativní, personální bezpečnosti. Zpracovává projekt fyzické bezpečnosti a podílí se na zpracování právních předpisů podle zákona č. 412/2005 Sb. 
 • zabezpečuje ochranu utajovaných informací, jejich evidenci, ukládání, skartaci a manipulaci a kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi 
 • plní úkoly spojené s výkonem funkce bezpečnostního ředitele - při ochraně utajovaných informací

Podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajištění obrany České republiky 

 • plní úkoly stanovené právními předpisy při zajišťování obrany státu, vede, dále rozpracovává a zabezpečuje plnění nezbytných opatření a úkolů k obraně státu vyplývající z Dílčího plánu obrany ORP Sokolov

Podle zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon 

 • podává žádost o zproštění výkonu mimořádné služby pro své zaměstnance za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu zajišťují provedení odvodního řízení

Podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR 

 • vyžaduje použití armády k záchranným pracím ve správním obvodu ORP

Mimo výše uvedené činnosti provádí pracovník KŘ MěÚ Sokolov: 

 • Správu krytu CO na 5. ZŠ Sokolov ul. Běžecká. 
 • Správu vyrozumívacího systému SMS InfoKanál. 
 • Správu Výstražného informačního systému obyvatelstva (VISO) 
 • Hospodaří s majetkem města určeným ke zvládnutí mimořádných událostí a krizových situací. 
 • Poskytuje informace a spolupracují s právnickými a fyzickými osobami v oblasti krizového řízení.
 • Spolupracuje se složkami IZS na přípravě území ORP na mimořádné události. 
 • Spolupracuje s jednotlivými obcemi ve správním území ORP Sokolov. 
 • Spolupracuje s okolními ORP a Oddělením krizového řízení a bezpečnosti Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Více informací o činnosti pracoviště krizového řízení naleznete zde: Sokolov bezpečné město.