česky Deutsch English

Formuláře

24.10.2016 (aktualizováno: 13.2.2018 8:56), Odbor životního prostředí

Formuláře jsou ve formátu PDF a jejich vyplnění i elektronický podpis jsou možné v prohlížeči Adobe Reader (verze 10 a vyšší) nástroji Psací stroj a Podepsat. Tento prohlížeč je zdarma ke stažení zde.

Název formuláře Popis
Ostatní
Žádost o vydání loveckého lístku Lovecký lístek
Lovecký lístek - vzor plné moci Lovecký lístek
Žádost o vydání rybářského lístku Rybářský lístek
Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

Odpady

Žádost o závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady (149 kB, pdf) Odpady
Žádost o závazné stanovisko ke stacionárnímu zdroji znečišťování ovzduší - pdf. Ochrana ovzduší
Doklad o kontrole technického stavu a provozu stacionárního zdroje Ochrana ovzduší
Žádost o souhrnné vyjádření Vyjádření OŽP
Lesní pozemky
Žádost o souhlas k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa
Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa
Žádost o závazné stanovisko k umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa
Roční výkaz Mze ČR o hospodaření na lesních pozemních za rok
Ochrana přírody
Oznámení o havarijním kácení dřevin
Žádost o povolení k rozšíření geograficky nepůvodního druhu nebo křížence do krajiny
Oznámení o kácení dřevin
Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost o vydání souhlasu k zásahu do krajinného rázu
Žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin pro stavební záměry
Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)
Tabulka pro výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF
Tabulka pro potvrzení faktorů ŽP
Žádost o udělení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF (86 kB, docx)
Žádost o udělení souhlasu s trasou dle §7 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF
Vodoprávní úřad - formuláře k el. vyplnění včetně el. podpisu jsou ke stažení zde
Seznam typů žádostí (tiskopisy/formuláře) dle rozsahu podání
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
Žádost o povolení k odběru podzemních vod - občané (domácnosti) nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových - občané (domácnosti) nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních - občané (domácnosti) nebo o jeho změnu (119 kB, pdf)
Žádost po povolení k některým činnostem nebo jeho změnu (115 kB, pdf)
Žádost o stavební povolení k vodním díkům
Žádost o SP k DČOV, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému od odběru podzemních vod - občané (domácnosti)
Žádost o povolení k užívání vodních děl
Žádost o povoleni k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť záv. nebezpečné látky
Žádost o udělení souhlasu
Žádost o vyjádření
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
Oznámení o užívání stavby vodního díla
Ohlášení
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro domácnosti a o SP - občané
Žádost o povolení k vypouštění OV do vod povrchových domácnosti + SP k ČOV - občané
Žádost o povolení k vypouštění OV do vod podzemních domácnosti + SP k ČOV - občané
Ohlášení vodních děl určených pro čištění OV do 50 EO
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla
Žádost o společné povolení - územní a stavební