česky Deutsch English

Formuláře

24.10.2016 (aktualizováno: 6.2.2019 9:44), Odbor životního prostředí

Formuláře jsou ve formátu PDF a jejich vyplnění i elektronický podpis jsou možné v prohlížeči Adobe Reader (verze 10 a vyšší) nástroji Psací stroj a Podepsat. Tento prohlížeč je zdarma ke stažení zde.

Název formuláře Popis
Ostatní
Žádost o vydání loveckého lístku Lovecký lístek
Lovecký lístek - vzor plné moci Lovecký lístek
Žádost o vydání rybářského lístku Rybářský lístek
Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

Odpady

Žádost o závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady (149 kB, pdf) Odpady
Žádost o závazné stanovisko ke stacionárnímu zdroji znečišťování ovzduší - pdf. Ochrana ovzduší
Doklad o kontrole technického stavu a provozu stacionárního zdroje Ochrana ovzduší
Žádost o souhrnné vyjádření Vyjádření OŽP
Lesní pozemky
Žádost o souhlas k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa
Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa
Žádost o závazné stanovisko k umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa
Roční výkaz Mze ČR o hospodaření na lesních pozemních za rok
Ochrana přírody
Oznámení o havarijním kácení dřevin
Žádost o povolení k rozšíření geograficky nepůvodního druhu nebo křížence do krajiny
Oznámení o kácení dřevin
Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost o vydání souhlasu k zásahu do krajinného rázu
Žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin pro stavební záměry
Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)
Tabulka pro výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF
Tabulka pro potvrzení faktorů ŽP
Žádost o udělení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF (86 kB, docx)
Žádost o udělení souhlasu s trasou dle §7 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF
Vodoprávní úřad - formuláře k el. vyplnění včetně el. podpisu jsou ke stažení zde
Priloha_c._1___Zadost_o_povoleni_k_nakladani_s_povrchovymi_nebo_podzemnimi_vodami_nebo_jeho_zmenu
Priloha_c._2___Zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu
Priloha_c._3 Zadost_o_pvoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_nebo_o_jeho_zmenu (305 kB, pdf)
Priloha_c._4___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_nebo_jeho_zmenu
Priloha_c._5___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu
Priloha_c._6___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu
Priloha_c._7___Zadost_o_povoleni_k_nekterym_cinnostem_nebo_jeho_zmenu
Priloha_c._8___Zadost_o_stavebni_povoleni_k_vodnim_dilum
Priloha_c._9___Zadost_o_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__studni_nebo_jinemu_vodnimu_dilu_potrebnemu_k_odberu_podzemnich_vod__domacn
Priloha_c._10___Zadost_o_stavebni_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_s_obsahem_zvlast_nebezpecne_latky_do_kanalizace
Priloha_c._11___Zadost_o_udeleni_souhlasu
Priloha_c._12___Zadost_o_zavazne_stanovisko_vodopravniho_uradu
Priloha_c._13___Zadost_o_vyjadreni
Priloha_c._14___Zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu_k_uzivani_vodnich_del
Priloha_c._15___Ohlaseni_udrzovacich_praci__obnovy_vodniho_dila__vodohospodarskych_uprav.
Priloha_c._16___Zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_a_stavebni_povoleni_ke_studni__domacnosti_
Priloha_c._17___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_a_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__domacnosti_
Priloha_c._18___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_a_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__domacnosti_
Priloha_c._19___Ohlaseni_vodnich_del_urcenych_pro_cisteni_odpadnich_vod_do_kapacity_50_ekvivalentnich_obyvatel
Priloha_c._20___Navrh_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_zdroje
Priloha_c._21___Navrh_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_dila
Priloha_c._22___Zadost_o_stanoveni_zpusobu_a_podminek_pro_vypousteni_dulnich_vod_do_vod_povrchovych_nebo_podzemnich
Priloha_c._23___Zadost_o_stanoveni_podminek___zavadne_latky_nebo_o_povoleni_vyjimky
Priloha_c._24___Zadost_o_vyjimku_z_dosahovani_cilu_ochrany_vod
Priloha_c._25___Zadost_o_schvaleni_manipulacniho_radu_vodniho_dila
ZADOST_O_VYDANI_SPOLECNEHO_POVOLENI