česky Deutsch English

Formuláře

24.10.2016 (aktualizováno: 22.11.2018 8:12), Odbor životního prostředí

Formuláře jsou ve formátu PDF a jejich vyplnění i elektronický podpis jsou možné v prohlížeči Adobe Reader (verze 10 a vyšší) nástroji Psací stroj a Podepsat. Tento prohlížeč je zdarma ke stažení zde.

Název formuláře Popis
Ostatní
Žádost o vydání loveckého lístku Lovecký lístek
Lovecký lístek - vzor plné moci Lovecký lístek
Žádost o vydání rybářského lístku Rybářský lístek
Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

Odpady

Žádost o závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady (149 kB, pdf) Odpady
Žádost o závazné stanovisko ke stacionárnímu zdroji znečišťování ovzduší - pdf. Ochrana ovzduší
Doklad o kontrole technického stavu a provozu stacionárního zdroje Ochrana ovzduší
Žádost o souhrnné vyjádření Vyjádření OŽP
Lesní pozemky
Žádost o souhlas k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa
Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa
Žádost o závazné stanovisko k umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa
Roční výkaz Mze ČR o hospodaření na lesních pozemních za rok
Ochrana přírody
Oznámení o havarijním kácení dřevin
Žádost o povolení k rozšíření geograficky nepůvodního druhu nebo křížence do krajiny
Oznámení o kácení dřevin
Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost o vydání souhlasu k zásahu do krajinného rázu
Žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin pro stavební záměry
Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)
Tabulka pro výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF
Tabulka pro potvrzení faktorů ŽP
Žádost o udělení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF (86 kB, docx)
Žádost o udělení souhlasu s trasou dle §7 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF
Vodoprávní úřad - formuláře k el. vyplnění včetně el. podpisu jsou ke stažení zde