česky Deutsch English

Územní plány projednávané

19.10.2014 (aktualizováno: 11.1.2018 10:19), Územní plány

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Tatrovice
Textová a grafická část (6018 kB, pdf)

Návrh Územního plánu Chlum Svaté Maří
Textová část (1079 kB, pdf)
Textová část - příloha regulativu (113 kB, pdf)

Výkres základního členění území (959 kB, pdf)
Hlavní výkres (1369 kB, pdf)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (851 kB, pdf)

Koordinační výkres (1890 kB, pdf)
Výkres širších vztahů (11846 kB, pdf)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1393 kB, pdf)

Návrh změny č. 2 Územního plánu Horní Slavkov
Textová část (993 kB, pdf)

Výkres základního členění (3641 kB, pdf)
Hlavní výkres (4187 kB, pdf)
Koncepce dopravní infrastuktury (1397 kB, pdf)
Koncepce technické infrastuktury (4095 kB, pdf)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1539 kB, pdf)

Koordinační výkres (6593 kB, pdf)
Širší vztahy (4878 kB, pdf)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1510 kB, pdf)

Formulář - Námitka (31 kB, doc)
Formulář - Připomínka (31 kB, doc)

Návrh Územního plánu Dasnice
Textová část (1691 kB, pdf)
Textová část - tabulková příloha č. 1 (392 kB, pdf)
Textová část - tabulková příloha č. 2 (120 kB, pdf)
Textová část - tabulková příloha č. 3 (122 kB, pdf)
Textová část - tabulková příloha č. 4 (325 kB, pdf)

Výkres základního členění území (516 kB, pdf)
Hlavní výkres (1037 kB, pdf)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (510 kB, pdf)
Výkres koncepce uspořádání krajiny (964 kB, pdf)
Výkres koncepce veřejné infrastruktury (772 kB, pdf)

Koordinační výkres (3798 kB, pdf)
Širší vztahy (2578 kB, pdf)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (2298 kB, pdf)
Krajina - ÚSES (857 kB, pdf)
Krajina - struktura krajiny, její užívání a ochrana (3337 kB, pdf)
Dopravní řešení (870 kB, pdf)
Vodní hospodářství - zásobování vodoou (1700 kB, pdf)
Vodní hospodářství - odkanalizování (866 kB, pdf)
Zásobování energiemi, elektrorozvody, spoje (1015 kB, pdf)
Zásobování energiemi, plyn, teplo (731 kB, pdf)

Formulář - Námitka (31 kB, doc)
Formulář - Připomínka (31 kB, doc)

Změna č. 2 Územního plánu Sokolov
Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu Sokolov (109 kB, pdf)
Formulář - Připomínka k Návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Sokolov (30 kB, doc)

Návrh změny č. 1 Územního plánu Citice
Textová část (1247 kB, pdf)

Hlavní výkres (667 kB, pdf)
Hlavní výkres - koncepce veř. infrastruktury - situace a) (318 kB, pdf)
Hlavní výkres - koncepce veř. infrastruktury - situace b) (255 kB, pdf)
Hlavní výkres - koncepce veř. infrastruktury - situace c) (197 kB, pdf)
Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny (469 kB, pdf)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (763 kB, pdf)
Výkres základního členění území - situace a) (287 kB, pdf)
Výkres základního členění území - situace b) (253 kB, pdf)

Koordinační výkres (3685 kB, pdf)
Koordinační výkres - detail Citice (3136 kB, pdf)
Koordinační výkres - detail Hlavno (2791 kB, pdf)
Výkres širších vztahů (4681 kB, pdf)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1874 kB, pdf)

Formulář - Připomínka (31 kB, doc)
Formulář - Námitka (31 kB, doc)
 

Změna č. 2 Územního plánu Svatava
Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Svatava (116 kB, pdf)
Formulář - Připomínka k Návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Svatava (30 kB, doc)