česky Deutsch English

Státní památková péče

20.9.2014 (aktualizováno: 2.5.2018 9:42), Odbor stavební a územního plánování

PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Město Sokolov oznamuje vyhlášení programu Ministerstva kulturyPODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ“.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Minimální podíl vlastníka je 20% z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.

Příspěvek v  Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče. Toto neplatí pouze v případě, kdy kulturní památku s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP vlastní více vlastníků. Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů.

Na příspěvek není právní nárok.

Program se realizuje pouze v 1. kole a pro správní obvod Městského úřadu Sokolov byla určena celková částka 787 000,- Kč.

Bližší informace a formuláře najdete na https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

Zájemci mohou podávat žádosti na předepsaném formuláři na odbor stavební a územního plánování Městského úřadu Sokolov do  28.2.2018,  ke které je nutné přiložit všechny povinné přílohy.

Kontaktní osoby na odboru stavební a územního plánování MěÚ Sokolov jsou:

Jana Šťastná, tel.: 354 228 283, e-mail: jana.stastna@mu-sokolov.cz

Irena Kučková, tel.: 354 228 282, e-mail: irena.kuckova@mu-sokolov.cz


Změny v programu platné od 1.1.2018 naleznete na následujícím odkazu:

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - 2018 (70 kB, pdf)


Kontaktní osoby na odboru stavebním a územního plánování MěÚ Sokolov jsou uvedeny níže:
Důležité kontakty
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo Kancelář
Irena Kučková
referent státní památkové péče
irena.kuckova@mu-sokolov.cz 354 228 282
739 508 232
A.3.06
Jana Šťastná
referent státní památkové péče
jana.stastna@mu-sokolov.cz 354 228 283
605 727 398
A.3.03
Rozsah činností plněných státní památkovou péčí:

Činnost dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vykonávají pracovníci státní památkové péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sokolov, tj. 30 obcí.

 1. Zajišťuje přenesený výkon státní správy v oblasti státní památkové péče v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností v souladu se zákonem o státní památkové péči.
 2. Zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady než orgány státní památkové péče podle zvláštních právních předpisů.
 3. Uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území.
 4. Usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi.
 5. Koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem "Kulturní památka" a velkým státním znakem, popřípadě i značkami stanovenými mezinárodními smlouvami.
 6. Vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci v památkové zóně nebo v ochranném pásmu z hlediska státní památkové péče.
 7. Vydává vyjádření pro Ministerstvo kultury k záměru zrušení nebo prohlášení věci za kulturní památku.
 8. Vede seznam kulturních památek ve svém územním obvodu, zápisy do tohoto seznamu provádí podle výpisů z ústředního seznamu.
 9. Vydává rozhodnutí o opatřeních.
 10. Vydává závazné stanovisko k údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí.
 11. Vydává závazné stanovisko k nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti.
 12. Podává návrh na vyvlastnění kulturní památky rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu.
 13. Vydává rozhodnutí o ochranném pásmu.
 14. Určuje, u kterých nemovitostí v ochranném pásmu, nejsou-li kulturní památkou nebo u jakých druhů prací na nich, včetně úpravy dřevin, je vyloučena povinnost vyžádat si předem rozhodnutí případně závazné stanovisko.
 15. V ochranném pásmu omezuje nebo zakazuje určitou činnost nebo činní jiná vhodná opatření na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu.
 16. Vymezuje ochranné pásmo nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny nebo jejich prostředí na návrh krajského úřadu.
 17. Rozhoduje o změně ochranného pásma památkové rezervace nebo památkové zóny na návrh krajského úřadu.
 18. Zabezpečuje činnosti týkající se programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, kontroluje jejich využití a vyúčtování.
 19. Ve správním řízení projednává přestupky a správní delikty proti zákonu o státní památkové péči a vydává rozhodnutí o finančním postihu.