česky Deutsch English

Informace o odboru

20.9.2014 (aktualizováno: 4.12.2017 15:56), Odbor stavební a územního plánování
Ludmila Šviráková
Ing. Ludmila Šviráková
vedoucí odboru
Náplň činnosti odboru stavebního a územního plánování
 • Pořizuje územní plán a jeho změny.
 • Pořizuje územně analytické podklady.
 • Posuzuje soulad záměru s územně plánovací dokumentací.
 • Vydává územní rozhodnutí (např. o umístění stavby, územní souhlas, využití území, o chráněném území nebo ochranném pásmu, o stavební uzávěře, dělení nebo scelování pozemků).
 • Vydává stavební povolení, ohlášení.
 • Vydává kolaudační souhlas a souhlas s užíváním stavby.
 • Vydává rozhodnutí o změně v užívání staveb.
 • Povoluje terénní úpravy.
 • Eviduje ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací.
 • Povoluje odstraňování staveb.
 • Nařizuje nezbytné úpravy staveb.
 • Nařizuje zabezpečovací práce na stavbě.
 • Rozhoduje o vyklizení staveb.
 • Přiděluje čísla popisná a evidenční.
 • Vede vyvlastňovací řízení.
 • Povoluje na ohlášení, stavební povolení dopravní stavby (komunikace II., III. IV. třídy, mosty).
 • Povoluje odstranění dopravních staveb.
 • Vyřizuje rozhodnutí a závazná stanoviska k památkově chráněným objektům a objektům v památkově chráněném prostředí.
 • Vyřizuje administrativně dotace z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností“.

Odbor můžete nalézt na adrese Městském úřadu Sokolov ve 3. patře budovy „A“ v ulici Rokycanova 1929.

Důležité kontakty
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Ing. Ludmila Šviráková
vedoucí odboru stavebního a územního plánování
ludmila.svirakova@mu-sokolov.cz 354 228 232
724 002 749
Irena Kučková
zástupce vedoucí odboru, státní památková péče
irena.kuckova@mu-sokolov.cz 354 228 282
Lenka Motlová
vedoucí oddělení stavebního úřadu
lenka.motlova@mu-sokolov.cz 354 228 228
Ing. Jana Doležalová
územní plánování
jana.dolezalova@mu-sokolov.cz 354 228 164
Jana Dufková
podnikatelská výstavba
jana.dufkova@mu-sokolov.cz 354 228 220
Věra Koláčková
soukromá výstavba
vera.kolackova@mu-sokolov.cz 354 228 230
Bc. Andrea Majdanicsová
územní plánování
andrea.majdanicsova@mu-sokolov.cz 354 228 309

Ing. Lucie Radková
podnikatelská výstavba

lucie.radkova@mu-sokolov.cz 354 228 233
Bc. Veronika Sojková
územní plánování
veronika.sojkova@mu-sokolov.cz 354 228 175

Ing. Lucie Stará
podnikatelská výstavba

lucie.stara@mu-sokolov.cz 354 228 180

Ing. Lucie Szabó
územní plánování

lucie.szabo@mu-sokolov.cz 354 228 328
Jana Šťastná
státní památková péče
jana.stastna@mu-sokolov.cz 354 228 283
Marcela Vojáčková
podnikatelská výstavba
marcela.vojackova@mu-sokolov.cz 354 228 231
Kamila Živná
speciální stavební úřad
kamila.zivna@mu-sokolov.cz 354 228 236

Další kontakty naleznete v navigační nabídce „Kontakty“.

Doručovací adresa

Odbor stavební a územního plánování
Městský úřad Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Podrobné změní úkolů plněných odborem

Viz jednotlivá oddělení odboru.