česky Deutsch English

Formuláře

6.10.2016 (aktualizováno: 16.2.2017 9:46), Odbor stavební a územního plánování

Formuláře jsou ve formátu PDF a jejich vyplnění i elektronický podpis jsou možné v prohlížeči Adobe Reader (verze 10 a vyšší) nástroji Psací stroj a Podepsat. Tento prohlížeč je zdarma ke stažení zde.

Název formuláře Popis
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
žádost o územní souhlas
ohlášení stavby
žádost o stavební povolení
oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
žádost o vydání kolaudačního souhlasu
žádost o povolení předčasného užívání stavby
oznámení změny v užívání stavby
ohlášení odstranění
žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením
žádost o povolení výjimky
návrh na kolaudaci stavby
žádost o vydání stanoviska podle § 125 SZ
žádost o vyjádření z hlediska ÚPD
podnět k pořízení regulačního plánu
žádost o vydání regulačního plánu
žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče
oznámení o užívání stavby