česky Deutsch English

Provozní řády

1.10.2014 (aktualizováno: 24.10.2014 4:08), Odbor správy majetku
ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Město Sokolov 

Rada města Sokolova se dne 22. 6. 2004 usnesla vydat na základě ustanovení § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tento 

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Řád upravuje provoz pohřebiště nacházející se na těchto nemovitostech : části p. p. č. 2071 a p. p. č. 2252, 2072, 2077, 2252/1 a pozemku p. č. 2253 s objektem smuteční síně č. p. 1052, vše v k. ú. a obci Sokolov, zapsaných na listu vlastnictví Města Sokolov ( dále jen provozovatel ) č. 1., vedeného u Katastrálního úřadu v Sokolově. 

Provozovatel pohřebiště zajiš?uje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2. zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, prostřednictvím společnosti s ručením omezeným SOTES Sokolov, se sídlem Chebská 1939, IČ: 252 48 758 ( dále jen správce pohřebiště ). 

Článek 2 

Provozní doba pohřebiště 

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto: 

7.00 - 17.00 hod. v lednu, únoru, listopadu a prosinci 
7.00 - 20.00 hod. ve dnech 1. 11. a 2. 11 ( památka zesnulých ) 
7.00 - 19.00 hod. v březnu, dubnu, září, říjnu 
7.00 - 20.00 hod. v květnu, červnu, červenci a srpnu 

Článek 3 

Pořádek na pohřebišti • Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tz. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny. 
• Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu. 
• Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby. 
• Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty. 
• Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích. 
• Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebiš? jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly. Pojízdné a průchodné plochy na pohřebištích je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel. 
• Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat. 
• Vstup na vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umís?ovat jen na plochy, které jsou na vsypových a rozptylových loučkách k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit. 
• Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat. 
• Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebiš? pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiš?. 
• Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat. 
• Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu. 
• Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů). 
• Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád. 
• Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště. 

Článek 4 

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti 

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby: 

• pronájem hrobových míst 
• vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků 
• správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště. 
• zajiš?ování provozu městské márnice a obsluhy a propůjčování obřadní síně. 
• zajiš?ování obsluhy a provozu veřejného WC 
• správu a údržbu objektů na pohřebišti (obřadní síně, komunikace, oplocení apod.) 
• zajiš?ování likvidace odpadu 
• údržbu a úpravu hrobových míst 
• ukládání, vsyp zpopelněných lidských pozůstatků 
• informační služby Článek 5 

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst 

Práva a povinnosti správce pohřebiště jsou upraveny smlouvou o veřejně prospěšných službách uzavřené mezi Městem Sokolov a SOTES s.r.o. Sokolov dne 17. 12. 2001. Smlouva je k dispozici na Městském úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, odbor správy majetku. 

Článek 6 

Povinnosti nájemce hrobového místa 

Provozovatel pohřebiště prostřednictvím správce pohřebiště pronajme nájemci hrobové místo na základě občanskoprávní smlouvy, ve které jsou upraveny veškeré povinnosti nájemce hrobového místa. 

Článek 7 

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace 

• Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem, nebo pověřením. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajiš?ováním exhumací. 
• Při přijímání lidských pozůstatků ke zpopelnění dbá správce pohřebiště na to, aby převzetí lidských pozůstatků bylo doloženo listem o prohlídce mrtvého; tento dokument je podkladem i pro evidenci související s provozováním pohřebiště. 
• Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví. 
• Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve. 
• Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky. 
• Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna : 
• poloviční zinková vložka nebo 
• kovová s nepropustným dnem. 

Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika. 

Článek 8 

Tlecí doba 

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 20 let. 

Článek 9 

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu: 
• Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 700 mm. Dále musí být dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy, základové zdivo a nesmí přesahovat do pohřbívací plochy. 
• Pohřbívací plocha musí odpovídat svými rozměry konkrétním potřebám a nárokům plynoucích z úpravy ostatků, charakteru hrobu, rozměrů rakve apod. ( u hrobu nejméně 0,8 x 2 m u hrobky 0,9 x 2 m ). 
• Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod. 
• Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů. Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny. 
• Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno. 

Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky: 

• Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví , maximálně však 260 cm. 
• Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka. 
• Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů. 
• Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží. 
• Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky. 
• Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly. 
• Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let. 
• Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví). 
• Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován. 
• Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely. Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m 2 . 
• Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě. 

Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit : 

• dobu výstavby hrobky, 
• zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova 
• požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště 
• podmínky používání komunikací pohřebiště, 
• způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace 
• povinnost dozoru při výstavbě 
• průběžné a závěrečné kontroly postupu prací. 

Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit: 

• druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce 
• způsoby a cyklus revizí hrobky. 

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat. 

Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména : 

• respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací 
• neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům 
• nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst 
• zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně. 

Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu. 

Článek 10 

Sankce Porušení tohoto Řádu veřejného pohřebiště bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích. 

Článek 11 

Přílohy 

Tento Řád veřejného pohřebiště obsahuje následující přílohy : • Provozní řád smuteční síně umístěné v objektu č.p. 1052, Hornická ul., Sokolov. 
• Provozní řád vsypové loučky umístěné na pohřebišti specifikovaném v čl. I. tohoto Řádu pro pohřebiště. Článek 12 

Účinnost 

Tento Řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti dnem 15. 7. 2004. 
................................ ...................................... 

místostarosta starosta

PROVOZNÍ ŘÁD SMUTEČNÍ SÍNĚ

Město Sokolov 

Provozní řád smuteční síně – veřejné pohřebiště Sokolov 

ze dne : 1. 7. 2004. Článek 1. 

Úvodní ustanovení Provozní řád smuteční síně upravuje provoz smuteční síně umístěné na pohřebišti nacházející se na části pozemku p. č. 2071, v k. ú. a obci Sokolov, zapsaného na listu vlastnictví Města Sokolov ( dále jen provozovatel ) č. 1., vedeného u Katastrálního úřadu v Sokolově. 

Provozovatel pohřebiště zajiš?uje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím společnosti s ručením omezeným SOTES Sokolov, se sídlem Chebská 1939, IČ: 252 48 758 ( dále jen správce pohřebiště ). Článek 2. 

Využití nemovitosti – smuteční síně Provozní budova veřejného pohřebiště je prostorově rozdělena na dvě části : • Zázemí pro přípravu smutečních obřadů a sociální zázemí pro pracovníky pohřební služby a správy veřejného pohřebiště. Tyto prostory jsou pro veřejnost uzavřeny a jsou rozděleny na prostory lednic a sociálního zázemí správy veřejného pohřebiště. Prostory lednic jsou přístupné pro pracovníky pohřebních služeb a pro přípravu smutečního obřadu. Pro tyto účely jsou prostory a smuteční síň otevřeny 20 min. před zahájením smutečního obřadu. 

Prostory jsou udržovány v řádném pořádku, prostory lednic a prostory provozní části jsou 1 x týdně dezinfikovány, prostředky na provádění dezinfekce a úklidu jsou umístěny v samostatné místnosti úklidu. V této místnosti jsou umístěny dvě nádoby na dezinfekci předmětů, které jsou zapotřebí při manipulaci se zemřelými. Jedná nádoba obsahuje dezinfekční roztok a druhá čistou vodu na opláchnutí ( každý den je prováděna výměna těchto roztoků ). Tyto předměty ( např. ochranné pracovní pomůcky a ochranný pracovní oděv ) se nesmí přenášet do prostor kde dochází ke styku s veřejností. V provozních prostorách nesmí být skladovány věnce a květiny ve větším množství, pouze v množství určeném pro obřad konaný v příslušný den. Prostory určené pro správce veřejného pohřebiště slouží pouze jako odpočinková místnost s možností řádného uskladnění pracovních a civilních oděvů do samostatných, k tomuto účelu určených skříněk. Zaměstnanci mají sociální zařízení umístěno samostatně, bez možnosti vstupu veřejnosti. V tomto sociálním zařízení je taktéž umístěna nádoba s dezinfekčním roztokem ( každý den prováděna výměna roztoku ). • Smuteční síň vč. sociálního zařízení pro veřejnost a kancelář pro zajiš?ování smutečních obřadů, provádění plateb a evidence hrobových míst a míst v kolumbáriích. Smuteční síň slouží pro konání smutečních obřadů a je otvírána min. 5 min. před zahájením obřadu pro veřejnost. V prostoru smuteční síně nesmí být umístěno žádné zařízení a předměty kromě zařízení a předmětů sloužících k obřadu. V smuteční síni a sociálním zařízení pro veřejnost je prováděn každodenně. Kancelář správy veřejného pohřebiště je rozdělena na část přijímací kanceláře pro vyřizování záležitostí občanů a část skladu. V přijímací kanceláři je prováděna agenda v rámci správy veřejného pohřebiště a vyřizování smutečních obřadů. Nesmí zde být uskladněny urny s popelem zemřelých a předměty, které by narušovaly pietu místa a omezovaly prostor pro řádné vyřízení výše uvedených záležitostí. Další část veřejných prostor je místnost pro zajiš?ování květin a smutečních vazeb. Všechny tyto prostory jsou každodenně uklízeny. Na uskladnění uren s popelem zemřelých je určena zvláštní místnost. 

V prostoru před smuteční síní je umístěna skříňka, kde správce veřejného pohřebiště vypisuje smuteční obřady – den, hodinu a jméno zesnulého. 

Ve všech prostorách smuteční síně je zákaz kouření, správce veřejného pohřebiště vyhradí prostor pro kouření mimo prostor u lednic, smuteční síně a kanceláře pro veřejnost. Článek 3. 

Tento provozní řád je přílohou Řádu veřejného pohřebiště. 

Článek 4. 

Účinnost 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 15. 7. 2004. ........................... .................................... 

místostarosta starosta

PROVOZNÍ ŘÁD VSYPOVÉ LOUČKY

Město Sokolov 

Provozní řád vsypové loučky – veřejné pohřebiště Sokolov 

ze dne : 1. 7. 2004. Článek 1. 

Úvodní ustanovení Provozní řád vsypové loučky upravuje provoz vsypové loučky umístěné na pohřebišti nacházejícím se na části pozemku p. č. 2071, v k. ú. a obci Sokolov, zapsaného na listu vlastnictví Města Sokolov ( dále jen provozovatel ) č. 1., vedeného u Katastrálního úřadu v Sokolově. 

Provozovatel pohřebiště zajiš?uje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím společnosti s ručením omezeným SOTES Sokolov, se sídlem Chebská 1939, IČ: 252 48 758 ( dále jen správce pohřebiště ). Článek 2. 

Vsypová loučka 
Je oddělená část pohřebního místa rozdělená chodníčky na části A, B, C : 

vsypová loučka počet vsypů jednoduchých počet vsypů dvojitých 

A 1224 2448 

B 1647 3294 

C 1248 2496 

Celkem 4119 8038 Povrch je travnatý a musí být pravidelně nejméně 1 x týdně sekán, pravidelně zavlažován a jednou měsíčně přihnojován. Místa vsypu se neoznačují, ostatky se ukládají do jamek v řadách se středovou vzdáleností 25 – 30 cm, pro vsyp dvojitý 60 – 70 cm. Jamky musí být hloubeny podle zvláštního měřidla. Na vsypové loučce lze provést 4119 vsypů jedoduchých a 8038 vsypů dvojitých. Na vsypovou loučku se nedovoluje podkládat umělé květiny ani věnečky. 

Vsyp se provádí v období od dubna do října běžného roku. Květiny položené na jamku po obřadu se po zavadnutí ihned odstraní. Svíčky se u loučky nezapalují. Provádět vsyp bez zaměření a po obvodu loučky je nesprávné. Ukládání urny do jamky vsypové loučky je nepřípustné. Článek 3. 

Obřadní stůl 

Je nahrazen kamennou zítkou před každou vsypovou loučkou A,B,C přístupnou z přilehlého chodníku. Celý akt bude prováděn u této zídky a na přístupovém chodníku. 

Článek 4. 

Potřeby a náčiní pro obřad 

• malá a větší rouška tmavošedé barvy na zakrytí urny při obřadu a při vyprazdňování urny 
• delší pinzeta 
• kleště na otevření urny 
• drenážní nebo závitový rýč na vyhloubení jamky 
• podložka na sejmutí drnu 
• nádoba na zeminu 
• lopatka k zasypání jamky 
• měřidla jamek 
• motouz a kolíček k vytyčení jamek 
• hrábě k úpravě porostu po provedení aktu 

Oblečení : 

• tmavý oblek 
• obřadní říza jako ochranný převlek před poprášením 
• rukavice látkové pro kontrolu údajů a otevření urny a provedení vsypu 
• rukavice kožené tmavé při zasypávání jamky a zakrytí drnem 
• pro vstup do loučky musí být vhodná obuv, aby nedošlo k poškození travnatého povrchu Článek 5. 

Agenda pro provádení obřadu 

Žádost o provedení obřadu se podává u orgánu k tomu určenému ( Pohřební služby, která provádí obřad ). 

Žádanka musí obsahovat tyto údaje : 

• osobní data zesnulého 
• místo a datum kremace 
• číslo urny 
• údaj o zaplacení příslušného poplatku 
• adresa žadatele a stručné poučení o obřadu 

Pohřební služba na základě uzavřené smlouvy ( „ O zabezpečení některých úkonů souvisejících s pohřbíváním na veřejném pohřebišti v Sokolově “ ) se správcem pohřebiště provede obřad. Žadatel zaplatí správci pohřebiště jednorázový poplatek za místo vsypu. 

O aktech se vedou řádné úřední záznamy odděleně pro jednotlivý druh obřadu. Pro evidenci vsypů do loučky slouží plánek loučky s legendou o uložení v jamkách a řadách. Toto uložení je označeno číslem řady a číslem jamky ( např. A/15 při jednoduchém vsypu, A/15 a u dvojitého vsypu ). Dobu obřadu dohodne obřadník předem písemně s žadatelem. Článek 6. 

Provádění obřadu 

Obřad provádí obřadník tj. člověk rozvážný a schopný řádně tento obřad provádět s citem pro pietu. Ve stanovenou dobu čeká obřadník účastníky aktu na nástupním prostoru před loučkou. Pozdraví se s nimi, předá : doklad o zpopelnění, zodpoví vznesené dotazy a po zjištění, že je vše v pořádku předstoupí před zítku u vsypové loučky na které je připravena urna, je předem otevřena, lehce zakryta víčkem a rouškou, na níž je položen květ. Zítka je zakryta ubrusem a po obou stranách zítky jsou umístěny vázy s květy ( nesmí být umělé, ani účastníci aktu nepokládají květiny umělé ). Obřadník si navlékne tenké rukavice a přistoupí k zítce, po mírné úkloně směrem k urně a tím i k účastníkům, osloví shromáždění, přečte údaje o zemřelém a následuje stručný projev dle požadavku žadatele. Po projevu je provedena kontrola údajů na urně a uvnitř urny, po sejmutí květiny, roušky a víčka vyjme pinsetou rakevní štítek ( evidenční destičku ) a předloží jej zástupci rodiny k nahlédnutí. Přenáší urnu k jamce. Při vsypu popela je jamka přikryta rouškou, připravená nádoba se zeminou je přinesena k jamce. Sejme se zakrývací rouška, zasype jamka, položí drn, upraví povrch a vše uklidí do pozadí, přijme od pozůstalých květiny položí je na jamku, poté přejde k pozůstalým, aby jim projevil soustrast. Článek 7. 

Odpovědné osoby 

Odpovědnou osobou za provoz a údržbu vsypové loučky je správce pohřebiště společnost s ručením omezeným SOTES Sokolov, se sídlem Chebská 1939, IČ :252 48 758. Článek 8. 

Tento provozní řád je přílohou Řádu veřejného pohřebiště. Článek 9. 

Účinnost 


Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 15. 7. 2004. ............................ .................................. 

místostarosta starosta