česky Deutsch English

Oddělení vnitřní správy

3.10.2016 (aktualizováno: 21.3.2017 17:21), Odbor správy majetku
 • Zajišťuje opravy a údržbu budov MěÚ a jejich vnitřních prostor včetně vybavení.
 • Spolupracuje při technickém zajištění voleb a referend všeho druhu.
 • Prostřednictvím domovníka - údržbáře řídí obslužné činnosti úřadu – údržba a úklid budov MěÚ a obřadní síně.
 • Rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, jejichž předmětem je nájem nebo výpůjčka zasedacích místností v budovách MěÚ na dobu určitou v případech, v nichž doba nájmu nebo výpůjčky nepřesáhne jeden týden.
 • Zajišťuje agendu BOZP a PO, včetně školení zaměstnanců města.
 • Zajišťuje revize  výtahů, EPS, EZS, hromosvodů, jeřábů, elektro revize, revize el. nářadí, nouzového osvětlení v budovách MěÚ.
 • Zpracovává čtvrtletní výkazy dle směrnice VS 02.1-P4 Ukazatele měření procesu a cíle kvality.
 • Vykonává energetický dozor a zpracovává statistické výkazy o spotřebě tepla, el. energie, PHM a odpadech za budovy MěÚ.
 • Zajišťuje zhotovení úředních razítek na základě požadavků vedoucích útvarů MěÚ.
 • Zajišťuje objednávky a vydávání publikací, předplatného, spotřebního materiálu, nábytku, dopravních prostředků, kancelářských potřeb a techniky, vyjma ICT (počítače) pro MěÚ.
 • Koordinuje osobní autodopravu MěÚ.
 • Zajišťuje kontroly motorových vozidel v majetku města, včetně kontrol výstroje, sleduje jejich technický stav a způsobilosti k provozu, zajišťuje technické kontroly vozidel a provádí kontrolu záznamů o výkonech a tankování vozidel a jejich sumarizace. 
 • Rozhoduje o uzavírání nájemních smluv, jejichž předmětem je správa a provoz budov MěÚ.
 • Zajišťuje správu vlajek města určených pro orgány města, zahrnující zejména evidenci, údržbu a trvalé vyvěšení vlajky města před budovami MěÚ a v zasedací místnosti ZM, a správu státních vlajek, zahrnující zejména evidenci, údržbu a vyvěšování státní vlajky podle zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zajišťuje správu a údržbu kulturních památek v majetku a na území města,
 • Zajišťuje ve spolupráci s městskou policií technický servis zařízení elektronické zabezpečovací signalizace na všech objektech ve vlastnictví města.
 • Zabezpečuje agendu centralizovaného nákupu elektrické energie pro město a jeho organizace.
 • Zajišťuje nezbytnou deratizaci na majetku města a navrhuje obecnou koordinaci postupu v této oblasti.