česky Deutsch English

Oddělení majetkové

3.10.2016 (aktualizováno: 21.3.2017 17:20), Odbor správy majetku
Na úseku správy majetku:
 • Spolupracuje s dotčenými subjekty v zájmu zabezpečení kvalitních placených služeb pro obyvatelstvo (např. dopravce městské hromadné dopravy apod.).
 • Zabezpečuje úkoly spojené s výkonem práv a povinností vyplývajících z právních vztahů ve své působnosti.
 • Vykonává pravomoc vlastníka pozemní komunikace podle ust. § 19c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zajišťuje dopravní opatření a značení na komunikacích v majetku města.
 • Vede veškerou dokumentaci nutnou k zajištění servisu ICT v cyklu od pořízení až do vyřazení majetku, včetně revizí el. zařízení a jejich evidence.
 • Zabezpečuje agendu na úseku uzavírání smluv o převodu majetku města s výjimkou pozemků.
 • Kontroluje řádné plnění uzavřených smluv ve své působnosti.
 • Podílí se na identifikaci majetku města kromě pozemků a odstraňování neuspořádaných vlastnických vztahů - spolupracuje s katastrálním úřadem.
 • Zpracovává a podává daňová přiznání k dani z nemovitých věcí.
 • Eviduje právní listiny (nabývací tituly) k nemovitému majetku města s výjimkou pozemkových parcel.
 • Zabezpečuje agendu na úseku uzavírání smluv o nájmu prostor sloužících k podnikání a ostatních nebytových prostor a kontroluje jejich dodržování.
 • Zabezpečuje podklady pro inventarizaci nemovitého majetku.
 • Vede evidenci majetku města.
 • Zabezpečuje agendu pojištění majetku a odpovědnosti města a jím zřízených nebo založených právnických osob.
 • Zabezpečuje agendu škodní komise MěÚ.
 • Provádí fyzické kontroly využívání prostor sloužících k podnikání a ostatních nebytových prostor města.
 • Předkládá RM a ZM k rozhodnutí žádosti společností SOTES Sokolov spol. s r.o. a Sokolovská bytová s.r.o., pokud jim rozhodování o předmětu žádosti přísluší a souvisí s majetkem města.
 • Předkládá RM a ZM žádosti příspěvkových organizací o úplatný či bezúplatný převod nemovitosti s výjimkou pozemků.
Na úseku hospodaření s byty
 • zajišťuje hospodaření s byty dle platných právních předpisů,
 • v souladu se schválenými pravidly zajišťuje přidělování uvolněných a nově vystavených bytů,
 • vydává pokyn k prodloužení nájemních smluv,
 • na základě podaných žádostí zpracovává podklady pro rozhodnutí orgánů města.
 • Zabezpečuje úkoly související s přijetím, zařízením nebo zrušením žádosti o přidělení bytu.
 • Plní další úkoly v oblasti hospodaření s byty, zejména:
 • ověřuje a v oprávněných případech zajišťuje přechod užívacího práva k bytům v majetku města,
 • rozhoduje o ukončení nájemního vztahu s odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku.
 • Zabezpečuje agendu na úseku uzavírání smluv o převodu bytů.
 • Předkládá RM za účelem vydání souhlasu žádosti příspěvkových organizací o pronájem služebního bytu.
Na úseku odpadového hospodářství
 • Zpracovává materiály a předkládá zprávy orgánům města z oblasti odpadového hospodářství.
 • Zajišťuje zapojení města do koordinačních orgánů institucí působících v oblasti odpadového hospodářství a spolupráci s těmito institucemi
 • Zajišťuje uzavírání smluv se subjekty působícími v oblasti odpadového hospodářství včetně plnění povinností města z nich vyplývajících.
 • Ve spolupráci se společností SOTES Sokolov spol. s r.o. zpracovává veškeré statistické výkazy a hlášení za obec na úseku odpadového hospodářství.
 • Koordinuje provoz sběrného dvora, zajištění likvidace nebezpečného odpadu a systémů zpětného odběru.
 • Ve spolupráci se společností SOTES Sokolov spol. s r.o. provádí kontrolu na úseku odpadového hospodářství, včetně stavu jednotlivých stání na odpadové nádoby a využitelnosti těchto nádob, včetně zajištění likvidace tzv. černých skládek.
 • Zabezpečuje agendu komunálního a separovaného odpadu.
 • Zajišťuje ve spolupráci se společností SOTES Sokolov spol. s r.o. smlouvu na separovaný odpad a vyhodnocování sběru separovaného odpadu, včetně fakturace pro obalovou společnost.
 • Zajišťuje zapojení města do motivačních soutěží a do propagačních akcí v oblasti třídění odpadu.
 • Předkládá odboru životního prostředí MěÚ podněty k provádění kontrol u původců odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Na úseku veřejné zeleně a dětských hřišť
 • Zajišťuje úkoly na úseku péče o zeleň ve městě vč. nové a náhradní výsadby.
 • Shromažďuje a vyhodnocuje podněty ke kácení zeleně na pozemcích města. Vydává stanovisko ke kácení vzrostlé zeleně.
 • Zajišťuje odborné posudky a studie týkající se zeleně.
 • Spravuje pasport zeleně v technické mapě města.
 • Podporuje aktivitu občanů v oblasti zlepšení životního prostředí ve městě – ankety, soutěže apod.
 • Zajišťuje akci Vánoční okno a další motivační akce pro občany, školy a organizace zřízené městem.
 • Zabezpečuje činnost komise životního prostředí.
 • Provádí kontroly stavu údržby a oprav dětských hřišť.
 • Zajišťuje budování dětských hřišť, jejich údržbu a opravy i případnou likvidaci.
 • Zajišťuje odborné revize dětských hřišť.
 • Spravuje pasport dětských hřišť v technické mapě města.
Provozní a návštěvní řád dětských hřišť v Sokolově

Provozní řád hřišť (58 kB, pdf)

Návštěvní řád hřišť (72 kB, pdf)

Na pozemkovém úseku
 • Zabezpečuje agendu na úseku uzavírání smluv o zřízení věcných břemen na pozemcích v majetku města a kontroluje dodržování smluv.
 • Kontroluje dodržování uzavřených nájemních smluv a připravuje podklady pro vymáhání dlužných částek.
 • Aktivně pracuje s pozemky ve správním území města (výměny, prodej, koupě vč. návrhů smluv, geometrické plány, vstupy na pozemky, zábory).
 • Vede evidenci pozemků města.
 • Zabezpečuje agendu uzavírání smluv o nájmu, pachtu a výpůjčce pozemků ve vlastnictví města.
 • Rozhoduje o ukončení smluv o nájmu a výpůjčce pozemků ve vlastnictví města.
 • Zabezpečuje úkoly spojené s výkonem práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů.
 • Zabezpečuje agendu na úseku uzavírání smluv o převodu pozemků.
 • Kontroluje dodržování kupních smluv a připravuje podklady pro vymáhání dlužných částek.
 • Podílí se na identifikaci pozemků města a odstraňování neuspořádaných vlastnických vztahů - spolupracuje s katastrálním úřadem.
 • Eviduje právní listiny (nabývací tituly) k pozemkům města.
 • Zabezpečuje agendu spojenou s restitucemi ve smyslu zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů.
 • Zabezpečuje agendu spojenou s nabýváním pozemků od Státního pozemkového úřadu a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 • Zajišťuje agendu otázek předkupního práva a zániku omezení vlastnického práva dle § 101 stavebního zákona.
 • Předkládá RM a ZM žádosti příspěvkových organizací o úplatný či bezúplatný převod pozemků.
 • Zajišťuje agendu vydávání souhlasů za vlastníka pozemku pro účely správních řízení.
 • Uděluje souhlas k provozování sportovní, kulturní nebo zábavní činnosti na plochách veřejné zeleně ve vlastnictví města.