česky Deutsch English

Novinky od 1. ledna 2016 k cestovním pasům, občanským průkazům a evidenci obyvatel

31.12.2015 (aktualizováno: 31.12.2015 11:06), Odbor správních agend

Od 1. ledna 2016 dochází k mnoha změnám v zákonech o cestovních pasech, občanských průkazech, evidenci obyvatel a zákonech souvisejících. Dále následují nejdůležitější změny z pohledu občana.

Cestovní pasy:

Nově bude možné požádat o vydání cestovního pasu u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností a tamtéž jej i vyzvednout (jak již funguje u občanských průkazů), a to bez ohledu na místo trvalého pobytu žadatele. V případě, kdy občan bude požadovat vyzvednutí dokladu u jiného úřadu obce s rozšířenou působností, uhradí správní poplatek ve výši 100 Kč při předání cestovního pasu.

Ruší se vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji ve zkrácené době s platností 6 měsíců, které byly vyhotovovány na pracovišti cestovních pasů městského úřadu. Místo toho bude možné požádat o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. Platnost tohoto cestovního pasu bude 10 let a pro dítě do 15 let 5 let. Správní poplatek za vydání pasu ve zkrácené lhůtě bude činit 4000 Kč a pro děti do 15 let 2000 Kč. Zde je nezbytné upozornit na to, že se tyto cestovní pasy nebudou vyhotovovat na pracovišti cestovních pasů městského úřadu, a proto nemohou úředníci městského úřadu dobu pro vydání jakkoliv ovlivnit, tj. dosáhnout jejího zkrácení.

Občanské průkazy:

O vydání občanského průkazu bude nadále možné požádat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností a tamtéž jej i vyzvednout, a to bez ohledu na místo trvalého pobytu žadatele. V případě, kdy občan bude požadovat vyzvednutí dokladu u jiného úřadu obce s rozšířenou působností, uhradí správní poplatek ve výši 100 Kč při předání občanského průkazu.

O vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zapsání titulu, vědecké hodnosti nebo z jiného osobního důvodu bude možné požádat i ve lhůtě delší než půl roku před uplynutím platnosti stávajícího občanského průkazu. Správní poplatek za takto vyhotovený občanský průkaz bude vybírán ve výši 200 Kč.

Nově je stanovena povinnost požádat o vydání občanského průkazu nejpozději do 30 dnů po dovršení věku 15 let, pokud již občanský průkaz občan nemá.

Evidence obyvatel:

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebude dokládat ohlašovně své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva bude moci ohlašovna ověřit veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Za dítě mladší 15 let bude moci ohlásit změnu místa trvalého pobytu nejen zákonný zástupce, ale i osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu.

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je nově stanoven správní poplatek ve výši 100 Kč za každou osobu.

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky bude podléhat správnímu poplatku ve výši 100 Kč. Ohlásit ukončení trvalého pobytu v České republice bude možné i na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

O poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel půjde požádat i na základě zvláštní plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele.

Při podání žádosti o zprostředkování kontaktu Ministerstvem vnitra bude nově žadatel uvádět i důvod žádosti, který bude sdělen kontaktované osobě. Ministerstvo vnitra sdělí nově žadateli, že předalo jeho údaje kontaktované osobě nebo skutečnost, že kontaktovanou osobu nelze v základním registru obyvatel nebo v agendovém informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat, nemá trvalý pobyt na území České republiky a zároveň nemá evidován údaj o doručovací adrese, nebo zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou.

Ing. Alena Loudová, vedoucí odboru správních agend