česky Deutsch English

Oddělení sociální prevence

1.3.2016 (aktualizováno: 13.10.2016 12:10), Odbor sociálních věcí

Oddělení sociální prevence:

 • vykonává sociální kuratelu,
 • vede spisovou dokumentaci dětí, na které se vztahu sociálně-právní ochrana,
 • vyhledává ohrožené děti, které zanedbávají školní docházku, požívají a jsou závislé na alkoholu a jiných návykových látkách,
 • vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilého,
 • spolupracuje se středisky výchovné péče, policií a ostatními orgány a institucemi, vč. sdělování údajů,
 • kontroluje výkon ústavní a ochranné výchovy, děti v zařízeních navštěvuje,
 • účastní se v trestním a přestupkovém řízení,
 • prošetřuje rodinné a výchovné podmínky,
 • navštěvuje dítě, které je ve výkonu vazby, či trestu odnětí svobody,
 • pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny, zpracovává individuální plány ochrany dítěte, pořádá případové konference,
 • rozhoduje ve správním řízení o výchovných opatřeních a následně sleduje, zda jsou dodržována,
 • může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc.