česky Deutsch English

Oddělení péče o rodinu a dítě

20.9.2014 (aktualizováno: 26.9.2017 8:24), Odbor sociálních věcí
Bc. Petra Valašíková
vedoucí oddělení péče o rodinu a dítě

Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen SPO) se rozumí:

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

SPO se zaměřuje na děti:

 • jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonávají, zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,
 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodičů,
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život – zanedbávají školní docházku, nepracují, požívají alkohol nebo návykové látky, spáchaly trestný čin, atd.,
 • které se opakované dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob,
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, lidskou důstojnost, atd.,
 • které jsou na základě žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umisťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti,
 • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jiných odpovědných osob za výchovu,
 • které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů.
Upozornění na práva a povinnosti občanů v sociálně-právní ochraně dětí:
 • Každý je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče.
 • Každý je oprávněn upozornit OSPOD na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti.
 • Dítě má právo požádat orgány sociálně-právní ochrany o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv.
 • Státní orgány, školy, zdravotnická zařízení jsou povinny oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o dítě, na které se zaměřuje SPOD (viz výše).
 • Každý, kdo se souhlasem rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a bez rozhodnutí příslušného orgánu převezme dítě do své péče s úmyslem přijmout dítě do své trvalé péče, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Kompetence pracovníků sociálně-právní ochrany dítěte jsou vymezeny především zákonem č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákonem č. 89/2012 Sb., občanký zákoník, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, zákonem č. 40/2009 Sb, trestní zákoník.

Na oddělení péče o rodinu a děti, které je součástí orgánu sociálně právní ochrany dětí působí tito kvalifikovaní sociální pracovníci
 1. terénní sociální pracovník, který
  • vyhledává ohrožené děti, zabezpečuje okamžitou pomoc,
  • výkon funkce kolizního opatrovníka nezletilých dětí,
  • prošetřuje rodinné a výchovné podmínky šetřením v rodině, škole, atd.,
  • spolupracuje s ostatními orgány a organizacemi v oblasti SPO – škola, policie, zdravotnická zařízení,
  • preventivní a poradenská činnost,
  • podává podněty soudu na výchovná opatření, na nařízení (prodloužení, zrušení) ústavní výchovy, vyslovení nezájmu rodičů,
  • kontroluje výkon ústavní výchovy u nezletilých, prověřuje prostředí v rodinách těchto dětí.
 2. sociální pracovník pro týrané, zneužívané a zanedbávané děti, který
  • přijímá a bezprostředně prověřuje oznámení o podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání dětí,
  • výkon funkce opatrovníka dítěte,
  • provádí šetření v rodině, škole, v místě, kde se dítě zdržuje,
  • zprostředkovává odbornou pomoc,
  • spolupracuje s policií.
 3. sociální pracovník pro náhradní rodinnou péči, který
  • vyhledává děti vhodné pro osvojení a pěstounskou péči,
  • vyhledává fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny,
  • přijímá a eviduje žádosti o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče,
  • poskytuje poradenskou pomoc,
  • výkon funkce kolizního opatrovníka nezletilého dítěte,
  • sleduje vývoj dětí v náhradní rodinné péči.
Formuláře

Žádost o zařazení do evidence žadatelů o povolení náhradní rodinné péče (199 kB, pdf)
Dotazník pro žadatele o svěření dítěte do náhradní rodinné péče, část A (264 kB, pdf)
Dotazník pro žadatele o svěření dítěte do náhradní rodinné péče, část B (218 kB, pdf)
Zpráva o zdravotním stavu žadatele o svěření dítěte do náhradní rodinné péče (771 kB, pdf)
Hodnocení zaměstnavatele žadatele o svěření dítěte do náhradní rodinné péče (nepovinné) (199 kB, pdf)

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (31 kB, pdf)

Standardy vytvořené v rámci projektu Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov, reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/C2.00008. Více o projektu naleznete zde.

Informace pro děti: Letáček pro děti (233 kB, pdf)
Informace pro rodiče: Letáček pro rodiče (228 kB, pdf)