česky Deutsch English

Sdělení občanům

17.4.2015 (aktualizováno: 31.7.2018 10:48), Odbor rozvoje města

Zahájení stavebních prací „Parkoviště v ulici Slovenská“

Dne 08.08.2018 budou zahájeny stavební práce na vybudování nového parkoviště pod opěrnou zdí za objektem dialýzy a nových šikmých a podélných stání na komunikaci spojující ulice Slovenská a Seifertova. V rámci stavby dojde k úplné uzavírce v místě stávající odstavné plochy pod opěrnou zdí a dále k částečné uzavírce v úseku komunikace spojující ulice Slovenská a Seifertova. Částečná i přechodná uzavírka je stanovena do 30.11.2018. K datu 30.11.2018 by měly být rovněž ukončeny veškeré stavební práce.

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne a za pochopení a trpělivost v průběhu realizace.

Odbor rozvoje města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení stavebních prací „Parkoviště č. 29 v ulici Slavíčkova“ 

Dne 01.08.2018 budou zahájeny stavební práce na úpravě a rozšíření parkování vč. opravy příjezdové komunikace v ulici Slavíčkova za věžovým domem č.p. 1684. Práce budou probíhat v úseku od vjezdu za věžový dům  až po výměníkovou stanici. V rámci stavby dojde k úplné uzavírce v úseku od vjezdu za věžový dům č.p. 1684 až po výjezd na ulici Slavíčkova. Uzavírka proběhne v termínu od 01.08.2018 do 31.08.2018.

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne a za pochopení a trpělivost v průběhu realizace.

Odbor rozvoje města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení stavebních prací „Revitalizace sídliště Vítězná v Sokolově - část Křižovatka

Dne 30.07.2018 byly zahájeny stavební úpravy Křižovatky (oblast "náměstíčka") v ulici Spartakiádní u prodejny VINAPO. V rámci stavby budou vytvořeny zpevněné plochy, doplněn mobiliář, provedeny nové výsadby vč. dodávky rostlin, doplněna osvětlovací soustava veřejného osvětlení a provedeny přeložky kabelů vysokého a nízkého napětí. Termín dokončení stavby je polovina října 2018.

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.

Odbor rozvoje města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění pro návštěvníky městského úřadu

Upozorňujeme návštěvníky úřadu, že v průběhu měsíce srpna a září 2018 bude recepce MěÚ, včetně agendy ověřování a výpisů – CzechPoint, z důvodu provádění stavebních úprav dočasně přemístěna do zasedací místnosti v přízemí budovy Městského úřadu Sokolov (zasedací místnost po pravé straně od hlavního vstupu).

Po celou dobu stavebních úprav bude částečně omezen provoz ve vstupní hale v přízemí.

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.

Odbor rozvoje města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení stavebních prací „Parkoviště v ulici Marie Majerové, Sokolov

Dne 18.06.2018 budou zahájeny přípravné stavební práce na opravě komunikace v ulici Marie Majerové, jejíchž součástí bude i vybudování dalších 9 nových podélných stání a úprava 18 šikmých stání. Rovněž bude zrealizována výstavba nového parkoviště s celkovým počtem 47 míst.  Od 15.6.2018 bude komunikace osazena dopravními značkami vymezujícími místa se zákazem zastavení. Úplná uzavírka v úseku prováděných prací proběhne v termínu od 07.07.2018 do 31.08.2018. Dobu uzavírky se budeme snažit na dobu nezbytně nutnou pro provádění prací. Ukončení všech plánovaných prací je stanoveno na 31.8.2018.

Podrobnější informace k projektu jsou uvedeny na webu města v sekci Projekty města: http://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_rozvoje_mesta/projekty/parkoviste-v-ul--majerova-38228

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.

Odbor rozvoje města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parkoviště „K + R“ v Sokolově

K+R

Jak již bylo avizováno v článku z února letošního roku, uveřejněného na stránkách města, přibyla v Sokolově parkovací stání s možností pro krátkodobé parkování s označením K + R. Jmenovitě v ulici Maxima Gorkého u ZŠ Rokycanova, tzv. „centrálky“ v místě bývalého vyhrazeného místa pro zásobování s rozšířením na celkový počet 4 parkovacích míst. Dále pak dokončením „Parkoviště v ulici Křižíkova“ vznikla před základní školou 4 místa se stejným charakterem využívání. Osazené dopravní značky budou doplněny dodatkovou tabulkou, která upřesní dny a hodiny platnosti značky, aby bylo možné vyhrazená parkovací místa využívat mimo stanovenou dobu ke standardnímu parkování.  I když se nejedná o novou značku, není mezi motoristy její význam příliš znám, a proto si dovolujeme poskytnou pár informaci z veřejně přístupných a dostupných encyklopedických zdrojů.

K+R (z anglického Kiss and Ride, česky Polib a jeď) je forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na veřejnou hromadnou dopravu. Umožňuje zřizování parkovacích míst pro krátké zastavení nebo vyčkávání osobních vozidel v blízkosti nádraží a jiných terminálů, zastávek veřejné dopravy, v blízkosti kulturních a sportovních středisek, případně u škol. Je určena pro sdílenou automobilovou dopravu, kdy řidič přepravuje automobilem k místu veřejné dopravy ještě další osobu nebo osoby, tam jim umožní přestup na veřejnou dopravu a následně pokračuje vozidlem do cíle své cesty. Obdobně lze tato místa použít i v opačném směru.

Využívání této značky je poměrně rozsáhlé, v případě města Sokolov se samozřejmě v prvé řadě jedná o dopravu dětí do školy a následně odvoz ze školy, popřípadě zájmových kroužků či jiných školních aktivit, s důrazem na zajištění co největší možné bezpečnosti vystupujících a nastupujících školáků.

V České republice byla speciální dopravní značka pro takové místo poprvé zavedena novelizační vyhláškou č. 247/2010 Sb. s účinností od 14. září 2010. Vyhláška stanoví, že tato značka s označením IP 13e označuje „parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob“; zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob. Před zavedením této značky bylo možné je označovat například jako parkoviště s omezenou dobou stání do 5 minut nebo značkou zákazu zastavení s dodatkovou tabulkou, která popíše výjimky (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/K%2BR).

Věříme, že i přes prvotní nedůvěru v nový způsob parkování přinese tato změna do budoucna spojenost a ocení ji nejen rodiče žáků základních škol.

Odbor rozvoje města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení stavebních prací  „Stavební úpravy komunikace ulice Nábřeží Petra Bezruče“

Dne 31.03.2018 budou zahájeny stavební práce na opravě komunikace ulice Nábřeží Petra Bezruče. Stavební práce budou probíhat v úseku od křižovatky s ulicí Karla Havlíčka Borovského po křižovatku s ulicí Odboje. V rámci stavby dojde k úplné uzavírce v úseku od křižovatky s ulicí Karla Havlíčka Borovského po odbočku na most přes Lobezský potok a k částečné uzavírce od mostu přes Lobezský potok po odbočku do ulice Odboje. Uzavírka proběhne v termínu od 31.03.2018 do 31.08.2018. Po dobu uzavírky bude parkování zajištěno na náměstí Budovatelů, kde bude za tímto účelem rozšířena stávající provizorní parkovací plocha.

Podrobnější informace k projektu jsou uvedeny na webu města v sekci Projekty města: http://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_rozvoje_mesta/projekty/*stavebni-upravy-petra-bezruce-38091

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.

Odbor rozvoje města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokračování stavebních prací  „Stavební úprava komunikace ulice Třebízského“

Dne 03.04.2018 bude zahájena II. etapa prací, kterou budou dokončeny stavební práce na akci „Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského “. Stavební práce budou probíhat v úseku od křižovatky s ulicí Karla Hynka Máchy po křižovatku s ulici Jiráskova a v úseku od křižovatky s ulicí Jiráskova po křižovatku s ulicí Karla Havlíčka Borovského. V rámci stavby dojde k úplné uzavírce ve výše uvedených úsecích, a to v termínu od 03.04.2018 do 15.06.2018. Ulice Karla Hynka Máchy a ulice Jiráskova zůstanou průjezdné.

Podrobnější informace k projektu jsou uvedeny na webu města v sekci Projekty města: http://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_rozvoje_mesta/projekty/stavebni-upravy-komunikace-trebizskeho-38240

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.

Odbor rozvoje města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení stavebních prací „Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov“

Informujeme občany města Sokolov, že dojde k realizaci stavební akce „Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov“. Práce budou zahájeny v průběhu měsíce července letošního roku, předpokládané ukončení stavební akce je do konce června 2018. V rámci náročnosti stavební akce je stavba rozdělena do dvou etap, první etapa bude realizována v termínu 7-10/2017 a druhá etapa bude realizována v termínu 2-6/2018. Předmětem akce bude komplexní oprava komunikace, chodníků a přilehlých ploch. Při realizaci akce bude omezen dopravní provoz v ulici Spartakiádní, dále dojde k omezení pohybu po chodnících a vstupu do přilehlých objektů. Od 5. července 2017 je zajištěna odstavná plocha pro parkování osobních automobilů. Plocha se nachází v ulici Vítězná v sousedství se Základní školou Sokolov, Běžecká 2055.

Děkujeme všem, kterých se  omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.

Odbor rozvoje města

Spartakiádní

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Víceúčelové hřiště Bohemia

Město Sokolov zrušilo s platností od 1.4.2017 poplatek 200 Kč za užívání víceúčelového hřiště Bohemia. Zájemci o rezervaci hřiště si mohou i nadále rezervovat termín u správce hřiště na tel. čísle 724 431 074. V případě potřeby výpůjčky sportovního náčiní, je možné toto si zapůjčit na základě vratné kauce 200 Kč v Občerstvení na Bohemce.

Odbor rozvoje města