česky Deutsch English

Sdělení občanům

17.4.2015 (aktualizováno: 18.10.2017 15:45), Odbor rozvoje města

Město Sokolov zve vlastníky pozemků rozvojových ploch pro bydlení v k.ú. Hrušková na veřejné projednání záměru zpracování

Územní studie Hrušková,

které se bude konat dne 15.11.2017 od 15.00 hod.

v zasedací místnosti Městského úřadu Sokolov, 1. patro kancelář č. A.1.11

Účelem zpracování územní studie je navrhnout a řešit budoucí využití pozemků ve Vašem vlastnictví, které jsou v Územním plánu Sokolov vymezeny v zastavitelných plochách BV – bydlení vesnické.

Cílem územní studie je koordinovat budoucí zástavbu v sídle Hrušková, to znamená zejména navrhnout parcelaci, dopravní napojení a trasy inženýrských sítí.

Účast na tomto jednání je ve Vašem zájmu. V případě, že neprojevíte zájem o zahrnutí pozemků ve Vašem vlastnictví do územní studie, nebudou tyto v územní studii řešeny.

Odbor rozvoje města

ÚP Hrušková

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení stavebních prací v ulici Třebízského

Informujeme občany města Sokolova, že v termínu od 6.10.2017 do 19.12.2017, budou prováděny stavební práce v ulici Třebízského, v úseku od ulice Pionýrů po ulici Karla Hynka Máchy, následně od ulice Karla Hynka Máchy po ulici Jiráskova. V rámci stavby dojde k výměně povrchu komunikace, výstavbě 5 nových kolmých parkovacích stání, novému odvodnění obou úseků a instalaci nového veřejného osvětlení.

Po celou dobu výstavby bude v realizovaném úseku omezena možnost jízdy a chůze v celé šíří komunikace. Bude zajištěn pouze nezbytný vstup do přilehlých objektů.

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.

Odbor rozvoje města

Třebízského

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení stavebních prací na pěší zóně v ulici 5. května

Informujeme občany města Sokolova, že v termínu od 2.10.2017 do 19.12.2017 budou prováděny stavební práce na pěší zóně v ulic 5. května. V rámci stavby dojde k úpravě výměně povrchů komunikace pro pěší a nové odvodnění celé plochy.

Po celou dobu výstavby bude omezena možnost chůze v celé šíří pěší zóny. Bude zajištěn průchod ve vyznačené části a zachován vstup do objektů.

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.

Odbor rozvoje města

5. května

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demolice objektů v bývalém areálu chovatelů na Šenvertě

Dovolujeme si Vás informovat, že od začátku měsíce října 2017 do poloviny měsíce listopadu 2017 proběhne v ulici Učitelská na Šenvertě demolice objektů v areálu bývalého svazu chovatelů. Jedná se nevyužívané objekty, které jsou v havarijním stavu. Po ukončení demolice bude celá plocha pozemku (parcelní čísla 695, 696/1 a 696/2   k.ú. Sokolov) připravena pro další využití. Pozemky budou nabídnuty pro výstavbu rodinných domů.

Děkujeme všem, kterých se omezení po dobu demolice dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby a omlouváme se za zvýšený hluk, možnou prašnost při realizaci demolice a také za zvýšený provoz nákladních automobilů.

Odbor rozvoje města

Klub chovatelů - demolice

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení stavebních prací „Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov“

Informujeme občany města Sokolov, že dojde k realizaci stavební akce „Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov“. Práce budou zahájeny v průběhu měsíce července letošního roku, předpokládané ukončení stavební akce je do konce června 2018. V rámci náročnosti stavební akce je stavba rozdělena do dvou etap, první etapa bude realizována v termínu 7-10/2017 a druhá etapa bude realizována v termínu 2-6/2018. Předmětem akce bude komplexní oprava komunikace, chodníků a přilehlých ploch. Při realizaci akce bude omezen dopravní provoz v ulici Spartakiádní, dále dojde k omezení pohybu po chodnících a vstupu do přilehlých objektů. Od 5. července 2017 je zajištěna odstavná plocha pro parkování osobních automobilů. Plocha se nachází v ulici Vítězná v sousedství se Základní školou Sokolov, Běžecká 2055.

Děkujeme všem, kterých se  omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.

Odbor rozvoje města

Spartakiádní

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení stavebních prací  „Zajištění opěrné zdi na pozemku p.p.č. 2436/56 k.ú. a obec Sokolov"

Oznamujeme občanům města, že dnes, tj. 13.09.2017,  byly zahájeny práce na stavbě „Zajištění opěrné zdi na pozemku p.p.č. 2436/56 k.ú. a obec Sokolov". Důvodem prováděné opravy a zajištění opěrné zdi mezi parkovišti na tomto pozemku je její špatný technický stav, který by mohl zapříčinit její havárii. Opěrná zeď je nakloněná a poškozuje i sousední budovy. Stávající betonová opěrná zeď bude odstraněna a  bude nahrazena konstrukcí z tzv. gabionů (drátokošů naplněných kamenivem). Po ukončení stavby dojde k úpravě finálních povrchů v okolí stavby. Doba trvání stavby 1,5 měsíce.

Z důvodů provádění stavby bude omezeno nebo znemožněno parkování na obou parkovištích na pozemku 2436/56.

Omlouváme se tímto občanům přilehlého sídliště za omezení parkování, zvýšenou hlučnost a možnou prašnost při provádění staveních prací.

Odbor rozvoje města

Opěrná zeď

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení stavebních prací  "Demolice 4 objektů bývalého železničního vojska mezi Vítěznou a Husitskou ulicí" a upozornění na zákaz parkování na parcele 3791/1 a na parkovišti naproti restauraci Na Vítězné.

Od začátku srpna 2017 do konce měsíce září 2017 proběhne demolice objektů bývalého železničního vojska mezi ulicemi Vítězná a Husitská. Během stavby budou odstraněny 4 velké objekty, které byly v pronájmu a dále 2 menší, delší dobu nevyužívané objekty.  Dále budou na ploše odstraněny stávající betonové konstrukce, podzemní vedení a plocha bude srovnána, budou odstraněny velké terénní nerovnosti. Po ukončení demolice bude celá plocha (parcelní číslo 3791/1) připravena pro další využití.

Od zahájení demolice do ukončení stavby bude v platnosti zákaz parkování na parcele 3791/1 a také na parkovišti na Vítězné ulici naproti restauraci Na Vítězné.

Děkujeme všem, kterých se omezení po dobu demolice dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby a omlouváme se za zvýšený hluk, možnou prašnost při realizaci demolice a také za zvýšený provoz nákladních automobilů .

Odbor rozvoje města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Víceúčelové hřiště Bohemia

Město Sokolov zrušilo s platností od 1.4.2017 poplatek 200 Kč za užívání víceúčelového hřiště Bohemia. Zájemci o rezervaci hřiště si mohou i nadále rezervovat termín u správce hřiště na tel. čísle 724 431 074. V případě potřeby výpůjčky sportovního náčiní, je možné toto si zapůjčit na základě vratné kauce 200 Kč v Občerstvení na Bohemce.

Odbor rozvoje města