česky Deutsch English

Útulek pro kočky

Stav projektu: Připravuje se

Stupeň přípravy: zpracování projektové dokumentace

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je vybudování útulku pro kočky.

Umístění Útulku pro kočky bylo konzultováno se stavebním úřadem. Vzhledem k příliš vysoké  zastavěnosti a ozelenění  plochy areálu Sokolovské bytové s.r.o. nebylo možné vybudovat novostavbu  Útulku pro kočky v jižním cípu areálu Sokolovské bytové, s.r.o. na parcele p.č. 3343/1. Bylo vytipováno a odsouhlaseno nové umístění útulku pro kočky ve stávající budově garáží p.p.č. 4024/26. Původní garáž bude stavebně upravena, zateplena, bude vybudován nový systém vytápění, vnitřního vodovodu a kanalizace, vč. venkovních přípojek do vnitroareálových sítí. V objektu útulku vznikne místnost pro příjem, zázemí pro obsluhu vč. sociálního zařízení, sklad a přípravna krmiva, odchovna a izolace a velká místnost pro kotce s kočkami. Bude vybudován oplocený venkovní výběh.

V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení. Termín předání dokončené projektové dokumentace dle smlouvy o dílo je 01.07.2018. Součástí PD je i rozpočet stavby a zajištění všech vyjádření dotčených orgánů a organizací.  Po předání projektové dokumentace pro stavební povolení bude zažádáno o vydání sloučeného územního a stavebního povolení. Poté bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

ZHOTOVITEL AKCE: Ing. Jan Schrader, ČKAIT 0300725

FINANCOVÁNÍ: Smluvní cena za zpracování PD je 94 600 Kč

FOTODOKUMENTACE

Budoucí stav Situace útulku